Cevaplar.Org

POLİTEİZM

I-Politeizm Nedir? Politeizm kelimesini yapısı ve sözlük anlamı: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelen Politeizm; çoktanrıcılık demektir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-02-14 15:29:23

I-Politeizm Nedir?

Politeizm kelimesini yapısı ve sözlük anlamı: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelen Politeizm; çoktanrıcılık demektir.

Politeizm kelimesini terim anlamı: Çok tanrının varlığını kabul eden anlayış demektir.

Politeist anlayışta her şeyi bilen, diğerlerinden daha güçlü olan, tanrılar üstü bir tanrı inancı da vardır.

Putperestlik, bir çeşit çok tanrı inanışıdır. Çünkü bunlar, tek yaratıcı olan bir Allah'ın varlığına inanmakla birlikte, kendileriyle onun arasında birer arabulucu kabilinden olmak üzere bir takım putları da ikinci derecede ilahlar olarak kabul etmişlerdir.

Ay, güneş, yıldız gibi gök cisimlerine tapmak da putperestlik gibi bir çeşit politeist inanıştır.

Belli başlı politeist inanışlar:

1-Antik Yunan dinleri.

2-İslamiyet'ten önceki putperestlik.

3-Hinduizm.

4-Şintoizm.

5-Hititlerin din anlayışı.

II-Politeizmin Ortaya Çıkış Nedenleri

1-Politeizm, ilkel toplumlarda ilkel bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır.

2-Tek ilah olan Yüce Yaratıcının sıfatlarını ve kudretinin sınırsız oluşunu yeterince anlayamayan bazı ilkel toplumlar, asıl güç sahibi olan Allah'ın yanı sıra, bir görev dağılımı yapar gibi, çok sayıda tanrının varlığına inanmışlardır.

3-Hayatın tabii seyri içinde çok şeye ihtiyaç duyan ilkel anlayışlı insanlar, bütün ihtiyaçlarını tek tanrıya arz edip dilekte bulunma yerine, değişik tanrılar kabul edip ihtiyaçlarının karşılanmasını onlardan beklemeyi daha kolay bir yol olarak görmüşlerdir.

4-Ata dinini kabul etme kolaycılığı politeist anlayışın devamında etkili olmuştur.

III-Politeist Anlayışı Reddeden Ayetler

 Politeist anlayışı reddeden beş ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.(1)

*Müşrikler, Allah'a ortak koştukları için bir çeşit politeist kimselerdir.

*Allah, kendisine şirk koşarak bu anlayış üzerine ölenleri affetmeyecektir.

*Kur'an her türlü inkârcı anlayış gibi, politeist anlayışı da reddetmektedir.

2-"De ki: Hangi şey şâhid olarak daha büyüktür? De ki: Allah... 0, benimle sizin aranızda şâhiddir. Bu Kur´ân bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyedildi. Ya sizler cidden Allah ile beraber ilâhlar bulunduğuna şehâdet eder misiniz? De ki: Ben şehâdet etmem. De ki: Ancak O. bir tek ilâhtır ve ben şüphe yok ki, sizin ortak koştuklarınızdan beriyim, (hiçbir ilgim ve ilişiğim yoktur)."(2)

*Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, peygamber olduğunun şahidi Allah'tır.

*Resulullah (s.a..v.) kendisine vahyedilen Kur'an ile insanları uyarmıştır.

*İnsanların yapacakları en büyük hata, Kur'an Allah'ın tek ilah olduğunu haber verip bunu çeşitli delillerle ispat ettiği halde ona ortaklar koşmalarıdır.

*Resulullah (s.a.v.) ve İslam Dini Allah'a koşulan ortaklardan yani politeist anlayıştan uzaktır.

*Politeist anlayış, inkârcılıktır.

3-"Cinleri Allah´a ortak koştular. Oysaki onları da Allah yaratmıştı. …"(3)

Diyanet tefsiri bu hususu şöyle açıklar: 'Araplar cinlere bazı tanrısal güç ve yetenekler yükler, zararlarından korunmak için tedbirler alır, hoşnutluklarını kazanmaya çalışır, bunun için cinler adına kurban keserlerdi. Ayrıca onlar, cinlerin kâhinlere gökten haberler getirdiğine, şeytanların da şairlere ilham verdiğine inanır; böylece Allah ile bu gizli varlıklar arasında bir bağ kurarlardı.'(4)

Sebep ne olursa olsun cinlere veya diğer görünmeyen varlıklara Tanrısal güçler atfederek onları Allah'ın ortakları gibi görmek politeist bir anlayış olup küfürdür.

 4-"Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler."(5)

'Müşriklere, Yüce Allah ile cinler arasında akrabalık ve soy birliği olduğunu ileri sürmüşlerdi. Şöyle ki, onlar, "Allah cinlerle evlendi ve böylece O'nun melekleri doğdu" demişlerdi.'(6)

5-"İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez."(7)

*Din, hiçbir ortak kabul etmeyecek şekilde sadece Allah'a aittir.

*Allah ile yetinmeyip, kendilerini Allah'a yaklaştırsın diye aracı tanrılar edinmeye kalkanlar, politeizme sapmış müşriklerdir.

IV-Politeist Anlayışın Tenkit ve Tahlili

1-Politeizmde, ara tanrılara inanmakla birlikte tanrılar üstü bir tanrı inancı vardır. Gerçek bir tanrının kendi iradesiyle aracı tanrılar görevlendirmesi, ilah olmanın şanı ile bağdaşır mı? Elbette ki bağdaşmaz. Allah tektir; eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

2-Eğer ara tanrılar, üst tanrı tarafından görevlendirilmemişlerse bunlar ona rağmen mi tanrı olmuşlardır. Üst tanrıya rağmen tanrı olan varlıkların üst tanrı ile uyum içinde olmaları mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. O halde böyle bir şey olamaz.

3-Müşrik Araplar döneminde hangi putun hangi konuda kendilerine yardımcı olacağına yine kendileri karar veriyordu. Buna göre tanrılar arasındaki görev bölümü insanlar tarafından yapılmış bulunmaktadır. Tanrıların neler yapacağına insanların karar verip onlar arasında görev bölümü yapmaları mümkün olabilir mi? Elbette ki olmaz.

4-Çok sayıda tanrının bir arada var olmasına kim karar vermiştir? Kendileri mi? Bu durumda birbirlerine rağmen tanrı olmalarını nasıl doğru bulmuşlardır? Bu mümkün müdür? Elbette mümkün değildir.

5-Dünyadaki nizam ve intizam, çok tanrı bulunduğunun değil, Allah'tan başka ilah bulunmadığının kanıtıdır.

Dipnotlar

1-Nisa-48

2-En'am-19

3-En'am-100

4-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, Cilt: 2, Sayfa: 447

5-Saffat-158

6-Muhammed Ali Es Sabuni, Safvetü't-Tefasir, Ensar Neşriyat, C: 5, S: 271

7-Zümer-3

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

Gizli şirk nedir? Yapılan faydalı amelleri Allah rızası için değil de gösteriş ve desinler

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

Birkaç gündür Nurefşan kızım misafirimiz. Dünyayı saran ve sarsan Korona Virüsünden dolay

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

Şirk Nedir? Sözlükte şirk, ortak koşmak; müşrik, şirk koşan kişi; şerik ise ortak anlam

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-5

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-5

85-İlim ile Marifet ve İrfan arasındaki farklar; a-İlim külli ve mürekkebde kullanılır, di

HZ. MUSA’NIN (A.S) KUR’AN’DAKİ MEŞHUR DUASI

HZ. MUSA’NIN (A.S) KUR’AN’DAKİ MEŞHUR DUASI

Bu makale biraz özeldir. Erbabına hastır. “Tam bana göre” diyenlere mahsustur. Bir küçük

KUR’AN’DA İRTİDAT EDENLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

KUR’AN’DA İRTİDAT EDENLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

1.Kur’an, irtidat edenlerin doğru yolu bulamayacaklarını açıklar: İrtidat edenlerin doğru

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-4

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-4

66-Ebu Suud Efendi der ki; “Kur’an’ın manalarını teemmül eden kimse, tilaveti tekrar etmes

İRTİDAT VE RİDDE HAREKETLERİ

İRTİDAT VE RİDDE HAREKETLERİ

-İrtidat nedir? Sözlükte irtidat, geri dönmek anlamına gelir. Terim olarak irtidat, kişinin

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-3

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-3

45-“Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak.” Fudayl B

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelime

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-1

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, bir bakıma hüzünle geçen bu Ramazan ayımız, belki birçok mümin

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI