İMAMI GÖRMEYEN SAFIN DURUMU

Soru: Cuma namazlarında cami içerisinde yer olduğu halde bazı insanlar dışarıda namaz kılıyorlar. Üstelik mescid ikinci katta olduğu için imamı veya içeride namaz kılanları da göremiyorlar. Bu durumda namazları sahih olur mu?


Hüseyin Bayraktar

.

2007-03-01 01:30:37

Soru: Cuma namazlarında cami içerisinde yer olduğu halde bazı insanlar dışarıda namaz kılıyorlar. Üstelik mescid ikinci katta olduğu için imamı veya içeride namaz kılanları da göremiyorlar. Bu durumda namazları sahih olur mu?

Cevap: Şafii’ye göre imamı görmeyen ve imama ittiba etmiş safla ittisal(bağlantı) yoksa uymak caiz değil. Hanefilere göre imamın hareketleri, okuyuşu mikrofonla duyuruluyorsa caizdir.

KAYNAK:

İbn-ü Abidin ünvanıyla mâruf, Hâşiyetü Redd-il Muhtar, Aleddürr-il Muhtar,

Cilt 1,

Sahife 614,

Baskı Yeri: 9 Cemazel âhir,

Sene: 294 (Hicri 1294),

Vezirhanında Ali Bey Matbaasında tab olunmuştur.

Zikrolunan sahifenin, Eddürr-ül Muhtarda: Bina muttahid olma kaydiyle me’mum ile imamın mekanları muhtelif olduğunda, Bürhan’dan nakil olunduğuna göre, sahih olan yalnız itibar ül iştibahtır, yani imamın intikalatının me’mum tarafından bilinip bilinmemesine baklılır.

Eşbah, Zevacir-ül Cevahir ve Miftahüssaadet’de bu görüşün en sahih olduğu nakil olunur. Nehir ismindeki kitapta Zât’tan yapılan rivayete göre bu geçen görüş Mütaehhirin’den bir cemaatin de ihtiyarıdır.

Haşiye’nin aynı sahifesinde şöyle denilmiştir; Burhan ismindeki kitapta imam ile me’mum arasında, me’mumun imama ulaşması mümkün olmayan büyük bir duvar bulunursa, lakin, imamın intikalatı me’mum üzerine müştebih olmazsa, amma işitme ile (yani cihaz veya belli noktalara mübelliğ konulmak suretiyle) veya ru’yet ile (yani görmek veya görüntü ile) intikalatını bilirse, bu iktidanın sıhhatine mani değildir, sahih olan budur, Şems-ül Eimmetil Halevani de bunu ihtiyar etmiştir.

Bu görüş Hanefi Mezhebine göredir. Şafii Mezhebine göre câiz değildir.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

musa kolcu, 2011-08-02 08:15:26

İbn-ü Abidin ünvanıyla mâruf, Hâşiyetü Redd-il Muhtar, Aleddürr-il Muhtar, Cilt 1, Sahife 614, Baskı Yeri: 9 Cemazel âhir, Sene: 294 (Hicri 1294), Vezirhanında Ali Bey Matbaasında bu kitap 1294 yılındayazılmış,yorumlanmış ozaman haporlerve mikrofon varmıydı

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Hüseyin Bayrakt, 2008-01-23 09:45:07

Cemaatin, İmamın namazdaki hareketlerini anlamasına engel olacak, arada yüksek bir duvar bulunmaması. İmamın sesini işiterek veya kendisini görerek namazlardaki hareketlerini anlarsa imama uymak sahih olur. İmamı görmeyen ve sesini de duymayan kimse, cemaatten bazılarını görür veya cemaatten tekbir getiren kişinin tekbirini duyarsa yine imama uyması caizdir. Şöyle ki: Bir kimse namazdaki intikal tekbirlerini ya imamdan veya tekbirleri uzakta olanlara duyuran bir muktediden işitirse, camiye bitişik olan evinin damında veya camiye bitişik olup arada duvar bulunan evinin içinde camideki imama uyabilir. Kendisi evin damında, imam evin içinde olduğu takdirde veya evi camiye bitişik olmadığı halde cami ile evin arasında imama uymaya mani bir araba yolu olmadığı takdirde tekbirleri duyup imamın namazdaki hareketlerini bilirse yine imama uyması caizdir. Vallahü A’lemü Bissevab! KAYNAK: D.İ.B. Yayınlarından olup Lütfi ŞENTÜRK ve Seyfettin YAZICI tarafından hazırlanan İslam İlmihali, sh. 161 / 7.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Fatih SEYHAN, 2008-01-17 08:54:58

İlk okuduğumda beni şaşırtan bir fetva oldu. Çünkü gerek Mebsut'un ilgili yerlerinde gerekse Hüseyin Bayraktar hocanın delil olarak gösterdiği İbn Abidin’in Reddü'l-muhtar ala dürrü'l-muhtar adlı eserin belirtilen bölümlerinde bu fetvanın aksine bilgiler yer almaktadır. Kaynak olarak Hüseyin Bayraktar beyin de fetvasını dayandırmış olduğu İbn Abidin’den bir bölümü bilgilerinize sunmak istiyorum: “Burhan’da dahi; “İmamla cemaatin aralarında düşük duvar bulunur da ondan imamın yanına geçmek mümkün olmazsa imamın intikallerini işitmek veya görmek suretiyle şaşırma da olmazsa sahih kavle göre imama uymaya mani değildir. Şems-ül-eimme Hulvâni dahi bu kavli tercih etmiştir” denilmiştir. Şurunbulâli’nin sözü şöyle hulâsa edilir: İtibara alınacak şey sadece imamın halini şaşırıp şaşırmamaktır.” (Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürerü’l-Muhtar Cilt:II, Müellif İbn-i Abidin, syf. 461, Tercüme Eden Ahmed DAVUDOĞLU, Şamil Yayınevi, İstanbul 1992) Hüseyin Bayraktar hocanın: “Haşiye’nin aynı sahifesinde şöyle denilmiştir; Burhan ismindeki kitapta imam ile me’mum arasında, me’mumun imama ulaşması mümkün olmayan büyük bir duvar bulunursa, lakin, imamın intikalatı me’mum üzerine müştebih olmazsa, amma işitme ile (yani cihaz veya belli noktalara mübelliğ konulmak suretiyle) veya ru’yet ile (yani görmek veya görüntü ile) intikalatını bilirse, bu iktidanın sıhhatine mani değildir, sahih olan budur, Şems-ül Eimmetil Halevani de bunu ihtiyar etmiştir.” Aktarmış olduğu bu metnin tercümesi konusunda bir sıkıntı vardır. Çünkü Hüseyin Hocanın “me’mumun imama ulaşması mümkün olmayan büyük bir duvar bulunursa” cümlesindeki duvar “büyük bir duvar” değil (yukarıda bizim kaynağını verdiğimiz Ahmed DAVUDOĞLU tercümesinde) “düşük duvar bulunur da” şeklindedir. Ayrıca yine Hüseyin BAYRAKTAR hocanın “işitme ile (yani cihaz veya belli noktalara mübelliğ konulmak suretiyle) veya ru’yet ile (yani görmek veya görüntü ile)” cümlelerinde parantez içindeki yerler kendi yorumudur. Kitapta bu şekilde bir cümle yer almamaktadır. Asıl cümle “imamın intikallerini işitmek veya görmek suretiyle şaşırma da olmazsa” dır. Aynı kitabın 459. sayfasında “işitme ve görme” nin mahiyeti açıklanmıştır. “İmamı işitmek ya doğrudan doğruya yahud müezzin vasıtasıyla olur. Onu görmenin de böyle olması gerekir. İmamın rükû ve secdelere gittiğini görmekle cemaatten birinin bunları yaptığını görmek arasında fark yoktur. H. “Esah kavle göre” demesi burada itibara alınacak şeyin imamın yanına varmanın mümkün olup olmaması değil, şaşırıp şaşırmamak olduğu içindir.” (Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürerü’l-Muhtar Cilt:II, Müellif İbn-i Abidin, syf. 459, Tercüme Eden Ahmed DAVUDOĞLU, Şamil Yayınevi, İstanbul 1992) Hüseyin BAYRAKTAR hocanın “cihaz ve görüntü ile” yorumundan aporlör, kamera vb. gibi elektrikle çalışan aletler anlaşılmaktadır. Ancak İbn-i Abidin’in söz konusu eserinin 459, 460, 461 ve 462. sayfalarının muhtelif yerlerinde sıkça şu cümle tekrarlanmaktadır: “Cemaat imamın halini şaşırmazsa ona (imama) uyması sahihtir. Ancak imamın halini şaşırırsa uyma sahih olmaz.” Bu aletlerle imamın hali tam olarak anlaşılamaz. Yani iştibah ortadan kalkmaz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Cevaplar.org, 2007-03-09 01:39:04

Mahmut bey, Hocamız fetvanın kaynağını bizlere göndermiştir..Hocamız sorulara irticalen cevap vermiştir. Kısaca cevap vermesini de biz arzuladık.. Çünkü soruların altından başka türlü kalkılamaz..Okuyucularımız bunu göz önünde tutsun ve lütfen ansiklobedik cevaplar beklemesinler vesselam..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mahmut yazıcı, 2007-03-07 00:21:54

daru'l-ma'rife beyrut 1993 baskılı mebsut I. cilt sayfa 184 ve diğer başka eserlerde hanefilere göre imam ile cemaat arasında üzerinde imamı görecek bir deliğin bulunmadığı büyük bir duvarın bulunması durumunda imama uymanın geçerli olmayacağı belirtilmektedir. konunun araştırılıp daha doğru bilgi verilmesini ve bizlerin aydınlatılmasını rica ederim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

POLİSİN GÜÇ KULLANMASININ HÜKMÜ

POLİSİN GÜÇ KULLANMASININ HÜKMÜ

S-Polisin suçluyu söyletmek için güç kullanmasının hükmü nedir?

YEMİN KEFFARETİ NEYE SARF EDİLİR?

YEMİN KEFFARETİ NEYE SARF EDİLİR?

S-Sayın hocam, yemin kefareti parasını bir erkek kendi hanımıyla ve misafirlerle yiyebilir mi?

BANKA PROMOSYONLARI

BANKA PROMOSYONLARI

S-Ben memur olarak çalışmaktayım ve maaşımızı banka haricinde almamız mümkün değil. Maa

KADINLARIN ERKEKLERLE NAMAZDA SAF TUTMASI

KADINLARIN ERKEKLERLE NAMAZDA SAF TUTMASI

S-Bazı camilerde kadınlarda gelip camide erkeklere karışıp saf tutup namaz kılıyorlar. Bu dur

AVUKATLARIN SUÇLU BİRİNİ SAVUNMASI

AVUKATLARIN SUÇLU BİRİNİ SAVUNMASI

Avukatlar bazen suçlu olan kişiyi suçsuz diye savunuyorlar. Bunun hükmü nedir?

YURT VE PANSİYONLARDA CUMA NAMAZI

YURT VE PANSİYONLARDA CUMA NAMAZI

S-1) Bazı gruplar cuma namazını kendilerine mahsus yurt/pansiyonlarda kılıyorlar. Bu, uygun mud

AİLEDEN HABERSİZ DİNİ NİKÂH KIYDIRMAK

AİLEDEN HABERSİZ DİNİ NİKÂH KIYDIRMAK

S-2) Ben dini nikahın kıyımı için ailenin haberinin olmasının şart olup olmadığını merak

DOĞUM KONTROLU YAPTIRMAK

DOĞUM KONTROLU YAPTIRMAK

S-3) Acaba toplumda yer alan "Doğanı Allah rızkıyla gönderir." sözü İslamiyet’e uygu

TOKİ’DEN EV ALMAK CAİZ DEĞİL Mİ?

TOKİ’DEN EV ALMAK CAİZ DEĞİL Mİ?

S-4) Hocam ben, bir kamu kuruluşunda çalışan memurum. Şahsıma ait bir evimiz yok. Kirada kalı

BANKA ARACILIĞI İLE ARABA ALMAK

BANKA ARACILIĞI İLE ARABA ALMAK

S-5) Bir araba satın almak istiyorum. firmaya gittiğimde bana arabanın fıatı 40 bin ytl diyor

AROMALARDAKİ ALKOL ORANI

AROMALARDAKİ ALKOL ORANI

Soru: Kayseri’de şekerleme ve krem çikolata üretimi yapmaktayım.Ürünlerimizde binde bir

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI