Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umumî'den kurtulmasının sebebi” nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Kara Dağ'ın Bir Meyvesi, s.230.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-10-08 10:49:54

[Sual: "Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umumî'den kurtulmasının sebebi" nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Kara Dağ'ın Bir Meyvesi, s.230. 

[Sual: Ne zamana kadar "îman ve âmel-i sâlih ile beraber bir taife-i azîme, hâsârat-ı azîmeye karşı mücahedeye devam edecek?] / Kastamonu Lâhikası, Sure-i ve'l-Asr'ın Dağ Meyvesi Namındaki Nüktesine Bir Haşiyedir, s.231. 

[Sual: Cenab-ı Hak, neresini ve nasıl Eski Said'in gaye-i hayâl ederek çalıştığı Medreset-üz-Zehra hükmüne getirmiştir?]/ Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Eski Said çok zaman, diye başlayan mektup, s.232. 

Sual: Said Nursi'ye: "Geçen sene sizden sormuştuk ki elli gündür merak edip dünya cereyanlarına bakmadınız ve sormadınız, o zaman bize bir cevap verdiniz. Gerçi o cevap hakikattir ve kâfidir. Fakat Risale-i Nur'un intişarı ve hizmeti ve âlem-i İslâmiyetin menfaati noktasında bir derece bakmanız lâzım iken, şimdi on üç ay oluyor aynı hâl devam ediyor. Merak edip hiç sormuyorsunuz." diyen talebelerine cevap nedir? Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur Şakirdleri Tarafından Sorulan Suale Cevabdır, başlıklı yazı, Sual, s.233. 

Sual: İkinci Sual: İşârât-ı Kur'âniye Risalesi'nde, Fâtiha'nın âhirinde sırât-ı müstakîm ashâbı ki "ellelîzne en'amte 'aleyhim…" âyetiyle târif edilen taife içinde, hem "lâ tezêlü tâifetün min ümmetî..." ilâ âhir... hadîsinin âhirzamanda gösterdikleri mücâhidler içinde ve hem Ve-l'Asrı Suresi'nin "ille'l-lezîne âmenû"dan başlayan üç cümlenin mânâ-yı işârîsinde hususî bir surette bir ferdi, Risale-i Nur'un has şâkirdleri olduğuna sebeb nedir ve vech-i tahsisi nedir? / Kastamonu Lâhikası, Risale-İ Nur Şakirdleri Tarafından Sorulan Suâle Cevabdır, başlıklı yazı, İkinci Sual, s.234. 

[Sual: Said Nursi'nin, yeni hurufa müsaadesi nasıldır?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Muktedir, Müteyakkız Kardeşlerim, başlıklı mektup, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Kahraman Tâhirî ve Hâfız Mustafa'nın yaptıkları hizmet çok güzeldir, Hâşiye, s.235. 

[Sual: Erkân-ı îmaniye içindeki "Îman-ı Billâh" ve "Îman-ı Bilyevm-il âhir" Risâle-i Nur'da nerelerde izah edilmiştir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Muktedir, Müteyakkız Kardeşlerim, Sizin mübarek leyâli-i aşerenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ederiz, diye başlayan mektup, s. 236.

[Sual: Âlem-i İslâm'da çok müstemlekâtı bulunan bir devlet (İ.N.G.L.Z), bu Anadolu haricindeki Müslümanlara, bir derece dinlerine niçin ilişmiyor veya ilişemiyor?] / Kastamonu Lâhikası, s.241.

[Sual: İngiliz devleti bu memleketteki hükümete, eskiden beri bu vatanda dinsizliği niçin tervic etmiş?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Kardeşlerim, Bu mektub bir derece mahremdir, Evvelâ, s.242. 

[Sual: Said Nursi neden: "Hazret-i İsa Aleyhisselâm İncil-i Şerifte "Ben gidiyorum... tâ size tesellici gelsin." -Yâni Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm gelsin,- demesiyle Kur'ân'ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi; tesellisidir, en ziyade o teselliye muhtaç bu zamandır. Bu asırda en ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi isbat eden, gösteren Risale-i Nur'dur."?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair, diye başlayan mektup, s.243. 

Sual: Risale-i Nur kat'î bürhanlara istinaden hükümleri; sair hakaikte aynı aynına, tevilsiz, tabirsiz hakikat çıkması ve yalnız işârât-ı tevâfukiye ve sünuhat-ı kalbiyeye itimaden beyânatı, böyle -"Bir nur âlemi göreceğiz", "Dinsizliği, zındıklığı neşredenler pek müdhiş tokat yiyecekler." demesi gibi - dünyevî olan mesâil-i istikbaliyede neden bazan tabir ve tevile muhtaç oluyor? / Kastamonu Lâhikası, Azîz Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair, diye başlayan mektup, s.244.

[Sual: Cenâb-ı Erhamürrâhim bir kısım gaybî hakikatleri nasıl ihsas eder; o hakikatlerin hususî suretleri nasıl bilinir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair, diye başlayan mektup, s.244.

[Sual: "Bu şiddetli kışta ve mânevî, dehşetli, ayrı tarz bir kışta ve nev-i beşer içtimaî hayatında müthiş, kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan bîçarelere, rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev'iye cihetinde gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim." diyen Said Nursî'ye mânevî canipten gelen cevap nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu şiddetli kışta, diye başlayan mektup, s.248. 

Sual: "Acaba şu zaman ve dehrin şikâyetindeki, hattâ büyük zâtlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikâyet ediyorlar. Ondan, Sâni'-i Zülcelâl'in san'at-ı bediine itiraz çıkmaz mı?" / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu şiddetli kışta, diye başlayan mektup, s.248. 

[Sual: Bu şiddetli maddî ve mânevî kıştaki galâ ve varlık içinde kaht ve derd-i maîşet fukaralara ağır basması cihetinde, ekseri fakir-ül-hâl olan Risale-i Nur şakirdlerinin bu dehşetli hâle karşı sarsılmaları ve tesanüdleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum." diyen Said Nursî'nin talebelerine tavsiye ve ikazları nelerdir ?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu şiddetli maddî ve mânevî kıştaki galâ ve varlık içinde, diye başlayan mektup, s.252. 

[Sual: Sûre-i Fil'den mânâ-yı işârî tabakasından tevafuk düsturuna istinaden bu zamanımıza temas bir nüktesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Kardeşlerim, Çok selâm, birden bire kalbe gelen bir nükte-i i'caziyeyi size gönderiyorum, diye başlayan mektup, s.253. 

[Sual: Medrese tâifesinin Risâle-i Nur'a karşı tavrı nasıldır, nasıl olmalı?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Kardeşlerim, Bu Hizb-i Nuriye benim şahsıma ait pek büyük bir kerâmet-i mâneviyesi var, diye başlayan kısım, s.258. 

[Sual: Kalbini öldürmüş, nefsi hevesatla şımarmış mülhitler, îmandaki hakikatin derece-i ihtiyacını inkâr ettiklerinden, "Ehl-i diyânet ve ehl-i ilmi sevk eden, tahrik eden makasıd-ı dünyeviye ve ihtiyacatıdır" diye ittihamlarına Said Nursî nasıl cevap veriyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Cenâb-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki: Isparta Vilâyetini, diye başlayan mektup, s.259.

[Sual: Ehl-i dalâletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkasında, envar-ı tevhidi neler gösterir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Hizb-i Nurî'de, diye başlayan mektup, s.261 

[Sual: Evliya-i azîme nefs-i emmareden neden şekva ediyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu defa Hâfız Ali'nin ve Halil İbrahim'in ve Lütfü'nün, diye başlayan mektup, Üçüncü Mesele, s.263. 

[Sual: Risale-i Nur şakirtleri neden "Biz, hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saâdetimizi, Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir." demeli?] / Kastamonu Lâhikası, s.264. 

[Sual: Risale-i Nur ve ondan tam ders alan şakirdleri, neden "değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz; biz, ehl-i dünyanın dünyalarına karışmıyoruz.'' diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum, diye başlayan mektup, s.271. 

[Sual: "Bu millet ve vatan, hayat-ı içtimâiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, hangi esaslar lâzım ve zarurîdir."?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Her vakit ihtiyat iyidir, diye başlayan mektup, Sâniyen, s.272. 

[Sual: Neden, Risale-i Nur talebeleri, müşterileri aramağa mecbur değil, müşteriler yalvarmalı?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Mübarek Kardeşlerim, Cenâb-ı Hakk'a hadsiz şükür ediyorum ki, diye başlayan mektup, s.273. 

[Sual: Said Nursi, niçin: "-Risale-i Nur'a- tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz.", diyor ?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Mücahid Kardeşlerim, Hasan Âtıf ve sadık rüfekası, başlıklı mektup, s.279. 

[Sual: Said Nursi, neden: "Risale-i Nur şakirtleri musalahakârâne vaziyeti almağa mükelleftirler. Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz." diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Mücahid Kardeşlerim, Hasan Âtıf ve sadık rüfekası, başlıklı mektup, Sâniyen, s.280. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

"Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır."

Münavi

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI