Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-10

On Dördüncü Reşha, 210-214 Mesnevi-i Nuriye, s. 210. [Sual: Hâlik-ı arz ve semavat, Kur’ân’ı niçin inzâl etmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 210.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-07-22 15:06:55

On Dördüncü Reşha, 210-214

Mesnevi-i Nuriye, s. 210. 

[Sual: Hâlik-ı arz ve semavat, Kur'ân'ı niçin inzâl etmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 210. 

 [Sual: Kur'ân-ı Hakîm'in kırka yakın vech-i i'cazı nerede beyan edilmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Birinci Katre, s. 210. 

[Sual: "Kur'ân Nedir?" /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, İkinci Katre, s. 210. 

 [Sual: Kur'ân'ın vazife ve makamları nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, İkinci Katre, s. 210. 

[Sual: Tekrarat-ı Kur'âniyede nasıl bir i'caz vardır? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Üçüncü Katre, s. 210. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 212. 

[Sual: İnsanın, manevî ihtiyaçları nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Üçüncü Katre, Üçüncü Nokta, s. 212. 

 [Sual: Kur'ânın, felsefî mesail-i kevniyenin bir kısmında ihmal ile, bir kısmında ibham ile, öteki kısmında icmal ile işaret ettiği derece-i i'cazı nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, s. 212. 

Sual: Ne için Kur'ân da, hikmet ve felsefe gibi kâinattan bahsetmiyor? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, Birinci Nükte, s. 212.

Sual: -Niçin Kur'ân'da- ulvî ve süflî ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği beyanat gibi beyan lâzım iken, mübhem bırakılmıştır? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, Birinci Nükte, s. 212. 

Sual: -Kur'ân'da- Ne için şems, "sirac"la tavsif edilmiştir, Halbuki ehl-i fence, şems arza tabi değildir ki ona sirac olsun; belki arz ile seyyârat kensine tabi olan bir merkezdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, İkinci Nükte, s. 212. 

[Sual: Kur'ân'ın takip ettiği makâsıd-ı esasiye ve anâsır-ı asliye nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, Üçüncü Nükte, s. 212.

 [Sual: Bir harf-i Kur'ânîde, Kur'ân'ın i'cazının ispatı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Dördüncü Katre, Beşinci Nükte, s. 212. 

[Sual: Kur'ân neden başka kelâmlar ile mukayese edilmez? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Altıncı Katre, s. 212.

[Sual: Said Nursi, ediblerin "Unzur ilâ men kale" yani "kim söylemiş" demelerine mukabil i'caz-ı Kur'ânîyi nasıl gösteriyor? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, Altıncı Katre, s. 212. 

 

Mesnevi-i Nuriye, 213 

Sual: Ne için şems "sirac"la tavsif edilmiştir? Halbuki ehl-i fence, şems arza tâbi değildir ki ona sirac olsun. Belki arz ile seyyarat kendisine tâbi olan bir merkezdir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, İkinci Nükte, s. 213. 

Mesnevi-i Nuriye, s.214 

[Sual: Kur'ân niçin başka kelâmlar ile mukayese edilmez? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 214. 

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın "A'lem, Ekber, Erham, Ahsen" gibi esmâ ve sıfât ve ef'alinde kullanılan ism-i tafdil niçin tevhide naks değildir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 214. 

[Sual: Masnuat, neden sıfât-ı İlâhiye ile müvazene hakkına mâlik değildir? /Mesnevi-i Nuriye, On Dördüncü Reşha, s. 214. 

Şu'le, s. 215-220.

Mesnevi-i Nuriye, s. 215. 

[Sual: Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliyeye Lâfza-i Celâl olan "Allah" bil'iltizam nasıl delâlet eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 1.İ'lem, s. 215.

[Sual: Niçin, zararlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 2.İ'lem, s. 215.

[Sual: Niçin, esbab-ı zâhiriye vâzedilmiştir? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 2.İ'lem, s. 215.

Mesnevi-i Nuriye, s. 216. 

[Sual: Dualar kaç kısımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 3.İ'lem, s. 215.

[Sual: Çekirdek, yumurta ve tohumların, Allâmu'l-Guyûb'un terbiye, tedvir ve tedvirleri altında olmaları nasıl anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 4.İ'lem, s. 215.

[Sual: Her bir masnuun mâna-yı harfi, mâna-yı ismi cihetleri nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 5.İ'lem, s. 216.

Mesnevi-i Nuriye, s.217. 

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın günahkârları affetmesi fazl, tazip etmesi adl olması nasıldır?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 6.İ'lem, s. 217.

[Sual: Şerrin azabı istilzam etmesi, Rahmet-i İlahiyeye niçin münafî değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 6.İ'lem, s. 217.

[Sual: İnsan nisyandan alındığı için, nisyâna müpteladır, sözünün izahı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 7.İ'lem, s. 217.

[Sual: Neden, nisyânın en kötüsü nefsin unutulmasıdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 7.İ'lem, s. 217.

[Sual: Müminlerin; ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları namaz ve sair ibadetlerinde nasıl bir sır vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 8.İ'lem, s. 217.

Mesnevi-i Nuriye, s. 218. 

[Sual: Avrupa feylesofları neden, İslâm ve Kur'ân'ın hakâikından pek uzak mesafelerde kalmışlardır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 9.İ'lem, s. 218.

[Sual: Neden, Avrupa feylesoflarının en büyüğü bile hakâik-i İslâmiyeye vukufu olan âmi bir adam gibi değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 9.İ'lem, s. 218.

[Sual: Neden, fennî meseleleri keşfeden feylesoflar, Hakk'ın esrarını, Kur'ân nurlarını da keşfedebilir, denilemez? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 9.İ'lem, s. 218.

[Sual: Umumiyet, kemâl ve ehemmiyete; devam da ulviyet ve kıymete nasıl delil olur? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 10.İ'lem, s. 218.

[Sual: Neden, bazı ezkâr ve duaların tekrarı lâzımdır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 11.İ'lem, s. 218.

[Sual: Kur'ân, âyetlerin sonunda neden, tafsilden sonra fezlekeler ile icmal yapıyor? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 12.İ'lem, s. 218.

Mesnevi-i Nuriye, 219. 

[Sual: Velilerin himmetleri, imdatları, mânevî fiilleriyle feyiz vermeleri nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 13.İ'lem, s. 219.  

[Sual: Vukuat-ı maziye, Sâni'in bütün imkânat-ı istikbaliyeye kâdir olduğuna şehadet eden mucizeler olduğu nasıl anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 14.İ'lem, s. 219.

[Sual: Neden; "belki toprak, en yüksek semavattan Hâlik-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur"? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 15.İ'lem, s. 219.

Mesnevi-i Nuriye, s. 220. 

[Sual: Fâtır-ı Hakîm, kâinattan sonsuz uzak olduğu halde nasıl her şeye sonsuz yakın olur? /Mesnevi-i Nuriye, Şule, 16.İ'lem, s. 220.

Şu'le'nin Zeyli, s. 221-222.

Mesnevi-i Nuriye, s. 221. 

[Sual: Kadîr-i Hakîm'in büyüğe olan teveccühü, küçüğe olan teveccühüne neden mani olmaz? / Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 1. İ'lem, s. 221. 

[Sual: Hâlik'a olan muhabbet, neden nefse olan muhabbetten daha fazla olmalıdır? /Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 2. İ'lem, s. 221. 

[Sual: Tesadüf şeytanları bile neye kabul ile hayran olurlar? /Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 3. İ'lem, s. 221. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 222. 

[Sual: Tevhid ile bütün eşya, Vâhid-i Ehad'e isnat edilmezse neye mecbur olunur? /Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 4. İ'lem, s. 222. 

[Sual: Fenaya giden insanın bekâsı için ne kâfidir? /Mesnevi-i Nuriye, Şu'le'nin Zeyli, 5. İ'lem, s. 222. 

Nokta, 223-236.

Mesnevi-i Nuriye, s. 224. 

[Sual: Tevhidin bürhanları nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, s. 224.

[Sual: "Hakikat-ı Muhammediye", tevhide nasıl bürhandır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Birinci Bürhan, s. 224.

[Sual: Kâinat kitabı, tevhide nasıl bürhandır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 224.

Mesnevi-i Nuriye, s. 225 

[Sual: Sâni'-i Zülcelal'in bürhanlarının, zerrattan kat kat ziyade olması nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 225.

[Sual: Allah'a ulaştıran yollar mahlûkâtın nefesleri sayısıncadır, sözü neden hakikattir, mübalağa değil, belki nakıstır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 225.

Mesnevi-i Nuriye, s. 225. 

Sual: -Sâni'-i Zülcelal'in bürhanlarını- neden aklıyla herkes göremiyor? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 225-226.

Mesnevi-i Nuriye, s. 226. 

Sual: Ezeliyet-i madde ve harekât-ı zerrattan teşekkül-ü envâ gibi umûr-u bâtılaya neden ihtimal veriliyor? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 226.

Mesnevi-i Nuriye, s. 227. 

Sual: Nedir şu tabiat, kavanin, kuva ki -bazı insanlar- onlar ile kendilerini aldatıyor? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 227.

 [Sual: Şeriat-ı İlahiye kaç çeşittir?] /Mesnevi-i Nuriye, İkinci Bürhan, s. 227-228.

Mesnevi-i Nuriye, s. 228 

Sual: -Kitab-ı kebir-i kâinattaki- nazm ve nizam-ı tamme ne ile sabittir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, İkinci Bürhan, s. 228.

 [Sual: Kur'ân-ı Azîmüşşan, tevhide nasıl bürhandır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 228.

Mesnevi-i Nuriye, s. 229. 

[Sual: Marifet-i Sâni denilen kemalât arşına uzanan miraçların usûlü nelerdir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 229.

[Sual: Marifet-i Sâni denilen kemalât arşına çıkmak için vesileler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 229.

[Sual: Tevhidin bürhanlarından, Tarîk-ı Kur'ânî'nin nevileri nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 229.

[Sual: Tevhidin bürhanlarından, Tarîk-ı Kur'ânînin inayet ve gayet delilleri nasıldır?] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 229.

Mesnevi-i Nuriye, s. 230. 

[Sual: Tevhidin bürhanlarından, delil-i Kur'ânî olan "Delîl-i İhtirâ" nasıl delildir?] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Üçüncü Bürhan, s. 230.

Mesnevi-i Nuriye, s. 231. 

[Sual: Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuur tevhide nasıl delildir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 231.

[Sual: Fıtrat yalan söylemez, sözünün izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 231.

[Sual: Bürhan-ı enfüsî olan vicdan, marifetullaha nasıl delildir? ] /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 231.

[Sual: Hads, ilham, arzu ve aşk-ı İlahî nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 231.

Mesnevi-i Nuriye, s. 232. 

[Sual: Sâni-i Zülcelâl, hangi bürhanların şehadetleriyle bütün evsaf-ı celâliye ve cemâliye ile muttasıftır? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 232.

[Sual: Sâni-i Zülcelâl niçin cemî nekâisten münezzehtir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 232.

Mesnevi-i Nuriye, s. 233. 

Sual: Vahdet-ül vücudu nasıl görüyorsun, sualine cevap nedir-? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Dördüncü Bürhan, s. 233.

 [Sual: Maddeperver hükema ve zaîf-ül itikat ehl-i nazarın vahdetü'l-vücudu ile evliyanın vahdetü'l-vücudu arasındaki farklar nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Vahdetlü'l-Vücudu Nasıl Görüyorsun?, s. 233.

[Sual: Tevhide, niçin muhakkikîn-i sofiyenin müteşabihat hükmünde olan şatahatıyla istidlâl edilmez? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Vahdetü'l-Vücudu Nasıl Görüyorsun?, s. 233.

Mesnevi-i Nuriye, s. 234. 

TENVİR

 [Sual: Ehl-i vahdetü'ş-şühud ve ehl-i vahdetü'l-vücudun meşrebleri nedir, sâfi meşreb hangisidir? /Mesnevi-i Nuriye, Nokta, Tenvir, s. 234.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI