Cevaplar.Org

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre Hz. Ali ilk müslüman olan kişidir. Sahih olan rivâyete göre Bi'setten on yıl önce dünyaya geldi. Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında yetişti ve ondan hiç ayrılmadı. Tebûk Seferi dışında O'nun katıldığı bütün savaşlara katıldı. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu seferde onu Medine'de bırakınca:


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-04-08 22:36:23

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre Hz. Ali ilk müslüman olan kişidir. Sahih olan rivâyete göre Bi'setten on yıl önce dünyaya geldi. Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında yetişti ve ondan hiç ayrılmadı. Tebûk Seferi dışında O'nun katıldığı bütün savaşlara katıldı. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu seferde onu Medine'de bırakınca:

"Sen benim nezdimde Hârun'un Mûsâ nezdinde sahip olduğu değere sahip olmak istemez misin" dedi. Onu kendi kızı Fâtıma ile evlendirdi. Savaşlarda, İslam ordusunun bayrağı, genellikle o'nun elinde olurdu.

Hz. Ali'nin pek çok menkıbesi vardır. Hatta İmâm Ahmed diyor ki: Hz. Ali hakkında rivâyet edilen menkıbe kadar Sahabilerden hiç bir kimse hakkında rivâyet edilmemiştir. Râfizîler de onun hakkında bir takım uydurma menkıbeler çıkarmışlardır. Hz. Ali'nin bunlara ihtiyacı yoktur.(1)

Hz. Ali; Hz. Ömer'in kendisinden sonra halifenin belirlenmesi için tayin ettiği şura heyeti mensublarından biriydi. Abdurrahman b. Avf bu dönemde kendisine hilafet konusunda teklifte bulunmuş ve bu arada bazı şartlar ileri sürmüştü. Ancak Hz. Ali bu şartlardan bazılarını kabul etmekten kaçınmış, bunun üzerine Abdurrahman b. Avf, onun yerine Hz. Osman'a teklifte bulunmuş ve Hz. Osman ileri sürülen şartları kabul edince Abdurrahman b. Avf ona biat etmişti. Hz. Ali de Hz. Osman'ın halifeliğini onaylayıp ona biat etti.

Hz. Ali, Allah Rasûlü'nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra, kendisini ilmin yayılmasına ve şer'i fetvalara vermişti.

Hz. Osman öldürülünce halk ona biat etti. Sonra Sahabeden içlerinde Talha, Zübeyr ve Hz. Âişe'nin bulunduğu bir cemaat Hz. Osman'ı öldürenlerin cezalandırılmasını talep ettiler ve bunun için bir hareket başlattılar. Bunun sonucunda "Cemel Olayı" diye bilinen olay meydana geldi.

Daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında Şam valiliği yapmış olan Muâviye, Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırılması talebinde bulundu. Bunun üzerine "Sıffîn" olayı meydana geldi. Bu konuda Hz. Ali'nin görüşü "söz konusu kişilerin evvela itaat dairesine girmeleri, daha sonra Hz. Osman'ın velisi olanların Hz. Ali nezdinde dava açması ve şer'î hükmün uygulanması şeklideydi. Hz. Ali'ye muhalefet edenler ise "suçluları bulup öldür" diyorlardı. O ise dava açılmadan ve delil ortaya konulmadan kısasın uygulanamayacağı görüşünde idi. Tabii ki her iki taraf da kendince içtihatta bulunuyordu.

Bu arada Sahabilerden savaşa girmeyenler de vardı. Ammâr'ın öldürülmesiyle de, Hz. Ali'nin haklı olduğu ortaya çıktı. Geçmişte çıkan bu ihtilaftan sonra, Ehl-i Sünnet âlimleri de bu görüş üzerinde ittifak etmişlerdir. Bu bakımdan Allah'a hamd ediyoruz.(2)

Dipnotlar

1- İbn Arrâk, Zehebî'nin, "Telhîsu'l-Mevzûât" adlı eserinde şöyle dediğini naklediyor: "Hz. Ali hakkında rivâyet edilen menkibe kadar sahabilerden hiç bir kimse hakkında menkıbe rivâyet edilmemiştir. Nakledilen menkıbeler üç kısımdır: 1) Sahih ve hasen rivâyetlerde yer alan menkıbeler. 2. Zayıf rivayetlerle aktarılan menkıbeler. Bu tür rivayetler de azımsanmayacak bir yekün teşkil etmektedir. 3. Mevzû (uydurma) rivâyetlerle aktarılan menkıbeler. Bu kısım rivâyetler son derece fazladır. Hatta bunların bir bölümünün "dalâlet" ve "zındıklık" ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. Halîl, el-İrşâd adlı eserinde şöyle diyor: Hâfızlardan biri şöyle dedi: Kûfelilerin Hz. Ali ve ailesi hakkında uydurdukları şeyleri inceledim. Bunların 300.000'i aştığını gördüm. Doğrusunu Allah bilir. (Tenzîhu'ş-Şeria, I/407).

2- el-İsâbe, II/507-508.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

Batı dünyası ve materyalist felsefenin düzenbazları yalan üretmekte, hakikatleri evirip çevir

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-10

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-10

İlim, kesbî ve vehbî olmak üzere iki kısımdır. Birincisi çalışmak, devam ve müzakere ile

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

Kelime i şehadetin iki parçası birbirine şahitlik ederler, birbirini doğrularlar; İlahlık Nü

MEHMED KÜÇÜKAĞA (1924 – 1976)

MEHMED KÜÇÜKAĞA (1924 – 1976)

Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler’i bulup, araştırdıkça gözlerimiz kamaşıyor, hayret

ÇANDARLI HALİL PAŞA

ÇANDARLI HALİL PAŞA

Medreseden yetişti. 1426 tarihinde kazaskerlikten vezîriâzamlığa getirildi. 2. Murad’ın salt

KIZIL İCAZ DÖRDÜNCÜ BEYİT-3

KIZIL İCAZ DÖRDÜNCÜ BEYİT-3

Ders: Kızıl İcaz, 4. Beyt devam İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi Hazret-i Üstad diyor

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-9

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-9

Bakara: 227: Eğer koca, hanımına yaklaşmamaya yemin ederse, hanımı onu dört ay bekler. Bu mü

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

Mana-yı harfi, sanatın arkasında sanatkârı görmek ve göstermektir. Daha ilerisi, bu bilinci i

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

FÂTİH SULTAN MEHMED

FÂTİH SULTAN MEHMED

İkinci Murad Han ve Candaroğulları ailesinden Hümâ Hâtun’un oğludur. Şehzâde Mehmed küç

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI