Cevaplar.Org

EL-KUDDÛS

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış. Kuddûs kelimesinin terim anlamı: Her türlü noksandan ve güzel olmayan bütün vasıflardan münezzeh olan


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-01-14 10:17:04

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış.

Kuddûs kelimesinin terim anlamı: Her türlü noksandan ve güzel olmayan bütün vasıflardan münezzeh olan.

Yaratılmışlarda fıtri olarak bulunan temizlik, Allah'ın Kuddûs isminin tecellisidir.

Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Allah'ı, takdis etmek suretiyle tenzih etmiş oluruz.

Allah, kusursuz, insan kusurludur.

Allah (c.c.), şu iki ayette Kuddûs ismiyle anılmaktadır.

"...O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir... "(1)

Bütün varlıkların mutlak sahibi Allah, her türlü noksandan uzaktır.

"Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder."(2)

Müfessir Elmalılı bu ayeti şu şekilde açıklar: 'Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı (yahut Allah için) tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, yaratıcısının kemaline ve noksanlık alâmetlerinden berî olduğuna delil olmasın (Bu konuyla ilgili İsra Sûresi'nde bulunan "O'nu tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur." (İsrâ, 17/44) âyetine bkz.) Bu tesbih, yaratılışta mevcuttur. Binaenaleyh insanlar da, irade hürriyetlerini kullanmak suretiyle Allah'ı her türlü kusur ve eksiklikten tenzih etmeli, O'na şirk ve noksan sıfatları isnad etmekten sakınmalıdırlar. Bu yüzden bir önceki sûrenin sonunda beyan edildiği şekilde galib oldukları zaman aldanıp da aşırılığa sapmamalı, o yardım ve galibiyetin Allah'tan geldiğini onu veren Allah'ın almaya da kudretinin bulunduğunu, düşmez kalkmaz varlığın yalnız O olduğunu bilmeli ve ona göre küfür ve nankörlük etmekten sakınarak Allah'ı tesbih ve tenzihe devam etmelidirler.'(3)

Allah zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tertemizdir.

El-Kuddûs isminden çıkarmamız gereken ders:

Her türlü noksandan münezzeh olan Allah'ın kulları olarak, onu zikredip emirlerine uymak suretiyle arınmaya çalışmalıyız.

Dipnotlar

1-Haşr-23

2-Cuma-1

3-Elmalılı Hamdi Yazır, C: 8, S: 30

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ER-RAKÎB

ER-RAKÎB

Rakîb kelimesinin sözlük anlamı: Gözetleyen, kontrol eden. Rakîb isminin terim anlamı: büt

EL-BÂİS

EL-BÂİS

Bâis kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, uykudan uyandıran, bir tarafa bir görevle gönderile

EL-MECÎD

EL-MECÎD

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan.

EL-VEDÛD

EL-VEDÛD

Vedûd kelimesinin sözlük anlamı: Çok seven ve çok sevilen. Vedûd isminin terim anlamı: İyi

EL-HAKÎM

EL-HAKÎM

Hakîm kelimesinin sözlük anlamı: Hüküm ve hikmet sahibi. Hakîm kelimesinin terim anlamı: B

EL-VÂSİ

EL-VÂSİ

Vâsi’ kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan. Vâsi’ isminin terim anlamı: il

EL-MUCÎB

EL-MUCÎB

Mucîb kelimesinin sözlük anlamı: İstekleri işitip cevap veren, duaya icabet eden.

EL-KERÎM

EL-KERÎM

Kerîm kelimesinin sözlük anlamı: Cömert, asil, insan onuruyla bağdaşmayan niteliklerden arın

EL-CELÎL

EL-CELÎL

Celîl kelimesinin sözlük anlamı: Büyük, yüce ve azamet sahibi. Celîl isminin terim anlamı:

EL-HASÎB

EL-HASÎB

El-Hasîb kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, hesap eden, hesaba çeken.

EL-MUKÎT

EL-MUKÎT

Mukît kelimesinin sözlük anlamı: Hayatını sürdürecek kadar gıda veren, koruyan.

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI