Cevaplar.Org

MESNEVÎ-İ NURİYE ve Sualler-7

Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, s. 130-134. Mesnevi-i Nuriye, s.130. [Sual: Tabiat bataklığında boğulanlar nasıl kurtarılır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, s. 130.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-07-01 15:14:09

Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, s. 130-134.

Mesnevi-i Nuriye, s.130. 

[Sual: Tabiat bataklığında boğulanlar nasıl kurtarılır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, s. 130.

 [Sual: İnsanların ağzından çıkan dehşetli kelimeler nelerdir ve bunların butlanı nasıl ispat edilir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, s. 130.

Mesnevi-i Nuriye, 130. 

[Sual:] Bazı insanların ağzında kemmiyeten az, keyfiyeten pek büyük, dolaşan kelimeler nelerdir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, s. 130.

Mesnevi-i Nuriye, s. 131. 

Sual: Şu kâinata giydirilen şu güzel teşekkülleri, nakışları baûda –sivrisinek- veya kaplumbağa mı yapmıştır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 1.İ'lem, İkinci Kelimenin Muhalâtı, s. 131.

[Sual: İnsanda, her şeyde, Sâni'-i Ezelî'nin masnuu olduklarına mevcudatın adedince şahitler bulunduğuna misaller nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, s. 131.

Mesnevi-i Nuriye, s. 132.

[Sual:]  San'atın, vücuh-u selâse üzerine mümkine veya hakkın istilzam ettiğine nazaran Vâcib'e olan isnadı meselesi nasıl bir meseledir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise,s. 132.

[Sual: Sineğin iki eli sığmayan bir hücre, iki ilahın tasarrufuna neden mahal olamaz?, [bu neyi gösterir?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, s. 132.

Mesnevi-i Nuriye, s. 132 

[Sual: Niçin; bir hüceyrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse, kâinata muhit olan sıfatlar kendisinde lâzımdır. Esbaba isnat edilirse, âlemdeki bütün esbabın o hüceyrede içtimaları lâzım gelir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, Hülasa, s. 132.

[Sual: Vücud-u harici, vücud-u misalî, imkânî vücud ve vücud-u vücubiye nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, Hülasa, s. 132.

Mesnevi-i Nuriye, s. 133. 

 [Sual: Esbab-ı zâhiriyenin Hâlikıyla, müsebbebatın mûcidi, ancak ve ancak Nur-ul Envar, Sâni'-i Ezelî olduğu nasıl anlaşılır? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 2.İ'lem, s. 133.

[Sual: İnsan, niçin nefsinde, bâtınında, hususî ahvalinde tefekkür ettiği zaman derinden derine tafsilât ile tedkikat yapmalı; fakat âfâkî, haricî, umumî ahvâle teemmül ettiği vakit sathî, icmalî düşünmeli?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 3.İ'lem, s. 133.

[Sual:  İnsan, niçin binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk eder? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 4.İ'lem, s. 133.

Mesnevi-i Nuriye, s. 134. 

 [Sual: Kalbin dalâletiyle beraber ruhtan fışkıran şefkat, gayr-ı mütenahî elemleri nasıl tazammun eder? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual: İnsan, niçin: "Ben neyim? Ne kıymetim var ki, benim için kıyamet kopsun, mizan vâzedilsin, hesap görülsün?", diyemez? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual: Gaflet serinliğinde, şek içinde zevkedilen lezzeti neden lezzet sanmamalı? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual: Kemal-i gurur ile dalâlet kürsüsünde oturan, neden hayatına mağrur olmamalı? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual: Musibet, âmm olduğundan elemi neden muzaaf olur? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual:  Âlâmın lezâize, nârın nura inkılap etmesi emelinde olan ne yapmalı? /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, 5.İ'lem, s. 134.

[Sual:  Neden, ubudiyette ancak teslimiyet vardır; tecrübe, imtihan yoktur?] /Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeyl-Üz Zeyl, s. 134.

[Sual:  İnsan Rabbini, Hâlikını niçin tecrübe edemez? /Mesnevi-i Nuriye, s. 134.

Zühre, s.135-163.

Risale-i Nur'un On Yedinci Lem'ası

[Sual: İnsanın, nelere kalbini bağlaması kâr-ı akıl değildir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Birinci Nota, s. 136.

[Sual: İnsan, niçin fâtır-ı Hakîm'in emrine mutî olmalı, o Sultanına itaat etmeli?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Birinci Nota, s. 136.

[Sual: İnsan niçin, Cenab-ı Hakk'ın mâsivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetmemeli ve kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutmamalıdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, İkinci Nota, s. 136.

[Sual: İnsan; niçin, gâyet muvakkat dünyayı lâyemut ve daimî görür?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Üçüncü Nota, s. 136.

Mesnevi-i Nuriye, s. 137. 

[Sual: "Haşir ve neşr-i ekberde beşerin herbir ferdi; ayniyle, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.", deniyor, neden iade edilsin? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Dördüncü Nota, s. 137.

[Sual: Malâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa, beşer için neyi dava ediyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Küfr ü küfranı dağıtıp neşreden -malâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan- Avrupa beşeri nereye sevk ediyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm, hidâyetiyle beşere neyi hediye etmiştir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Sefahet ve dalâletle bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Avrupa, ruh-u beşere neyi hediye etmiştir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın: "En büyük melekten en küçük semeğe kadar her bir zîhayat kendi nefsine mâliktir ve kendi Zâtı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakk-ı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedef-i maksadı, yaşamak ve bekasını te'min etmektir." demesine cevap nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın "Hayat bir cidaldir" diye hükmüne cevap nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Bozuk Avrupa'nın "Herşey kendi nefsine mâliktir.", esasına cevap nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: İnsan, hayvanat ve cemadat kendi kendine mâliktir, denilebilir mi?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

[Sual: Felsefe-i sakîmenin şakirtleriyle Kur'ân-ı Hakîm'in tilmizlerinin karşılaştırılması ve deha-yı felsefînin ve hüda-yı Kur'ânînin verdikleri derslerin dereceleri nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 137.

Mesnevi-i Nuriye, s. 140. 

[Sual: Neden, insana "kendi kendine maliktir", denilemez? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 140. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 141. 

[Sual: Kur'ân, neden bu dünyayı hakikî bir şakirdine gaye-i maksat yapmaz? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 141. 

[Sual: Felsefenin sakîm ve muzır kısmının bâtıl hükümleri, içtimaî ve şahsî cihetlerden mukayese ile nasıl çürütülür? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 140. 

[Sual: Kur'ân, hakikî bir şakirdine neden cennet-i ebediyeyi dahi gaye-i maksat yaptırmaz? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 141. 

Mesnevi-i Nuriye, s. 143. 

[Sual: Bu vatan gençleri, neden Firenkleri taklide çalışmamalı? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Beşinci Nota, s. 143. 

[Sual: İnsan, niçin kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i îmaniyenin inkârındaki ittifaklarından telâşa düşmemeli ve îtikadını bozmamalı?] / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Altıncı Nota, s. 141.

[Sual: Neden, kıymet ve ehemmiyet, kemiyette ve adet çokluğunda değildir?] / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Altıncı Nota, s. 141.

[Sual: Kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihleri, Fâtır-ı Hakîm niçin halk etmiştir?] / Altıncı Nota.

[Sual: Neden "Küffarın ve ehl-i dalâletin bir hakikat-ı îmâniyeyi inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur."?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Altıncı Nota, s. 141.

[Sual: Niçin, nefsü'l-emirde nefiy isbat edilmez?] /Mesnevi-i Nuriye, Altıncı Nota, s. 141.

Mesnevi-i Nuriye, s.145. 

[Sual: Niçin: "Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın.", koparsa ne olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Fâsık adam, niçin fâsıkların kesretine bakıp aldanmamalı ve "Ekseriyetin efkârı benimle beraberdir" dememeli /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Müslümanlar niçin fakir hâle düşerler?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: İnsanı dünyaya çağıran ve sevk eden sebepler nelerdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Avrupa kâfir zâlimleri veya Asya münafıkları Müslümanlara ne yapıyor?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Memlekette âsâyiş, emniyet ve kolayca idâre nasıl sağlanır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

[Sual: Neden, ehl-i İslâmı, dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye ihtiyaç yoktur?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 145.

Mesnevi-i Nuriye, s. 146. 

Sual: Zîhayatta lezzet kabildir, cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?, sualine cevap nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Yedinci Nota, s. 146.

[Sual: Sa'y ve ameldeki lezzet ve saadet nasıl bilinir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: Cenab-ı Hak; nasıl, hizmetin mükâfatını, hizmet içinde; amelin ücretini, nefs-i amel içine koymuştur?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

Sual: "Zîhayatta lezzet kabildir, cemâdatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?" /Mesnevi-i Nuriye, Sekizinci Nota, Eğer desen, s. 146.

[Sual: Niçin, "İşsiz, tenbel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker, ömründen şikâyet eder."?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: "Rahat, zahmette; zahmet, rahattadır.", nasıl?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: Herbir şey, bir Kadîr-i Ezelî'nin vücûb-u vücûduna kaç cihetle şehadet eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota.

[Sual: ["Rahmeti herşeyi kaplamıştır." A'râf Sûresi, 7/156]'ın sırrı nasıl anlaşılır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: ["Hiçbir şey yoktur ki, Allah'ı hamd ile tesbih etmesin." İsrâ Sûresi: 17/44.]'in hakikati nasıl anlaşılır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: ["-Allah- Bir şeyin olmasını irade ettiği zaman, o şeye sadece 'ol' demesidir; o da oluverir." Yâsin Sûresi: 36/82]'in bir düsturu nasıl anlaşılır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

[Sual: ["O Sübhan'dır –şanı yücedir- ki: herşeyin hükümranlığı, iç yüzü, O'nun elindedir. Siz de O'na döneceksiniz.", Yâsin Sûresi: 36/83]'in bir nüktesi nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 146.

Mesnevi-i Nuriye, s. 146. 

Sual: Zîhayatta lezzet kabildir, cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?, sualine cevap nedir? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 146. 

[Sual: Âzâ ve duyguların hizmetleri, vazifede lezzet bulunduğuna en zâhir bir delil nasıl olur? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 146.

[Sual: Hangi sırdandır ki işsiz, tenbel, istirahatle yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 146.

[Sual: Hangi sır iledir ki: "Rahat, zahmette; zahmet, rahattadır" cümlesi darb-ı mesel olmuştur? Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 148

Mesnevi-i Nuriye, s. 149.

[Sual: Herbir şey, bir Kadîr-i Ezelî'nin vücub-u vücuduna kaç cihetle şehadet eder? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Sekizinci Nota, s. 149.

Mesnevi-i Nuriye, s. 150.

[Sual: Nev-i beşerde nübüvvet, neden beşerdeki hayır ve kemalâtın fezlekesi ve esasıdır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Dokuzuncu Nota, s. 150.

[Sual: İnsan; Hâlik-ı arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-ı kâinatın neticesi ve gayesi nasıl olur?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Dokuzuncu Nota, s. 150.

[Sual: Müminler, niçin, Zât-ı Zülcelâl'e, yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd eder?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Dokuzuncu Nota, s. 150.

Mesnevi-i Nuriye, s. 151.

[Sual: Mârifetullahın şahitleri, bürhanları kaç çeşittir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Onuncu Nota, s. 150.

Mesnevi-i Nuriye, s. 152.

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ifadesinde niçin, çok şefkat ve merhamet vardır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Birinci Nota, s. 152.

[Sual: Kur'ân, semavat ve arzın yüzlerine yazılan büyük harfleri cumhûr-u avama nasıl okuyor, ders veriyor?] /Mesnevi-i Nuriye, On Birinci Nota, s. 152.

[Sual: Said Nursi'nin, Rabbine karşı kalbinin tazarru' ve niyaz ve münacatını bazen yazmasının sebebi nedir, münacat ve niyazı nasıldır? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On İkinci Nota, s. 152-153.

Mesnevi-i Nuriye, s. 154.

[Sual: "Tarîk-ı Hak'ta çalışan ve mücahede edenler, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.", neden ve nasıl?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, s. 154.

[Sual: "İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.", neden?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, s. 154.

[Sual: 'Ubûdiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi, rıza-yı Hak'tır, semeratı ve fevâidi, uhreviyedir.", bunun izahı nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, İkinci Mesele, s. 154.

[Sual: Niçin: İlle-i gâiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartiyle, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubûdiyete münafî olmaz?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, İkinci Mesele, s. 154.

[Sual: Neden: Medâr-ı necat ve halâs, yalnız ihlâstır; ihlâsı kazanmak çok mühimdir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Üçüncü Mesele, s. 154.

[Sual: Niçin, esbab-ı zâhiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Dördüncü Mesele, s. 154.

[Sual: Esbab-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan "iktiran" nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Dördüncü Mesele, s. 154.

[Sual: İktiran ve illetin aralarındaki fark nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Dördüncü Mesele, s. 154.

[Sual: Cemaatın sa'yleriyle hasıl olan bir neticeyi veya bir şerefi, bir fazileti, o cemaatın reisine veya üstadına vermek; hem cemaate, hem de o üstat veya reise neden zulümdür?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Beşinci Mesele, s. 154.

Mesnevi-i Nuriye, s. 156.

[Sual: Ubudiyetin, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakmasının izahı nedir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, İkinci Mesele, s. 156.

[Sual: Makamat-ı evliyada, naz ve fahr suretinde gidenler; ne için tasannuata, tekellüfata, manasız hodfüruşluğa ve birçok müşkilâta düşer? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Üçüncü Nota, Üçüncü Mesele, s. 156.

Mesnevi-i Nuriye, s. 160.

[Sual: İnsanı yapan nasıl bir Zât olabilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Birinci Remiz, s. 160.

[Sual: İnsan nasıl bir saray-ı İlâhidir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, İkinci Remiz, s. 160.

Mesnevi-i Nuriye, s. 161.

[Sual: "Fâtır-ı Hakîm insanın mahiyetine öyle mânevî cihâzat ve lâtifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor." bunun izahı nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Üçüncü Remiz, s. 161.

[Sual: İnsanın, kalbi ve hüviyet ve mahiyeti nasıl bir âyinedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Üçüncü Remiz, s. 161.

[Sual: İnsan niçin "Ya Bâki Ente-l Bâki" demeli?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Üçüncü Remiz, s. 161.

[Sual: "Dünyaperest insanın çok geniş tasavvur ettiği dünyası, dar bir kabir hükmündedir." neden?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Dördüncü Remiz, s. 161.

[Sual: Dünya hayatı ve cismanî yaşayış ve hayvanî -biyolojik- hayatın mahiyeti nasıldır?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Dördüncü Remiz, s. 161.

[Sual: Kalp ve ruhun derece-i hayatına nasıl girilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Dördüncü Nota, Dördüncü Remiz, s. 161.

Mesnevi-i Nuriye, s.162 

[Sual: Kâinat kitabının sahifelerinde, ism-i Hafîz'in cilve-i azamı nasıl görülebilir? /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Beşinci Nota, Birinci Mesele, s. 162.

[Sual: Emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef'al ve âsâr ve akvâlleri; hasenat ve seyyiatları kemal-i dikkatle niçin muhafaza edilir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Beşinci Nota, Birinci Mesele, s. 162.

[Sual: İsm-i Hafîz'in tecelli-i etemmine işaret ve Kur'ân'ı Hakîm'in haşir hakikatine delil nedir?] /Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Beşinci Nota, Birinci Mesele, s. 162.

Mesnevi-i Nuriye, s. 163. 

[Sual: Niçin, insanların ef'al, âsâr ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatları, kemal-i dikkatle muhafaza edilir? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 163. 

[Sual: İnsan, neden başıboş bırakılacağını zannedemez, niçin saadet-i ebediyeye ve şekâvet-i daimeye namzettir? / Mesnevi-i Nuriye, Zühre, s. 163. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI