Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-7

Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, s. 130-134. Mesnevi-i Nuriye, s.130. [Sual: Tabiat bataklığında boğulanlar nasıl kurtarılır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, s. 130.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-07-01 15:14:09

Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, s. 130-134.

Mesnevi-i Nuriye, s.130. 

[Sual: Tabiat bataklığında boğulanlar nasıl kurtarılır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, s. 130.

 [Sual: İnsanların ağzından çıkan dehşetli kelimeler nelerdir ve bunların butlanı nasıl ispat edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, s. 130.

Mesnevi-i Nuriye, 130. 

[Sual:] Bazı insanların ağzında kemmiyeten az, keyfiyeten pek büyük, dolaşan kelimeler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, s. 130.

Mesnevi-i Nuriye, s. 131. 

Sual: Şu kâinata giydirilen şu güzel teşekkülleri, nakışları baûda –sivrisinek- veya kaplumbağa mı yapmıştır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, İkinci Kelimenin Muhalâtı, s. 131.

[Sual: İnsanda, her şeyde, Sâni'-i Ezelî'nin masnuu olduklarına mevcudatın adedince şahitler bulunduğuna misaller nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, s. 131.

Mesnevi-i Nuriye, s. 132.

[Sual:]  San'atın, vücuh-u selâse üzerine mümkine veya hakkın istilzam ettiğine nazaran Vâcib'e olan isnadı meselesi nasıl bir meseledir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise,s. 132.

[Sual: Sineğin iki eli sığmayan bir hücre, iki ilahın tasarrufuna neden mahal olamaz?, [bu neyi gösterir?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, s. 132.

Mesnevi-i Nuriye, s. 132 

[Sual: Niçin; bir hüceyrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse, kâinata muhit olan sıfatlar kendisinde lâzımdır. Esbaba isnat edilirse, âlemdeki bütün esbabın o hüceyrede içtimaları lâzım gelir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, Hülasa, s. 132.

[Sual: Vücud-u harici, vücud-u misalî, imkânî vücud ve vücud-u vücubiye nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, Hülasa, s. 132.

Mesnevi-i Nuriye, s. 133. 

 [Sual: Esbab-ı zâhiriyenin Hâlikıyla, müsebbebatın mûcidi, ancak ve ancak Nur-ul Envar, Sâni'-i Ezelî olduğu nasıl anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 2.İ'lem, s. 133.

[Sual: İnsan, niçin nefsinde, bâtınında, hususî ahvalinde tefekkür ettiği zaman derinden derine tafsilât ile tedkikat yapmalı; fakat âfâkî, haricî, umumî ahvâle teemmül ettiği vakit sathî, icmalî düşünmeli?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 3.İ'lem, s. 133.

[Sual:  İnsan, niçin binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk eder? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 4.İ'lem, s. 133.

Mesnevi-i Nuriye, s. 134. 

 [Sual: Kalbin dalâletiyle beraber ruhtan fışkıran şefkat, gayr-ı mütenahî elemleri nasıl tazammun eder? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual: İnsan, niçin: "Ben neyim? Ne kıymetim var ki, benim için kıyamet kopsun, mizan vâzedilsin, hesap görülsün?", diyemez? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual: Gaflet serinliğinde, şek içinde zevkedilen lezzeti neden lezzet sanmamalı? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual: Kemal-i gurur ile dalâlet kürsüsünde oturan, neden hayatına mağrur olmamalı? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual: Musibet, âmm olduğundan elemi neden muzaaf olur? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual:  Âlâmın lezâize, nârın nura inkılap etmesi emelinde olan ne yapmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual:  Neden, ubudiyette ancak teslimiyet vardır; tecrübe, imtihan yoktur?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, s. 134.

[Sual:  İnsan Rabbini, Hâlikını niçin tecrübe edemez? /Mesnevi-i Nuriye, s. 134.

Zühre, s.135-163.

Risale-i Nur'un On Yedinci Lem'ası

[Sual: İnsanın, nelere kalbini bağlaması kâr-ı akıl değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Birinci Nota, s. 136.

[Sual: İnsan, niçin fâtır-ı Hakîm'in emrine mutî olmalı, o Sultanına itaat etmeli?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Birinci Nota, s. 136.

[Sual: İnsan niçin, Cenab-ı Hakk'ın mâsivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetmemeli ve kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutmamalıdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, İkinci Nota, s. 136.

[Sual: İnsan; niçin, gâyet muvakkat dünyayı lâyemut ve daimî görür?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Üçüncü Nota, s. 136.

Mesnevi-i Nuriye, s. 137. 

[Sual: "Haşir ve neşr-i ekberde beşerin herbir ferdi; ayniyle, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.", deniyor, neden iade edilsin? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Dördüncü Nota, s. 137.

[Sual: Malâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa, beşer için neyi dava ediyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Küfr ü küfranı dağıtıp neşreden -malâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan- Avrupa beşeri nereye sevk ediyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm, hidâyetiyle beşere neyi hediye etmiştir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Sefahet ve dalâletle bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Avrupa, ruh-u beşere neyi hediye etmiştir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın: "En büyük melekten en küçük semeğe kadar her bir zîhayat kendi nefsine mâliktir ve kendi Zâtı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakk-ı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedef-i maksadı, yaşamak ve bekasını te'min etmektir." demesine cevap nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın "Hayat bir cidaldir" diye hükmüne cevap nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın "Herşey kendi nefsine mâliktir.", esasına cevap nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: İnsan, hayvanat ve cemadat kendi kendine mâliktir, denilebilir mi?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Felsefe-i sakîmenin şakirtleriyle Kur'ân-ı Hakîm'in tilmizlerinin karşılaştırılması ve deha-yı felsefînin ve hüda-yı Kur'ânînin verdikleri derslerin dereceleri nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

Mesnevi-i Nuriye, s. 140. 

[Sual: Neden, insana "kendi kendine maliktir", denilemez? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 140. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 141. 

[Sual: Kur'ân, neden bu dünyayı hakikî bir şakirdine gaye-i maksat yapmaz? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 141. 

[Sual: Felsefenin sakîm ve muzır kısmının bâtıl hükümleri, içtimaî ve şahsî cihetlerden mukayese ile nasıl çürütülür? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 140. 

[Sual: Kur'ân, hakikî bir şakirdine neden cennet-i ebediyeyi dahi gaye-i maksat yaptırmaz? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 141. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 143. 

[Sual: Bu vatan gençleri, neden Firenkleri taklide çalışmamalı? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 143. 

[Sual: İnsan, niçin kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i îmaniyenin inkârındaki ittifaklarından telâşa düşmemeli ve îtikadını bozmamalı?] / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Altıncı Nota, s. 141.

[Sual: Neden, kıymet ve ehemmiyet, kemiyette ve adet çokluğunda değildir?] / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Altıncı Nota, s. 141.

[Sual: Kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihleri, Fâtır-ı Hakîm niçin halk etmiştir?] / Altıncı Nota.

[Sual: Neden "Küffarın ve ehl-i dalâletin bir hakikat-ı îmâniyeyi inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur."?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Altıncı Nota, s. 141.

[Sual: Niçin, nefsü'l-emirde nefiy isbat edilmez?] /Mesnevi-i Nuriye, Altıncı Nota, s. 141.

Mesnevi-i Nuriye, s.145. 

[Sual: Niçin: "Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın.", koparsa ne olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Fâsık adam, niçin fâsıkların kesretine bakıp aldanmamalı ve "Ekseriyetin efkârı benimle beraberdir" dememeli /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Müslümanlar niçin fakir hâle düşerler?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: İnsanı dünyaya çağıran ve sevk eden sebepler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Avrupa kâfir zâlimleri veya Asya münafıkları Müslümanlara ne yapıyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Memlekette âsâyiş, emniyet ve kolayca idâre nasıl sağlanır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Neden, ehl-i İslâmı, dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye ihtiyaç yoktur?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

Mesnevi-i Nuriye, s. 146. 

Sual: Zîhayatta lezzet kabildir, cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?, sualine cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 146.

[Sual: Sa'y ve ameldeki lezzet ve saadet nasıl bilinir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: Cenab-ı Hak; nasıl, hizmetin mükâfatını, hizmet içinde; amelin ücretini, nefs-i amel içine koymuştur?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

Sual: "Zîhayatta lezzet kabildir, cemâdatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?" /Mesnevi-i Nuriye, Sekizinci Nota, Eğer desen, s. 146.

[Sual: Niçin, "İşsiz, tenbel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker, ömründen şikâyet eder."?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: "Rahat, zahmette; zahmet, rahattadır.", nasıl?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: Herbir şey, bir Kadîr-i Ezelî'nin vücûb-u vücûduna kaç cihetle şehadet eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota.

[Sual: ["Rahmeti herşeyi kaplamıştır." A'râf Sûresi, 7/156]'ın sırrı nasıl anlaşılır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: ["Hiçbir şey yoktur ki, Allah'ı hamd ile tesbih etmesin." İsrâ Sûresi: 17/44.]'in hakikati nasıl anlaşılır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: ["-Allah- Bir şeyin olmasını irade ettiği zaman, o şeye sadece 'ol' demesidir; o da oluverir." Yâsin Sûresi: 36/82]'in bir düsturu nasıl anlaşılır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: ["O Sübhan'dır –şanı yücedir- ki: herşeyin hükümranlığı, iç yüzü, O'nun elindedir. Siz de O'na döneceksiniz.", Yâsin Sûresi: 36/83]'in bir nüktesi nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

Mesnevi-i Nuriye, s. 146. 

Sual: Zîhayatta lezzet kabildir, cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?, sualine cevap nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 146. 

[Sual: Âzâ ve duyguların hizmetleri, vazifede lezzet bulunduğuna en zâhir bir delil nasıl olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 146.

[Sual: Hangi sırdandır ki işsiz, tenbel, istirahatle yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 146.

[Sual: Hangi sır iledir ki: "Rahat, zahmette; zahmet, rahattadır" cümlesi darb-ı mesel olmuştur? Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 148

Mesnevi-i Nuriye, s. 149.

[Sual: Herbir şey, bir Kadîr-i Ezelî'nin vücub-u vücuduna kaç cihetle şehadet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 149.

Mesnevi-i Nuriye, s. 150.

[Sual: Nev-i beşerde nübüvvet, neden beşerdeki hayır ve kemalâtın fezlekesi ve esasıdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Dokuzuncu Nota, s. 150.

[Sual: İnsan; Hâlik-ı arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-ı kâinatın neticesi ve gayesi nasıl olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Dokuzuncu Nota, s. 150.

[Sual: Müminler, niçin, Zât-ı Zülcelâl'e, yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Dokuzuncu Nota, s. 150.

Mesnevi-i Nuriye, s. 151.

[Sual: Mârifetullahın şahitleri, bürhanları kaç çeşittir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Onuncu Nota, s. 150.

Mesnevi-i Nuriye, s. 152.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ifadesinde niçin, çok şefkat ve merhamet vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Birinci Nota, s. 152.

[Sual: Kur'ân, semavat ve arzın yüzlerine yazılan büyük harfleri cumhûr-u avama nasıl okuyor, ders veriyor?] /Mesnevi-i Nuriye, On Birinci Nota, s. 152.

[Sual: Said Nursi'nin, Rabbine karşı kalbinin tazarru' ve niyaz ve münacatını bazen yazmasının sebebi nedir, münacat ve niyazı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On İkinci Nota, s. 152-153.

Mesnevi-i Nuriye, s. 154.

[Sual: "Tarîk-ı Hak'ta çalışan ve mücahede edenler, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.", neden ve nasıl?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, s. 154.

[Sual: "İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.", neden?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, s. 154.

[Sual: 'Ubûdiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi, rıza-yı Hak'tır, semeratı ve fevâidi, uhreviyedir.", bunun izahı nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, İkinci Mesele, s. 154.

[Sual: Niçin: İlle-i gâiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartiyle, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubûdiyete münafî olmaz?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, İkinci Mesele, s. 154.

[Sual: Neden: Medâr-ı necat ve halâs, yalnız ihlâstır; ihlâsı kazanmak çok mühimdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Üçüncü Mesele, s. 154.

[Sual: Niçin, esbab-ı zâhiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Dördüncü Mesele, s. 154.

[Sual: Esbab-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan "iktiran" nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Dördüncü Mesele, s. 154.

[Sual: İktiran ve illetin aralarındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Dördüncü Mesele, s. 154.

[Sual: Cemaatın sa'yleriyle hasıl olan bir neticeyi veya bir şerefi, bir fazileti, o cemaatın reisine veya üstadına vermek; hem cemaate, hem de o üstat veya reise neden zulümdür?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Beşinci Mesele, s. 154.

Mesnevi-i Nuriye, s. 156.

[Sual: Ubudiyetin, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakmasının izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, İkinci Mesele, s. 156.

[Sual: Makamat-ı evliyada, naz ve fahr suretinde gidenler; ne için tasannuata, tekellüfata, manasız hodfüruşluğa ve birçok müşkilâta düşer? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Üçüncü Mesele, s. 156.

Mesnevi-i Nuriye, s. 160.

[Sual: İnsanı yapan nasıl bir Zât olabilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Birinci Remiz, s. 160.

[Sual: İnsan nasıl bir saray-ı İlâhidir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, İkinci Remiz, s. 160.

Mesnevi-i Nuriye, s. 161.

[Sual: "Fâtır-ı Hakîm insanın mahiyetine öyle mânevî cihâzat ve lâtifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor." bunun izahı nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Üçüncü Remiz, s. 161.

[Sual: İnsanın, kalbi ve hüviyet ve mahiyeti nasıl bir âyinedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Üçüncü Remiz, s. 161.

[Sual: İnsan niçin "Ya Bâki Ente-l Bâki" demeli?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Üçüncü Remiz, s. 161.

[Sual: "Dünyaperest insanın çok geniş tasavvur ettiği dünyası, dar bir kabir hükmündedir." neden?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Dördüncü Remiz, s. 161.

[Sual: Dünya hayatı ve cismanî yaşayış ve hayvanî -biyolojik- hayatın mahiyeti nasıldır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Dördüncü Remiz, s. 161.

[Sual: Kalp ve ruhun derece-i hayatına nasıl girilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Dördüncü Remiz, s. 161.

Mesnevi-i Nuriye, s.162 

[Sual: Kâinat kitabının sahifelerinde, ism-i Hafîz'in cilve-i azamı nasıl görülebilir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Beşinci Nota, Birinci Mesele, s. 162.

[Sual: Emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef'al ve âsâr ve akvâlleri; hasenat ve seyyiatları kemal-i dikkatle niçin muhafaza edilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Beşinci Nota, Birinci Mesele, s. 162.

[Sual: İsm-i Hafîz'in tecelli-i etemmine işaret ve Kur'ân'ı Hakîm'in haşir hakikatine delil nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Beşinci Nota, Birinci Mesele, s. 162.

Mesnevi-i Nuriye, s. 163. 

[Sual: Niçin, insanların ef'al, âsâr ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatları, kemal-i dikkatle muhafaza edilir? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 163. 

[Sual: İnsan, neden başıboş bırakılacağını zannedemez, niçin saadet-i ebediyeye ve şekâvet-i daimeye namzettir? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 163. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI