Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umumî'den kurtulmasının sebebi” nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Kara Dağ'ın Bir Meyvesi, s.230.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-10-08 10:49:54

[Sual: "Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umumî'den kurtulmasının sebebi" nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Kara Dağ'ın Bir Meyvesi, s.230. 

[Sual: Ne zamana kadar "îman ve âmel-i sâlih ile beraber bir taife-i azîme, hâsârat-ı azîmeye karşı mücahedeye devam edecek?] / Kastamonu Lâhikası, Sure-i ve'l-Asr'ın Dağ Meyvesi Namındaki Nüktesine Bir Haşiyedir, s.231. 

[Sual: Cenab-ı Hak, neresini ve nasıl Eski Said'in gaye-i hayâl ederek çalıştığı Medreset-üz-Zehra hükmüne getirmiştir?]/ Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Eski Said çok zaman, diye başlayan mektup, s.232. 

Sual: Said Nursi'ye: "Geçen sene sizden sormuştuk ki elli gündür merak edip dünya cereyanlarına bakmadınız ve sormadınız, o zaman bize bir cevap verdiniz. Gerçi o cevap hakikattir ve kâfidir. Fakat Risale-i Nur'un intişarı ve hizmeti ve âlem-i İslâmiyetin menfaati noktasında bir derece bakmanız lâzım iken, şimdi on üç ay oluyor aynı hâl devam ediyor. Merak edip hiç sormuyorsunuz." diyen talebelerine cevap nedir? Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur Şakirdleri Tarafından Sorulan Suale Cevabdır, başlıklı yazı, Sual, s.233. 

Sual: İkinci Sual: İşârât-ı Kur'âniye Risalesi'nde, Fâtiha'nın âhirinde sırât-ı müstakîm ashâbı ki "ellelîzne en'amte 'aleyhim…" âyetiyle târif edilen taife içinde, hem "lâ tezêlü tâifetün min ümmetî..." ilâ âhir... hadîsinin âhirzamanda gösterdikleri mücâhidler içinde ve hem Ve-l'Asrı Suresi'nin "ille'l-lezîne âmenû"dan başlayan üç cümlenin mânâ-yı işârîsinde hususî bir surette bir ferdi, Risale-i Nur'un has şâkirdleri olduğuna sebeb nedir ve vech-i tahsisi nedir? / Kastamonu Lâhikası, Risale-İ Nur Şakirdleri Tarafından Sorulan Suâle Cevabdır, başlıklı yazı, İkinci Sual, s.234. 

[Sual: Said Nursi'nin, yeni hurufa müsaadesi nasıldır?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Muktedir, Müteyakkız Kardeşlerim, başlıklı mektup, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Kahraman Tâhirî ve Hâfız Mustafa'nın yaptıkları hizmet çok güzeldir, Hâşiye, s.235. 

[Sual: Erkân-ı îmaniye içindeki "Îman-ı Billâh" ve "Îman-ı Bilyevm-il âhir" Risâle-i Nur'da nerelerde izah edilmiştir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Muktedir, Müteyakkız Kardeşlerim, Sizin mübarek leyâli-i aşerenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ederiz, diye başlayan mektup, s. 236.

[Sual: Âlem-i İslâm'da çok müstemlekâtı bulunan bir devlet (İ.N.G.L.Z), bu Anadolu haricindeki Müslümanlara, bir derece dinlerine niçin ilişmiyor veya ilişemiyor?] / Kastamonu Lâhikası, s.241.

[Sual: İngiliz devleti bu memleketteki hükümete, eskiden beri bu vatanda dinsizliği niçin tervic etmiş?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Kardeşlerim, Bu mektub bir derece mahremdir, Evvelâ, s.242. 

[Sual: Said Nursi neden: "Hazret-i İsa Aleyhisselâm İncil-i Şerifte "Ben gidiyorum... tâ size tesellici gelsin." -Yâni Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm gelsin,- demesiyle Kur'ân'ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi; tesellisidir, en ziyade o teselliye muhtaç bu zamandır. Bu asırda en ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi isbat eden, gösteren Risale-i Nur'dur."?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair, diye başlayan mektup, s.243. 

Sual: Risale-i Nur kat'î bürhanlara istinaden hükümleri; sair hakaikte aynı aynına, tevilsiz, tabirsiz hakikat çıkması ve yalnız işârât-ı tevâfukiye ve sünuhat-ı kalbiyeye itimaden beyânatı, böyle -"Bir nur âlemi göreceğiz", "Dinsizliği, zındıklığı neşredenler pek müdhiş tokat yiyecekler." demesi gibi - dünyevî olan mesâil-i istikbaliyede neden bazan tabir ve tevile muhtaç oluyor? / Kastamonu Lâhikası, Azîz Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair, diye başlayan mektup, s.244.

[Sual: Cenâb-ı Erhamürrâhim bir kısım gaybî hakikatleri nasıl ihsas eder; o hakikatlerin hususî suretleri nasıl bilinir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair, diye başlayan mektup, s.244.

[Sual: "Bu şiddetli kışta ve mânevî, dehşetli, ayrı tarz bir kışta ve nev-i beşer içtimaî hayatında müthiş, kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan bîçarelere, rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev'iye cihetinde gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim." diyen Said Nursî'ye mânevî canipten gelen cevap nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu şiddetli kışta, diye başlayan mektup, s.248. 

Sual: "Acaba şu zaman ve dehrin şikâyetindeki, hattâ büyük zâtlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikâyet ediyorlar. Ondan, Sâni'-i Zülcelâl'in san'at-ı bediine itiraz çıkmaz mı?" / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu şiddetli kışta, diye başlayan mektup, s.248. 

[Sual: Bu şiddetli maddî ve mânevî kıştaki galâ ve varlık içinde kaht ve derd-i maîşet fukaralara ağır basması cihetinde, ekseri fakir-ül-hâl olan Risale-i Nur şakirdlerinin bu dehşetli hâle karşı sarsılmaları ve tesanüdleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum." diyen Said Nursî'nin talebelerine tavsiye ve ikazları nelerdir ?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu şiddetli maddî ve mânevî kıştaki galâ ve varlık içinde, diye başlayan mektup, s.252. 

[Sual: Sûre-i Fil'den mânâ-yı işârî tabakasından tevafuk düsturuna istinaden bu zamanımıza temas bir nüktesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Kardeşlerim, Çok selâm, birden bire kalbe gelen bir nükte-i i'caziyeyi size gönderiyorum, diye başlayan mektup, s.253. 

[Sual: Medrese tâifesinin Risâle-i Nur'a karşı tavrı nasıldır, nasıl olmalı?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz Kardeşlerim, Bu Hizb-i Nuriye benim şahsıma ait pek büyük bir kerâmet-i mâneviyesi var, diye başlayan kısım, s.258. 

[Sual: Kalbini öldürmüş, nefsi hevesatla şımarmış mülhitler, îmandaki hakikatin derece-i ihtiyacını inkâr ettiklerinden, "Ehl-i diyânet ve ehl-i ilmi sevk eden, tahrik eden makasıd-ı dünyeviye ve ihtiyacatıdır" diye ittihamlarına Said Nursî nasıl cevap veriyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Cenâb-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki: Isparta Vilâyetini, diye başlayan mektup, s.259.

[Sual: Ehl-i dalâletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkasında, envar-ı tevhidi neler gösterir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Hizb-i Nurî'de, diye başlayan mektup, s.261 

[Sual: Evliya-i azîme nefs-i emmareden neden şekva ediyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Bu defa Hâfız Ali'nin ve Halil İbrahim'in ve Lütfü'nün, diye başlayan mektup, Üçüncü Mesele, s.263. 

[Sual: Risale-i Nur şakirtleri neden "Biz, hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saâdetimizi, Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir." demeli?] / Kastamonu Lâhikası, s.264. 

[Sual: Risale-i Nur ve ondan tam ders alan şakirdleri, neden "değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz; biz, ehl-i dünyanın dünyalarına karışmıyoruz.'' diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum, diye başlayan mektup, s.271. 

[Sual: "Bu millet ve vatan, hayat-ı içtimâiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, hangi esaslar lâzım ve zarurîdir."?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim, Her vakit ihtiyat iyidir, diye başlayan mektup, Sâniyen, s.272. 

[Sual: Neden, Risale-i Nur talebeleri, müşterileri aramağa mecbur değil, müşteriler yalvarmalı?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Mübarek Kardeşlerim, Cenâb-ı Hakk'a hadsiz şükür ediyorum ki, diye başlayan mektup, s.273. 

[Sual: Said Nursi, niçin: "-Risale-i Nur'a- tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz.", diyor ?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Mücahid Kardeşlerim, Hasan Âtıf ve sadık rüfekası, başlıklı mektup, s.279. 

[Sual: Said Nursi, neden: "Risale-i Nur şakirtleri musalahakârâne vaziyeti almağa mükelleftirler. Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz." diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık, Mücahid Kardeşlerim, Hasan Âtıf ve sadık rüfekası, başlıklı mektup, Sâniyen, s.280. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Ebu Hüreyre

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI