ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİ(1865-1943)

TAKDİM Abdülhakim Arvasi yıkılış ve çöküşlerin birbirini takip ettiği mahzun bir zaman dilimini yaşadı


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-25 00:15:08

TAKDİM

Abdülhakim Arvasi yıkılış ve çöküşlerin birbirini takip ettiği mahzun bir zaman dilimini yaşadı. Diğer emsalleri gibi o da 600 yıllık bir çınarın sarsıntı ve yıkılışının elemini ruhunda derinlemesine duydu. Ve elinden geldiğince istikbal için sevgi tohumları saçmaya çalıştı. Merhum Necip Fazıl Kısakürek’in de üstadı olan Arvasi hazretlerini kısaca tanıtmaya çalıştık. Çalıştık diyorum, zira deniz ihata edilemez. Bu sadece deryadan bir katre oldu. İstifade etmeniz temennilerimle.

A-KISACA HAYAT SEYRİ

Arvas Seyyidleri

Bilindiği gibi Güneydoğu seyyidler diyarıdır. Bu sülalelerin içinde en meşhurlarından biri ise Van’ın Arvas seyyidleridir. Abdülhakim Efendi’nin sülalesi Hülagu’nun Bağdat’ı istilası(M: 1258) sırasında Anadolu’ya göç etmişler, Van’da Arvas isminde bir köy kurup yerleşmişlerdir. Oradan 600 yıl ilim ve irfan yaymışlar ve bu köyden yetişen din ve tasavvuf büyüklerine “Arvas Seyyidleri” denmiştir. Bunlar içinde en maruflarından biri Seyyid Abdülhakim Arvasi’dir.

Doğumu

Abdülhakim Arvasi hazretleri Van’ın Başkale kazasında 1281(1865)’de dünyaya geldi. Babası Seyyid Mustafa Efendidir. Kendisi de şeyh olan Mustafa Efendi’nin on yedinci asırda Hindistan’ın Siyalkut şehrinde yaşayan, Hanefi fıkıh ve kelam âlimi, İmam Rabbani için ilk defa “Müceddid-i Elf-i Sâni” unvanını kullanan Abdülhakîm Siyalkûtî hazretlerine özel bir sevgisi vardı. Bir oğlu olursa ona Abdülhakîm ismini verecekti. Seyyid Mustafa Efendinin bir oğlu olduğu gece, Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin torunlarından büyük âlim Seyyid Tâhâ hazretlerinin küçük birâderi Abdülhakîm Efendi kendisinde misâfirdi. Seyyid Mustafa Efendinin içindeki dileğine bu ilâhî hikmet de eklenince, doğan oğluna Abdülhakîm ismini verdi.

Tahsil Hayatı

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî ilk bilgileri babasının yanında öğrendi. Sonra Başkale’de ibtidâî ve rüştiye mekteplerini bitirdi ve o zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak’ın çeşitli şehirlerinde, Müküs kazasında yüksek âlimlerden, Arap ve Fars dili ve edebiyatı, mantık, münâzara, kelâm, ilâhî ve tabiî hikmet, fen ve matematik, tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı.

Hayatının Seyrini Değiştiren Rüya

Nehrî'de gördüğü bir rüyâ üzerine tahsîline daha büyük ehemmiyet verdi. Bu rüyayı söyle anlatmaktadır:“Nehrî isimli kasabada din ve fen ilimleri üzerine tahsil görüyordum. Ramazan ayini âilemle birlikte geçirmek üzere memleketime döndüm. Henüz ilk mektep kitaplarını tahsîl ettiğim zamanlardı. Ramazan ayının on beşinci Salı gecesi, rüyâda Allah’ın Resûlünü gördüm. Yüce bir taht üzerinde risâlet makamında oturmuşlardı. O'nun heybet ve celâli karşısında dehşete düşmüş, yere bakarken, arkamdan bir kimse yavaş yavaş sağ tarafıma yanaştı. Göz ucuyla kendisine baktım. Kısaya yakın orta boylu, top sakallı, aydınlık alınlı bir zât... Bu zât sağ kulağıma işitilmeyecek kadar hafif bir sesle, fıkıh ilminin hayz meselelerinden bir suâl sordu: "Hayz zamanında bir kadının, câmiye girmesi uygun değilken, iki kapılı bir câminin bir kapısından girip öbür kapısından çıkmakta şer’an serbest midir?" Allah Resûlünün heybetlerinden büzülmüştüm. Suâli tekrar sormaması için gâyet yavaşça ve alçak bir sesle; "Dînin sâhibi hazırdır, buradadır." diye cevap verdim. Maksadım, şerîat sâhibinin huzûrunda kimsenin din meselelerine el atamayacağını anlatmaktı. Resûlullah efendimiz, ses işitilemeyecek bir mesâfede bulunmalarına rağmen cevabımı duydular. Durmadan; "Cevap veriniz!" diye üst üste iki defâ emir buyurdular.

Ertesi gün, öğle namazı vaktinde pederimin câmiye geliş yolları üzerinde durdum. Kendilerine bir şeyi arz edeceğimi hissederek yanıma geldiler. Rüyamı anlattım. Yüzlerine büyük bir sevinç dalgası yayılırken; "Seni müjdelerim! Âlemin Fahri seni mezun ve din bilgilerini tebliğe memur buyurdular. İnşallah âlim olursun! Bütün gücünle çalış." diyerek rüyamı tâbir etti.

Babama; "Kainatın efendisi huzûrunda, bunca din meselesi dururken bana hayz bahsinden suâl açılmasının ve cevabının tarafımdan verilmesi hakkındaki Resûlullah'ın emrinin hikmeti nedir?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Hayz, fıkıh bilgilerinin en zoru olduğu için böyle bir sual, senin ileride din ilimleri bakımından çok yükseleceğine işarettir.” Bu rüyâdan sonra, on sene müddetle, Cumâ gecelerinden başka hiç bir geceyi yorgan altında geçirdiğimi hatırlamıyorum. Sabahlara kadar dersle uğraşıp insanlık îcâbı uykuyu kitap üzerinde geçirdim. İnsan gücünün üstünde denilebilecek bir gayret ve istekle çalıştım.”

Fehim Arvasi’ye İntisap

Bu rüyayı gördüğünde henüz 14 yaşındaydı. Abdülhakim Efendi bir yandan ilimle meşgul olurken, bir yandan da tasavvuf’da terakki etmek için bir mürşit aramaya koyuldu. Ve 1878’te Şarkın meşhur meşayıhından Seyyid Fehim Arvasi hazretlerine intisap etti. Seyyid Fehim hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile gönlünü nurlandırdı. 1888 (H.1305)'de tasavvufta Nakşibendî yolundan icâzet aldı. 1897’de Hac vazifesini ifa etti. Seyyid Fehim Efendi şarkın tanınmış meşayihinden idi. Bediüzzaman hazretlerine de ilim dersi verdiğini ve Bediüzaman tarafından çok sevildiğini risalelerden öğreniyoruz.(Bkz.Kastamonu Lahikası ve Tarihçe-i Hayat)

Tedrisat Dönemi ve Hicret

1882(Hicri:1300) senesinde icazet alarak talebe yetiştirmeye başladı. Başkale’de 30 yıl boyunca tedrisatla meşgul oldu, ders okuttu. 1907’de ikinci defa Hac nasip oldu.

Birinci dünya savaşı ve Ermeni zulmü dolayısıyla ailesi ile birlikte 1335’te(M:1919) İstanbul’a hicret etti. Rus istilasında önce Irak’a, oradan Adana, Eskişehir ve en nihayet payitahta gelmişlerdir. Ermeni zulmünü anlatırken şöyle demekteydi: “Dünya yaratılışından beri görülmedik zulüm ve vahşete sebep oldular.”

İstanbul’a yerleşme

İstanbul’a gelince evkaf nazırının kendileri için tahsis ettikleri Eyüp Sultan’daki Yazılı medresesine yerleştiler. Aynı zaman da Kaşgari dergâhına şeyhlik, vaizlik ve imamlık için tayin edildi. Bu görevleri yanında Süleymaniye medreselerinde Tasavvuf dersleri müderrisi oldu. 5 Ağustos 1919'da Sultan Vahideddîn Han tarafından Süleymaniye Medresesine tasavvuf müderrisi (ordinaryüs profesörü) olarak da tâyin edildi. İstiklal harbinde Kuvayı millliyeyi her yönden destekledi. Bağlılarından Cevat Yücemen anlatıyor: “Sakarya harbi sıraları...(Kütahya-Eskişehir muharebeleri olması lazım. Salih Okur) Ben Üsteğmenim... Ordumuz ricat ediyor ve Ankara’nın boşaltılması faaliyetine girişilmiş bulunuyor.(Arvasi hazretleri) bana emir buyurdular: “Hemen Ankara’ya git, orduya katıl ve her şeyden evvel Fevzi Paşaya çıkıp de ki: “Beni buraya kendi halinde bir Müslüman gönderdi, “yılmasınlar, sebat etsinler, zafer muhakkaktır” diyor. Gittim ve Mareşale aynen söyledim. Teşekkür etti.

Cumhuriyet İdaresinde

Cumhuriyet sonrası faaliyetlerini Eyüp Gümüşsuyu’ndaki ikametgâhında hususi sohbetleri ve Beyoğlu ağa camii ve Beyazıt Camii gibi mekânlarda halka açık vaaz ve ders okutmaları ile sürdürdü. Soyadı kanunundan sonra Üçışık soyadını aldılar.

Menemen Mahkemesi

1931’de Menemen hadisesi münasebetiyle Menemen’deki askeri mahkemeye gönderildi. Basındaki haberlerde “İrtica şebekesinin Akhisar kolunun en faal kumandanı şeyh Abdülhakim yakalandı” manşetleri atılmıştı. Mahkeme reisinin “Sen şeyh misin?” sualine “Ben şeyh değilim. Ve o yüce mertebeye layık olmaktan uzağım; yok eğer şeyhlik devrimizde gördüklerimizin hali ise ona da tenezzül etmekten münezzehim.” yanıtını verdi. Bu muazzam cevap sonunda beraat etti.(12 Şubat–1931)

Malum medyanın hıncı manşetlere bu sefer şöyle yansıdı: “Savcı idamını istedi, mahkeme beraat verdi.”

Çile ve Nefy dönemi

Arvasi hazretlerinin çilesi bununla da bitmedi. 1943 yılının 18 Ramazanında, Eyüp Gümüşsuyu’ndaki evi sivil ve resmi çok sayıda polis tarafından basıldı. Örfi idare valisi Lütfi Kırdar “İslamiyet’i neşr ediyor. Gençler ve münevver zümre arasında şeriatı yayıyor” diye tevkif ve tecziyesini istemişti.

Sonunda İzmir’e sürgüne gönderildi. Polis tarassudunda zahmetli günler geçirdi. Zilkade’nin 10’unda heyet-i vekiliye kararı ile İzmir’den alınarak Ankara’ya nakledildi. Yolda rahatsızlandı. Ankara'da Hacı Bayrâm-i Velî civârında, biraderinin oğlu Seyyid Faruk Işık’ın evine geldiler.

Vuslatı

Bu sırada hasta olduklarından Faruk Işık Bey'in evinde on sekiz gün hasta yattıktan sonra 27 Kasım 1943 (H.1362)'te vefât ettiler. Vefât anında hafif bir zelzele oldu. Ankara hiç sevmedikleri bir yerdi. Bu sebeple yakınları mübarek nâşın İstanbul’a nakli için resmî makamlara başvurdular. Ancak kabul edilmedi. Şehrin belediye sınırları içinde ölenlerin asrî mezarlığa gömülmesi şartı da vardı. Bu yüzden herkes eli kolu bağlı mahzun ve üzgün bir durumda bulunuyordu. Çünkü kendileri bu mezarlığa defnedilmeyi istemiyorlardı.

O sırada evin ahşap kapısı çalındı. Kapıda kim olduğu, nereden geldiği belli olmayan ak sakallı bir adam: "Ankara civârında Bağlum isimli bir köy vardır. Oraya götürünüz, kendilerine uygun yer orasıdır." dedikten sonra dönüp gitti. Meçhul adamın arkasından koştularsa da sanki sır oldu ve ortadan kayboldu.

Keçiören'de damadı İbrâhim Arvas Beyin evinde gasl, techiz, tekfîn ve namazı edâ edildikten sonra Ankara’nın kuzeyinde ve 24 km mesâfede bulunan Bağlum'a getirilerek defnedildi. Vefatı için bir şair şöyle demiştir: Ağlasın, kan ağlasın her Müslüman.

Çünkü, Seyyid Abdülhakîm terk etti cân.

Âlim ü âmil, veliyy-i kâmil idi.

Zâtına mevdu' idi sırr-i nihân.

ŞEMAİL VE AHLAKI

Seyyid Abdülhakim Arvasi, vücutça gayet mutedil ve kusursuzdu. Buğday tenliydi. Alnı geniş ve açıktı. Kaşları birer hilal gibi olup, kabarık ince ve ölçülüydü. Nur bakışlı gözleri iriceydi. Burnu ahenkli ve normalden büyükçeydi. Yüzü zaifçe olup sakalı sıktı. Bedeni iri yapılı olup, insana mutlak surette hürmet telkin edici bir vakar ve heybeti vardı.

Her hali ve hareketi ile İslamiyet’e uyardı. Çok mütevazı olup; "Ben" dediği işitilmemişti. Çok heybetli ve temkin sahibiydi. Misafirperverdi. Yardım yapmaktan hoşlanırdı. Ziyaretlere gider, davetlere icabet ederdi. Tevazusuna şu sözleri de işaret eder: “Keşke Beyoğlu’nda bir bakkal dükkanım olsaydı, kimse beni tanımasa idi.”

SÖZLERİNDEN SEÇMELER

1- Namaz, aman namaz, nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın.

2- Bir vakit namazımı kaybetmektense, dünyaları kaybetmeyi tercih ederim.

3- Şu İstanbul ne garip belde! İnsan mümin olmak için de, kâfir olmak için de burada her vâsıtayı, her imkanı bulabilir.

4- Kur'ân-ı Kerîm şifâdır. Fakat şifâ, suyun geldiği boruya tâbidir. Pis borudan şifâ gelmez.

5- Ahmaklık, hatâda ısrar etmektir.

6- Cemiyetteki ruh hastalıkları iman eksikliğinden doğuyor.”

7- “Her veli kendi meşrebi içinde belirir.”

8- Selef-i salihin hakkında şöyle demiştir:“İnsanlar onlar idi. Onların yanında biz hiç sayılırız. Bizler o büyüklerin yanında hazır olsak sorulmayız, gâib olsak aranmayız."

9- "Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek, onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhî hudûdu muhâfazadır, gözetmektir."

10- “Yabancı dil(Avrupa dilleri) bilseydim, çok faideli olurdum.”

11- Allahu teala bizlere fazlu ihsanıyla tecelli etsin. Adliyle tecelli ederse, yanarız.”

12 Gördüğünüz her musîbet ve felâket, kızgınlığın, zulüm ve haksızlık etmenin cezâsıdır.

13-Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe; ızdırap ve felâketten kurtulamaz.

HATIRALARLA ARVASİ HAZRETLERİ

• Şu Farsça beyti çok sever ve tekrar ederlerdi: “Zi hicri dositan hun şud deruni sine can-ı men. Firak-ı hem nişinan suht magz-ı istehan-ı men” (Sevdiklerimden ayrı kaldığım için göğsümde ruhum kan ağlıyor. Birlikte oturduklarımın ayrılığı kemiklerimin iliğini yakıyor.”)

• Merhum Necip Fazıl diyor ki: “Ben onu 9 yıllık temasım süresince, hiçbir defa, esnemek, kaşınmak, her hangi bir dış manzaraya takılmak gibi her insana mahsus nebati fiillerden herhangi biri içinde görmedim.”

• Talebelerinden Hafız Hüseyin Efendi anlatır: Tahsîlimi İstanbul’da yaptım. Arabî ve Fârisî'yi iyi bilirdim. Her toplulukta söz sâhibiydim. Bir gün beni Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine götürdüler. Maksadım orada da söz sâhibi olmaktı. Kendisine çok yakın bir sandalyeye oturdum. Sohbete başladı. Hemen sonra sandalyede oturmaktan hayâ edip, yere indim. Sohbette, hiç bilmediğim, duymadığım şeyleri anlatıyordu. Yakınında yere oturmaktan da hayâ edip biraz geri çekildim. Biraz daha, biraz daha derken nihâyet kendimi kapının önünde buldum. Nerede ise kapıdan dışarı çıkacak hâle gelmiştim. Ben yıllarca şeyhlik postunda oturmuş, talebeleri olan biriydim. Seyyid Abdülhakîm'i görünce ancak talebe olacağımı anladım ve talebelerime: "Seyyid Abdülhakîm Efendiyi görünce, tanıyınca şeyhliğin ne olduğunu anladım, eteğine yapışmaktan başka isim kalmadı." dedim. O büyük zâta talebe olmakla şereflendim.

• Seyyid Abdülhakîm Arvâsî'nin uzun yıllar hizmetinde bulunan Kayserili pamuk tüccarı Abdülkâdir Bey söyle anlatır: “Bir yaz günüydü. Abdülhakîm Efendi ile Eyyûb Camiinde öğle namazını kıldık. Sonra hazret-i Ebû Eyyûb-i Ensârî'nin türbesine girdik. Başka kimse yoktu. Sandukanın ayak ucunda, yan yana diz üstünde oturduk. "Yanıma sokul, gözlerini kapa." buyurdu. Gözlerimi kapayınca hazret-i Ebû Eyyûb Ensârî hazretlerini ayakta duruyor gördüm. Yanımıza geldi. Uzun boylu, iri yapılı, seyrek sakallıydı. Elini öptüm. İkisi yavaş sesle konuştular. Ben işitmiyordum. Edeple seyrediyordum. "Gözünü aç." dedi. Açtım. İkimiz sandukanın yanında oturuyoruz gördüm. Sokağa çıktık. İkindi okunuyordu. "Ne gördün?" dedi. Anlattım. "Ben hayatta iken kimseye söyleme." dedi. Bunu vefâtından yirmi dört sene sonra anlatıyorum.

• Hâlid Turhan Bey anlatıyor: Bir gün ziyâretlerine gitmiştim. Kütüphânelerinden bir kitap çekip, bir yerini açıp bana verdiler ve; "Buyurun, okuyun!" buyurdular. Arapça idi. Okumaya çalıştım. Yanlış okuyunca düzeltirlerdi. Bir daha okuttular ve gene yanlışlarımı düzelttiler. Sonra; "Türkçeye çevirin!" buyurdular. Takıldığım çok ibâreler oldu. Yardım ettiler, hattâ kendileri tercüme ettiler. Bir daha okutup, bir daha tercüme ettirdiler. İyice anlamıştım. Vefâtlarından yirmi sene kadar sonra, kütüphâne müdürlüğü için, Ankara'da imtihana girdim. İmtihanda elime bir Arapça kitap verdiler ve bir yerini açıp, okuyun dediler. Bir de ne göreyim, Abdülhakîm Efendinin verdiği kitap ve açtıkları sayfa değil mi? Okudum, tercüme ettim. İmtihanı kazandım. Kütüphâne müdürü oldum. Ama imtihandan çıkınca, Efendinin bu büyük ve açık kerâmetini görünce hüngür hüngür ağladım.

ESERLERİ

Seyyid Abdülhakim Efendinin; Erriyâz-ut-Tesavvufiyye, Rabıta-i Şerife risalesi, Mevlid okunmasının ve tesbih kullanmanın başlangıcı ve meşruiyeti hakkında bir risale, Sahabe-i Kiram ve Ecdad-ı Peygamberi risaleleri, İslam Hukuku, Keşkül ve Sefer-i Ahiret isimli eserleri, mevcuttur.

Ayrıca talebelerine gönderdiği risâle büyüklüğünde pek çok mektupları vardır. Arabi, Farisi ve Türkçe şiirler yazmıştır

KAYNAKLAR

1-İslam Meşhurları Ansiklopedisi-Abdüllatif Uyan-Berekat Yayınevi–1983

2-O ve Ben-Necip Fazıl Kısakürek-Büyük Doğu Yayınları

3-Son Devrin Din Mazlumları- Necip Fazıl Kısakürek-Büyük Doğu Yayınları 4-Maneviyat Dünyamızda İz Bırakanlar-Vehbi Vakkasoğlu-Nesil Yayınları-2001

5-Işık Şahsiyetler-Ahmed Ersöz-Işık Yayınları-1992

6-http://www.huzuradogru.com.

7- http://www.baglum.8m.com/more.htm

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

salih ca, 2016-03-25 00:53:02

sayın Emre DOĞAN yorumda bahsettiğiniz kişi midir bilmeme Ancak 2011 yılında dedem Muzaffer ARVAS vefat etti ve kabri vandadır. Bana msc65@mynet.com 'da ulaşabilirsin yardımcı olamaya çalışırım

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Emre dogan, 2015-07-03 18:34:01

Ben çok farklı bir olayla karşılaştım muzaffer arvas ile karşılaştım seyyid olduğunu söyledi bana dua etti ve araştırdım benim gördüğüm tarihten 1sene önce vefat etmiş en azından mezarına gideyim vandaymis tanıdıklarına nasıl ulaşabiliriz tesekkurler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

fatih pekmez, 2013-09-22 05:44:40

siz manzuru nazrı piranı kiramsınız buyı resul neşreden eşsiz gülistansınız ila yevmil kıyamet mürşidi kamilsiniz her sözü hikmet dolu eşsiz bir hakimsiniz.... efendi hazretlerinden belkide en büyük istifadeyi h.hilmi ışık rahmetullahi aleyh elde etmiştir ALLAHU ALEM zaten ilmihal kitabıda buna en güzel misaldir.hilmi efendi hocamı efendi hazretleri kudduse srirruhe daha ilk sohbette fene ve beka makamlarına çıkarttığı söyleniyor.O asrının irşad kutbu belkide İMAM RABBANİSİDİR KADDESALLAHU SİRRUHE..bunu anlamak için risalelerini okumak kafidir..himmetleri daim ola ..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ibrahim, 2013-03-06 04:52:25

bu dava ugrunda savaşan en güzel insanlardan biridir sevgili üstadımız.ALLAH Ondan razı olsun.ne mutlu o görene.ne kadar şanslı insanlardır ona talebelik yapan abilerimiz.biz böyle büyük velileri göremedik.bu yüzden hep bir yanım eksiktir benim.günümüzde böyle büyük zatlar yok artık.varsada biz biilmiyoruz.rüyamda ABDULHAKİM ARVASİ HAZRETLERİNİN kabrini ziyeret etmiştim.bu rüya onu tanımama vesile oldu.ama halen rüyanın hikmetini ögrenemedim.yalnız türbesini EYÜP SULTAN MEZARLIGINDA ziyaret etmiştim ankarada degil..burada bir hikmet varmıdır acaba

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hakka sedalı, 2010-03-04 05:39:57

Yetiştirdiği seçkin din adamlarının en selahiyyetlisi; çeşitli din ve fen kitaplarının yazarı, eczacı, kimyager ve emekli öğretmen albay Hüseyin Hilmi Işık beyefendidir. 1929'dan 1943 senesine kadar o büyük zattan ders almış, Arabi ve Farisi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır. Türkçe, Arabi, Farisi, Almanca, Fransızca ve İngilizcenin yanında, başka dillerde de çeşitli din kitapları neşretmiştir. Bütün ilim ve feyzini, Abdülhakim Arvasi'den aldığını eserlerinde belirtmektedir. yine üstad Necip Fazıl ın2002 kasım, 20. baskılı "O ve Ben" adlı kitabında, sayfa 136'da ÜÇIŞIK soyadından bahsederken, "Bu ismi maddi ve manevi yakınları da aldı." demiş ve bu yakınların arasında Hilmi beyi de sayarak, Hilmi beyin Abdülhakim Arvasi Hazretlerine olan yakınlığını bizzat ifade etmiştir. Sayfanın sonunda da; "Her biri, mizaçlarının aynasına göre, o ışıküstü ışığı parıldatan aynalar.." diyerek vurguda bulunmuştur. Yine bu isimler arasındaki Ziya bey de, Hilmi Işık beyin kayınpederidir. Kitaptaki o sayfayı tarayıp aşağıya koyuyorum. Not: Kitabın ilk basım tarihi1965 yılıdır [IMG]http://img45.imageshack.us/img45/9582/pict0248rb7.jpg[/IMG] Rabbim yolundan ayırmasın inşallah.. yazıdan feyzlendik,daha geniş kapsamlı anlatılabilirdi,cevaplar org kaynak kabul ettiğim sitelerden biridir,eksik kaynak bilgi sunulması acaba diğer konulardada eksiklikler olurmu diye düşünceye sevk etti bizi..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ibrahim eray, 2008-06-20 09:47:38

Allahu teala bu milleti üstadımızın zerre kadar ayrılmadıgı ehl-i sunnet vel cemaat e sımsıkı sarılmasına bu mubarek zatın hurmetıne nasip eder insallah..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

yasin yucebay, 2007-12-25 07:36:46

Abdülhakim Arvasi hazretlerini merhum Necip Fazıl ile beraber okumuştum. Araştırmak için not almıştım. Mekanı cennet olsun kendisini tanıma fırsatını şuan buluyorum. Muhakkak ki alim'in ölümü alem'in ölümü gibidir. Allah bu büyük insanlar gibi daha nice büyükleri başımıza taç etsin inşallah. (site içerik olarak çok güzel Allah yapanlardan ve emeği geçenlerden razı olsun)

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

SEHER, 2007-11-17 13:09:14

Çok üzgündüm ,tesadüf oldu .. kendisini bende böyle tanıdım...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

sami kal, 2008-04-06 05:47:05

Efendi hazretlerini ve ehli sünnet yolunu bizlere tanıtan Türkiye Gazetesine ve emeği geçenlere çok teşekkürler.allahü teala şefaatlerini nasip etsin.cennette cem eylesin.amin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

nur, 2007-09-04 12:12:59

çok beğendim, tesadüfen böyle bir yazıya ulaştım Allah'ın takdiri diyorum teşekkürler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

fatih yıldız, 2007-08-10 00:57:01

abdülhakim arvasi hazretlerini ilk bugun bu yazıyla duydum tanıdım şeref buldum silere cok tesekkur ederim allaha emanet olun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Şehmus Özkarta, 2007-07-09 09:30:48

Allah (c.c) şefeatlerine nail etsin.himmet bereketlerini cümle islam aleminin üzerinden eksik etmesin.yazı pek hoş.Allah(c.c) razı olsun,

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Selim Uygun, 2007-07-17 07:53:13

Salih bey,“Keşf ile bildirilmek” kelimesini son okudum kitaplardan öğrendim,bende baktım ki,İmamı Rabbani Hazretleri,Üftade Hazretleri,Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri,Abdükhakim Arvasi Hazretleri,(kaddesallahü sirretül aziz) baktimki hepsinin biribiri ile ilişkileri var ve ben sıradan basit bir okur iken bunları tespit ettim inceledim dedikleri gibi sanki keşfettim,her birinin hayatındaki özellikler beni sarstı gözlerimi yaşarttı.Cenabı hak bize olan öğretilerinden hayatlarından eserlerinden verdiklerinden razı olsun. Netice olarak Merhum Arvasi hazretlerinin kısa hayatından yapmış olduğunuz özet için sizleri tebrik ederim.Cenabı Hakkın selamları ile,sağlıcakla kalınız.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Abdulcelil ARVAS, 2007-07-01 07:02:12

Allaha şükürler olsun böyle temiz bir neslin evladı olduğumuz için....

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

zeynep, 2007-06-06 00:01:08

s.a böyle mübarek insanlar allaha hamdolsunki var bilenlerden ricam eserlerini temin edip okumak istiyorum lütfen yardımcı olursanız sevinirim allaha emanet olunuz

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

fuat kanlı, 2007-06-01 00:52:27

selamlar...kendisi büyük bir zattır..cok hizmetler yapmıştır..sünni bir müslüman alim ve evliyadır.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Muhammed Ma'sum, 2007-03-10 00:33:11

Ehli Sünnet vel Cemaat yolunun sevdalısı bir gönül insanı...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Fehmi Arvas, 2006-11-20 00:34:13

Bizleri yaratan yüce Allah c.c. sizlerden razı olsun.Bizim Ailemize değer verdiğiğniz için sizlere minnettarız.Ben şahsen büttün Müslümanlara canigönülden Selam ediyorum.Rabbimiz Müslümanlara, hayatta darlık göstermesin.Aileleiyle birlikte hayatboyu huzurlu yaşasınlar. Aammiiiiin !Allahın c.c. selamı sizin üzerinizde olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hacer beyhan kı, 2006-10-13 23:10:04

tekrar merhaba Hüseyin hilmi ışık isminin bilinmediği söyleniyor..yukarıdan dokuzuncu resimde efendi hazretlerinin hemen sağındaki hüseyin hilmi ışık'ın kayınpederi ziya bey'dir

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Sahin ERKAN, 2006-10-09 03:23:45

Özet olarak tutlmaya calısılmıssada Önemli Detaylarada kısmi olsada yer verilmiş...Yalnız onun cok yakınındakılerden bizzatihi Mübarekle ilgili anlatılacak cok hoş hatıralra bizraz az yer verilmiş...Buna en yakın örnek hiç adı gecmeyen heran yanından eksik olmayan en yakınındakilerden kendini ona hizmetle mükellef kılmış genç Şakir'in bizzatihi şahid oldukları...Allah RAzı olsunn...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

sezer, 2006-09-20 12:43:59

allah razı olsun kardeşlarimiz hüseyin hilmi ışıktan bahsediyorlar ama biz ilk defa efendi hz lerine bağlı olduğunu duyuyoruz efendi hz LERİNDEN İLİM VE FEYZ ALMIŞ OLABİLİRLER AMA BU YOL H HİLMİ ışıkla devam etmedi böyle bir icazeti olduğunu duymaık. ayrıca yukardaki 3. ve 5. resimler seyyid abdulhakim arvasi hzlerine değil seyyid abdulhakim bilvanisi hz ait allaha emanet olun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Semih Yıldız, 2006-09-20 21:26:57

Sezer bey, resimlerin tamamı Abdülhakim Arvasi efendiye ait. En iyisi siz Abdülhakim Bilvanisi(Hüseyni) için Albüm kısmımızdaki resimlerine bakınız. İyi günler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Eray Doğan, 2006-08-27 01:33:19

Hüseyin Hilmi Işık Hazretlerinden bahsetmemeniz benim de tuhafıma gitti! Halbuki Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yolu bu zat ile devam etmektedir...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Hacer Beyhan Kı, 2006-08-07 20:48:42

Efendi hazretlerini anlatırken onun en kıymetli talebesi Hüseyi Hilmi Işık Efendi'den bahsetmemenize çok çok üzüldüm..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hüseyin akın, 2006-05-26 12:09:56

manevi dunyamızda iz bırakmış büyük alim ve veli zatı sitenizde tanıttığınız için teşekkür ederiz

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

Şeyh Abdülbaki Efendi’nin oğlu olan Kasım Küfrevi Bey, 1 Mart 1336 (1920)’da Bitlis’in İ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

Şeyh Nesim Efendi, Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunu ve Şeyh Abdülbaki Efendi’nin büyük

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

Şeyh Abdülhadi’nin 1914’de vefatından sonra Küfrevi postuna oturan pek muktedir bir mürşid

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

Şarkın büyük âlimlerinden, Bediüzzaman’ın da hocası olan Şeyh Fethullah el-Verkânisî’

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

Harf Devriminin hemen öncesinde Preveze’den Bahçesaray’a; Medine-i Münevvere’den Saraybosna

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

Esad Hocaefendi; Avustralya ‘da geçirdiği günlerin her birini ayrı değerlendirir. Koca

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

1980’ler Türkiye’de İslami hareketin hızla geliştiği, Müslümanların hizmetlerini

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

Hocaefendi’nin; Mehmed Zahit Efendi Hazretlerinin elinden tutması ile sohbetlere başladığ

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

Esad Hocamız; 14 Nisan 1938’de Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Ahmetçe Köyünde d

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

Muzaffer Efendi’nin irşad halkası genişledikçe, hizmetleri de genişler. Tam bir aksiyon adam

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI