Cevaplar.Org

HASAN EL BENNA HAKKINDA NE DEDİLER?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2005-12-15 18:02:12

 *** "Hayatımda üç kişiden etkilendim. Bunlar; Gazali, Mustafa Sabri Efendi, Hasan El Benna" Ali Yakup Cenkçiler Hocaefendi (M. Sabri Efendinin talebesi, merhum.)

*** "Ezher ulemasından merhum Muhammed el Hamid: "Müslümanlar Üstad Hasan el Benna'nın başında taşıdığı yüce davadan ve kendi şahsında bulundurduğu üstün vasıflardan dolayı onun kadar büyük bir lidere yüzyıllardan beri rastlamış değillerdir."

*** "Arap ve İslam dünyası gerek dini ve gerekse siyasi alanda onun kadar güçlü ve etkili bir önder ve lider tanımamıştır." Ebul Hasen En Nedvi

*** "Yüce Allah bu değerli şahsiyetin sahibine öyle üstün kabiliyetler ve güçler ihsan buyurmuştur ki, tarihçiler, eleştiriciler, ahlakçılar kendi gözlerinde bunu çelişkili bulup hayretler içinde kalmışlardır." Ebul Hasen en Nedvi

*** "Üstad Hasan El Benna, İslam'ın et ve kemikten nasıl yüce ve olgun bir insan yetiştirdiğini bütün insanlara gösterebilecek örnek bir insandı." Prof. Said Ramazan (Damadı)

*** "Allah'a yemin ediyorum ki, çağımızın müceddidi Hasan el Benna'nın içtihatları dışında Allah'a giden ve onun dinine hizmet eden sağlıklı bir yol tespit eden çağımızın Müslümanlarının durumunu tashih eden, onları sağlıklı bir şekilde yönlendiren ve gözetilmesi gereken hususların hepsini gözeten içtihatlar mecmuasına ne rastladım, ne de olabileceğini tasavvur ediyorum." Said Havva

***Gerçek şu ki liderlikte büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Bazen olur ki büyüklük ilmi yönden olur. Bazen büyük bir fatih veya keşifçi, ya da bir ruhi terbiyeci yahut da bir siyasi lider büyük olabilir. Fakat kalıcılığı bakımından en büyük lider ümmeti yeniden inşa eden, yeni nesillerin yetişmesini sağlayan ve tarihin gidişatını değiştiren liderlerdir. İşte Hasan el-Benna bu kalıcı liderlerden birisi, belki de yirminci yüzyılda İslâm tarihinde en göze çarpanlardandı. Onun bu büyüklüğü sadece âlim oluşundan veya iyi bir hatipliğinden ya da siyaset adamı oluşundan değil, İslâm davasını bina eden yeni bir nesil yetiştirmesinden ve özelde Mısır'ın genelde de İslâm âleminin tarihini sarsmasındandır. Bu gün dahi onun şiddetli sarsmasından olaylar gidişatını değiştirmektedir." Fethi Yeken


*** "Hasan el Benna hicri 14. asırda sözleriyle ve pratik eylemleriyle tenfiz ve tatbik olarak Müslümanlara uygulamalı İslam metodunu keşfetti. Ondan başkaları yazdı, söyledi, çizdi, etütler yaptı. Hasan el Benna ise sözle pratiği birbirine yaklaştırdı." Ömer Tilmisani

*** Onu gelip geçen, gündeme gelip unutulan bir kimlik olarak göstermek hiç kimsenin harcı değildir, olmayacaktır da. Son asırlarda İslam'a davet sahasında bunca etkinliği olan, adı İslami davetle hemen hemen özdeşleşmiş olan bir kimseyi Müslümanların belleğinden çıkarıp unutturmak kolay bir şey midir?" Ömer Tilmisani

***Hasan el Benna kendine has üslubu olan bir İslam davetçisidir. Eşsiz bir deha, emsaline zor rastlanır bir âlim ve plan adamıdır. Yüzyılımızdaki İslam hareketini yenileyendir ve gerçek manada din adamıdır. Etkili bir hatip, ikna edici bir söz ustasıdır. İslam nizamını müjdeleyen bir davetçidir. Bir yandan Cemaleddin Afgani'nin cesaretine sahip olurken bir yandan da Muhammed Abduh'un fikir planındaki atılganlık özelliğini kendinde toplamıştır. Ayrıca Efgani'de, Abduh'ta bulunmayan üstün bir teşkilatçılık gücüne sahiptir. Dr. Tahir Ahmed el Mekki

***Vallahi, Hasan el Benna gibi şaşılacak düzeyde fedakâr, öğütlerinde samimi, asil bir terbiye sahibi, yüce gönüllü, ıslah konusunda derin iz ve eserler bırakan başka birini daha görmüş değilim. Hasan el Hudaybi

 ***Hasan el Benna geniş ve kapsamlı bir ansiklopedi gibiydi. İstenilen her türlü konuda, herhangi bir hazırlık yapmadan, anlaşılır bir dil ve akıcı bir üslupla konuşabilirdi. Dr. İshak el Ferhân

***Benim gözümde Hasan el Benna, Afgani ile Muhammed Abduh'tan daha büyük birisidir. O, takva ile siyasi dehanın ilginç bir karışımıdır. O, Ali'nin(r.a) kalbi, Muaviye'nin(r.a) aklıdır. İslam dünyasının beklemekte olduğu liderin özelliklerini ben onda gördüm. Tantavi Cevheri

***Hasan el Benna benzersiz bir deha ve keskin bir basirettir. Eşsiz bir cesaret ile kâmil bir hikmeti kendinde bir araya getirebilmiştir. İnsanları uyandırmış ve doğru İslam'a giden yolu onlara aydınlatmıştır. Muhammed Abdullah es-Semmân

*** Hasan el Benna'da siyasilerin dehası, liderlerin gücü, âlimlerin delil sunma kabiliyeti, mutasavvıfların imanı, filozofların akli ölçüleri, hatiplerin ifade gücü ve yazarların ağırbaşlılığı bir araya gelmiştir. Robert Jackson

***Hasan el Benna Arap dünyasının en zeki şahsiyetlerinden birisidir. Richard Mitchell

***Hilmiyetu'l Cedide(Kahire'de bir semt)^ki evinde kendisini ziyaret ettiğimde, evinin basit olduğunu ve yerde sadece bir kilimin olduğunu gördüm. Bütün hâli, onun dünya nimetlerinden yüz çevirdiğini ve kanaat içinde yaşadığını göstermekteydi. Filistin Müftüsü Emin el Hüseyni

***Müslüman dünyasında bugün görülecek birisi varsa, odur. Filistin Müftüsü Emin el Hüseyni

***Risalelerinde ruh var. Çünkü gönülden gönüle akis var, ihlâs var, samimiyet var. Filistin Müftüsü Emin el Hüseyni

 ***Benna'nın bilirsiniz konferanslarının yarısı ayeti kerimelerle geçer. Sual sorarsınız, ayet-i kerime ile cevap verir. O ayetleri nasıl bulur, nasıl mana verir, hayret edilir. Bu zatın Kur'an-ı Kerim'in nuruyla bu kadar aydınlanmasına hayranım. Filistin Müftüsü Emin el Hüseyni

***Hasan el Benna'nın şahsiyetinin anahtarı; zühde sarılması, bencillikten uzak durması, dünyalık olan şeyleri ve bunlara ehemmiyet vermeyi terk etmesidir. Onun evine girenler, Ahmed bin Hanbel gibi büyüklerin yüzlerindeki zahitlerin suretini, onun yüzünde gördüklerini söylemişlerdir. Mustafa Sıbai

***Muasır İslami hareketler içinde, gerek teşkilat, gerek kuvvet bakımından en göze çarpanı Hasan el Benna'nın başlattığı ıslah ve davet hareketidir. Bu hareket Arap âleminin İslam'a sımsıkı sarılmalarını sağlamaya matuftu. En bâriz vasfı da hayata dönük oluşu idi. Bütün Arap ülkelerindeki tesiri derin olmuştur. Kurucusu Benna'nın büyüleyici ve çok yönlü bir şahsiyeti vardı; Yorulma bilmeden çalışırdı. Fütur bilmeyen bir irade sahibiydi. Ümitsizlik onun kitabında yoktu. Yorulma ve usanma bilmeyen bir murabıttı. Bütün bunların ötesinde, amel sahibiydi. Manevi terbiye görmüş, sülûk ve riyazet sahibi bir kimseydi. Kendisinin açıkladığı gibi, evvelemirde Şazeliyye tarikatının mensubuydu. Ona ait evrad ve zikirlere uzun müddet devam etmişti. Bana, en yakın adamlarının söylediğine göre bu evrad ve zikirlere ömrünün sonuna kadar, hem de en sıkışık zamanlarda bile bırakmadan devam etmiştir. Ebul Hasan en Nedvi

*İlk gençliğinden son nefesine kadar Hasan el Benna bütün maharetini, düşüncesini, enerjisini, zamanını, malını ve sonunda hayatını Allah yolunda harcadı. Malik olduğu her şeyi hakikaten feda etti. O, kelimenin en doğru ve yüksek manasıyla şehid oldu. Allah ona rahmet etsin ve ruhu Cennet-i âlâ'da olsun, hatırası hepimize bir ilham kaynağı olarak yaşasın. Meryem Cemile

*** Hasan el Benna merhumda gördüğüm hususiyetlerden biri, daima mütevazı ve mütebessim olmasıydı. Yüzünden şefkat ve tebessüm alametleri eksik olmazdı. Aynı anda bir diğer özelliği, gösterdiği samimi alaka idi. Bu çok samimi, saf ve içten gelen bir alakaydı. Sizi hemen kardeş olarak benimser, sever ilgilenirdi. Ali Ulvi Kurucu

*** Hasan el Benna, tüm dünya insanlarının tanıdığı birisidir. Müslümanlar, büyük bir insan, büyük bir davetçi, dava açısından asrın mücedditlerinden birisi olarak bilirler. Kâfir cephe de onu "çok tehlikeli bir insan" olarak kabul etmiştir, zaten bu yüzden de onu yaşatmamıştır.

Onu, büyük insan olarak kabul etmeyenler, gâvurlar kadar dahi onu tanımamış sayılır. Avrupa kadar onu tanımamış demektir maalesef...

Büyük sofi idi, büyük davetçi idi. Âlim idi, muhakkik idi. Cenab-ı Hak ona "hikmet" nasip etmiştir. "Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir." Bakara: 269

Cenab-ı Hak ona hikmet vermiştir. Hangi mesele hakkında konuşmuşsa çok vasat bir şekilde ona yaklaşmıştır. Ne ifrat, ne tefriti vardır. Fazla uzatmadan kısa bir şekilde beyan edip meseleyi çözüyor. Onun için de onun görüşleri "fasl-ül hitap" oluyor, "kavl'ül fasl" oluyor.

Ona yeter ki, zamanının büyük âlimlerinin birçoğu ona boyun eğmiş ve onu büyük âlim olarak, büyük mücahid olarak, büyük davetçi olarak, büyük müceddit olarak kabul etmişlerdir. Muhammed Salih Ekinci

***Hasan el Benna gerçekten çağın en büyük manevi önderidir. Ama onun düşünceleri ve programı İslam dünyasında ve Batıda daima yanlış anlaşılmıştır. Muhammed Esed

*** Böyle tek, olağanüstü kişiler, İslâm'a büyük hizmet edebilirler ama toplum beraber yürümeli... Toplum beraber yürümediği zaman, her yerdeki olağan kişilerin gelişmelerini baltalarlar. Mısır'da çok derbederlik varken, Hasan El-Bennâ çıktı, rahmetli... Fakat, onu baltaladılar. Başka yerlerde de böyle olur. Prof. Dr. M. Esad Coşan

KAYNAKLAR

1- Altınoluk- Nisan1987- Sayı: 14

2–50. yılında Müslüman Kardeşler Hareketi- Said Havva-terc: Ramazan Nazlı-Hilal Yayınları- İst–1980

3-Ruh Terbiyemiz- Said Havva-terc: İbrahim Sarmış, M. Said Şimşek- Kayıhan Yayınları- İst–1986

4- Çağdaş Davet Öncüleri- Fethi Yeken- Ravza Yayınları-İst-

5- Hasan El Benna Ve Daveti-Ömer Tilmisani- terc: Mehmet Yolcu- Madve Yayınları-ts

6- Hasan El Benna Ve Müslüman Kardeşler(Uluslarası Sempozyum Tebliğleri)-Artus Basım-İst.2012

7-Gerçek Tasavvuf- Ebul Hasan en Nedvi-terc: İsmet Ersöz- İslami Neşriyat Yayınevi-Konya-1974

8-Garb Materyalizmi Karşısında İslam-Meryem Cemile-terc: Kemal Kuşçu-Çile Yayınları-İst.1976

9-Ali Ulvi Kurucu Hatıralar-2(haz: M. Ertuğrul Düzdağ)-Kaynak Yayınları-İst. 2011

10-http://www.cevaplar.org

11-Muhammed Esed Ve Düşünce Dünyası-İsmail Çalışkan-İnsan Yayınları-İst.2009

12- Prof. Dr. M. Esad Coşan-05 Mayıs 1990 tarihli sohbeti

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Bilal Ayvacı, 2012-09-22 20:32:58

Harika hazırlamışsınız. üstün gayretinizden dolayı jutlarım, çok faydalandım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Eyyüp, 2007-11-10 08:05:25

Bu kuran ve sünnet ışığında bize bu davayı yine yaşattığı için Allah razı olsun kendisinden.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

fahri, 2007-11-05 10:34:21

Ben böyle bir islam davasını kuran ve sünnet ışıgında bize yeniden bildirdiği için merhum HASAN-EL BENNA dan razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

metin, 2007-03-05 13:09:23

ben bu büyük islam erbabını yeni tanıdım.aslında türkyede yaşayan müslüman bir anne ve babadan dünyaya gelen biriyim kimliğimde dini islam yazıyor fakat islamdan ne kadar haberim onu hiç mi hiç bilmiyordum.ama allaha hadsiz şükür olsun ki şimdi hiç olmazsa bazı vesilelerle dinimi yani islamı araştırmaya çalışıyorum. gerçekten çok garip hem bizim kendi pasifliğimiz hem de islamdan bir şekilde bu kadar uzak bırakılmamız. bizi boş davalarla bizi boş sohbetlerle bizi hoş ninnilerle hep uyutmuşlar.bugün hasan el bennayı ben 23 yaşımda tanıdım yani bir islam davacısını tanımak için mısırlı mı olmak lazım allah bizi hak yoldan ayırmasın amin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Murat Kara, 2007-02-11 00:21:59

Bu Fethullah Hocanın söylediğine kafam takıldı, Filistin'e kendi gençlerini cihada gönderen adam nasıl olur da şiddetle uzaktan yakından alakası olmayan bir adam oluyor?

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

M.H.KARAGÖL, 2006-02-02 18:05:53

ALLAH BAŞTA KENDİSİ HAKKINDA YAZI YAZILAN KİŞİDEN SONRA DA YAZANLARDAN RAZI OLSUN...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-5. BÖLÜM

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-5. BÖLÜM

ÖMER MUHTAR’IN SİRET VE SURETİ Merhum Ali Ulvi Kurucu beyin ifadesiyle; “Malûm ya, her şah

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-4. BÖLÜM

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-4. BÖLÜM

PERDE KAPANIRKEN İnsiyatif artık İtalyanların eline geçmişti. 23 Eylül 1930'da İtalyan bi

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-3. BÖLÜM

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-3. BÖLÜM

GRAZİANİ Graziani, sömürgelerde özel olarak yetiştirilmiş komutanların en tecrübeli ve en

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-2. BÖLÜM

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-2. BÖLÜM

“GECE HÜKÜMETİ” İtalyan araştırmacı Giorgio Rochat bu durumu bize veciz olarak şöyle

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-1. BÖLÜM

ÖMER MUHTAR(1862-1931)-1. BÖLÜM

Merhum şehid Ömer el-Muhtar’la alakalı bir çalışmayı seneler önce hazırlamış ve sitemiz

EMİR ABDÜLKERİM EL HATTABİ-4. BÖLÜM

EMİR ABDÜLKERİM EL HATTABİ-4. BÖLÜM

ACIMASIZ YIKIM İspanya’nın Madrid kentinde toplanan konferans sonrası Fransa ve İspanya, Rif

EMİR ABDÜLKERİM EL HATTABİ-3. BÖLÜM

EMİR ABDÜLKERİM EL HATTABİ-3. BÖLÜM

UMUDUN SEMBOLÜ ADAM O sıralar Emir Abdülkerim dünyada en popüler direniş liderlerinden biri h

EMİR ABDÜLKERİM EL HATTABİ-2. BÖLÜM

EMİR ABDÜLKERİM EL HATTABİ-2. BÖLÜM

ANNUAL ZAFERİ Babasının vefatından sonra savaşın idaresini uhdesine alan Hattabi’nin ısla

EMİR ABDÜLKERİM EL HATTABİ-1. BÖLÜM

EMİR ABDÜLKERİM EL HATTABİ-1. BÖLÜM

“Kadı, müderris, gazeteci, mücahid, emir, devlet reisi.. Evet, bu sıfatlar bütünüyle Emir

SEYYİD AHMED ŞERİF ES SENUSİ(1873-1933)-4.Bölüm

SEYYİD AHMED ŞERİF ES SENUSİ(1873-1933)-4.Bölüm

Mersin’e Yerleşmesi Cumhuriyet’in ilânından sonra sessiz kalmayı tercih eden Ahmed Şerîf

SEYYİD AHMED ŞERİF ES SENUSİ(1873-1933)-3.Bölüm

SEYYİD AHMED ŞERİF ES SENUSİ(1873-1933)-3.Bölüm

Birinci Dünya Savaşı Ve Libya Birinci Dünya Savaşı başladığında İtalya -ülkedeki savaş

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI