İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN KONULAR ÜZERİNE

Soru: Muhterem hocam, bir namazda hem kazaya, hem sünnete niyet edilebilir mi? -Buna olur diyemeyiz. Bu konuda Diyanet ile bazı zümreler arasında yıllar süren ihtilaf olmuştur. Fakat şöyle deriz


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2007-12-15 01:30:48

"Allahu Teâla kullarından birden bire ilmi çekip almaz. Fakat âlimlerin ruhunu almakla ilmi kaldırır. Öyle ki, hiçbir âlim bırakmayınca insanlar câhil liderler edinirler. Onlara soru sorulduğunda bilgisizce fetva verirler. Hem kendileri haktan sapar, hem de insanları saptırırlar."(Suyuti-Camius Sagir)

Bu hadisi şerif günümüzün bir portresini çiziyor gibime geliyor. Ulemamız yemekteki tuz gibi kalınca, ortalık nevzuhur reformculara, prof. unvanlı neo mutezile bayraktarı kimselere kaldı. Durum böyle olunca hem âlim, hem âmil, hem muhlis, hem müşfik, hem halim, hem celadetli alimlerin kıymeti o kadar büyüyor ki..

İşte onlardan biri ile yaptığımız bir mülakatı nazarınıza arz ediyoruz. İsmail Çetin Hocaefendi ilminin şiddet-i zuhurundan tevazu perdesi ile gizlenmiş büyük bir âlimimiz. Kendisini Dilara Yayınlarından çıkan 40'ın üzerindeki eseriyle gıyaben tanıyorduk. Mevla'nın ihsanıyla, Aralık ayında şifahi olarak da tanışmak ve görüşmek müyesser oldu.

Kendilerinin sıcaklığını, şefkatini, hele de evlerinde kabul buyurup, baş başa, üç saatlik tashih ve sohbet dakikalarımızı unutamayacağım. Cenab-ı Hak kendilerinden ilelebet razı ve hoşnud olsun. Başta zât-ı âlileri olmak üzere, kıymetli mahdumlarına, Dilara Yayınevi Yetkililerine ve sair ihvana en derin sevgi, saygı ve teşekkürlerimi arz ederim efendim. Salih Okur

Soru: Muhterem hocam, bir namazda hem kazaya, hem sünnete niyet edilebilir mi?

-Buna olur diyemeyiz. Bu konuda Diyanet ile bazı zümreler arasında yıllar süren ihtilaf olmuştur. Fakat şöyle deriz, zayıf bir söze göre olur. Yani, bir kimse "niyet ettim sabah namazını kaza etmeye, şimdiki vaktin sünneti ile birlikte" derse, niyeti kaza için geçerlidir. Nafile sevabını alır mı? İnşallah alır. Vaktin ihyasının sevabını almış olur.

Hanefilerden Şeyh Aliyyül Kâri, Şafiilerden İbn-u Hacer el Heytemi ve daha bir çok ulema ittifakla şöyle demektedirler; "Farza borcu olan bir kimsenin faziletli vakitlerde nafile(müstehab) namazların yerinde kaza namazlarını kılması vaktin faziletini yani sevabını kazandırır. Çünkü maksat, bu vakti namaz ile ihya etmek idi. Kazanın kılınması ile de vakit ihya edilmiş olur."

En iyisi, kazaları bir an evvel bitirmeye çalışmaktır.

Şöyle bir soru akla gelebilir; "Sünnetimi terk eden şefaatime nail olmaz" hadisi varken sünnet namazlarını terk eden şefaatten mahrum olmaz mı?

Deriz ki, bu hadisteki "terk eden" ifadesi "tereke" değil "ragabe" dir. Yani yüz çeviren manasına gelir. Peygamber ashabınca sünnet kelimesi dinin tümü manasına kullanılmaktadır. Yani buradaki ifade "dinimi terk eden" manasına olur.

Aksi takdirde, "şefaatim büyük günah işleyenleredir" hadisine ters düşer. Mesela bu takdirde, "farz namazını terk eden şefaate nail olur da, sünneti terk eden şefaate nail olmaz" demek gerekir ki, bu da akıl işi değildir.

Soru: Kasten terk edilen namazın daha kazası da olmaz diyenler var. Bu konuda ne dersiniz?

-Bu söze katılmıyoruz. İnsan, namazı ya farziyetini inkâr ederek terk eder ki, bu zaten dinden çıkmış olur. Veya gafletinden veya unutarak terk eder. Bu ikinci kısmın her zaman kazası mümkündür.

Kaldı ki, İmam Nevevi, "namazı terk eden Müslüman-açık bir inkarı olmadığı müddetçe- sefih(budala, aklı zayıf) sayılır" demektedir ki, böyle biri tövbe edip, namazlarını kaza edebilir..

Soru: Namazda secdede parmakların kıbleye dönük olmasının hükmü nedir? Haleb-i Sagir'in müellifi parmakların en az üçünün kıbleye yönelik olması gerektiğini söylüyor ve "insanların çoğu bundan gafildir" diyor.

-Secdede parmakların dik durması farzdır. Kıbleyi göstermesi gerektiği konusunda Hanefi mezhebinde "vaciptir" diyen var, "sünnettir" diyen var. Nimet-i İslam müellifi merhum Hacı Zihni Efendi bunu "namazın edepleri" kısmında saymış ve "hiç değilse birkaç parmak kıbleye yönelik olmalıdır" demiştir.

Soru: İmamın hutbede "kâlâllahu teala.." kelimesinden sonra "Euzu billahi mine'ş şeytan'ır racim" demesinin hükmü nedir?

- Terk edilmesi gereken bir yanlıştır. İbn-i Abidin döneminde Hutbe-i Nebatiye adlı bir eserde yanlışlıkla yazılmış. Sonra da, sadece Türkiye'ye mahsus kalmak üzere bu yanlışlık yaygınlaşmıştır.

Bunun sünnet veya müstehab olması şöyle dursun çirkin bir adettir. Çünkü bunu diyen bir hatip şöyle demiş oluyor; "Allahu Teala buyurdu ki; Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım."

Korkunç bir hatadır. Bu hatadan dönülmesi gerekir.

Soru: Seferilik meselesinde, Elmalılı Hamdi Efendi'nin görüşüne uyarak vasıtayı esas alanlar var. Bu konuda ne dersiniz?

-Seferde mesafe söz konusudur. Vasıtayla kısa zamanda gitmek, uzun zamanda gitmek söz konusu değildir. Biz kitaplarımızdan bunu anlıyoruz.

Soru: Banka kredisi kullanmak, bununla ev almak caiz mi?

-Caiz değildir. Çok mecbur olursa bankadan ihtiyacı kadar kredi almak caiz olur. Çok mecbur olmasının da şartı, çalışamayacak ve dilenemeyecek durumda olmaktır. Bu durumda da ancak ihtiyacı kadar alabilir. Ama ev almak için bankadan kredi almak caiz değildir.

Soru: Ömer Nasuhi Efendi, Türkiye'deki arazinin miri arazisi olup, bu arazinin ürününden öşür veya diğer bir nam altında zekât verilmesi gerekmediğini söylüyor.

-Ömer Nasuhi Efendi büyük bir âlimimizdir. Ancak bu konudaki görüşüne katılmıyoruz. Öşür, zekâtla eş anlamlıdır. Onda bir nispetinde verilen zekât demektir. Türkiye'de öşür vardır. Kitaplarımızdan bunu anlıyoruz. Sadece Ceyhan, Seyhan, Dicle ve Fırat etrafındaki bazı araziler ihtilaflıdır. Diğer yerlerde arazisi olanlar buradaki ürünün zekâtını vermek mecburiyetindedir.

Soru: Olta ile balık avlamak caiz midir? Bazı kimseler balığın canını acıttığından caiz değil diyorlar.

-Hayır, mahzuru yoktur. Olta ile balık avlanabilir. Av olunca hayvanın canının acıması muhakkaktır.

Soru: Tesettür kıyafeti illa çarşaf mı olmalıdır?

-Çarşaf olması şart değildir. Fakat kalın, geniş, uzun olması ve kabarık yerlerini belli etmemesi şartı vardır.

El Ahzab suresindeki(ayet:59) "cilbab" kelimesi "çarşaf, aba, topuklara kadar kapayacak bir tek geniş ve uzun üstlük-bu şartları haiz manto da olabilir- tefsir edilmiştir.

Nur Suresindeki(Ayet:31) "humr" ise yaka paçayı kapayacak başörtüsü olarak tefsir edilmiştir.

Bu takdirde, En Nur suresinde ki örtünme emri evin içinde, El Ahzab ayetindeki örtünme emri ise evin dışındaki örtünme emridir.

Soru: Organ nakli caiz midir?

-Kan ve organ nakli caizdir diyen ulema var. Ben de bunlardanım. Haramdır diyenler de var. Bunların ilmi delilleri yoktur demekle yetineyim.

Yalnız, satmak kesinlikle haramdır.

Evet, güvenilir hazık, muttaki bir Müslüman doktorun ameliyatında, Müslüman bir toplum arasında olursa, masiyet olmazsa, yani fasıka veya kâfire yardım olmazsa, caiz diyenlerdenim. Aksi takdirde, şartlar olmaması sebebiyle caiz değildir diyenlerdenim.

Soru: Ayakkabıyla cenaze namazı kılınamaz deniyor

-Cenaze namazında ayakkabıyı çıkarmaksızın cenaze namazı kılmak bidattır. Zira kullanılan ayakkabı temiz kalmaz. Temiz kalmazsa, cenaze namazında ayakkabıyı giyen hâmildir.(taşıyıcı) Ayakkabıyı çıkarıp üzerine basarsa mahmüldür(taşınılan)

Birinci surette, yani ayakkabıyı giydiği takdirse ayakkabısındaki necaset fazla olması hâlinde namazı bozar. İkincisinde yani ayakkabını üzerine bastığında ise namaz sahihtir.

Zahid-ül Kevseri bu konuda bir eser yazmıştır. Nimet-ül İslam'da da bu mevzuda şöyle yazar: "Kuhistani diyor ki, "Ayakkabılarını necaset üzerine koyarak ve ayaklar da onun içinden çıkmış vaziyette namaz kılınmış olmasında namaz caizdir. Eğer ayakları onun içinde iken kılınmış olursa o takdirde namaz caiz olmaz. Zira necaseti hâmil sayılır."

Soru: Peygamberimizin ismi geçtiğinde kısaltma olarak (ASM) veya (SAV) doğru olmadığı yazılıyor. Bu konuda görüşünüzü alabilir miyiz?

-Hafız İbn-u Salah "bazı gafil insanlar yazı yazmak esnasında Peygamberin ismini yazarken cimrilik veya tembelliğe kapılarak, avam talebeleri gibi "Sallallahu aleyhi ve selem" yerine "salalem"(Türkçede de SAV veya ASM) yazmaktadırlar. Bu doğru değildir" demektedir.

Türkçemizde de telifçi yazarlar bu gaflet tolusuna yakalanarak kitaplarında (SAV) yazmaktadırlar. Ne tuhaf.

İmam Şarani de diyor ki; "Böyle yazanlar ya cimriliğe kapılmış, mürekkep ve kâğıdını Peygamberinden daha fazla sevmiştir. Ya da tembelliğe yakalanmış, parmaklarının yorulmasından vazgeçmiş, dolayısıyla o Habib-i Azamı sevmemiştir. Ben (Şarani) her gün bin kere "Cezallahu anna Muhammeden ma hüve ehluhu" salâvatını okurum" demektedir.

Soru: Sitemiz ziyaretçilerine tavsiyelerinizi lütfeder misiniz?

-Cahil sofi ile kalp hayatı olmayan âlim arasında fark yoktur. İmam Şafii hazretleri şu şiiri sık sık tekrar ederdi:

"Hem Sufi ol hem fakih, olma sakın biri.

Allah'ın hakkına öz nasihatim sana bu.

Şunun kalbi sert, bulmadı takva tatları

Şu da çokça cahil, nasıl yarar sana bu"

Türkiye'de şeyhi, hocayı tanımak meseledir. Sırat-ı Müstakim'de olanları araştırmak, onları bulmak gerekir. Sırat-ı Müstakim'i sadece "dosdoğru yol" olarak açıklamak eksiktir. Fatiha suresi 6. ayet-i kerime'de istediğimiz Sırat-ı Mustakim'i aynı surenin 7. ayeti açıklamaktadır; "kendisine nimet verilenlerin yoluna."

Bunlar kimlerdir diye bir soru varid olunca da, Nisa(68 ve 69) ayetleri açıklamaktadır: "Ve onları mutlaka dosdoğru yola yöneltip-iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar."

Ayet-i kerime'de bu yolda olanlara "refik" olmak gerektiği hatırlatılıyor. Refik, yani refakatçi olmak. Yani bu gibi kimselerin hizmetinde olmak.

Hülasa, Sırat-i müstakim; ihlâs üzere dini ilimleri erbabından öğrenmek, onlarla beraber olmak, o üstadların hizmetinde bulunmak ve yine öğrendikleri ile ihlâs üzere amel etmektir.

-Hocam, izninizle son olarak tavsiye edebileceğiniz eserlerin ismini almak istiyorum..

-Kelam ve Sıfat ilminde Bediüzzaman çok ileridir. Ehl-i sünnet akaidini öğrenmekte onu ve Ömer Nasuhi Efendi'nin Muvazzah İlm-i Kelam'ını tavsiye ederim.

İlmihalde; Nimet-ül İslam(Huzur Yayınevi baskısı)

Tefsirde; Vehbi Efendi'nin Hülasat-ül Beyan tefsiri.

Hadiste; Ahmed Davudoğlu'nun Müslim şerhi güzeldir. Haydar Hatipoğlu'nun İbn-ı Mace şerhini de severim.

Tarihte; Ahmed Rasim'in Tarih-i Umumi'si ve Cevdet Paşa'nın tarihi olabilir.

Siyer: Mevlana Şibli ve talebelerinin hazırladığı, Eşref Edip'in Ali Genceli'ye tercüme ettirdiği Asr-ı Saadet güzeldir.(Şamil Neşriyat)

Fikirde Necip Fazıl mihenk taşıdır.

-Efendim, böyle bir imkanı bahşettiğiniz için çok teşekkür ederim.

-Ben teşekkür ederim.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Atilla Bingül, 2013-09-15 10:19:33

İlmihalde; Nimet-ül İslam(Sağlam Yayınevi baskısı) Salih abi,sağlam yayınevi baskısı Nimet-ül İslam yoktur ?Ben mi yanlış biliyorum

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Temel Kılıç, 2011-07-02 12:21:01

Üstad İsmail Çetin Hoca Efendi kaddesallahu sırrahu cidden a lim,amil ve muhlis Ulema-i Kiram\\\'dandı.Allah celle celaluhu şe faatine bizleri nail eyleye.Daha pek çok güncel konuya cevab verilebilirdi.Şimdilik bununla yetinmek zorunda kaldık.Bundan böyle çoğunu bekleme hakkımız doğdu sanırım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Adsız Cengaver, 2011-06-29 08:17:13

Allah râzi olsun Salih abi. Üstâzimiza cok güzel sorular sormussunuz. Tam da kafalarin karisik oldugu, veya kafalarda uzun zamandir cevab bekleyen konulara deginmissiniz. Allah o Semiyyüzzebîh\\\'den de râzi olsun ki, her sözü güven veriyor, ve derin bir huzurla insanlar onun dedigini kabul edebiliyor, sözleriyle tatmin oluyorlar. Tekrar tekrar cok cok tesekkür ederiz. Allah teâlâ hayirli , huzurlu, hizmet dolu, uzun ömürler versin. Ne Sekerât, ne kabir, ne de Cehennem azâbi göstersin. Altindan nehirlerin aktigi Cennetlerde Nebî SallAllahu aleyhi ve sellem\\\'e komsu olarak ebediyyen iskanlandirsin insAllah, ÂMÎN

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hakan gökdere, 2011-06-19 06:58:28

slm alykm.ben baska bır allah dostuna mensubum ama mubareği yakından tanırdım.yazdıgı sayısız eserlerden istıfade ettık ve edıyoruz edecez allah ondan razı olsun rabbım onların rıza duasında bızlerıde nailetsın.mekanı cennet makamı muhammed mustafa komsusu olsun rabbım rahmet eylesın .

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ilhami, 2011-06-18 06:07:08

Üstadımız Hakka yürüdü. Rabbim şefaatini nasip etsin. Binlerce seveni boynu bükük, gönlü hüzünlü kaldı. Ancak geride bıraktığı birbirinden kıymetli güzide ve nadide eserler ve onlarca talebesi ve sevenleri hizmetini devam ettireceklerdir inşALLAH...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2011-06-17 02:04:55

Muhterem İsmail Çetin Hocaefendi'nin Hakka yürüdüğünü hüzünle öğrendik. Gözlerimiz yaşlı, yüreğimiz buruk. Sevenlerine ve ailesine sabr-ı cemil dilerim. Başımız sağolsun..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ekara, 2011-06-16 20:58:18

allah sizi başımızdan eksik etmesin tek bir kelime ile herşey mükemmel

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ismail kerem atılan, 2011-05-01 16:47:30

Rabbim ondan razı olsun.Bizleride yolundan ayırmasın. saygılarımla.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

HÜSEYİN, 2011-04-29 06:47:45

BİR ÇOK TARİKAT EHLİ İLE BULUŞUP TANIŞMA VE TARTIŞMA ORTAMIMIZ OLDU.. AMA ZİKİRE VERİLEN ÖNEM NEDEN İLİME VERİLMİYOR ANLIYAMIYORUM. ÖRNEK VERECEK OLURSAK HİÇBİR TARİKATTA ŞİRK VE TAĞUT ANLADILMAZ.. HALBUKİ NE KADAR İBADET EDERSEK EDELİM ŞİRK VE TAĞUT DAN KAÇINMASAK CENNEDE GİREMİYECEĞİMİZİ BUYURUYOR YÜÇE RABBİMİZ.. DELİL NİSA 60 . AYET BUNA ÖRNEKTİR...BUNUN GİBİ BİRÇOK AYET VARDIR..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ekrem, 2011-04-03 06:59:47

ÜSTADIM CAN KURBAN ALLAH CELLE CELALUHA VERDİĞİ NİMETLER ADEDİNCE HAMDLER OLSUN BENİ VE AİLEMİ SENİ TANIMAKLA DA NİMETLENDİRDİĞİ İÇİN, ŞEREFLENDİRDİĞİ İÇİN. SİTENİZE VE SALİH BEY SİZE TEŞEKKÜRLER ALLAH HİZMETİNİZİ MAKBUL ETSİN. DUA İSTİRHAM EDERİM. SELAMETLE KALIN.VESSELAM.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

fikret, 2011-01-13 11:45:59

Allah Teala sizlerden razı olsun ve hayrda daim eylesin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

dilara, 2010-11-11 07:59:57

mursidim ALLAH bizi sana layik murid eylesin ALLAH seni basimizdzn eksik etmesin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Nurgül, 2009-03-06 10:04:28

Çok mühim bilgiler vermiş hocamız.. Allah sizlerden razı olsun bizlere ulaştırdığınız için...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Muhammed Bahaddi, 2008-10-02 13:15:45

Tek Kelime İle Mükemmel

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ahmet çoban, 2008-05-03 14:24:01

Çok süper bir röportaj..Böyle muhterem İslam alimlerinin beyanlarını bizlere ulaştırdığınız için Allah razı olsun..İsmail Çetin hocamızla röportajların devamını bekliyoruz..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ahmet ALTİNDAS, 2008-01-19 19:56:17

cenabi ALLAH razi olsun.Bu sohbeti görünce ne kadar huzurla doldum bilemessiniz.Böyle güzel çalismalarinizin devamini bekliyoruz.Selam ve dua ile

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

abdullah raci, 2008-01-05 13:04:57

ilminin şiddet-i zuhurundan tevazu perdesi ile gizlenmiş böyle rabbani alimlerin yolundan ilelebed ayrılmamak temennisiyle...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ömür, 2007-12-28 04:31:33

ALLAH EBEDEN RAZI OLSUN.. BİZLERE BÖYLE İMKANLAR SUNDUGUNUZ VE BÖYLE MÜSBET BİR SİTE AÇTIĞINIZ İÇİN.. EMRAH ABİYE DE SELAMLAR..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Selman, 2007-12-26 07:08:27

Salih Abi, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten önemli sorular, cevapları ile mevcud. Allah bu ziyaretinizi makbul eylesin ve tekrarını nasib eylesin. âmîn.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

emrah, 2007-12-26 06:13:08

ALLAH TEALA RAZI OLSUN BÖYLE BÜYÜK BİR ALİM ZAT İLE GÖRÜŞÜP EHL-İ SÜNNET İTİKADINI VE BU BÜYÜK ZATIN ESERLERİNİ TANITTIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

fikret, 2007-12-25 21:47:03

salih bey size teşekkür ederim. tartışmalı mevzuları en doğru adrese sorduğunuz için

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ahmet balcioglu, 2007-12-25 14:55:27

allah azze ve celle ismail cetin hoca efendıden razi olsun basımızdan büyük alimleri eksik etmesın bizleride yanlarinda hizmetci eylesın amin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

enes abidin taş, 2007-12-24 06:58:24

sorandan-cevaplayandan-gidenden-yorulandan allah razı olsun.çok istifade ettim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

SALİH GÜMÜŞO, 2007-12-24 02:53:13

allah azze ve celle alimlerim sayısını artırsın ve onlara talebe olmayı herkese nasip etsin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Hafsa, 2008-01-01 04:28:02

Rabbim sizden râzı olsun.. Sn. Salih Okur'un yazdığı her harfine bin sevap yazsın inşaAllahu teâlâ.. bizim için çok büyük bir nimet..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2007-12-22 04:27:02

Kamil bey inşallah dediğiniz gibi olur. Hocaefendi fakire "seni çok sevdim. Sen istediğin zaman gelip, istediğin soruları sorabilirsin" diye açık bir kapı bıraktılar. Kısmetse yeni bir röportaj yapmak ben de çok arzu ederim. Tabii kendilerinin ciddi sağlık sorunları olduğunu ve dua etmemiz gerektiğini de unutmayalım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Kamil Zafer, 2007-12-21 12:11:38

Aklımda olan birçok sorunun cevabını bulmak çok güzel. İnşallah Hoca Efendiyle başka sohbetleriniz de olur ve biz de bundan faydalanırız. Allah hepinizden razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

bilal aşkın, 2007-12-18 22:27:54

Allah Teala sizlerden razı olsun ve hayrda daim eylesin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

feyzullah, 2007-12-18 13:01:45

bir hatirlatma:“Cezallahu anna Muhammedin ma hüve ehluhu” salavati serifte muhammedin yerine muhammeden olmasi gerekmiyormuydu? bir kontrol cekerseniz sevinirim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

feyzullah sahin, 2007-12-16 07:41:35

gunumuz meselelerine ne guzel isik tutulmus,allah teala hepinizden razi olsu insallah devamini bekleriz saygilarimla

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

İsmail ARSLAN, 2007-12-15 13:50:28

bu güzel söylesşi için teşekkür ediyorum sizlere. üstaz'ın tahsil hayatı ile ilgili ve bazı hatıralarımıza dair aşağıdaki linki istifadenize sunmak istiyoruz: Allah gayretinizi berdevam kıla. amin. http://hak-dilaram.com/ilim_dusunce_onderleri/2896-ustaz_fakih_seyh_ismail_cetin_efendi_hk-8.html#post30778

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mustafa, 2007-12-15 09:42:09

güncel meselelerin dogru cevaplarını bulmak çok kolay olmuyor...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

bülent sahin, 2007-12-15 05:36:22

sizlerden ALLAH razi olsun,Röportajiniz cok güzel olmus,Hoca efendiyle mulakatlarinizin devamini dileriz.ALLAH sizlerin ve sizin gibilerin sayisini arttirsin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-3

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-3

-Hocam, dilimize sadece Arapçadan ve Farsçadan değil diğer dillerden mesela Yunancadan veya baş

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-2

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-2

Hocam dilde tasfiyeler ile 300-500 kelimeyle konuşabilen bir nesil nasıl büyük düşünebilecek?

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-1

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli mütefekkir, şar ve yazar Yavuz Bülent Bakiler beyef

SEYDA FETHULLAH AYTE İLE OHİN MEDRESELERİ ETRAFINDA SOHBETİMİZ

SEYDA FETHULLAH AYTE İLE OHİN MEDRESELERİ ETRAFINDA SOHBETİMİZ

Seyda Fethullah Ayte Hocaefendi ile Şark medrese eğitim zincirinde çok önemli bir rolü olan Ohi

MUSTAFA ÖZCAN HOCAMIZ İLE COĞRAFYAMIZDAKİ SORUNLAR ETRAFINDA-2

MUSTAFA ÖZCAN HOCAMIZ İLE COĞRAFYAMIZDAKİ SORUNLAR ETRAFINDA-2

-Demin biraz değindik ama şöyle sorayım, Mezhebinin görüşünü savunan bir mümin “mezhebin

MUSTAFA ÖZCAN HOCAMIZ İLE COĞRAFYAMIZDAKİ SORUNLAR ETRAFINDA-1

MUSTAFA ÖZCAN HOCAMIZ İLE COĞRAFYAMIZDAKİ SORUNLAR ETRAFINDA-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, geçtiğimiz ay değerli araştırmacı-yazar Mustafa Özcan be

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN MESELELER ETRAFINDA-4

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN MESELELER ETRAFINDA-4

-Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde naklettiği bazı hadisler için “keşke bunları nakletmese

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN MESELELER ETRAFINDA-3

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN MESELELER ETRAFINDA-3

-Eş’ariler ile Maturidiler arasındaki fikri çatışmaların dini yorumlamada zarar verdiğini s

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN MESELELER ETRAFINDA-2

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN MESELELER ETRAFINDA-2

-Usul-i fıkıhta bir şeyin vacip veya mendup olmasında yeni bir usul olarak şu söylenmektedir;

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN MESELELER ETRAFINDA-1

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE TARTIŞILAN MESELELER ETRAFINDA-1

Salih Ekinci Hocaefendi ile son röportajımız

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE MODERNİST DÜŞÜNCE VE BİD’ATKAR MEZHEPLER ÜZERİNE-3

SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE MODERNİST DÜŞÜNCE VE BİD’ATKAR MEZHEPLER ÜZERİNE-3

-Seyda izninizle başka bir soruya geçiyorum. Vehhabiler ehl-i sünneti müşrik olarak mı görmek

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI