Cevaplar.Org

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müçtehit sahabiler dururken, oğlu Yezid’i veliahd tayin etmesiydi.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-06-01 01:23:32

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: "Çok değerli alim ve müçtehit sahabiler dururken, oğlu Yezid'i veliahd tayin etmesiydi.

Sayın Sırma'ya göre, efdal var iken, mefdulun (düşük olanın) hilafeti caiz değildir.

Taftazani: "İmamın zamanın en üstünü olması şart değildir. Bunun sebebi şudur: Fazilet ve üstünlükte müsavi olan, hatta ilim ve amel yönünden daha az ve daha aşağıda bulunan bir kimse imametteki maslahat ve mefsedetleri iyi ve kötü tarafları daha iyi bilebilir, bunların gereğini yapmaya daha çok muktedir olabilir. Bu durumda olan ve mefdul denilen zatı imam tayin etmek kötülükleri defetmede ve fitne çıkarılmasını önlemede daha tesirli olacaksa, bu hal özellikle bahis konusu olur. Bundan dolayıdır ki, bazılarının, öbür bazılarından daha üstün olduklarının kesinlikle bildiği halde, Hz. Ömer yeni imamın tayin meselesinin hallini altı kişilik bir şura (komisyon)'ya bırakmıştı."(1)

Allame Adudiddin, meşhur«Mevakıf» adlı kitabında diyor ki:

المقصد السادس فى امامةالمفضول مع وجودالفاضل منعه قوم كالا ماعية وجوزه الاكثرون.

Anlamı: "Altıncı maksat; mefdulun efdalin varlığı halinde imameti hakkındadır. İmamiye bunu reddetmiştir. Çoğunluk ise bunu caiz görmüştür."(2)

Peygamberimiz buyurmuşlardır ki: "Benim ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez. Aralarında ihtilaf gördüğünüz zaman, çoğunluğa uyunuz."(3)

Hoca burada, çoğunluğun görüşünü terk etmiş, azınlığı tercih etmiştir.

Sayın Sırma, kitabının 30. sahifesinde: Hz. Muaviye'ye, "Bu müesseseyi Bizanslaştırmak istiyorsunuz. Zira ne zaman, Bizans kralı ölse, yerine oğlunu getirirler" diyen Abdurrahman b. Ebubekir'in bu sözünü babanın oğlunu veliahd tayin etmesinin meşru olmadığına dair delil getiriyor.

Yukarıda değindiğimiz gibi, burada da hocamız tarih açısından itiraz etmiştir. Veliahd'lık konusu sadece tarihi bir konu değil, fıkh ve kelam ilimlerini de ilgilendirdiği için, çok boyutlu bir meseledir. Sayın Sırma hocamız vereceği hükümlerde sadece tarihe dayanırsa, onun meselesi; "bir köşkü yapıp, bir şehri yıkan" kişinin meselesine benzer.

Dipnotlar

1-Şerhü'l-Akaid Tercmesi: Sh: 332.

 2-Mevakıf: Sh. 617

 3-Hadisi Enes (r.a) rivayet etmiştir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI