Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-3

Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? / İşârâtü’l İ'caz, s. 67. Sual: Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hâsıl olsun? /İşârâtü’l İ'caz, s. 67


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-04-15 16:44:42

Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? / İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

Sual: Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hâsıl olsun? /İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

Sual: İnzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

Sual: Cenab-ı Hakk'ın -kâfirlerin- küfür ve temerrütlerinden yaptığı ihbar, onların imana gelmelerini imtina derecesine çıkarıyor. Mümteni' ve muhal bir şey teklif edilir mi? /İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

Sual: Îman etmeyeceklerini ifade eden 'lâ yü'minûne' ve emsali âyetlere, onları îman etmeye davet etmekten adem-i îmana îman çıkıyor. Bu ise, muhal-i aklîdir?, [buna cevap nedir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 67. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 70.

[Sual: Bakara Suresi 7. âyette "Allah onların kalplerini mühürledi" cümlesiyle ifade edildiği üzere kâfirin kalp ile vicdanı niçin mühürlenmiş, kilitlenmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

[Sual: Kulak küfür ile tıkanınca, hangi Rahmanî nimetlerden mahrum kalınır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

[Sual: Kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman neler işitir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

[Sual: Niçin, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

[Sual: Göz, küfür zulmetiyle kör olur, ni'met-i basariye kaybolursa ne olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 70. 

Bakara Suresi, 7. Âyet.

İşârâtü'l İ'caz, s. 72. 

[Mühürlenen Kalpler

Mukaddeme

[Sual: Ehl-i i'tizal, Ehl-i cebr, ehl-i sünnet ve'l-cemaat gibi ehl-i kelâmın Bakara Suresi 7. âyeti -[Allah onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve gözlerinde perde vardır ve büyük azab onlar içindir.]- altında yaptıkları muharebe-i ilmiyeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, S. 72, Mukaddeme.

 [Sual: "Her şeyin biri mülk, diğeri melekût; yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 72, Mukaddeme, Üçüncüsü.

[Sual: "Çirkin görülen şeyin yaratılışı, çirkin değildir, güzeldir.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 72, Mukaddeme, Üçüncüsü.

[Sual: Ehl-i i'tizal'in: "Çirkin şeylerin halkı Allah'a ait değildir.", demeleri niçin safsatadır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 72, Mukaddeme, Üçüncüsü.

İşârâtü'l İ'caz, s. 73.

[Sual: Abdin elinde neden ancak ve ancak kesb vardır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 73, On İkincisi.

İşârâtü'l İ'caz, s. 74.

Sual: Cüz'-i ihtiyarî denilen şey nedir? Ne kadar etrafı kazılırsa, altından cebir çıkıyor! Bu nasıl bir şeydir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 74.

[Sual: Eş'arî ve Matüridî mezheblerine göre meyelan nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 74, İkincisi.

Sual: İlm-i ezelînin veya irade-i ezeliyenin bir fiile taallûkları, ihtiyara mahal bırakmıyor?, [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 74.

İşârâtü'l İ'caz, s. 75.

[Sual: Mezheblerin [Ehl-i cebr, Ehl-i i'tizal ve Ehl-i sünnet ve'l-cemaat] nokta-i nazarlarına göre: "Bir adam, bir âletle bir şahsı öldürse, sebebin mâdum olduğunu farz edersek, müsebbebin keyfiyeti nasıl olur?"] /İşârâtü'l İ'caz, s. 75, 1. p.

[Sual: Ehl-i tabiat, esbaba hakikî bir tesir veriyor. Mecusîler; biri şerre, diğeri hayra olmak üzere iki hâlika itikat ediyor. Ehl-i i'tizal de, "Ef'al-i ihtiyariyenin hâlikı abddir" diyor. Bu üç mezhebin esası nedir ve bu vehmi izale nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 75, İkinci Bir Mukaddeme.

İşârâtü'l İ'caz, s. 76.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunâtına mikyas yapılması, niçin "en büyük cehâlet ve hamâkattır?"] /İşârâtü'l İ'caz, s. 76, Yedincisi.

İşârâtü'l İ'caz, s. 77.

[Sual: Kalbden maksat; çam kozalağı gibi bir et parçası mıdır; kalb nasıl bir lâtife-i Rabbaniyedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 77, İhtar.

[Sual: Nur-u imanın sönmesiyle maddi hayatın -vücudun- mahiyeti, niçin meyyit-i gayr-ı müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 77-78, İhtar.

İşârâtü'l İ'caz, s. 79.

[Sual: Kur'ân, kâfirlerin, küfür musibeti için neden Bakara Suresi, 7. âyette "tatlı" mânasını tazammun eden 'azâbün' kelimesi kullanıyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 79, Cevap.

İşârâtü'l İ'caz, s. 80.

Sual: Bir kâfirin masiyet-i küfriyesi mahduttur; kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedî ve gayr-i mütenahi bir ceza ile tecziyesi, adalet-i İlahiyeye uygun olmadığı gibi, hikmet-i ezeliyeye de muvafık değil, merhamet-i İlâhiye müsaade etmez?, [buna cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 80. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 81.

Sual: Kâfirin cezasının -Ebedî ve gayr-i mütenahi bir ceza ile tecziyesi- adâlete uygun olduğunu kabul edelim; fakat azapları intaç eden şerlerden hikmet-i ezeliyenin gani olduğuna ne diyorsun? /İşârâtü'l İ'caz, s. 81. 

Sual: Ebedî ceza -kâfirin ebedî ve gayr-i mütenahi bir ceza ile tecziyesi- hikmete muvafıktır, kabul edelim; amma merhamet ve şefkat-i İlahiyeye ne diyorsun? /İşârâtü'l İ'caz, s. 81. 

[Sual: Vücut, Cehennem'de de olsa ademden daha hayırlıdır, neden?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 81, 4. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 82.

[Sual: Âyette, neden kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işaret edilmiştir, kizb nasıl bir zehirdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 82.

[Sual: Neden, söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 82.

Sual: Bir maslahata binaen kizbin câiz olduğu söylenilmektedir, öyle midir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 82. 

[Sual: Neden yol ikidir: "ya sükût ya sıdk"tır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 82. 

Bakara Suresi, 21-22. Âyetler

İşârâtü'l İ'caz, s. 83.

[İbâdetin Hakikati]

Mukaddeme

[Sual: Akaidî ve îmanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren neden ancak ibadettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 83, Mukaddeme.

[Sual:  İbadetin dünya saadetine vesîle olduğunu izah eden cihetler nelerdir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 83-85, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 84. [Sual: Cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmek ve muamelâtta zulüm ve tecavüzleri önlemekte adalete, kanuna muhtaçtır, "öyle bir kanun, ancak şeriattır.", neden?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 84, Birisi, 3. p.

[Sual: Şeriatın icrasını, tatbikini temin edecek mercinin -Peygamberin-; niçin maddî ve manevî bir ulviyete ve bir imtiyaza, bir delile ihtiyacı vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 84, Birisi, 4. p. 

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için neye ihtiyaç vardır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 84, Birisi, 5. p. 

[Sual: Îmanî hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, niçin ancak tekrar ile teceddüt eden ibadetle olur?

İkincisi:

[Sual: İbadet, niçindir, neyi intac eder?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 84, İkincisi. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 85.

[Sual: İbadet, şahsî kemalâta nasıl sebep olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 85, Beşincisi.

[Sual: İbadetin ruhu niçin ihlâstır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 85, Beşincisi, İhtar.

İşârâtü'l İ'caz, s. 86.

[Sual: Kur'ân-ı Kerim Bakara Suresi, 7. âyette "Ey insanlar! Rabbinize ibadet ediniz." emriyle insanları ibadete davet edince; sanki: "Ne için ibadet yapalım, illeti nedir?". diye lisan-ı hal ile sorulan suale Kur'ân'ın verdiği cevabın izahı nedir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 86, 1. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 86.  

[Tevhid'in ispatı]

Mukaddeme

[Sual: "Bürhan-ı limmî" nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme.  

[Sual: Bürhan-ı innî nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme.

[Sual: "İnayet Delili" nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme.  

[Sual: İstikra-i tâm delili nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme, 

[Sual: İnsanların telâhuk-u efkâr denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nev-i beşerin havassı (duyguları) hükmünde olan fünun ile kâinata bakılsa neler görülür?]  /İşârâtü'l İ'caz, s. 86, Mukaddeme,  4. p.  

İşârâtü'l İ'caz, s. 87.

[Sual: Neden, nizamı olmayanın külliyeti olamaz?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 87, 1. p. 

[Sual: Herbir fen, Sâni'in kasd ve hikmetini nasıl ilân ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 87, 1. p. 

[Sual: "Delilü'l-Înâye" ile anılan nizama ait âyetlerin okunması nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 87. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 88.

[Sual: Sıfat-ı kelâmdan gelen Kur'ân-ı Azîmüşşan'ın âyetleri delil-ül inâyeyi nasıl tavsiye ediyorlar?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88.

İşârâtü'l İ'caz, s. 88.

[Sual: Delil-i İhtiraî nedir, âyette buna buna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, 1. p. 

[Sual: Âlemde hiçbir şeyin ezeliyeti cihetine neden gidilemez?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, 2. p. [Sual: Nev'lerin vasıtasız kudret-i İlahiyeden vücuda gelmesi niçin zarurîdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, 3. p.

[Sual: Bazı nev'lerin başka nev'lerden husule gelmeleri tevehhümü niçin bâtıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, 3. p.

[Sual: Beşeriyet ve sair hayvanatın teşkil ettikleri silsilelerin en nihayeti niçin son bir oğulda kesilip bitecektir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 88, Hülasa.

İşârâtü'l İ'caz, s. 89.

[Sual: Kâinattaki bütün enva' ile efrat, hudûs ve imkân lisanıyla Hâlıklarının vücub-u vücuduna nasıl şehadet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 89, 1. p.

Sual: Bütün silsilelerin -kâinattaki bütün envâ ile efradın- Hâlık'ın vücub-u vücuduna kat'î şehadetleri gözönünde olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zâhib olmakla dalâlete düştüklerinin esbabı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 89.

[Sual: Tabiatperest ve maddeciler, niçin âlemdeki hikmet ve faydaları, tesir-i hakikîyi esbab-ı camideye vermeye mecbur kalıp dalâlete düşmüşlerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 89, 5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 90.

Sual: -Madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zâhip olmakla dalâlete düşen bazı insanların- daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamis ve kuva nedir ki, kendilerini onlarla iknaa çalışıyorlar? /İşârâtü'l İ'caz, s. 90. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 91.

[Sual: Sâni'in vahdetine dair delillerden, bilhassa: "Arz ve semada Allah'tan başka ilahlar olmuş olsa idiler, şu görünen intizam fesada uğrardı, Enbiya Suresi: 21/22" manasında olan âyetin tazammun ettiği Bürhanü't-Temanü' Sâniin vâhid ve müstakil olduğuna nasıl bir delildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 91. 

[Sual: İstiklâliyet, neden ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zarurî bir lâzımdır?] /İşârâtü'l

İ'caz, s. 91. 

[Sual: "Herbir şeyde, Sâni'in vahdetine delâlet eden bir âyet ve bir alâmet vardır.", bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 91, 2. p.

[Sual: Sâni'-i Zülcelâl, neden bütün sıfât-ı kemaliye ile muttasıftır ve bütün nevakıstan pâk ve münezzehtir, Kur'ân'ı Kerim'de buna işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 91, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 92.

[Sual:] Delil-i İmkânî nedir, Saniin vücuduna nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 92. 

[Sual: Bir zerrenin mâcerası, lisan-ı hâliyle, Sâni'in kasdına ve hikmetine nasıl delâlet eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 92, 1. p, Delil-i İmkânî. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 93.

[Sual: ["Ey insanlar! Rabbinize ibadet ediniz.", Bakara Suresi: 2/21] ayetindeki ibadete emir; mümin, kâfir ve münafıklar için nasıl bir emirdir, nasıl müşterek-i manevîdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 93, 3. p, Ey Arkadaş.

İşârâtü'l İ'caz, s. 94.

[Sual: İbadetin olması için şartlar, deliller nelerdir; Kur'ân-ı Kerîm bunları nasıl zikretmiştir?]

[Sual: Kur'ân-ı Kerîm, Mabud'un vücuduna dair olan delilleri kaç kısma ayırmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 94, 1. p.

[Sual: Mabudun vücuduna dair; âfâkî, nefsî ve usûlî deliller nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 94, 1. p.

[Sual: İbadet; niçin, insanların hilkat ve yaratılışına ta'lik edilmiştir; neden hilkat-ı beşere terettüp ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 94, 6. p, İbadetin hilkat-i beşere terettübü.

[Sual: İnsanların hilkatinden, memur oldukları vazifeden ve teveccüh ettikleri kemalden maksat nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 94, 6. p, İbadetin hilkat-i beşere terettübü.

İşârâtü'l İ'caz, s. 95.

[Sual: Âyette -":Sizlere rızık olmak üzere", Bakara Suresi, 2/22-, Ma'bud'un ibadete müstehak olduğuna delâlet nedir?] İşârâtü'l İ'caz, s. 95, 4. p.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI