Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sureden sayılır.(İmam Şafii’nin görüşü) Not; ondandır ki


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-01 08:03:26

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati;

a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sureden sayılır.(İmam Şafii'nin görüşü) Not; ondandır ki Üstad Bediüzzaman da; " Ve Besmele'nin azamet-i kadrine en kat'î bir hüccet şudur ki: İmam-ı Şafiî (R.A.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: "Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur'anda yüzondört defa nâzil olmuştur."(Sözler; s. 12) der. (Salih Okur)

b-Her surenin başından bir ayet değildir.(İmam Malik'in görüşü)

c-Müstakil bir ayettir ama surenin cüz'ü değildir. Sureleri birbirinden ayırt etmek için başlarına yazılmıştır(İmam-ı Azam'ın görüşü)

d-Fatiha'nın başındaki besmele ondan bir ayettir, diğerlerinde değildir.(İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşü) s. 210

47-Eldeki en eski Türkçe Kur'an meali, Oğuz Türkçesi ile Şirazlı Hacı Devletşah oğlu Mahmut tarafından 1333 tarihinde yapışmıştır. Daha eskidir diyenler de var. S. 215

48-Hangi devirde tefsir ilmi çoksa, orada terakki vardır. Gerileme devirlerinde tefsir ilmi de düşmüştür. S. 219

49- Asım Efendi merhumun Kamus tercümesinde yazdığına göre, Tefsir kelimesinin kökü olan fesr kelimesi "örtülü nesneyi keşf ve ây'an etmek" demektir. s. 220

50-Rivayet tefsirlerinin er derli toplusu Taberi tefsiridir. Dirayet tefsirinde ise Fahr-ı Razi'nin tefsiridir. S. 222

51-Rivayet tefsirine "me'sur tefsir", dirayet tefsirine "rey tefsiri" de denilir. S.222

52-İbn-i Halaveyh der ki; münafık kelimesi Cahiliyye döneminde bilinmeyen bir kavramdır. S. 223

53- Maliki fakihi İbnül Arabi der ki; "Cahiliyye sözlerinde ve şiirlerinde fasık kelimesi işitilmiş değildir. S. 223

54-Esbab-ı Nüzulü en iyi bilen sahabe Hz. Ali'dir.(r.a) s. 223

55-Tabiin müfessirlerinin başı İmam Mücahid'dir. S.224

56-Tabiinin diğer meşhur müfessirleri; Said bin Cübeyr, Ata bin Rebah, İkrime, Tavus, Mesruk, Katade, Hasan Basri, Ata-i Horasani. S.224

57-Süfyan-ı Sevri rahimehullah demiştir ki; "Tefsiri dört kişiden alın; Said bin Cübeyr, Mücahid, İkrime, Dahhak. S. 224

58-Katade demiştir ki; "Tabiin'in en âlimleri dört kişidir;

Menasık'te(İbâdet edecek yerler. İbâdet ederken lüzum eden usul, yol ve tarzları bilmekte); Ata bin Rebah

Tefsirde; Said bin Cübeyr

Siyerde; İkrime,

Helal ve Haramları bilmede; Hasan-ı Basri. S.224

59-Tebe-i Tabiin'in meşhur müfessirleri; Süfyan bin Uyeyne, Veki bin Cerrah, İshak bin Ravaheyh, Abdurrezzak, Adid bin Humeyd, İmam Buhari, İbn-i Mace, Hakim, İbn-i Hibban. S. 224

60-İmam Mücahid der ki; İbn-i Abbas'a(r.a) Kur'an'ı üç defa arz ettim, dinlettim. Her ayet başında durdurdum ve "ne hakkında nazil oldu" diye sordum. S.224

 61-İlk tefsir kitabı yazan İmam Mücahid'dir. İlk hadis kitabı yazan İmam Zühri'dir. S. 224

62-İbn-i Hazm, Kurtubi tefsiri için; "O tefsirin misli yoktur" demiştir. S. 230

63-Tefsir ilminin altın devri hicri altıncı asırda başlıyor. S. 231

64-Ebu Suud tefsiri Arap ulemasınca pek makbul kabul edilir. S. 231

65-Keşfüz Zünun 300'den fazla tefsirin ismini sayar. S.243

66-E. Renan, Endülüs'te yakılan İslam kütüphanelerinin birinde 300 ciltlik bir tefsir'in bulunduğunu ve onun da- maalesef- o ilim hazineleriyle beraber yandığını yazar. 243

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI