Cevaplar.Org

POLİTEİZM

I-Politeizm Nedir? Politeizm kelimesini yapısı ve sözlük anlamı: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelen Politeizm; çoktanrıcılık demektir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-02-14 15:29:23

I-Politeizm Nedir?

Politeizm kelimesini yapısı ve sözlük anlamı: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelen Politeizm; çoktanrıcılık demektir.

Politeizm kelimesini terim anlamı: Çok tanrının varlığını kabul eden anlayış demektir.

Politeist anlayışta her şeyi bilen, diğerlerinden daha güçlü olan, tanrılar üstü bir tanrı inancı da vardır.

Putperestlik, bir çeşit çok tanrı inanışıdır. Çünkü bunlar, tek yaratıcı olan bir Allah'ın varlığına inanmakla birlikte, kendileriyle onun arasında birer arabulucu kabilinden olmak üzere bir takım putları da ikinci derecede ilahlar olarak kabul etmişlerdir.

Ay, güneş, yıldız gibi gök cisimlerine tapmak da putperestlik gibi bir çeşit politeist inanıştır.

Belli başlı politeist inanışlar:

1-Antik Yunan dinleri.

2-İslamiyet'ten önceki putperestlik.

3-Hinduizm.

4-Şintoizm.

5-Hititlerin din anlayışı.

II-Politeizmin Ortaya Çıkış Nedenleri

1-Politeizm, ilkel toplumlarda ilkel bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır.

2-Tek ilah olan Yüce Yaratıcının sıfatlarını ve kudretinin sınırsız oluşunu yeterince anlayamayan bazı ilkel toplumlar, asıl güç sahibi olan Allah'ın yanı sıra, bir görev dağılımı yapar gibi, çok sayıda tanrının varlığına inanmışlardır.

3-Hayatın tabii seyri içinde çok şeye ihtiyaç duyan ilkel anlayışlı insanlar, bütün ihtiyaçlarını tek tanrıya arz edip dilekte bulunma yerine, değişik tanrılar kabul edip ihtiyaçlarının karşılanmasını onlardan beklemeyi daha kolay bir yol olarak görmüşlerdir.

4-Ata dinini kabul etme kolaycılığı politeist anlayışın devamında etkili olmuştur.

III-Politeist Anlayışı Reddeden Ayetler

 Politeist anlayışı reddeden beş ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.(1)

*Müşrikler, Allah'a ortak koştukları için bir çeşit politeist kimselerdir.

*Allah, kendisine şirk koşarak bu anlayış üzerine ölenleri affetmeyecektir.

*Kur'an her türlü inkârcı anlayış gibi, politeist anlayışı da reddetmektedir.

2-"De ki: Hangi şey şâhid olarak daha büyüktür? De ki: Allah... 0, benimle sizin aranızda şâhiddir. Bu Kur´ân bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyedildi. Ya sizler cidden Allah ile beraber ilâhlar bulunduğuna şehâdet eder misiniz? De ki: Ben şehâdet etmem. De ki: Ancak O. bir tek ilâhtır ve ben şüphe yok ki, sizin ortak koştuklarınızdan beriyim, (hiçbir ilgim ve ilişiğim yoktur)."(2)

*Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, peygamber olduğunun şahidi Allah'tır.

*Resulullah (s.a..v.) kendisine vahyedilen Kur'an ile insanları uyarmıştır.

*İnsanların yapacakları en büyük hata, Kur'an Allah'ın tek ilah olduğunu haber verip bunu çeşitli delillerle ispat ettiği halde ona ortaklar koşmalarıdır.

*Resulullah (s.a.v.) ve İslam Dini Allah'a koşulan ortaklardan yani politeist anlayıştan uzaktır.

*Politeist anlayış, inkârcılıktır.

3-"Cinleri Allah´a ortak koştular. Oysaki onları da Allah yaratmıştı. …"(3)

Diyanet tefsiri bu hususu şöyle açıklar: 'Araplar cinlere bazı tanrısal güç ve yetenekler yükler, zararlarından korunmak için tedbirler alır, hoşnutluklarını kazanmaya çalışır, bunun için cinler adına kurban keserlerdi. Ayrıca onlar, cinlerin kâhinlere gökten haberler getirdiğine, şeytanların da şairlere ilham verdiğine inanır; böylece Allah ile bu gizli varlıklar arasında bir bağ kurarlardı.'(4)

Sebep ne olursa olsun cinlere veya diğer görünmeyen varlıklara Tanrısal güçler atfederek onları Allah'ın ortakları gibi görmek politeist bir anlayış olup küfürdür.

 4-"Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler."(5)

'Müşriklere, Yüce Allah ile cinler arasında akrabalık ve soy birliği olduğunu ileri sürmüşlerdi. Şöyle ki, onlar, "Allah cinlerle evlendi ve böylece O'nun melekleri doğdu" demişlerdi.'(6)

5-"İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez."(7)

*Din, hiçbir ortak kabul etmeyecek şekilde sadece Allah'a aittir.

*Allah ile yetinmeyip, kendilerini Allah'a yaklaştırsın diye aracı tanrılar edinmeye kalkanlar, politeizme sapmış müşriklerdir.

IV-Politeist Anlayışın Tenkit ve Tahlili

1-Politeizmde, ara tanrılara inanmakla birlikte tanrılar üstü bir tanrı inancı vardır. Gerçek bir tanrının kendi iradesiyle aracı tanrılar görevlendirmesi, ilah olmanın şanı ile bağdaşır mı? Elbette ki bağdaşmaz. Allah tektir; eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

2-Eğer ara tanrılar, üst tanrı tarafından görevlendirilmemişlerse bunlar ona rağmen mi tanrı olmuşlardır. Üst tanrıya rağmen tanrı olan varlıkların üst tanrı ile uyum içinde olmaları mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. O halde böyle bir şey olamaz.

3-Müşrik Araplar döneminde hangi putun hangi konuda kendilerine yardımcı olacağına yine kendileri karar veriyordu. Buna göre tanrılar arasındaki görev bölümü insanlar tarafından yapılmış bulunmaktadır. Tanrıların neler yapacağına insanların karar verip onlar arasında görev bölümü yapmaları mümkün olabilir mi? Elbette ki olmaz.

4-Çok sayıda tanrının bir arada var olmasına kim karar vermiştir? Kendileri mi? Bu durumda birbirlerine rağmen tanrı olmalarını nasıl doğru bulmuşlardır? Bu mümkün müdür? Elbette mümkün değildir.

5-Dünyadaki nizam ve intizam, çok tanrı bulunduğunun değil, Allah'tan başka ilah bulunmadığının kanıtıdır.

Dipnotlar

1-Nisa-48

2-En'am-19

3-En'am-100

4-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, Cilt: 2, Sayfa: 447

5-Saffat-158

6-Muhammed Ali Es Sabuni, Safvetü't-Tefasir, Ensar Neşriyat, C: 5, S: 271

7-Zümer-3

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI