Cevaplar.Org

BEŞİNCİ İDDİA

Bir Ateiste Cevaplar


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2021-11-21 22:00:53

Beşinci İddia; "Çok fazla sayıda tanrı var. Tarih boyunca insanlar, hepsi farklı isim ve özelliklerde binlerce tanrıya inandı. Hepsinin toplum içinde inanılma oranı çok yüksekti. Tüm tanrılar, dini önderlerce (rahipler, kahinler, büyücüler vs) korunup yayıldı ve inanmayan insanlar ölümle cezalandırıldı. Bu tanrıların, aslında "tek bir tanrı" olması gerektiğini düşünürsek (çünkü İslam inancı bunu söylüyor) neden tüm tanrıların inananları her daim birbirine düşmandı? İnanç şekilleri neden birbirinden hep farklıydı? Tanrı kullarına neden hep farklı şeyler söyleyip onları birbirine düşürdü? Tanrıların yaratıcısı aslında, inananlarının ta kendisi olduğu için olabilir mi?

(Tarihin en büyük tanrılarından birkaçı: Ra, Zeus, Thor, Yehova, Shiva, Allah, Quetzalcoatl, Gılgamış, Vishnu, Gaia, Enki, Baal, Krishna, Ahura-Mazda, Enlil, Anu, Bast, Brahma, Inanna… )

13.800.000.000 yıllık evrende, Dünya'da sadece 3.000.000.000 yıldır canlı yaşamı var. Bu canlılığın da 50.000 yılında bildiğimiz anlamda insan var. Ve sadece son 15.000 yıllık dönemde tanrıya dair izler görüyoruz. İslam ise 1.400 yıllık geçmişe sahip. Geri kalan milyarlarca yıl, tanrının israfı mı?

Günümüzde insanların tapındığı her inancın, kendi içinde sağlam görünen temelleri var. Her inanç, diğer tüm dinlerinin yanlış inanç olduğunu iddia ediyor. Herkes ailesinin kendisine aşıladığı inancın gerçek olduğunu ve başka bir yerde doğmuş olsa bile yine şimdiki inancını seçeceğini savunuyor. Bu işte bir gariplik yok mu?"

Cevabımız:

-Verilen rakamların kesin olmayan birer teori olduğu bilinmektedir. Şekli ne olursa olsun, Allah'ın daha sonra evreni yarattığı bir gerçektir. Yani bugün Evrenin ezeli değil, sonradan var olduğu bilimsel bir gerçektir.

-İtirazcı diyor ki: "insanların varlık yaşı 50. 000 bindir. O halde Allah bu insanları yaratmadan önceki zamanı israf etmiştir.."

-Önce ateist şunu bilmeli ki, insanlardan milyarlarca sene evvel canlı varlıklar olan melekler ve ruhaniler yaratılmıştır. Daha sonra cinler var edilmiştir. Daha sonra diğer canlılar yaratılmıştır. Evren canlı varlıklarla şenlendirildikden sonra yeryüzü halifesi olan insanlar yaratılmıştır. Onun için bu ateistin zannettiği gibi bir israf yoktur. 

-Bununla beraber, Allah ezelidir/önsüzdür. Evren sonradan var edilmiştir. O halde, evrenin daha sonraki bir süreçte var edilmesi akli zorunluluktur. Bu Evreni ne zaman yaratmayı uygun görmek ise Allah'ın tercihine bağlıdır. Bu tercihin elbette binler hikmeti olabilir. Ancak biz şunu bilmeliyiz ki, Allah Evreni yaratırken ateistlerin aklıyla istişare etmemiştir. 

-Allah her şeyden önce Evreni yaratmakla kendi sıfatlarının tecellilerini, yani, sonsuz ilminin, kudretinin, hikmetinin tezahürlerini görmek istemiştir. Daha sonra da bu harika sanatını şuurlu varlıklara göstermek için melekleri, cinleri, insanları yaratmıştır.

-Tarih boyunca insanlık camiasında ateistin ifadesiyle birden çok "tanrılar"ın varlığı da semavi dinlerin, özellikle İslam'ın kabul ettiği Allah'ın gerçekliğini ortaya koymaktadır. Çünkü, bu "tanrı" kavramının varlığı, bir yaratıcının varlık düşüncesi insanlarla birlikte devam edegelen bir hakikat olduğunun göstergesidir. 

-Evet, başta İslam dini olmak üzere, bu gün milyarlarca mensubu bulunan üç semavi dinlerin ortak kabullerine göre, ilk insan Hz. Adem Allah'tan vahiy alan ilk peygamberdir. O günden beri, genel olarak bütün insanlar Allah'a inanmışlardır. Hak dinlerin tanıttığı Allah tasavvurunu kaybedenler, yine de bu düşünceden vaz geçememişler, başka adlarla bu mefkureyi devam ettirmişlerdir. Güneşe, Aya, yıldızlara, değişik totemlere tapmışlardır. Bu ortak tapma duygusu, insanların hem vicdanlarında, hem ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'in öğretilerinde "Allah" düşüncesinin var olduğunun açık delilidir.

-Tarih boyunca ateistlerin sayısı iki elin parmağı geçmiyordu. Bu son asırlarda özellikle 17-18 asırdan itibaren pozitif bilimlerin revaç bulmasıyla gerçek bilimi dinsizliğine alet eden bazı eğitmenlerin telkinleriyle bu güruh çoğalmaya başlamıştır. Bugün artık git gide bu düşüncenin tamamen ilme aykırı olduğu görülmeye başladığı için, artık iflas etmek durumundadır. Hatta bilinen ifadeyle "tanrı parçacığı" yani Allah'ın varlığını açıkça gösteren bilimsel keşifler ortaya konulmuş iken, ateizmde ısrar etmek, bilimi hafife almak anlamına gelir.

-Tarih boyunca müşrikler zaten Allah'a inanıyorlardı. Kendi putlarını Allah'a yaklaşmak için bir vesile olarak görüyorlardı. "Onlara (putlara) bizi, Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!" derler."(Zümer, 39/3) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Eli Gold, 2021-11-30 17:18:24

Bir düzeltme olarak "tanrı parçacığı" bambaşka bir şey. Konuyu mütalaa eden bilim adamları bir ara "şu tanrının belası parçacık" demiş, ismi oradan kısaltma yoluyla tanrı parçacığı kalmış. Yoksa öyle tanrıyı ispatlayan parçacık manasında değildir.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ON ÜÇÜNCÜ VE ON DÖRDÜNCÜ İDDİALAR

ON ÜÇÜNCÜ VE ON DÖRDÜNCÜ İDDİALAR

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

ON İKİNCİ İDDİA

ON İKİNCİ İDDİA

On ikinci İddia: “İnanç, sıradan bir insanın rahatça insan öldürmesini sağlayabiliyor. İ

ONUNCU VE ON BİRİNCİ İDDİALAR

ONUNCU VE ON BİRİNCİ İDDİALAR

Onuncu İddia: “Tanrı ırk ve cinsiyet ayırt ediyor. Bir tanrının başka inançlara sahip insa

DOKUZUNCU İDDİA

DOKUZUNCU İDDİA

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ İDDİALAR

YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ İDDİALAR

Yedinci İddia; “Tanrının tapınılma ihtiyacı var. Evreni yaratmış bir gücün, değersiz in

MUHAKEMESİZ YORUMLAR

MUHAKEMESİZ YORUMLAR

Cevaplar.org başta olmak üzere birçok sitede ilmi ve irşada yönelik yazıları yayımlanan Prof

ALTINCI İDDİA

ALTINCI İDDİA

Bir Ateiste cevaplar

BEŞİNCİ İDDİA

BEŞİNCİ İDDİA

Bir Ateiste Cevaplar

DÖRDÜNCÜ İDDİA

DÖRDÜNCÜ İDDİA

Bir Ateiste cevaplar

ÜÇÜNCÜ İDDİA

ÜÇÜNCÜ İDDİA

Bir Ateistin iddialarına cevaplar

BİRİNCİ VE İKİNCİ İDDİALAR

BİRİNCİ VE İKİNCİ İDDİALAR

İddia:1: Sıradan, inançlı bir aile ortamında büyüdüm. Kuran kursuna da gönderildim. İlk ol

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI