Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-1

İşârâtü’l İ'caz, s. 5. Tenbih [Sual: İşârâtü'l-İ'câz tefsiri nerede, nasıl telif edilmiştir?] /İşârâtü’l İ'caz, s. 5,


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-31 11:55:34

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır:

Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar:

I) Said Nursi'nin kendisinin sorup cevaplandırdığı,

II) Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler.

İkincisi: Risâle-i Nur'dan Sualler diyebileceğimiz kısım ise, Risâlelerdeki açıklama ve bilgilere bizim çıkardığımız suallerdir.

Metinde birinci kısım sualler köşeli parantez kullanılmadan Sual: şeklinde, ikinci kısım sualler ise köşeli parantez [Sual: ….?] içinde verilmiştir. Ayrıca, her iki kısım sual ve cevapların Risâlelerdeki yerleri gösterilmiştir.

Not: Sayfa (s.) ve paragraf (p.) numaraları Envar Neşriyat ve Bediüzzaman 1.0 CD'ine göredir.

İsmail Aksaraylı

***

İşârâtü'l İ'caz, s. 5.

Tenbih

[Sual: İşârâtü'l-İ'câz tefsiri nerede, nasıl telif edilmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 5, Tenbih.

[Sual: İşârâtü'l-İ'câz tefsiri niçin muhtasar ve îcazlı bir tarzda yazılmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 5, Tenbih.

İşârâtü'l İ'caz, s. 6.

[Sual: İşârâtü'l-İ'câz tefsirinde yalnız elfaz-ı Kur'âniyenin ince işarat ve delâletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin sebebi nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 6, Haşiye.

İşârâtü'l İ'caz, s. 8.

İfadet-ül Meram

[Sual: Niçin, "bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur'ân-ı Azîmüşşan'a tefsir olamaz"?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 8, İfadetü'l Meram. 

[Sual: Kur'ân-ı Azîmüşşan'ın müfessiri, nasıl bir zât olmalıdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 8, İfadetü'l Meram. 

[Sual: Kur'ân'ı nasıl bir şahs-ı manevî tefsir edebilir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 8, İfadetü'l Meram. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 9.

[Sual: Said Nursî, İşârât-ül İ'caz adlı tefsirini, hangi niyetle yapmıştır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 9, 1.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 10.

Sual: Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 10.

İşârâtü'l İ'caz, s. 12.

[Sual: Said Nursî'nin, İşârât-ül İ'caz adlı eserden maksadı; niçin, Kur'ânın nazmına, lafzına ve ibaresine ait i'caz işaretlerini ve remizlerini beyan etmektir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 12, Evvelâ.

[Sual: Kur'ânın takip ettiği maksatlar nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 12, Sâniyen.

Sual: Kur'ânın dört hedefe -Kur'ânın takip ettiği maksadlara: Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ile İbadet'e- doğru yürüdüğü neden malûmdur? /İşârâtü'l İ'caz. s. 12.

[Sual: Benî-âdem kervânına hilkat hükûmeti ve fenn-i hikmetin sorduğu: "Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir?" suallerine cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 12-13.

İşârâtü'l İ'caz, s. 13.

Sual: -Kur'ânın anâsır-ı esasiyesinin dört maksatta [Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ile İbadet] temerküz ettiği anlaşılıyor.- Şu makasıd-ı erbaa, Kur'ânın hangi âyetlerinde bulunur? /İşârâtü'l İ'caz, s. 13.

Sual: 'Bismillah" ve "Elhamdü-lillah" gibi âyetlerde makasıd-ı erbaaya [Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ile İbadet] işaretler var mıdır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 13.

[Sual: Fatiha'da "Besmele"den önce mukadder "qul- : söyle" emri, risalet ve nübüvvete nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 13.

İşârâtü'l İ'caz, s. 14.

[Sual: Fatiha'da "Rabbi'l-âlemîn" cümlesinin, adalet ve nübüvvete remzi nasıldır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 14. 

[Sual: "Bismillah" kelâmına niçin ikinci bir "Bismillah" lâzım değildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 14, 3. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 15.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır. Bu fiilî isimlerin, nevileri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 1. p.

Sual: -Cenab-ı Hakk'ın - fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?

[Sual: Neden: "Hiç kimse, hiçbir işini Besmelesiz bırakmasın."?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 4. p.

[Sual: Niçin: "Lâfza-i Celâl, bütün sıfât-ı kemâliyeyi tazammun eden bir sadeftir."?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 4. p.

[Sual: Lâfza-i Celâl, sıfât-ı ayniyeye nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 6. p.

[Sual: Fâtiha'daki "Errahmân", sıfât-ı seb'aya nasıl remzeder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 7. p.

İşârâtü'l İ'caz, s.16.

Sual:  Rahman, büyük nimetlere; Rahîm, küçük nimetlere delâlet ettikleri cihetle; Rahîm'in Rahman'dan sonra zikri, yukarıdan aşağıya inmek manasına olan "Sanatü't-tedelli" kaidesine dâhildir. Bu ise, belâgatça makbul değildir, [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.16. 

Sual: Mebde ve mehaz itibariyle 'rikkatü'l-kalb' mânasını ifade eden bu iki sıfatın [Rahman ve Rahîm] Cenab-ı Hak hakkında kullanılması caiz değildir. Eğer mâna-yı hakikatlerinin lâzımı ve neticesi olan in'am ve ihsan kasdedilirse, mecazda ne hikmet vardır? /İşârâtü'l İ'caz, s.16. 

İşârâtü'l İ'caz, s.17.

Sual: "Elhamdü-lillah", bu cümlenin Kur'ân'ın başlangıcı olan Fâtiha Suresi'ne fâtiha yâni başlangıç yapılması neye binaendir? /İşârâtü'l İ'caz, s.17, Sâlisen.

[Sual: Hamd, sıfât-ı kemâliyeyi nasıl izhar eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s.17, Râbian.

[Sual: İnsan, sıfât-ı kemâliye-i İlahiyeye nasıl; hem mazhar, hem müzhir olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s.17, Râbian.

[Sual: Muhyiddin-i Arabî Hadîs-i Şerifin beyanında niçin: "Mahlûkatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o âyinede cemalimi göreyim." demiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.17, Râbian.

İşârâtü'l İ'caz, s. 18.

[Sual: Kâinatta Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi nasıl hissedilir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 18, 2.p.

İşârâtü'l İ'caz, s.19.

Sual: Cenab-ı Hakk'ın her şeye mâlik olduğu bir hakikat iken, "Mâlik-i yevmi'd-dîn" de haşir ve ceza gününün tahsisi neye binaendir? /İşârâtü'l İ'caz, s.19.

İşârâtü'l İ'caz, s. 19.

[Sual: Terbiyenin esası nelerdir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 19, 1.p. 

[Sual: Rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması neye bağlıdır, neden?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, 2.p. 

[Sual: Ne olursa; aklın, insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, 2.p. 

[Sual: Şefkat ve muhabbet, en büyük elemler sırasına nasıl geçer?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, 2.p.

Sual: Cenab-ı Hakk'ın her şeye mâlik olduğu bir kakikat iken, -Fatiha'da-haşir ve ceza gününün tahsisi neye binaendir? / İşârâtü'l İ'caz, s. 19. 

[Sual: Fâtiha'da insanların; Sâniini, Hâlikını vasıtasız göreceğine işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, Cevap.

[Sual: Fâtiha'daki "yevm" tabiri, haşrin vukuunu gösteren emarelerden birine nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, Cevap.

İşârâtü'l İ'caz, s. 20.

[Sual: Bir adam, saadet-i ebediyenin insanlara ihsan edileceğine nasıl şübhe edemez?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19-20. 

[Sual: Hakâik-i diniye ne zaman tam mânasıyla meydana çıkar?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 20, 1.p. 

[Sual: Daire-i itikat, daire-i esbaba nasıl galebe eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 20, 1.p. 

[Sual: Daire-i itikat ve daire-i esbaba nasıl bakılırsa Mutezile ve Cebriye gibi olunur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 20, 1.p. 

[Sual: Elfaz okunurken mânalarını düşünmek, belâgat mezhebinde niçin vâcibdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 20, 2.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 22.

[Sual: Fâtiha'da "ihdinâ" ile hidayeti taleb etmekle "neste'în"deki iâneyi (yardım) istemek arasında ne münasebet vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 22, 1.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 23.

[Sual: İnsan bedeninde iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için ihdas edilen kuvveler nelerdir?] İ'caz, s. 23, 1.p. 

[Sual: Kuvve-i şeheviyenin mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 23, 3.p. 

[Sual: Kuvve-i gadabiyye mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 23, 5.p. 

[Sual: Kuvve-i akliyyenin mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 23, 7.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 24.

 [Sual: Halk-ı ef'al meselesinde Cebr mezhebi, İ'tizal mezhebi ve Ehl-i Sünnet mezhebi nasıl hüküm verirler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 24, İhtar.

İşârâtü'l İ'caz, s. 26.

Sual: Peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı gibi, ibadetleri de birbirine muhaliftir, bunun esbabı nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 26.

Sual: Cenab-ı Hak, Ganiyy-i Mutlak'tır; âlemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena şeyleri yapan nev-i beşerin yaratılışında ne hikmet vardır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 26.

İşârâtü'l İ'caz, s. 27.

Sual: Hakâik-i nisbiye nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 27, 1. cevap.

Sual: Hakâik-i nisbiyenin ne kıymeti var ki onun için şerler istihsan edilecek? /İşârâtü'l İ'caz, s. 27.

İşârâtü'l İ'caz, s. 28.

[Sual: "Bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalâlettedir.", bunun izahı nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 28. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 30.

Sure-i Bakara

[Huruf-u Mukattaa]

Sual: Îcaz ile i'caz sıfatlarını hâvi Kur'ân-ı Azîmüşşan'dapek çok âyet tekerrür etmektedir. Halbuki bu tekrarlar, belâgata münafîdir, usanç veriyor?, [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 30.

Sure-i Bakara, 1-3. âyetler

İşârâtü'l İ'caz, s. 31.

[Sual: Surelerin evvellerinde bulunan huruf-u mukattaadan teneffüs eden i'caz nasıl bir i'cazdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 31, Birinci Mebhas.

İşârâtü'l İ'caz, s. 33.

[Sual: Hurûf-u mukataa, nasıl bir şifredir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 33, Üçüncü Mebhas.

[Sual: Hurûf-u mukattaa, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın fevkalâde bir zekâya mâlik olduğuna nasıl işaret ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 33, Üçüncü Mebhas.

İşârâtü'l İ'caz, s. 34.

[Sual: Hurûf-u mukataa, harflerin ve lafızların manaları dışında nelere işaret ediyor?]

[Sual: Hurûf-u mukataa, harflerin mahreçlerine nasıl işaret ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 34.

[Sual: [Elif-lâm-mîm] emsaliyle beraber, terkip şeklinden taktî suretinde zikirleri neye işarettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 34, Dördücü Mebhas.

İşârâtü'l İ'caz, s. 39.

Sual: Gayet mahdut, az birkaç noktadan beşerin takatinden hariç denilen i'cazın doğması ihtimali var mıdır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 39.

Sual: Belâgat ve hidayetten maksat, hakikati vâzıh bir şekilde gösterip fikirleri ve zihinleri ihtilaflardan kurtarmak iken; müfessirlerin bu -Bakara Suresi 2. ayeti- gibi âyetlerde yaptıkları ihtilâfat, gösterdikleri ihtimaller, beyan ettikleri ayrı ayrı birbirine uymayan vecihler altında hak ve hakikat ne suretle görülebilir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 39.

İşârâtü'l İ'caz, s. 40.

[Sual: Kalbin temizlenmesi ve tezyin edilmesi nasıl olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 40, 2. p. 

[Sual: Tahliye-i seyyiatın mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 40, 3. p. 

[Sual: Hasenatın mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 40, 3. p. 

Sure-i Bakara

[İman-ı Bi'l-gayb]

İşârâtü'l İ'caz, s. 41.

Sual: -"Îman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur.", buna göre:- "Avâm-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi [hakaik-ı İslâmiyeyi] tâbir eden ancak yüzde birdir?", buna cevap nedir?

İşârâtü'l İ'caz, s. 42.

Sual: Sa'd-ı Taftazanî'nin tefsirine göre iman nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 42, 1. p

[Sual: Namazın, bütün hasenata nasıl fihriste olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 42, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 43.

[Sual: Ezan-ı Muhammedî (A.S.M.) ile ibadet ve cemaate çağırmanın hikmeti nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 43, 1. p. 

[Sual: Namazın manası ve şe'ni nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 43, cevap.

[Sual: İnsan niçin adalet-i İlâhiye kanununa muhtaçtır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 43, 5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 43.

[Sadaka]

[Sual: Zekât neden İslâmın köprüsüdür?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 43, 6. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 44.

[Sual: Zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmasının şartları nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 44, 1. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 45.

[Sual: Zekât, nasıl bütün muavenet ve yardım nevilerini hâvidir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 45, 1. p.

[Sual: Zekâtın vücubu ile ribânın hurmetinde nasıl bir hikmet, maslahat ve rahmet vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 45, 2. p.

[Sual: Heyet-i içtimaiyede görülen ihtilâl, fesat ve bütün ahlâk-ı rezilenin kaynağı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 45, 2. p.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI