Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ ve Sualler-1

İşârâtü’l İ'caz, s. 5. Tenbih [Sual: İşârâtü'l-İ'câz tefsiri nerede, nasıl telif edilmiştir?] /İşârâtü’l İ'caz, s. 5,


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-03-31 11:55:34

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır:

Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar:

I) Said Nursi'nin kendisinin sorup cevaplandırdığı,

II) Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler.

İkincisi: Risâle-i Nur'dan Sualler diyebileceğimiz kısım ise, Risâlelerdeki açıklama ve bilgilere bizim çıkardığımız suallerdir.

Metinde birinci kısım sualler köşeli parantez kullanılmadan Sual: şeklinde, ikinci kısım sualler ise köşeli parantez [Sual: ….?] içinde verilmiştir. Ayrıca, her iki kısım sual ve cevapların Risâlelerdeki yerleri gösterilmiştir.

Not: Sayfa (s.) ve paragraf (p.) numaraları Envar Neşriyat ve Bediüzzaman 1.0 CD'ine göredir.

İsmail Aksaraylı

***

İşârâtü'l İ'caz, s. 5.

Tenbih

[Sual: İşârâtü'l-İ'câz tefsiri nerede, nasıl telif edilmiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 5, Tenbih.

[Sual: İşârâtü'l-İ'câz tefsiri niçin muhtasar ve îcazlı bir tarzda yazılmıştır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 5, Tenbih.

İşârâtü'l İ'caz, s. 6.

[Sual: İşârâtü'l-İ'câz tefsirinde yalnız elfaz-ı Kur'âniyenin ince işarat ve delâletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin sebebi nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 6, Haşiye.

İşârâtü'l İ'caz, s. 8.

İfadet-ül Meram

[Sual: Niçin, "bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur'ân-ı Azîmüşşan'a tefsir olamaz"?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 8, İfadetü'l Meram. 

[Sual: Kur'ân-ı Azîmüşşan'ın müfessiri, nasıl bir zât olmalıdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 8, İfadetü'l Meram. 

[Sual: Kur'ân'ı nasıl bir şahs-ı manevî tefsir edebilir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 8, İfadetü'l Meram. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 9.

[Sual: Said Nursî, İşârât-ül İ'caz adlı tefsirini, hangi niyetle yapmıştır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 9, 1.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 10.

Sual: Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 10.

İşârâtü'l İ'caz, s. 12.

[Sual: Said Nursî'nin, İşârât-ül İ'caz adlı eserden maksadı; niçin, Kur'ânın nazmına, lafzına ve ibaresine ait i'caz işaretlerini ve remizlerini beyan etmektir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 12, Evvelâ.

[Sual: Kur'ânın takip ettiği maksatlar nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 12, Sâniyen.

Sual: Kur'ânın dört hedefe -Kur'ânın takip ettiği maksadlara: Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ile İbadet'e- doğru yürüdüğü neden malûmdur? /İşârâtü'l İ'caz. s. 12.

[Sual: Benî-âdem kervânına hilkat hükûmeti ve fenn-i hikmetin sorduğu: "Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir?" suallerine cevap nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 12-13.

İşârâtü'l İ'caz, s. 13.

Sual: -Kur'ânın anâsır-ı esasiyesinin dört maksatta [Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ile İbadet] temerküz ettiği anlaşılıyor.- Şu makasıd-ı erbaa, Kur'ânın hangi âyetlerinde bulunur? /İşârâtü'l İ'caz, s. 13.

Sual: 'Bismillah" ve "Elhamdü-lillah" gibi âyetlerde makasıd-ı erbaaya [Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ile İbadet] işaretler var mıdır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 13.

[Sual: Fatiha'da "Besmele"den önce mukadder "qul- : söyle" emri, risalet ve nübüvvete nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 13.

İşârâtü'l İ'caz, s. 14.

[Sual: Fatiha'da "Rabbi'l-âlemîn" cümlesinin, adalet ve nübüvvete remzi nasıldır?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 14. 

[Sual: "Bismillah" kelâmına niçin ikinci bir "Bismillah" lâzım değildir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 14, 3. p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 15.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır. Bu fiilî isimlerin, nevileri nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 1. p.

Sual: -Cenab-ı Hakk'ın - fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?

[Sual: Neden: "Hiç kimse, hiçbir işini Besmelesiz bırakmasın."?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 4. p.

[Sual: Niçin: "Lâfza-i Celâl, bütün sıfât-ı kemâliyeyi tazammun eden bir sadeftir."?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 4. p.

[Sual: Lâfza-i Celâl, sıfât-ı ayniyeye nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 6. p.

[Sual: Fâtiha'daki "Errahmân", sıfât-ı seb'aya nasıl remzeder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 15, 7. p.

İşârâtü'l İ'caz, s.16.

Sual:  Rahman, büyük nimetlere; Rahîm, küçük nimetlere delâlet ettikleri cihetle; Rahîm'in Rahman'dan sonra zikri, yukarıdan aşağıya inmek manasına olan "Sanatü't-tedelli" kaidesine dâhildir. Bu ise, belâgatça makbul değildir, [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.16. 

Sual: Mebde ve mehaz itibariyle 'rikkatü'l-kalb' mânasını ifade eden bu iki sıfatın [Rahman ve Rahîm] Cenab-ı Hak hakkında kullanılması caiz değildir. Eğer mâna-yı hakikatlerinin lâzımı ve neticesi olan in'am ve ihsan kasdedilirse, mecazda ne hikmet vardır? /İşârâtü'l İ'caz, s.16. 

İşârâtü'l İ'caz, s.17.

Sual: "Elhamdü-lillah", bu cümlenin Kur'ân'ın başlangıcı olan Fâtiha Suresi'ne fâtiha yâni başlangıç yapılması neye binaendir? /İşârâtü'l İ'caz, s.17, Sâlisen.

[Sual: Hamd, sıfât-ı kemâliyeyi nasıl izhar eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s.17, Râbian.

[Sual: İnsan, sıfât-ı kemâliye-i İlahiyeye nasıl; hem mazhar, hem müzhir olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s.17, Râbian.

[Sual: Muhyiddin-i Arabî Hadîs-i Şerifin beyanında niçin: "Mahlûkatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o âyinede cemalimi göreyim." demiştir?] /İşârâtü'l İ'caz, s.17, Râbian.

İşârâtü'l İ'caz, s. 18.

[Sual: Kâinatta Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi nasıl hissedilir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 18, 2.p.

İşârâtü'l İ'caz, s.19.

Sual: Cenab-ı Hakk'ın her şeye mâlik olduğu bir hakikat iken, "Mâlik-i yevmi'd-dîn" de haşir ve ceza gününün tahsisi neye binaendir? /İşârâtü'l İ'caz, s.19.

İşârâtü'l İ'caz, s. 19.

[Sual: Terbiyenin esası nelerdir?] / İşârâtü'l İ'caz, s. 19, 1.p. 

[Sual: Rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması neye bağlıdır, neden?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, 2.p. 

[Sual: Ne olursa; aklın, insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, 2.p. 

[Sual: Şefkat ve muhabbet, en büyük elemler sırasına nasıl geçer?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, 2.p.

Sual: Cenab-ı Hakk'ın her şeye mâlik olduğu bir kakikat iken, -Fatiha'da-haşir ve ceza gününün tahsisi neye binaendir? / İşârâtü'l İ'caz, s. 19. 

[Sual: Fâtiha'da insanların; Sâniini, Hâlikını vasıtasız göreceğine işaret nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, Cevap.

[Sual: Fâtiha'daki "yevm" tabiri, haşrin vukuunu gösteren emarelerden birine nasıl işaret eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19, Cevap.

İşârâtü'l İ'caz, s. 20.

[Sual: Bir adam, saadet-i ebediyenin insanlara ihsan edileceğine nasıl şübhe edemez?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 19-20. 

[Sual: Hakâik-i diniye ne zaman tam mânasıyla meydana çıkar?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 20, 1.p. 

[Sual: Daire-i itikat, daire-i esbaba nasıl galebe eder?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 20, 1.p. 

[Sual: Daire-i itikat ve daire-i esbaba nasıl bakılırsa Mutezile ve Cebriye gibi olunur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 20, 1.p. 

[Sual: Elfaz okunurken mânalarını düşünmek, belâgat mezhebinde niçin vâcibdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 20, 2.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 22.

[Sual: Fâtiha'da "ihdinâ" ile hidayeti taleb etmekle "neste'în"deki iâneyi (yardım) istemek arasında ne münasebet vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 22, 1.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 23.

[Sual: İnsan bedeninde iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için ihdas edilen kuvveler nelerdir?] İ'caz, s. 23, 1.p. 

[Sual: Kuvve-i şeheviyenin mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 23, 3.p. 

[Sual: Kuvve-i gadabiyye mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 23, 5.p. 

[Sual: Kuvve-i akliyyenin mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 23, 7.p. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 24.

 [Sual: Halk-ı ef'al meselesinde Cebr mezhebi, İ'tizal mezhebi ve Ehl-i Sünnet mezhebi nasıl hüküm verirler?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 24, İhtar.

İşârâtü'l İ'caz, s. 26.

Sual: Peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı gibi, ibadetleri de birbirine muhaliftir, bunun esbabı nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 26.

Sual: Cenab-ı Hak, Ganiyy-i Mutlak'tır; âlemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena şeyleri yapan nev-i beşerin yaratılışında ne hikmet vardır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 26.

İşârâtü'l İ'caz, s. 27.

Sual: Hakâik-i nisbiye nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 27, 1. cevap.

Sual: Hakâik-i nisbiyenin ne kıymeti var ki onun için şerler istihsan edilecek? /İşârâtü'l İ'caz, s. 27.

İşârâtü'l İ'caz, s. 28.

[Sual: "Bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalâlettedir.", bunun izahı nasıldır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 28. 

İşârâtü'l İ'caz, s. 30.

Sure-i Bakara

[Huruf-u Mukattaa]

Sual: Îcaz ile i'caz sıfatlarını hâvi Kur'ân-ı Azîmüşşan'dapek çok âyet tekerrür etmektedir. Halbuki bu tekrarlar, belâgata münafîdir, usanç veriyor?, [bunun izahı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 30.

Sure-i Bakara, 1-3. âyetler

İşârâtü'l İ'caz, s. 31.

[Sual: Surelerin evvellerinde bulunan huruf-u mukattaadan teneffüs eden i'caz nasıl bir i'cazdır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 31, Birinci Mebhas.

İşârâtü'l İ'caz, s. 33.

[Sual: Hurûf-u mukataa, nasıl bir şifredir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 33, Üçüncü Mebhas.

[Sual: Hurûf-u mukattaa, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın fevkalâde bir zekâya mâlik olduğuna nasıl işaret ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 33, Üçüncü Mebhas.

İşârâtü'l İ'caz, s. 34.

[Sual: Hurûf-u mukataa, harflerin ve lafızların manaları dışında nelere işaret ediyor?]

[Sual: Hurûf-u mukataa, harflerin mahreçlerine nasıl işaret ediyor?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 34.

[Sual: [Elif-lâm-mîm] emsaliyle beraber, terkip şeklinden taktî suretinde zikirleri neye işarettir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 34, Dördücü Mebhas.

İşârâtü'l İ'caz, s. 39.

Sual: Gayet mahdut, az birkaç noktadan beşerin takatinden hariç denilen i'cazın doğması ihtimali var mıdır? /İşârâtü'l İ'caz, s. 39.

Sual: Belâgat ve hidayetten maksat, hakikati vâzıh bir şekilde gösterip fikirleri ve zihinleri ihtilaflardan kurtarmak iken; müfessirlerin bu -Bakara Suresi 2. ayeti- gibi âyetlerde yaptıkları ihtilâfat, gösterdikleri ihtimaller, beyan ettikleri ayrı ayrı birbirine uymayan vecihler altında hak ve hakikat ne suretle görülebilir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 39.

İşârâtü'l İ'caz, s. 40.

[Sual: Kalbin temizlenmesi ve tezyin edilmesi nasıl olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 40, 2. p. 

[Sual: Tahliye-i seyyiatın mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 40, 3. p. 

[Sual: Hasenatın mertebeleri nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 40, 3. p. 

Sure-i Bakara

[İman-ı Bi'l-gayb]

İşârâtü'l İ'caz, s. 41.

Sual: -"Îman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur.", buna göre:- "Avâm-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi [hakaik-ı İslâmiyeyi] tâbir eden ancak yüzde birdir?", buna cevap nedir?

İşârâtü'l İ'caz, s. 42.

Sual: Sa'd-ı Taftazanî'nin tefsirine göre iman nedir? /İşârâtü'l İ'caz, s. 42, 1. p

[Sual: Namazın, bütün hasenata nasıl fihriste olur?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 42, 3. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 43.

[Sual: Ezan-ı Muhammedî (A.S.M.) ile ibadet ve cemaate çağırmanın hikmeti nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 43, 1. p. 

[Sual: Namazın manası ve şe'ni nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 43, cevap.

[Sual: İnsan niçin adalet-i İlâhiye kanununa muhtaçtır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 43, 5. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 43.

[Sadaka]

[Sual: Zekât neden İslâmın köprüsüdür?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 43, 6. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 44.

[Sual: Zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmasının şartları nelerdir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 44, 1. p.

İşârâtü'l İ'caz, s. 45.

[Sual: Zekât, nasıl bütün muavenet ve yardım nevilerini hâvidir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 45, 1. p.

[Sual: Zekâtın vücubu ile ribânın hurmetinde nasıl bir hikmet, maslahat ve rahmet vardır?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 45, 2. p.

[Sual: Heyet-i içtimaiyede görülen ihtilâl, fesat ve bütün ahlâk-ı rezilenin kaynağı nedir?] /İşârâtü'l İ'caz, s. 45, 2. p.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Diğer bir kişi katılmaksızın, iki kişi aralarında fısıldaşmasın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI