MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-1

Bir yazarımızın ifadesiyle, Hind alt kıtasında yirminci asırda “her alanda kapsamlı bir tecdit hareketi başlatan” Mevlana Eşref Ali Tehanevi hazretlerinin (1863-1943) eserlerinin en dikkat çekenlerden birisi de; Bihişt-i Zîver’dir


Arif Gülhan

gulhan1071@hotmail.com

2018-06-02 22:12:48

Takdim

Bir yazarımızın ifadesiyle, Hind alt kıtasında yirminci asırda "her alanda kapsamlı bir tecdit hareketi başlatan" Mevlana Eşref Ali Tehanevi hazretlerinin (1863-1943) eserlerinin en dikkat çekenlerden birisi de; Bihişt-i Zîver'dir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde bu eser hakkında şu malumat verilmektedir; "Bihişt-i Zîver; Kız öğrenciler için hazırlanmış on ciltlik bir ilmihal kitabıdır. Hindistan ve Pakistan'da pek çok baskısı yapılmış olup, halen kitaba olan ilgi devam etmektedir. Eser Reguisites of İslam adıyla Rahîm Ali tarafından İngilizce'ye çevrilmiştir."

Eserin Güney Afrikada tesirleri hakkında Yusuf İsmail İshak şöyle diyor; "Transvaal'da Deoband ulemasının kontrolü altındaki medreselerde Bihişt-i Zîver adlı eser okutulmaktadır. Mevlâna Eşref Ali Tehânevî tarafından yazılan eser, geniş bir faaliyet alanını kapsar ve 'oldukça tesirli'olduğu söylenir.( Yousuf İsmail Eshak, An Educational Evaluation of the Madressa System ofm Religious Instruction, (Basılmamış tez, Rand Afrikaans University, 1995), 160

Bu kitap Hind diyarında büyük bir kabule nail olmuş ve büyük alimler ve meşayih onu çok senâ etmişlerdir. Merhum Ebul Hasan en Nedvi diyor ki;

"Şeyh Eşref Ali Tehânevî'nin kerim ismi küçüklüğümden beri büyük bir edep ve ihtiramla duyduğum bir isimdi. Bundan dolayı, onun kitabı Bihişt-i Zîver büyük bir kabul ve sıcak bir karşılama ile haz duyarak okuduğum bir kitap oldu. Muhakkak onun kitabı, kendisine itat edilen bir müftü ve ailesini bid'alardan, cahiliye taklidlerinden ve fasit akidelerden koruyan bir dini önder mesabesinde oldu. Ve onun kitabları içinde en evvel tanıdığım eseriydi."

Ve yine Nedvi şöyle demektedir; "Muhakkak Bihişt-i Zîver, aslında kızların eğitimi için telif edilmişti. Sonra ona, çokça ihtiyaç olunan fıkhi meseleler eklendi. Bu asırda dini kitaplardan herhangi birinin az ulaşabileceği bir revaç ve yayılmaya mazhar oldu. Ve sayılması çok zor olacak sayıda tekrar tekrar basıldı."

Pakistan genel müftüsü Muhammed Taki Osmani diyor ki, "Umulur ki bu meziyet Bihişt-i Zîver dışında bir kitab için yoktur; aslında kadınlar için telif edilmiş olan bu eser, büyük alim ve fakihler için bir müracaat kaynağı konumuna dönüşmüştür."

Aslen Urduca telif edilmiş olan eserin fıkıh bölümü 2013 madde halinde Üstaz Müftü eş şeyh Mahmud Eşref el Osmani tarafından hülasa edilmiş, bu hülasa da, Karaçi İbn Abbas Üniversitesi hocalarından eş-Şeyh Riyaset Ali tarafından Arapça'ya çevrilmiştir.

Bu eserin akaid meselelerini değerli kardeşim Arif Gülhan bey dilimize çevirdi. İnşallah bölümler halinde neşreceğimiz bu tercümesini sunarken, Arif hocam için nice böyle hizmetlerin mukaddemesi olmasını Mevla Teâlâ'dan niyaz ederim. Salih Okur/cevaplar.org

1- Kainat tam bir yokluk(adem-i mahz) ile yok idi. Allahu Teala onu var etti, yokluktan vücuda çıkardı.

2-Allah birdir, evladı ve eşi yoktur. Hiçbir kimseden doğurulmamıştır ve kendisinden başkasına muhtaç değildir.

3- O, Ezelden (evveli olmayıştan) ebede kadar (sonsuza kadar) bakidir.

4-Onun misali ve benzeri yoktur.

5 -O Hayydır, her şeye kadirdir, hiçbir şey ondan gizlenemez. Göklerde ve yerlerde var olan her şeyi bilir, görür, duyar ve kelam eder ve onun kelamı bizim kelamlarımız gibi değildir.

Dilediğini yapar ve yaptığı hiçbir şeyden sual olunamaz. O kulluk edilmeye layıktır. Onun ortağı yoktur.

Kullarına karşı Rauf'dur. Melikdir. Tüm ayıplardan münezzehtir. Kullarına neyi isterse o olur, neyi istemezse, asla olmaz.

Kullarını afetlerden korur.

En büyüktür ve en yücedir, her şeyi yaratmıştır, kendisi yaratılmamıştır.

Günahları affedendir.

Rezzaktır; dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini rızkını daraltır. Dilediğini yükseltir, dilediğini alçaltır. Dilediğini izzetli yapar, dilediğini zelil eder.

Adildir, halimdir.

Şekur'dur; kullarından yaptıkları ibadetleri kabul eder, dualara icabet eder.

Her şeye galiptir. Hiçbir şey ona galip olamaz.

Yaptığı hiçbir fiil hikmetten boş değildir.

Hayat verir ve hayat alır. Yaratmaya başlar sonra onu kıyamet günü geri döndürür. Herkes onu kudretinin mazharı ile bilir. Tüm yaratılmışların arkasında O vardır.

Hidayet edicidir.

Tüm işler onun dilemesi ile alakalıdır.

Onu uyku ve uyuklama hali almaz. Kainatı koruması onu yormaz.

Gökleri ve yerleri tutan odur.

Kısacası; tüm kemâl sıfatları kendisinde toplamış ve tüm ayıplardan münezzehtir.

6- Tüm sıfatları ezelden beri sabittir. Hiçbir sıfatı ondan ayrı olmamıştır. O, tüm mahlukatın sıfatlarından münezzehtir. Ancak bazı ayet ve hadislerde geçen yaratılmışların sıfatlarına benzeyen halleri Allah'a havale ederiz. Hakikatını Subhan olan Allah bilir. Allah bu sıfatlardan ne dilediyse, onlara yakîn ile iman ederiz. Bu sıfatları açıklamak ve tevil etmek de mümkündür. Örneğin; Fetih suresinde geçen 'yedullah' cümlesindeki 'Allah'ın eli' mânâsına, Allah'ın kudreti anlamı verilmiştir. Buradan kasıt yaratılmışların eli değildir. Bu tabirler insanların anlaması için kolaylaştırılmıştır, bazı Selef alimlerinin yaptığı gibi..

7-Kainatta hayır ve şer namına var olan her şey Allahü Teala'nın ezeli ilminde mevcuttur. Onları vuku bulmadan evvelce de biliyordu. Bu, kaderin hakikatıdır.

8-Allah, kullarını itaat ve isyanda serbest bırakmıştır. O kullar iradeleri ile Allah'a isyan veya itaat ederler.

9- Allah hiçbir kulunu güç yetiremeyeceği ile mükellef tutmaz.

10-Allah hiçbir şeyi yapmak zorunda değildir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEYH FETHULLÂHİ VERKANİSİ’NİN İMAN AKİDESİNİN TERCÜMESİ

ŞEYH FETHULLÂHİ VERKANİSİ’NİN İMAN AKİDESİNİN TERCÜMESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Malum ola ki İslam’ın şartları beştir. Birinci şartı kelime

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-7

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-7

Allah(cc.) küçük bir günahı cezalandırabilir, dilerse büyük bir günahı da affedebilir. Yap

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-6

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-6

Alametler, yani Kıyamet Alametleri ki, onlardan Allah ve Rasulü haber vermiştir. Hepsi haktır.

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-5

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-5

Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan başka gaybı hiç bir kimse bilemez. Ancak peygamberler vahiy ile,

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-4

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-4

Her kim Resulullah’ı (aleyhissalatu vesselam) hayattayken ve kendisi İslam üzereyken görmüş

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-3

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-3

15-Allahu Teala, Melekleri nurdan yaratmıştır ve onları kainatın bir takım işleri ile görevl

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-2

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-2

11-Allahu Teala kullarının hidayeti için peygamberler göndermiştir ve o peygamberlerin ellerind

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-1

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-1

Bir yazarımızın ifadesiyle, Hind alt kıtasında yirminci asırda “her alanda kapsamlı bir t

PEYGAMBERLERE İMAN-5.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-5.BÖLÜM

Soru–18: Peygamber(s.a.v)’in mucizelerini anlatır mısın? Cevap–18: Peygamber

PEYGAMBERLERE İMAN-4.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-4.BÖLÜM

Soru:14: Özet olarak Peygamberler hakkında inanmamız gereken şeyler nelerdir?

PEYGAMBERLERE İMAN-3.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-3.BÖLÜM

Soru: Peygamberlere vacip olan sıfatlar nelerdir? Cevap: Peygamberlere dört sıfat vaciptir;

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI