Cevaplar.Org

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

Esmaü’l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir: 1-Buhari’de yer alan hadis: Ebu Hureyre (r.a.)’ten Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah’a has doksan dokuz -ki, bir eksik olarak yüz eder- isim


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-11-29 14:27:14

Esmaü'l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir:

1-Buhari'de yer alan hadis:

Ebu Hureyre (r.a.)'ten Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah'a has doksan dokuz -ki, bir eksik olarak yüz eder- isim vardır. Bu isimleri her kim (tamamen) sayarsa, Cennet'e girer."(1)

2-Müslim'de yer alan hadis:

"Allah'ın 99 ismi vardır, yüzden bir eksik. Kim bunları sayıp benimserse (ihsa) cennete girer." (Müslim, Zikir-5)

3-Tirmizi'de yer alan hadis:

Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilen hadis, Tirmizi tarafından da rivayet edilerek, rivayete Allah'ın 99 ismi eklenmiştir:

 "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa (ihsâ) Cennete girer." (Tirmizî, Daavât, 83)

Tirmizi'nin rivayetinde yer alıp yaygınlık kazanan Allah'ın 99 ismi şöyledir:

Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntekim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi', el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi', en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.

Bu rivayette geçen 99 isim, El-Esmaü'l-Hüsna bölümünde açıklanacaktır.

Bu üç hadisi okuduktan sonra şu açıklamalar yapılabilir:

1-Allah'ın isimleri tevkifidir, yani bu isimler ayet ve hadisle belirlenmiştir.

2-Hadiste Allah'ın 99 isminin sayılması, başka ismi bulunmadığı anlamına gelmez. Yüzden bir eksik denmesi, 99'un 77 veya benzer bir sayı ile karıştırılmaması içindir. Allah'ın Kur'an'da geçen başka isimleri de vardır.

3-Esmaü'l-Hüsna, taşıdıkları anlamlar ile Allah'ın bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün tam sıfatlarla muttasıf olduğunu bildirirler.

4-Esmaü'l Hüsna, Allah'a aittir, başka varlıklar için kullanılmaları doğru olmaz.

5-Esmaü'l-Hüsna, zikir gayesi ile okunur.

6-Dua etmek için Esmaü'l-Hüsna ile Allah'a hitap edilir. Mesela, "Ya Şafi, Ya Allah!" denerek Allah'tan şifa istenir.

7-Esmaü'l-Hüsna'yı okuyarak saymak tavsiye edildiği gibi, ezberlemek de tavsiye edilir.

8-Esmaü'l-Hüsna'yı tam bir iman ve ihlâsla öğrenip saymanın cennete girmeye vesile olacağı ümit edilir.

9-Sözlük anlamı saymak, ezberlemek, anlamak olan ihsa kelimesi; "İslam'ın ulûhiyet inancını naslara başvurmak suretiyle tespit edip anlamak, benimsemek ve bu inanca uygun bir ruhi etkinlik kazanmak"(2) şeklinde anlaşılabilir.

10-Buhari, Müslim, İbn Mace ve Tirmizi'nin Esmaü'l-Hüsna ile ilgili olarak rivayet ettikleri hadisin ilk bölümü aynıdır. İbn Mace ile Tirmizi rivayetlerine 99 isimden oluşan birer liste eklemişlerdir; Buhari ile Müslim'in rivayetlerinde isim listesi yoktur. İbn Mace'nin listesi ile Tirmizi'nin listesindeki isimler arasına 26 farklı isim bulunmaktadır. Tirmizi'nin listesi, İslam âleminde şöhret bulmuştur. (Biz de ilgili bölümde bu listeye göre isimleri sıralayıp izah etmeye çalıştık.)

11-Kur'an hatmedildiğinde Allah'ın Kur'an'da bulunan isimleri okunmuş olur.

12-Allah'ın 99 isminden, Kur'an'da isim siğasıyla bulunmayan Esmaü'l-Hüsna sayısı 26 olmakla beraber, bunlardan yirmisi fiil siğası veya değişik kiplerde Kur'an'da bulunduğundan, bulunmayan isim sayısı altı olarak hesap edilmiştir. Bunlar; Hâfıd, Mâni, Dâr, Nâfi, Reşîd, Sabûr isimleridir.(3)

13-Cevşen-i Kebir'de 1000 isim mevcuttur.

14-Ebu Hureyre Rivayetinde bulunmadığı halde başka hadislerde Allah'a nispet edilen isimlerden bazıları şöyledir: Vitr, Mukallibü'l-Kulüb, Muarrifu'l-Kulüb, Sübbühün Kudüs, Cemîl.(4)

Dipnotlar

1-Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi Ve Şerhi, C. 8, S: 191

2-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 11, S: 406

3-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 11, S: 408

4-TDV İslam Ansiklopedisi, C: 11, S: 409

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

Hayvanın Canı Çıkmadan Kesmeye Devam Etmek Günümüzde hayvanları kesenler hayvanlara eziyet

AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ

AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ

Ayasofya’nın kiliseden camiye, camiden müzeye ve müzelikten yeninden camiye dönüşmesinin bar

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

Âlimlerden biri vefat ettiği zaman, hemen: “Mevtü’l âlim mevtü’l âlem=Âlimin ölümü

BAKIŞ AÇISI-9

BAKIŞ AÇISI-9

Dinler arası diyalog ve hoşgörü faaliyetlerine karşı tavrım başından beri hiç değişmedi.

İSLAMOĞLUNUN PEYGAMBERLERİN SAYISI HAKKINDAKİ YANILGISI

İSLAMOĞLUNUN PEYGAMBERLERİN SAYISI HAKKINDAKİ YANILGISI

“Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamber Sayısı 24’tür. Sayı Bildiren Rivâyetlerin Yan

KURBAN KESMEK KİMLERE VÂCİPTİR?

KURBAN KESMEK KİMLERE VÂCİPTİR?

Kurban kesmek dinen zengin sayılan Müslümanlara vaciptir. Kurbanda zenginliğin ölçüsü ise ş

KURBAN

KURBAN

Muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı ibâdet maksadıyla usûlüne uygun olarak kesme. Sözlü

BENİM GÖZÜMLE-9

BENİM GÖZÜMLE-9

Muhyiddin Arabî Muhyiddin b. Arabî ("el-Fütûhâtu'l-Mekkiyye", III, 98-9 ve IV, 327-8) ve Said

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-13

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-13

Garaudy Abbasiler tarafından ortadan kaldırılınca Emevilerin son kalıntısı yedi asır boyunc

BÜYÜK GÜNAHLAR-9

BÜYÜK GÜNAHLAR-9

Yiyeceklerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 170. KEBİRE: Necis olmayan ancak sarhoşluk

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Size, takat getirebileceğiniz amel yaraşır. Siz (ibadet yapmaktan) usanmadıkça, Allah da (sevab vermekten) usanmaz. Allah'a en hoş gelen dini amel, kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir"

Buhari, İman 32, Teheccüd 18

TARİHTE BU HAFTA

İlk Atom Bombası ABD tarafından Hiroşima'ya Atıldı.(6 Ağustos 1945)*)*Nagazaki'ye Atom Bombası Atıldı.(9 Ağustos 1945)*I.Kosova Zaferi ve I. Muradın şehadeti(10 Ağustos 1389) Otlukbeli zaferi 11 Ağustos-1473

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI