Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-2

Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi’nin yazdığı mektubunda Said Nursi’nin, “Mustafa kardeşim, Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş.”, dediği şahsiyetleri hangileridir?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 137.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-15 11:23:36

Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi'nin yazdığı mektubunda Said Nursi'nin, "Mustafa kardeşim, Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş.", dediği şahsiyetleri hangileridir?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 137. 

Sual: "Kur'ân-ı Hakîmin baş hâşiyelerinde, âyât-ı Kur'âniyenin adedi altı bin altı yüz altmış altı olmakla, envâr-ı Kur'âniye ve hakikat-ı Fürkaniye eyyâm-ı şer'iyye ile altı bin altı yüz altmış altı sene kadar, küre-i arzda hükmü cereyan edeceğine işaret ettiğine dair" sorulan suale Said Nursi ne cevap veriyor? /Barla Lâhikası, Aziz, Sıddık, Hakikatli, âhiret kardeşlerim ve ciddî ve kuvvetli arkadaşım, Kur'ân-ı Hakîmin baş hâşiyelerinde, diye başlayan mektup, s.191. 

Sual: "Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın me'muru, çok adamlar onu tenkit ediyorlar. "Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor, âdeta münafıklık ediyor.", derler. Sana çoktan beri hizmet ediyor; mâhiyeti nedir, bildir?" sualine Said Nursi nasıl cevap veriyor? / Barla Lâhikası, Ehl-i bid'ânın şiddetli hücumuna mâruz kalan Süleyman hakkındadır, başlıklı yazı, s.196. 

[Sual: Said Nursi, mektubunda kendilerinde muvakkat bir fütur, bir tenbellik ârız olduğunu yazan Hulûsi Bey'e ne diyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s. 250. 

[Sual: Said Nursi, yeğeni Abdurrahman'ın vefatı zamanında ne hissediyor, bunu nasıl izah ediyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi, Abdurrahman'ın vefatından sonra Hulusi Bey'e ilave edildiğini söylediği vazifeler nelerdir?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi, neden Otuz Üçüncü Söz'den başka Söz yazılmak ihtiyacı kalmadığını söylüyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Said Nursi; Risalelerin, okunma zamanı hakkında ne tavsiye ediyor?] / Barla Lâhikası, Gayyûr, ciddî, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim, başlıklı mektup, s.251. 

[Sual: Efdaliyet meselesinde âdet-i cemaatin hükmü nedir?]  / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.253. 

Sual: Namazın tetimmesinde okunan Kur'ân'ı dinleyen cemaatin, Kur'ân okuyana karşı nasıl durmalı? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.253. 

Barla Lâhikası, , 254 

Sual: Sabah ve akşam namazlarından sonra Sûre-i Haşr'in sonunda "Hüvallâhüllezî"den başlamak sünnet iken "Lâyestevî" den başlaması efdaliyeti terk olur mu? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, Hâşiye, s.254 

Sual: Üç İhlâs, bir Fâtiha okumanın belli vakitleri var mıdır? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.254.

Sual: "Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm..." kelâmını her bir musallînin her bir namazın selâmından sonra söylemesi sünnet midir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitaben yazılmış bir mektubdur, Sevgili Kardeşim, Seni teşvik için değil, çünki teşvike muhtaç değilsin, diye başlayan mektup, s.254.

[Sual: Said Nursi, Hulûsi Bey'e; cemaate Sözleri okumak zamanında, ondaki hissiyât-ı âliye ve fazla inkişâf ve fedakârâne hamiyet-i dîniye galeyânının sırrını nasıl açıklıyor?]  / Barla Lâhikası, Aziz kardeşim, hamiyetli arkadaşım, gayretli talebem, sevgili birâderzâdem, Senin güzel mektubun bana şifalı oldu, diye başlayan mektup, s.255.

Sual: İmam-ı Gazâlî'nin "Neş'e-i uhrâ, neş'e-i ûlâya bütün bütün muhaliftir.", demesinin sebebi nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Suâl: İmam-ı Gazâlî'nin, diye başlayan mektup, s.260.

Sual: Sa'd-ı Teftazanî, biri hayvanî, diğeri insanî olmak üzere, ruhu ikiye taksim ettikten sonra, "Mevte mâruz kalan yalnız ruh-u hayvanîdir, ruh-u insanî ise mahlûk değildir ve onun ile Allah beyninde nisbet ve sebep yoktur, ceset ile kaim olmayıp müstakill-i bizzâttır.", demesinin sebebi ve izahı nedir? / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e yazılmıştır, Suâl: İmam-ı Gazâlî'nin, diye başlayan mektup, s.260.

[Sual: Said Nursi, Nur talebeleri arasındaki münasebet ve uhuvvetin zaman ve mekânla mukayyet olmadığını nasıl izah ediyor?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 261-262.

[Sual: Said Nursi, Hulusi Bey'e neden "mezhebimizde (mesleğimizde) firak yok." diyor?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 262.

[Sual: Said Nursi'ye göre biraderzâdesi Abdurrahman'ın vefatı neyin başlamasının ihtimalidir?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'e hitabdır, Aziz kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s. 263.

Sual: Gıybet, neden nazar-ı Kur'ân'da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fenâ ve alçaktır? / Barla Lâhikası, Yirmi İkinci Mektubun Hâtime'sindeki Bahse Bir Zeyldir, s.264. 

Sual: Salâvâtın bu kadar kesretle hikmeti ve salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Birinci Mes'ele, s.265. 

Sual: Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar, küfür ve küfrâna girip, ahsen-i takvimden esel-i sâfilîne sukut etmişler? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, İkinci Mesele, Bir kardeşimizin uzun bir suâline kısa bir cevabdır, diye başlayan kısım, s.266.

Sual: Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada ehl-i hidâyete gâlip oluyor? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Dördüncü Mesele, s.267-268.

Sual: Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, mu'cize mecmûu olduğu gibi, her bir sûresi dahi bir mu'cize, hattâ pek çok âyetlerin herbirisi birer mu'cize veya bir lem'a-yı i'câzı gösterir bir tarzdadır. Meselâ, Sahâbeden bahseden âhir-i Sûre-i Feth olan âyet, bütün huruf-u hecâiyeyi tazammun etmekle beraber, sahabenin tabakât-ı meşhuresinin -Ashâb-ı Bedir, Şühedâ-i Uhud, Ashâb-ı Suffa, Ehl-i Bîat-ı Rıdvan gibi, şöhretgîr-i âlem tabakâtın- esmâsının adedine nasıl işaret ediyor? / Barla Lâhikası, Mesâil-i Müteferrika, Beşinci Mes'ele, Mühim bir sırr-ı âyet, diye başlayan kısım, s.268-269. 

Sual: -Âhir-i Sûre-i Feth olan- âyetin hurufatları Ashâba baktıkları gibi, kayıdları da sıfat-ı meşhûresine nasıl bakar? / Barla Lâhikası, Mesâil-İ Müteferrika, Beşinci Mes'ele, Mühim bir sırr-ı âyet, diye başlayan kısım, s.270.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI