Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-2

Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi’nin yazdığı mektubunda Said Nursi’nin, “Mustafa kardeşim, Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş.”, dediği şahsiyetleri hangileridir?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 137.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-15 11:23:36

Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi'nin yazdığı mektubunda Said Nursi'nin, "Mustafa kardeşim, Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş.", dediği şahsiyetleri hangileridir?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 137. 

Sual: "Kur'ân-ı Hakîmin baş hâşiyelerinde, âyât-ı Kur'âniyenin adedi altı bin altı yüz altmış altı olmakla, envâr-ı Kur'âniye ve hakikat-ı Fürkaniye eyyâm-ı şer'iyye ile altı bin altı yüz altmış altı sene kadar, küre-i arzda hükmü cereyan edeceğine işaret ettiğine dair" sorulan suale Said Nursi ne cevap veriyor? /Barla Lâhikası, Aziz, Sıddık, Hakikatli, âhiret kardeşlerim ve ciddî ve kuvvetli arkadaşım, Kur'ân-ı Hakîmin baş hâşiyelerinde, diye başlayan mektup, s.191. 

Sual: "Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın me'muru, çok adamlar onu tenkit ediyorlar. "Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor, âdeta münafıklık ediyor.", derler. Sana çoktan beri hizmet ediyor; mâhiyeti nedir, bildir?" sualine Said Nursi nasıl cevap veriyor? / Barla Lâhikası, Ehl-i bid'ânın şiddetli hücumuna mâruz kalan Süleyman hakkındadır, başlıklı yazı, s.196. 

[Sual: Said Nursi, mektubunda kendilerinde muvakkat bir fütur, bir tenbellik ârız olduğunu yazan Hulûsi Bey'e ne diyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s. 250. 

[Sual: Said Nursi, yeğeni Abdurrahman'ın vefatı zamanında ne hissediyor, bunu nasıl izah ediyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi, Abdurrahman'ın vefatından sonra Hulusi Bey'e ilave edildiğini söylediği vazifeler nelerdir?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi, neden Otuz Üçüncü Söz'den başka Söz yazılmak ihtiyacı kalmadığını söylüyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi; Risalelerin, okunma zamanı hakkında ne tavsiye ediyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Efdaliyet meselesinde âdet-i cemaatin hükmü nedir?]  / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.253. 

Sual: Namazın tetimmesinde okunan Kur'ân'ı dinleyen cemaatin, Kur'ân okuyana karşı nasıl durmalı? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.253. 

Barla Lâhikası, , 254 

Sual: Sabah ve akşam namazlarından sonra Sûre-i Haşr'in sonunda "Hüvallâhüllezî"den başlamak sünnet iken "Lâyestevî" den başlaması efdaliyeti terk olur mu? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, Hâşiye, s.254 

Sual: Üç İhlâs, bir Fâtiha okumanın belli vakitleri var mıdır? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.254.

Sual: "Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm..." kelâmını her bir musallînin her bir namazın selâmından sonra söylemesi sünnet midir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.254.

[Sual: Said Nursi, Hulûsi Bey'e; cemaate Sözleri okumak zamanında, ondaki hissiyât-ı âliye ve fazla inkişâf ve fedakârâne hamiyet-i dîniye galeyânının sırrını nasıl açıklıyor?]  / Barla Lâhikası, Aziz kardeşim, hamiyetli arkadaşım, gayretli talebem, sevgili birâderzâdem, Senin güzel mektubun bana şifalı oldu, diye başlayan mektup, s.255.

Sual: İmam-ı Gazâlî'nin "Neş'e-i uhrâ, neş'e-i ûlâya bütün bütün muhaliftir.", demesinin sebebi nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Suâl: İmam-ı Gazâlî'nin, diye başlayan mektup, s.260.

Sual: Sa'd-ı Teftazanî, biri hayvanî, diğeri insanî olmak üzere, ruhu ikiye taksim ettikten sonra, "Mevte mâruz kalan yalnız ruh-u hayvanîdir, ruh-u insanî ise mahlûk değildir ve onun ile Allah beyninde nisbet ve sebep yoktur, ceset ile kaim olmayıp müstakill-i bizzâttır.", demesinin sebebi ve izahı nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Suâl: İmam-ı Gazâlî'nin, diye başlayan mektup, s.260.

[Sual: Said Nursi, Nur talebeleri arasındaki münasebet ve uhuvvetin zaman ve mekânla mukayyet olmadığını nasıl izah ediyor?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 261-262.

[Sual: Said Nursi, Hulusi Bey'e neden "mezhebimizde (mesleğimizde) firak yok." diyor?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 262.

[Sual: Said Nursi'ye göre biraderzâdesi Abdurrahman'ın vefatı neyin başlamasının ihtimalidir?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 263.

Sual: Gıybet, neden nazar-ı Kur'ân'da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fenâ ve alçaktır? / Barla Lâhikası, Yirmi İkinci Mektubun Hâtime'sindeki Bahse Bir Zeyldir, s.264. 

Sual: Salâvâtın bu kadar kesretle hikmeti ve salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Birinci Mes'ele, s.265. 

Sual: Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar, küfür ve küfrâna girip, ahsen-i takvimden esel-i sâfilîne sukut etmişler? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, İkinci Mesele, Bir kardeşimizin uzun bir suâline kısa bir cevabdır, diye başlayan kısım, s.266.

Sual: Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada ehl-i hidâyete gâlip oluyor? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Dördüncü Mesele, s.267-268.

Sual: Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, mu'cize mecmûu olduğu gibi, her bir sûresi dahi bir mu'cize, hattâ pek çok âyetlerin herbirisi birer mu'cize veya bir lem'a-yı i'câzı gösterir bir tarzdadır. Meselâ, Sahâbeden bahseden âhir-i Sûre-i Feth olan âyet, bütün huruf-u hecâiyeyi tazammun etmekle beraber, sahabenin tabakât-ı meşhuresinin -Ashâb-ı Bedir, Şühedâ-i Uhud, Ashâb-ı Suffa, Ehl-i Bîat-ı Rıdvan gibi, şöhretgîr-i âlem tabakâtın- esmâsının adedine nasıl işaret ediyor? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Beşinci Mes'ele, Mühim bir sırr-ı âyet, diye başlayan kısım, s.268-269. 

Sual: -Âhir-i Sûre-i Feth olan- âyetin hurufatları Ashâba baktıkları gibi, kayıdları da sıfat-ı meşhûresine nasıl bakar? / Barla Lâhikası, Mesâil-İ Müteferrika, Beşinci Mes'ele, Mühim bir sırr-ı âyet, diye başlayan kısım, s.270.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI