ESER HAKKINDA AÇIKLAMA

Irak âlimlerinden merhum Ahmet İbrahim Ebu Yusuf’un hazırlamış olduğu “Şer’i Meseleler Hakkında Kısa Ve Süratli Cevaplar” adlı eser muhterem âlim İsmail Hakkı Zeyrek Hocaefendi tarafından dilimize çevrilmiştir. Hocaefend


2008-02-14 05:16:25

Irak âlimlerinden merhum Ahmet İbrahim Ebu Yusuf’un hazırlamış olduğu “Şer’i Meseleler Hakkında Kısa Ve Süratli Cevaplar” adlı eser muhterem âlim İsmail Hakkı Zeyrek Hocaefendi tarafından dilimize çevrilmiştir. Hocaefendi, eserin internette neşri için sitemize izin verdiler. Bundan sonra her ay 50 soru, bu eserden sitemize eklenecek inşallah. Esere sitemizde “Soru Cevap Ansiklopedisi” adını verdik. Aşağıda mütercim ve müellifin eser hakkında verdiği malumatları okuyacaksınız. Her ikisi de Rabb-i Rahimimizin rahmetine gark olsunlar inşallah. Cevaplar.org

Not: Eser, inşallah birkaç ay sonra iki cilt halinde okuyucu ile buluşacak. Temin için, Renk Ajans’a başvurabilirsiniz:

0-236-2321717

Eser Hakkında

Dünyada –genel anlamda- din duygusu gelişmektedir. İslâm dünyasında da İslam’ı öğrenme azmi güç kazanmakta ve İslâmi şuur yeniden hayat bulmaktadır. Halk, resmi veya gayri resmi şekilde dinini öğrenme yolarını aramakta ve bulmaktadır. Hele maddi ve manevi hiçbir çıkar peşinde olmayan ihlâs ve samimiyet timsali şahsiyetlerin verdiği dersler çok daha verimli olmakta ve milletin istikbalini tayin etmektedir. Çünkü her işin esası ve özü ihlâstır. Yani; Allah rızasından başka bir maksat gözetilmeden yapılmasıdır. Bu kitap da böyle bir gayretin ürünüdür.

Kitapta ilmihal bilgilerinden bazı muamelat ve ukûbat meselelerine ve bunların teşrîî hikmetlerine, meraklı bilgilerden tarihî olaylara, içtimai (sosyal) hastalıklardan bedenî sağlık problemlerine kadar her çeşit soruya cevap verilmiştir. Cevaplar için birçok kaynağa başvurulmuş ve genellikle kaynaklar gösterilmiştir. Tefsirde ise yalnız İbni Kesir ile yetinilmiştir.

Yeni ortaya çıkan bir takım meselelere, İslâm dünyasının bazı merkezlerinde, çözüm yolları aramak için toplanan kongrelere katılan mütehassıs ilim adamlarınca alınan kararlar cevap olarak verilmiştir.

Genel olarak kitap ansiklopedik bir görünüm sergilemektedir.

Birçok meselede mezheplerin görüşlerine yer verilmiştir. Müellif, Allah Resulü’nün (Sallallahu Aleyhi ve Selem) otuz dokuzuncu batından torunudur ve Hanefi mezhebine mensuptur. Çok az da olsa, bazı meselelerde diğer mezheplerin re’yine göre cevap vermiştir. Biz tercümemizdeki dipnotlarda bunlara işaret ettik. Ve Hanefi mezhebine ait görüşleri kuvvetli ve itimad edilir kaynaklara dayanarak göstermeye çalıştık.

Kitap İslamî kültür itibarı ile farklı seviyelerde bulunanlara hitap etmekte olması yönü ile her okuyucu kitapta mutlaka kendi seviyesine uyan kısımlar bulacaktır.

Tevfik ve inayet Allah’tandır.

İ.Hakkı ZEYREK

Yazarın Önsözü

Hamd, Allah’ a mahsustur. Salatü selâm Allah’ın Rasûlü, Efendimiz, Hazret-i Muhammed (S.A.V.) ‘e, O’nun âl-ü ashabına ve dostlarına olsun. İmdi: Vakıflar Genel Müdürlüğü uzun yıllardan beri beni Kâzımıyye’ deki İmam Ebu Yusuf Camiinde va’z ve irşad ve dinî tevcihlerde bulunmak üzere görevlendirmiş bulunuyor.

Bu önemli görevi üzerime aldım. Toplumda hiçbir sınıf farkı gözetmeden İslâmı anlatmaya ciddi gayret gösterdim.

Bu arada bana bir takım dinî meseleleri açıklamamı isteyen mektuplar gelmeye başladı. Ben de bunlara her hafta Cuma gecesi akşam namazından sonra cevap vermeye çalışıyordum. Verdiğim bu cevapları bir kitap halinde topladım. Ve buna(Şer’i meseleler hakkında kısa ve sür’atli cevaplar) adını verdim.

Bu kitap birçok bilgilerin, dini ve edebi kültürün bir özetidir. Ben bu kitabı kolay ve tatlı bir kaynak olsun diye hazırladım. Değerli okuyucularım bunda istedikleri her çeşit meselenin sağlam cevaplarını bulacaklardır. Bu kitap her çeşit âdi, bozuk ve aşağı düşünceden uzaktır. Ve yine ben bu kitabı İslâm kültür seviyesine ulaşmak için bir çıkış vasıtası, iman gerdanlığı ile süslenmiş bir iyileştirme vasıtası olarak yazdım. “İyiler kâfûr katılmış bir kadehten içerler. (Bu) Allah’ ın has kullarının içtikleri ve istedikleri yere akıttıkları bir pınardır.El-İnsan / 5-6 )

Kısa Bir Açıklama

İslâm sarsılmaz bir inanç ve kaideler manzumesi, iman ve amel, topyekûn insanlık için en üstün bir nizâm (düzen), hayatın bütün yönlerini içine alan geniş ve kolay bir din yoludur. Eğer Müslümanlar inançlarına sahip çıkarak din âlimlerinin etrafında saflarını sıklaştırsalar büyük bir güç ve üstünlük kazanacaklar ve bu sımsıkı sarılma onların düşmanlarına karşı azim ve sebat göstermelerine yardım edecektir.

Müslümanların Allah rızası için halis ve temiz bir niyete sahip olmaları, Allah’ın koyduğu nizama göre hareket etmeleri, en sağlam dinin hükümlerine aykırı davranmaktan uzak kalmaları dinlerine bağlılıklarının açıkça belirtilerindendir. Bu da ancak insanların problemlerini çözecek, içinden çıkamadıkları hususları açıklayacak olan ve ilminin gerektirdiği şekilde hareket eden ilim erbabının bulunması ile gerçekleşir. Bu iş Kur’an-ı Kerîm ve sünnet-i seniyyenin hükümlerine uygun cevaplar vermek ve sorularını çözmek şeklinde olur. İslâm ilim adamlarının yapmakla yükümlü oldukları bu vazife, eksik ve kusurdan uzak olan dinimizin özelliklerindendir.

Allah Teâlâ Hazretleri bütün sorulara ve sorulup anlaşılması gereken her şeye kalblerimizi açmamızı, hatta “Sen onlara de ki: eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.” Bakara / 111) ve “ve onlarla en güzel şekilde mücadele et.” Nahl/125) buyurarak İslâm düşmanları ile mücadele ve münakaşada ehil hale gelmemizi de emir buyurmuştur. İnsanlarla ilgiyi keserek içe kapanmak İslâm düşmanlarından başkasına hizmet etmez. Batılıların dinlerine bakışları şudur: Onlar dini, darlığın ve donukluğun kuşattığı mabetlerin köşelerinde icra olunan belli bir takım ayin ve merasimlerden ibaret görürler. Bu zehirli lâik görüş sevimli doğumuza da geçmiş ve aziz evlâtlarımızı tehlikeye atmıştır.

Bir cami imamının kıldırdığı beş vakitle, Cuma ve bayram namazlarını kıldırmakla yetinmemesi gerekir. O sözleri ve davranışları ile bir İslam davetçisi ve yol göstericisi olmalı ve mümin kardeşleri ile karışıp kaynaşmalı ve onların içinden çıkamadıkları dînî meseleleri onlara anlatmalı ve onların yüzlerini tek doğru yol olan İslâma çevirmelidir. Bu da Müslümanların muhtaç oldukları şeyleri ciddi bir araştırmadan geçirerek onları ellerinden tutup doğru ve hak yola götürmek ve onlara din ve dünya işlerini göstermekle olur.

Ben bu geniş yoldan hareket ederek (Şer’i meseleler hakkında kısa ve sür’atli cevaplar) adını verdiğim bu kitabı te’lif ettim. Bu kitap mü’min kardeşlerimin dinlerini ve dünyalarını ilgilendiren, bana sordukları sorulara verilen ikna edici cevapları ihtiva ediyor. Ben Cenabı Hakkın “(Ey Muhammed: ) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kurallarımı müjdele. Zümer / 17-18) sözüne uyarak bu sorulara İslâma uygun cevaplar verdim. Kim bunlarla hareket ederse ecir ve sevaba nail olur. Çok yüce ve çok güçlü olan Allah’ ın hükümlerine aykırı davranmaktan uzak kalır.

Her türlü hamd ve senâ âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Allah Teâla Hazretlerinin rahmet ve inayeti peygamberlerin efendisinin ve onun mübarek ve nurlu ehl-i beytinin ve sadık dostları olan ashabının üzerine olsun.

Ahmet İbrahim Ebu Yusuf- Kâzımiyye,Irak

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ESER HAKKINDA AÇIKLAMA

ESER HAKKINDA AÇIKLAMA

Irak âlimlerinden merhum Ahmet İbrahim Ebu Yusuf’un hazırlamış olduğu “Şer’

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI