Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-4

[Sual: İnsanlar, Rablerine ibadet yaptığında niçin ona şerik yapmamalı?] /İşârâtü’l İ'caz, s. 95, 5. p. İşârâtü’l İ'caz, s. 97.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-04-22 10:35:42

[Sual: İnsanlar, Rablerine ibadet yaptığında niçin ona şerik yapmamalı?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 95, 5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 97.

[Sual: İbadette insanların kusurları, niçin umum kâinata tecavüzdür?] //İşârâtü'l İ'caz, s. 97, 1. p.

[Sual: İnsanların misak-ı ezelîyi unutması neden ileri gelmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 97, 4. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 98.

[Sual: Âyette -Bakara Suresi, 21. âyet- insanlardaki istidadın ibadete elverişli olduğuna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 98, 2. p.

[Sual: Âyette -Bakara Suresi, 21. âyet- Cenâb-ı Hakk'ın insanlara kemal için bir istidat, teklif için bir kabiliyet ve bir ihtiyar vermelerine işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 98, 4. p.

[Sual: Cenâb-ı Hakk, insanlardan nelerin yapılmasını intizar etmektedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 98, 4. p.

[Sual: Âyette -Bakara Suresi, 21. âyet- "le'alle" kelimesinin, ümit ve reca mânâsıyla izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 98, 4-5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 99.

[Sual: İnsan, niçin ibadetine itimat etmemelidir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 99, 1. p.

[Sual: Takvanın, kısımları, mertebeleri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 99, 4. p.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, Bakara Suresi: 2/22 âyetinde "Arzı size döşek, semâyı size dam yapmış." cümlesiyle insanları ibadete nasıl teşvik edip heyecana getiriyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 99, 5. p.

[Sual: Sıfatlar nasıl mümkinattan olur, Sâni'a delâlet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 99, 7. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 101.

Sual: İnsan, arza nisbeten bir zerredir; arz da, kâinata nazaran bir zerredir ve keza insanın bir ferdi, nev'ine nisbeten bir zerredir; nev'i de, sair ortakları bulunan enva' içinde bir zerre gibidir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faideler hikmet-i ezeliye ve ilm-i İlahîdeki faidelere nisbeten bir zerreden daha aşağıdır. Binaenaleyh böyle bir âlemin insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla giremez? [buna cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 101.

[Sual: Yağmurun katreleri neden başıboş değildir, gemleri niçin meleklerin elindedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 101, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 103.

[Sual: Şükrü neden Cenab-ı Hakk'a tahsis etmek lâzımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 103, 1. p.

[Sual: Kâfirlerin, Allah'a isnat ettikleri şeriklerin ve misillerin niçin, aslı ve hakikatı yoktur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 103, 3. p.

[Sual: "Bir şey hem zıt, hem misil olamaz ve birşeyin zıttı, ona misil olamaz.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 103, 5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 104.

[Sual: Bakara Suresi, âyet 22'de İslâmiyetin menşei ilim, esası akıl olduğuna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 104, 1. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 105.

Bakara Suresi, 23-24. âyetler

Nübüvvet Hakkında

Mukaddeme

[Sual: -Bakara Suresi, 23-24. âyetler,-Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetini, en büyük mu'cizesi olan i'caz-ı Kur'ândan bahisle nasıl ispat ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 105, Mukaddeme.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine dair deliller nelerdir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 105, Mukaddeme.

İşârâtü'l İ'caz, s. 106.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sıdkı onun nübüvvetine nasıl delil olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 106.

İşârâtü'l İ'caz, s. 107.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kendi kendine nübüvvetine nasıl bürhandır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 107, Dördüncü Nükte.

[Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dâvâ-yı nübüvvetine en büyük bir bürhan nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 107, Hülasa.

İşârâtü'l İ'caz, s. 108

[Sual: Mazi sayfası, yani zaman-ı saadetten evvelki zaman, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine nasıl bürhandır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 108, Dördüncü Mesele. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 108

[Sual: Asr-ı Saadet, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ve hârikulâdeliğini nasıl gösterir ve nübüvvetine nasıl delil olur?] İşârâtü'l İ'caz, s. 109, Beşinci Mesele. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, cevher-i insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir etmesi, hürriyet-i kelâma serbestî vermesi neyi gösterir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 109, Dördüncü Nükte. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 110.

[Sual: Asr-ı Saadet'te Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın o vahşet zamanında o vahşi bedevîlerde yaptığı ruhî, kalbi, vicdanî inkılap nasıl bir inkılaptır, bu neyi gösterir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 110, 1. p.

[Sual: Niçin heyet-i içtimaiyede, umumî cereyana muhalefet edilmemeli ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe edilmeli?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 110, 5-6. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 111.

[Sual: İslâmiyet, niçin fıtrî bir din ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegâne bir âmildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 111, 1. p.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, nev'-i beşeri istilâ eden zulüm, fesat, ihtilâl ve şekavet rabıtalarını nasıl yaktı, yıktı ve az bir zamanda devlet-i İslâmiyeyi şarktan garba kadar nasıl tevsi ettirdi, bu neye delâlet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 111, 2. p.

[Sual: İstikbâl sayfası, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nübüvvetine nasıl delâlet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 111, Altıncı Mesele.

İşârâtü'l İ'caz, s. 112.

[Sual: İrşadın tam ve nâfi olmasının şartı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 112, Dördüncü Nükte.

[Sual: İslâmiyet nasıl bürhanlar üzerine müessestir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 112, Dördüncü Nükte.

[Sual: Şeriat, ulûm-u esasiyenin hangi noktalarını tazammun etmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 112, Dördüncü Nükte.

[Sual: Amerikalı feylesof Carlyle'ın: "Acaba İslâmiyet içinde âlem-i medeniyetin tekemmülü mümkün müdür?", sorusuna cevabı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 112, Dördüncü Nükte.

İşârâtü'l İ'caz, s. 113.

Sual: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın gerek Kur'ân-ı Kerim olsun, gerek tefsiri olan Hadîs-i Şerif olsun; her fenden, her ilimden birer fezleke almışlardır. Bir kitap veya bir şahsın yalnız fezlekeleri ihata etmekle hârika olması lâzım gelmez. Bir şahıs, pek çok fezlekeleri ihata edebilir?, [buna cevap nedir, bunun izahı nasıldır?] İşârâtü'l İ'caz, s. 113. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 114.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın omuzlarına aldığı hakikat neyi netice veriyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 114, 1. p. 

[Sual: Şeriatın kanunları, kaideleri nereden gelmiş ve nereye kadar devam eder, gider?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 114, 1. p.

[Sual: Kelâm-ı ezelînin beşere arkadaşlığı nereye kadar ve nasıl devam edecek?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 114, 1. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 115.

Sual: Bazı insanların, Kur'ân hakkında maruz kaldıkları şek ve şübhelerin menşei nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 115, 1. p.

Sual: Diyorlar ki: Kur'ânda "müteşabihat ve müşkilât" denilen, hakikî mânaları anlaşılmayan bazı şeylerin bulunması, i'cazına münafîdir. Zira Kur'ânın i'cazı, belâgat üzerine müessestir; belâgat da, ancak ifadenin zuhur ve vuzuhuna mebnidir."?, buna cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 115.

Sual: Diyorlar ki: "Yaratılışa ait mes'eleler, mübhem ve mutlak bırakılmıştır. Ve keza kâinata dair fünundan pek az bahsedilmiştir. Bu ise, talim ve irşad mesleğine münafîdir."?, buna cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 115.

Sual: Diyorlar ki: "Kur'ânın bazı âyetleri zâhiren aklî delillere muhaliftir. Bundan, o âyetlerin hilaf-ı vâki oldukları zihne geliyor. Bu ise, Kur'ânın sıdkına muhaliftir."?, buna cevap nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 115.

 [Sual: Kur'ân-ı Kerim'de müteşabihat vardır, diyenlere cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 115, son p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 116.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in müteşabihatı nasıldır? ] /İşârâtü'l İ'caz, s. 115-116. 

[Sual: Tenezzülat-ı İlahiye nedir; Cenab-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de insanlara hitabatında niçin tenezzülatta bulunmuştur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 116, 1. p.

[Sual: Kur'ân'ın müşkilâtı nasıl bir müşkilâttır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 116, 2. p. 

[Sual: Yaradılışta ve maddiyata dair mes'elelerde Kur'ân mübhem geçmiştir, diyenlere cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 116, son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 117.

[Sual: Şecere-i âlemdeki, meyl-ül istikmal ve insandaki meyl-üt terakki nedir, bunların neticesi ne olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 117, 1. p. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim, neden: "Ey insanlar! Şems'in sükûnuna, Arz'ın hareketine ve bir katre su içinde binlerce hayvanatın bulunduğuna dikkat ediniz ki azamet-i İlahiyeyi anlayasınız." demiş olsaydı, bütün o zamanların insanlarını tekzibe sevketmiş olurdu?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 117. 

Sual: -Said Nursi'ye:-"Keşfiyat-ı fenniye ve fünun-u hazıra eski insanlara meçhul ve gayr-ı me'lûf olduğundan, onları onlara ders vermek hatadır, diyorsun. Bilhassa âhirete ait ahval gibi, müstakbeldeki nazariyat da böyle değil midir? Onlar da bize meçhul ve gayr-ı me'lûfturlar. Onlardan bahsetmek ne için hata olmuyor?" /İşârâtü'l İ'caz, s. 117. 

 İşârâtü'l İ'caz, s. 118.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim; neden, coğrafya, kozmoğrafya gibi kasden kâinatın keyfiyetinden mana-yı ismiyle bahsetmez?] İşârâtü'l İ'caz, s. 118, 2. p. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in kâinattan yaptığı bahis niçin tebeîdir, kasdî değildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 118, 2. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 119.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın izhar ettiği mahsus ve zâhirî ve insanlarca meşhur ve malûm olan hârikaları ve mucizeleri nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 119, Yedinci Mes'ele. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın "İrhâsat" diye ve nübüvvetinden evvel zuhur eden hârikalar nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 119, Yedinci Mes'ele, Birincisi.

İşârâtü'l İ'caz, s. 120.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın izhar ettiği ihbârât-ı gaybiyeye dair mucizeleri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 120, Yedinci Mesele, İkinci Nev'.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, muaraza zamanlarında kendisinden talep edilen mu'cizeler nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 120, Üçüncü Nev'. 

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hissi harikalara ait mucizelerine misal nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 119, Yedinci Mes'ele, Üçüncü Nev'.

Sual: İnşikak-ı Kamer bütün insanlarca kesb-i şöhret etmesi lâzım bir mu'cize iken âlemce o kadar şöhret bulmamıştır, esbabı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 120. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 121.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hissi mucizelerinin en büyüğü nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 121, 1. p.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in i'cazının vecihleri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 121, 1. p. 

[Sual: Kur'ân-ı Kerim'in "i'cazının en yüksek vechi, nazmındaki belâgattan doğmuştur; Kur'ânın bu nevi i'cazı, beşerin takatinden hariç bir derecededir, bu hakikati tafsilen anlayıp kanaat hasıl etmek isteyen" ne yapmalıdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 121, son p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 122.

[Sual: Kur'ân'ın insan âleminde yaptığı hangi hârika haller ["Onun kelâmı, ancak vahyedilen bir vahiydir." Necm Suresi: 53/4] âyetini okuyup ilân ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 122, İkinci Tarîk. 

[Sual: Arab edip ve belîğleri, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dâvâsına olan kin, adavet ve inadlarıyla beraber; en kolay, en yakın, en selim olan kalem ve yazı ile muarazayı terk ve en uzun, en müşkil, en tehlikeli ve şüpheli seyf ve harp ile mukabeleye niçin iltica ettiler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 122, Üçüncü Tarîk

İşârâtü'l İ'caz, s.123.

[İ'caz-ı Kur'ân]

Sual: Kur'âna bir nazîre yapmak mümkinattan imiş, fakat nasılsa yapılmamıştır? /İşârâtü'l İ'caz, s.123. 

Sual: Müseylime füseha-i Arabdan olduğu halde, sözleri ne için âleme maskara olmuştur? /İşârâtü'l İ'caz, s.123. 

Sual: Kur'ân-ı Kerim hakkında şek ve şüpheleri olanlar, Kur'ânın bazı terkip ve kelimeleri güya nahiv ilminin kaidelerine muhalefet etmiş gibi şüphe îka' etmişlerdir?, [buna cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.123. 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI