ALVARLI EFE HAZRETLERİ-2.BÖLÜM


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-01-09 15:20:34

ESERLERİ
Alvarlı Efe hazretleri alim ve arif olmasının yanı başında şairdi de.Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazan Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin şiirleri vefatından sonra oğlu Seyfeddin Mazlumoğlu tarafından derlenerek Hulâsatü'l-Hakâyik adıyla yayınlanmıştır.(İstanbul 1974) Bu divanda, çeşitli nazım şekilleriyle söylenen yedi yüzü aşkın şiir mevcuttur. Hece vezni ve oldukça sade bir Türkçe'nin kullanıldığı bu şiirlerden bazıları da bestelenmiştir. Şiirlerinde daha çok Allah ve Resul sevgisi, ehl-i beyt aşkı, zamanın dehşeti işlenmiştir. Efe hazretlerinde ehl-i beyte çok büyük bir tazim vardır. Divanında bu açıkça görülür. Birçok şiiri Kerbela faciasına ayrılmıştır. Onların en meşhuru da şudur:

"Bu gün mah-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar.
Bu gün Eyyam-ı matemdir, bu gün ab-ı revan ağlar.

Hüseyn-i Kerbela'yı elvan eden gündür.
Bu gün Arş-ı muazzamda olan âli divan ağlar.

 Bugün Âl-i abanın gülşeninin gülleri soldu,

Düşüp bir ateş-i dilsuz, kamu ehl-i iman ağlar.
Bugün Gülzar-ı Muhtar-ı Hüda'ya bir hazan esti,
Zemine düştü vaveyla, felekte kehkeşan ağlar.
Bugün hunbar olur gözü elbet Haydar-ı Kerrarın
Görür Zehra'yı hun efşan, Resul-i âli şan ağlar.
Bu gün evlad-ı Haydar, hem dahi ahfad-ı Peygamber
Döküldü gül gibi yerler yüzüne, asuman ağlar.
Gülistan-ı Muhammedin Gül-i hamraların derdi
Yed-i kahr ile ol gaddar, bu gün devr-i zaman ağlar.
Risalet gül gülistanı, nübüvvet bağu bostanı
Hüseyni ol nuristanı gören Pir ü civan ağlar
Güruh-i hanedana Lütfiya kurban ola canım
İla yevmil kıyame can ile ehl-i iman ağlar."


Onun şiirlerinde Hz. Ali'ye de büyük bir sevgi ve bağlılık görülür:
"Nur-ı ayn-i Muhammed'dir
Şah-ı merdan Hayder Ali
Dürr-i Deryayı Ahmeddir
Şah-ı Merdan Hayder Ali

  Fakat onun bu sevgisi ölçülüdür ve Ehl-i sünnet prensipleri dairesindedir. O, dört halifenin de aşığıdır:
"Veliler serveri Sıddık-ı Ekber.

Severdi Sıddıkı Allah, Peygamber.
Adalet güneşi Hazret-i Ömer.
Nur-u Kur'an ile Osman Münevver.
Şecaatte Ali güneşten ezher.
Biz severiz çar-ı yar-i veliyi
Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'yi.
"

 

Efe hazretlerinin şiirlerinden bir kısmı Ahirzaman alametleri ve devrin maddi manevi felaketleridir:
"El elden üzülmüş, yar elden gitmiş.
Humeka-yı zaman nanay oynarlar.
Kurb-ı kıyamettir, tarih de bitmiş.
Humekayı zaman nanay oynarlar.

Taraf taraf bela istila eyler,
Kahrullah gazaba istinad eyler,
Kanlar akar yerde incimad eyler,
Humeka-yı zaman nanay oynarlar.

Ar ile namus da kalmadı gitti.
Yüzler siyah oldi, hayâ da bitti.
Dünyada yaşamak kemale yetti.
Humeka-yı zaman nanay oynarlar.

Avretler erine itaat etmez,
Erlerin avrete sözü kar etmez,
Evlad baba ile iftihar etmez,
Humeka-yı zaman nanay oynarlar.

Erkek dişi birbirine karışdi,
Herkes arzusunu buldu görüşdi,
Alamet-i Kübra heman kavuşdi,
Humeka-yı zaman nanay oynarlar.

Lütfiyi affede Hazret-i Allah,
Merhamet buyura vallahi billah,
Korkarım tecelli ede adlullah,
Humeka-yı zaman nanay oynarlar."

HAKKINDA DENİLENLERDEN BİR DEMET-

***Hacı Salih Bilgin: Çöğenderli Hacı Salih Efendi'nin Alvar İmamı Hace Muhammed Lütfi hazretlerine olan sevgisi bambaşkaydı. Bir gün şöyle demişti: "Meşayıhtan çok zatlar tanıdım. Hepsi birbirinden başkaydı. Ama o zat daha bir başkaydı."
Bir şiirinde Alvar İmamına şöyle seslenir:
"Gel ey dilberin mâhı
Safa geldin benim nurum.
Melahetde nâzirin yok
Safa geldin benim ruhum.
"

 ***Mehmed Kırkıncı Hocaefendi: "Nakşi Tarikatının büyük mürşidlerinden olan Muhammed Lütfi Efendi de hamiyetperver zatlardan idi. Yalnız Erzurum'da değil, tüm Şark'ta şöhret kazanmış, büyük bir mürşid idi. Fıtraten mümtaz olan bu zat, Fıkıh, Hadis, Tefsir ve Kelam gibi şeriat ilimlerinde de fevkalade vukufiyete sahipti."


***Sadi Mazlumoğlu(Torunu): "Âlimdi, kâmil ve mükemmel bir insandı.


***Osman Demirci: "O zatı gördüğümde ben tatmin olmuştum. Demek ki her asırda Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerine bağlı, Peygamberimiz (SAV) verasetini deruhte eden şahsiyetler bulunuyor. Zaten onlar olmazsa kâinat yaşayamaz. Onlar bir nevi sütun ve direk mesabesindedir. O'nun o vazifeyle tavzif edildiğini müşahede ettim. Sohbetlerine devam ettim. O'na bağlandım."


***Ahmed Turan Bey; "Alimdi, Mürşid-i kamildi. Fakat bunların en üstün meziyetlerinden birisi de fevkalade zeki bir insandır."
 

 

ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER
Alvar İmamı'nın şiirlerinden birkaç tanesini Hülasat-ül Hakayık adlı eserinden naklederek Efe hazretlerinin ruhuna binler fatihalar gönderiyoruz:


 "Beni benden cüda kılsan
Nolur ya Rab nolur ya Rab
Hak yoluna feda kılsan
Nolur ya Rab nolur ya Rab

"Şem'a-i nur-i Ahmed'e

Cibriller pervane döner
Nur cemalli Muhammed'e
Kudsiler pervane döner."

"Perişanım bugün cânâ perişan olmayan bilmez.
Cevahir kadrini cevher fürûşan olmayan bilmez."

"Mehabbet bir Süleymandır,gönül taht-ı revan olmuş,
Muhabbet Mısr-ı Kenan'dır gönül Yusuf civan olmuş."

"Kerem kıl sultanım keremin kesme bi nevalardan,
Keremkane yakışır mı kerem kesmek gedalardan."

"Bad-ı hazan esti, bağlar bozuldu.
Gülistanda katmer güller mi kaldı?
Şecerler kırıldı, parlar üzüldü.
El atacak dahi dallar mı kaldı."


"Dilberi gülber isterem,
Ruhleri ahmer olmalı,
Fatih-i Hayber isterem,
Yanında Kanber olmalı."


"Sefinem gark oldu derd deryasına,
Sahra-yı sinemi dert aldı getti.
Hasretkeş olmuşdur dil leylasına,
Bülbül tek zarımı gül aldı getti."

"Sen Mevlayı sevende, Mevla seni sevmez mi?
Rızasına erende, rızasını vermez mi?
Sen Hakkın kapısında canlar feda eylesen
Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi?


Varlığın mahv eylesen, terk-i vücud eylesen
Bu sahra-yı ademde, Yar yanına varmaz mı?
Şer-i şerif yolunda, peygamberin halinde
Allah desen dilinde, bin kez halin sormaz mı?

 

Derd ile cangahından canan diye çağırsan

 Derdin derman ederler, yaran merhem urmaz mı?

Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan
Cihergahı dağlasan Ahvalini sormaz mı?"

"Gülistan mehabbet bülbülünden dersin al ey dil
Serindeki saadet sünbülünden dersin al ey dil
Kamu âlemleri var eyleyen Allah'a teslim ol
Gözündeki hidayet bülbülünden dersin al ey dil.

Alvar İmamı İle İlgili Bir Hatıra

Hüseyin Bayraktar Hocamız 1931 doğumlu, Şarkın birçok medreselerinde okumuş; "Nurşin'deki Şeyh Alaaddin Efendi'nin oğlu Şeyh Mazhar Efendi benim hocamdı" demişti. Bir sorum münasebeti ile Alvar İmamı Hâce Muhammed Lütfi hazretlerini ziyaretini de şöyle anlattılar;


"Bitlis'te Şeyh Nesim Küfrevi vardı. Şeyh Abdülbaki Küfrevi'nin oğlu, meşhur Şeyh Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunu idi. Zahiri ilimlerde fazla değilse de, maneviyatı çok kuvvetliydi. Ben maneviyatından çok istifade ettim. Yani diyebilirim ki bu fakir-o sırada Cem-ül Cevami okuyordum-zahiri ilimlerde dolaylı olarak ona yardımcı oluyordum, ama manevi ilimlerde de o bana çok faydalı oldu. Salih bir insan, mübarek bir insandı.


Efe hazretleri onun dedesi olan Pir Muhammed Küfrevi hazretlerinin halifesi idi. Nesim Efendi ile beraber Efe hazretlerini ziyarete gittik. Efe hazretlerinin evinde 3-4 gün kadar misafir olarak kaldık. Efe hazretleri, şeyhimin torunu gelmiş diye, kendi postunun yerini ona bıraktı, kendisi gitti, orada aşağıda boynunu büktü, oturdu, böyle edepli bir insandı. Gözleri artık görmüyordu mübareğin, o sene(1950) hacdan gelmişti.

Orada Konya'lı Abdurrahman isminde bir zat, askerliğini Erzurum'da yapmış, terhisten sonra da oraya yerleşerek ilim tahsiline başlamış, Arapça okuyordu. Benim hocam Şeyh Nesim Efendi dedi ki; "Efem, benim talebemle sizin talebinizi münazara ettirelim. Sizin talebeniz galip gelirse ben sizin talebenize 5 lira harçlık vereceğim. Benim talebem galip gelirse siz beş lira verin. Efe hazretleri "Peki kurban" dedi. Efe hazretlerinin oğlu vardı; Hâce Seyfeddin Efendi, ilim ehli birisi idi. O soru soruyor, Abdurrahman Efendi ile cevap veriyoruz. Uzun uzadıya gitti ve nihayet bu fakiri nedense galip ilan ettiler.

Efe hazretleri deri kesesinden para çıkaracaktı ki benim hocam müdahale etti; "Efem! Müsaade buyurursanız, hem sizin hem benim talebeme ben harçlık vereceğim dedi. Efe hazretleri; "Peki, emredersiniz" cevabını verdi. Nesim Efendi yanılmıyorsam ikimize de 2.5 lira veya 5 lira çıkarıp verdi.


KAYNAKLAR
----------------------------------------------------
1-Hülasat-ül Hakayık- Naşir-Seyfeddin Mazlumoğlu-1974
2- Sahabeden Günümüze Allah Dostları-10. Cilt-Şule Yayınları-İst-1994

3- Alvarlı Efe Hazretleri-Ahmed Ersöz-Nil Yayınları-1993

4- Hayatım Hatıralarım- Mehmed Kırkıncı Zafer Yayınları- İst-2004

5- Hacı Salih Efendi- Selman Demir- Şahsi Basım- Erzurum-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Yusufiyeli koca reis, 2013-02-21 15:37:05

Elinize sağlık teşekkürler güzel bir çalışma olmuş

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhammed lutfi, 2013-02-21 15:04:56

alvarlı efe hazretleri benim gözümde ikinci şah-i geylanidir. bunu abrttığımı zannedenler onun divan-ı şerifine baksınlar. nakşibendi tarikatı onun gibi birini az görür. bu tarikat onunla şeref bulmuştur.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Güzeller, 2012-03-04 10:19:47

huuuu allah razı olsun emeginize saglık rabbim anlama ve anladıgını yaşama nasip etsin amin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

sebahattın özt, 2009-04-26 06:54:51

erzurum evlıyalar dıyarı efede evlıya ullahtandır alah şefaatına naıl eylessın

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

m. muratkeleşo, 2008-02-10 06:26:12

efe hazretleri bir alim bir ukemaydı allah bizleri onun şefaatinden mahrum bırakmasınve aynı zaman da seyfettin Efendi hocamda bir ulemaydı allah bizleri öbür dünyada onların yanında olmamızı nasip etsin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

sertac mazlumogl, 2007-07-18 03:43:29

SAYGIDEGER BUYUKLERIM ESERLERININ TAMAMINI DAMLA YAYINEEVINDEN BULABILECEGINIZ GIBI ISTANBUL(MERKEZ) KONYA(SUBE VE ERZURUM(SUBE) GIBI ILLERDEN DE TEMIN EDEBILIRSINIZ..ADRESLERINI TAM OGRENMEK ISTERSENIZ BI MAIL ATMANIZ YETERLI OLUR..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

İbrahim, 2007-03-29 20:02:22

Sayın Civelek,Hülasat-ül Hakayık adlı divanına bakınız..Damla yayınlarından temin edebilirsiniz...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ömer Civalek, 2007-03-28 14:06:24

Alfarlı Efe hazretlerinin bir kasidesini arıyorum. ancak bulamadım sözleri hatırımda yok. tüm kasidelerini bulabileceğim bir eseri varmı. yardımcı olursanız memnun olurum

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ZÜLKÜF, 2007-03-22 04:21:52

efe hazretlerinin kitabında geçen yusuf-i kodi isminin araştırılmasını istiyorum.Muş sütlüce i.ö.o

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Veli Kuzucu, 2006-10-29 22:31:10

Efe hazretlerini tanıttığınız için size müteşekkiriz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

Şeyh Abdülbaki Efendi’nin oğlu olan Kasım Küfrevi Bey, 1 Mart 1336 (1920)’da Bitlis’in İ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

Şeyh Nesim Efendi, Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunu ve Şeyh Abdülbaki Efendi’nin büyük

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

Şeyh Abdülhadi’nin 1914’de vefatından sonra Küfrevi postuna oturan pek muktedir bir mürşid

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

Şarkın büyük âlimlerinden, Bediüzzaman’ın da hocası olan Şeyh Fethullah el-Verkânisî’

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

Harf Devriminin hemen öncesinde Preveze’den Bahçesaray’a; Medine-i Münevvere’den Saraybosna

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

Esad Hocaefendi; Avustralya ‘da geçirdiği günlerin her birini ayrı değerlendirir. Koca

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

1980’ler Türkiye’de İslami hareketin hızla geliştiği, Müslümanların hizmetlerini

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

Hocaefendi’nin; Mehmed Zahit Efendi Hazretlerinin elinden tutması ile sohbetlere başladığ

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

Esad Hocamız; 14 Nisan 1938’de Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Ahmetçe Köyünde d

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

Muzaffer Efendi’nin irşad halkası genişledikçe, hizmetleri de genişler. Tam bir aksiyon adam

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)

Müslim, Birr 144, (2626)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI