Cevaplar.Org

POLİTEİZM

I-Politeizm Nedir? Politeizm kelimesini yapısı ve sözlük anlamı: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelen Politeizm; çoktanrıcılık demektir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-02-14 15:29:23

I-Politeizm Nedir?

Politeizm kelimesini yapısı ve sözlük anlamı: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelen Politeizm; çoktanrıcılık demektir.

Politeizm kelimesini terim anlamı: Çok tanrının varlığını kabul eden anlayış demektir.

Politeist anlayışta her şeyi bilen, diğerlerinden daha güçlü olan, tanrılar üstü bir tanrı inancı da vardır.

Putperestlik, bir çeşit çok tanrı inanışıdır. Çünkü bunlar, tek yaratıcı olan bir Allah'ın varlığına inanmakla birlikte, kendileriyle onun arasında birer arabulucu kabilinden olmak üzere bir takım putları da ikinci derecede ilahlar olarak kabul etmişlerdir.

Ay, güneş, yıldız gibi gök cisimlerine tapmak da putperestlik gibi bir çeşit politeist inanıştır.

Belli başlı politeist inanışlar:

1-Antik Yunan dinleri.

2-İslamiyet'ten önceki putperestlik.

3-Hinduizm.

4-Şintoizm.

5-Hititlerin din anlayışı.

II-Politeizmin Ortaya Çıkış Nedenleri

1-Politeizm, ilkel toplumlarda ilkel bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır.

2-Tek ilah olan Yüce Yaratıcının sıfatlarını ve kudretinin sınırsız oluşunu yeterince anlayamayan bazı ilkel toplumlar, asıl güç sahibi olan Allah'ın yanı sıra, bir görev dağılımı yapar gibi, çok sayıda tanrının varlığına inanmışlardır.

3-Hayatın tabii seyri içinde çok şeye ihtiyaç duyan ilkel anlayışlı insanlar, bütün ihtiyaçlarını tek tanrıya arz edip dilekte bulunma yerine, değişik tanrılar kabul edip ihtiyaçlarının karşılanmasını onlardan beklemeyi daha kolay bir yol olarak görmüşlerdir.

4-Ata dinini kabul etme kolaycılığı politeist anlayışın devamında etkili olmuştur.

III-Politeist Anlayışı Reddeden Ayetler

 Politeist anlayışı reddeden beş ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.(1)

*Müşrikler, Allah'a ortak koştukları için bir çeşit politeist kimselerdir.

*Allah, kendisine şirk koşarak bu anlayış üzerine ölenleri affetmeyecektir.

*Kur'an her türlü inkârcı anlayış gibi, politeist anlayışı da reddetmektedir.

2-"De ki: Hangi şey şâhid olarak daha büyüktür? De ki: Allah... 0, benimle sizin aranızda şâhiddir. Bu Kur´ân bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyedildi. Ya sizler cidden Allah ile beraber ilâhlar bulunduğuna şehâdet eder misiniz? De ki: Ben şehâdet etmem. De ki: Ancak O. bir tek ilâhtır ve ben şüphe yok ki, sizin ortak koştuklarınızdan beriyim, (hiçbir ilgim ve ilişiğim yoktur)."(2)

*Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, peygamber olduğunun şahidi Allah'tır.

*Resulullah (s.a..v.) kendisine vahyedilen Kur'an ile insanları uyarmıştır.

*İnsanların yapacakları en büyük hata, Kur'an Allah'ın tek ilah olduğunu haber verip bunu çeşitli delillerle ispat ettiği halde ona ortaklar koşmalarıdır.

*Resulullah (s.a.v.) ve İslam Dini Allah'a koşulan ortaklardan yani politeist anlayıştan uzaktır.

*Politeist anlayış, inkârcılıktır.

3-"Cinleri Allah´a ortak koştular. Oysaki onları da Allah yaratmıştı. …"(3)

Diyanet tefsiri bu hususu şöyle açıklar: 'Araplar cinlere bazı tanrısal güç ve yetenekler yükler, zararlarından korunmak için tedbirler alır, hoşnutluklarını kazanmaya çalışır, bunun için cinler adına kurban keserlerdi. Ayrıca onlar, cinlerin kâhinlere gökten haberler getirdiğine, şeytanların da şairlere ilham verdiğine inanır; böylece Allah ile bu gizli varlıklar arasında bir bağ kurarlardı.'(4)

Sebep ne olursa olsun cinlere veya diğer görünmeyen varlıklara Tanrısal güçler atfederek onları Allah'ın ortakları gibi görmek politeist bir anlayış olup küfürdür.

 4-"Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler."(5)

'Müşriklere, Yüce Allah ile cinler arasında akrabalık ve soy birliği olduğunu ileri sürmüşlerdi. Şöyle ki, onlar, "Allah cinlerle evlendi ve böylece O'nun melekleri doğdu" demişlerdi.'(6)

5-"İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez."(7)

*Din, hiçbir ortak kabul etmeyecek şekilde sadece Allah'a aittir.

*Allah ile yetinmeyip, kendilerini Allah'a yaklaştırsın diye aracı tanrılar edinmeye kalkanlar, politeizme sapmış müşriklerdir.

IV-Politeist Anlayışın Tenkit ve Tahlili

1-Politeizmde, ara tanrılara inanmakla birlikte tanrılar üstü bir tanrı inancı vardır. Gerçek bir tanrının kendi iradesiyle aracı tanrılar görevlendirmesi, ilah olmanın şanı ile bağdaşır mı? Elbette ki bağdaşmaz. Allah tektir; eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

2-Eğer ara tanrılar, üst tanrı tarafından görevlendirilmemişlerse bunlar ona rağmen mi tanrı olmuşlardır. Üst tanrıya rağmen tanrı olan varlıkların üst tanrı ile uyum içinde olmaları mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. O halde böyle bir şey olamaz.

3-Müşrik Araplar döneminde hangi putun hangi konuda kendilerine yardımcı olacağına yine kendileri karar veriyordu. Buna göre tanrılar arasındaki görev bölümü insanlar tarafından yapılmış bulunmaktadır. Tanrıların neler yapacağına insanların karar verip onlar arasında görev bölümü yapmaları mümkün olabilir mi? Elbette ki olmaz.

4-Çok sayıda tanrının bir arada var olmasına kim karar vermiştir? Kendileri mi? Bu durumda birbirlerine rağmen tanrı olmalarını nasıl doğru bulmuşlardır? Bu mümkün müdür? Elbette mümkün değildir.

5-Dünyadaki nizam ve intizam, çok tanrı bulunduğunun değil, Allah'tan başka ilah bulunmadığının kanıtıdır.

Dipnotlar

1-Nisa-48

2-En'am-19

3-En'am-100

4-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, Cilt: 2, Sayfa: 447

5-Saffat-158

6-Muhammed Ali Es Sabuni, Safvetü't-Tefasir, Ensar Neşriyat, C: 5, S: 271

7-Zümer-3

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-30

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-30

Ulema Ulemanın rehberliğinde yürümeyen hareketler ya akim olurlar ya da sıhhat kazanamazlar.

“BİLMEM NİYE ETMİYORSUN?”

“BİLMEM NİYE ETMİYORSUN?”

Abbasi halifesi Harun Reşid, bir gün gece namazı kılarken Yâsîn süresinden وَمَا لِي

EL-KAHHÂR

EL-KAHHÂR

Kahhâr kelimesinin sözlük anlamı: Üstün gelen, yenen, istediğini zorla yaptıran. Kahhâr is

“ÖLDÜRMEDEN BİR ÇARESİNE BAKSANIZ”

“ÖLDÜRMEDEN BİR ÇARESİNE BAKSANIZ”

Sarayın soytarısı heyecanla kralın huzuruna çıkar ve şövalyelerden birinin kendisini öldür

CORONAVİRÜS DABBETU’L-ARZ MI?

CORONAVİRÜS DABBETU’L-ARZ MI?

BİLGİLER IŞIĞINDA CORONAVİRÜS İÇİN DABBETU’L-ARZ DEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

KORONA VİRÜSÜ KAYNAKLI PANİKTEN KURTULMANIN YOLU

KORONA VİRÜSÜ KAYNAKLI PANİKTEN KURTULMANIN YOLU

Korona virüsünden dolayı, acaba bu kadar telaşa, bu kadar paniğe, bu kadar korkuya gerek var m

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN KARDEŞİNE LATİFESİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN KARDEŞİNE LATİFESİ

Vaktiyle Konya İmam Hatip lisesinde merhum Veyiszâde Mustafa Kurucu Efendi ile beraber öğretmenl

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

Şeyh Alauddin efendinin birbirinden değerli üç oğlu ile iki saliha kızı vardı. En büyük o

HADİSLERİN YAZILMASININ YASAKLANMASI İLE İLGİLİ HADİS

HADİSLERİN YAZILMASININ YASAKLANMASI İLE İLGİLİ HADİS

Hadisin fonksiyonunu iptal edip kendi görüşlerine göre Kur’ân’ı yorumlayan Mealciler ve on

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Ya

İNKÂRCILARIN AMELLERİ VE GÖRECEKLERİ AZAP

İNKÂRCILARIN AMELLERİ VE GÖRECEKLERİ AZAP

1-İnkârcıların Amelleri Boşa Gider İnkârcıların amellerinin boşa gideceğini haber veren

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hayır söylesin veya sükut etsin.

Riyazü's Salihin, 1/307

TARİHTE BU HAFTA

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Doğumu(30 Mart 1432)***Eyfel Kulesi’nin Yapılışı(31 Mart 1889)***Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldü.(2 Nisan 1924) *NATO'nun kuruluşu(4 Nisan 1949) *Gazi Osman Paşa Vefat Etti(5 Nisan 1900)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI