Cevaplar.Org

LEM'ALAR ve Sualler-7

Otuzuncu Lem'a Otuz Birinci Mektub'un Otuzuncu Lem'ası ve Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi, “Altı Nükte”dir. [Sual: [“Arzı da teşrif ettik


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-01-22 10:40:33

Otuzuncu Lem'a

Otuz Birinci Mektub'un Otuzuncu Lem'ası ve Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi, "Altı Nükte"dir.

[Sual: ["Arzı da teşrif ettik; Biz ne güzel donatıcıyız!", Zâriyât Sûresi: 51/48] âyetinin ve Kudüs isminin bir nüktesi nasıl açıklanıyor?] /Otuzuncu Lem'a / Birinci Nükte.

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın, Kudüs ismi tevhid-i hakikîyi nasıl gösterir?] /Otuzuncu Lem'a / Birinci Nükte.

[Sual: İsm-i Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiil-i tanzif ve tathir, Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un mevcudiyetini, vahdaniyetini nasıl gösterir?] /Otuzuncu Lem'a / Birinci Nükte.

[Sual: Dalâlet ve küfür, hiç çıkılmaz bataklığa nasıl girer?] /Otuzuncu Lem'a / Birinci Nükte.

[Sual: "Ennezâfetü mine'l-iman" hadîsi, nezafeti niçin îmanın nurundan saymış?] /Otuzuncu Lem'a /Birinci Nükte.

[Sual: ["Muhakkak ki Allah çok tevbe edenleri ve temizlenenleri sever." Bakara Sûresi: 2/222] âyeti, neden tahareti, muhabbet-i İlahiyenin bir medârı göstermiş?] /Otuzuncu Lem'a /Birinci Nükte.

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın 'Adl' ismi tevhid-i hakikîyi nasıl gösterir?] /Otuzuncu Lem'a İkinci Nükte.

[Sual: ["Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim yanımızda olmasın; Biz herşeyi ancak belirli bir miktarla indiririz.", Hicr Sûresi: 15/21] âyetinin bir nüktesi ve bir ism-i azam veyahut ism-i azamın altı nurundan bir nuru olan "Adl" isminin bir cilvesinin izahı nedir?] /Otuzuncu Lem'a İkinci Nükte

[Sual: Cenâb-ı Hakk'ın 'Hakem" ismi tevhid-i hakikîyi nasıl ispat eder?] /Otuzuncu Lem'a /Üçüncü Nükte.

[Sual: ["Rabbinin yoluna hikmetle davet et.", Nahl Sûresi: 16/125] âyetinin bir nüktesi ve bir İsm-i Azam veya İsm-i Azam'ın altı nurundan bir nuru olan "İsm-i Hakem"in bir cilvesinin izahı nasıldır?] /Otuzuncu Lem'a /Üçüncü Nükte.

[Sual: Nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal, kendini görmek ve göstermek, teşhir etmek istemesi, niçin en esaslı bir kaidedir, neden kendini, görmek ve göstermek ister?] /Otuzuncu Lem'a / Üçüncü Nükte'nin İkinci Noktası /Birinci Mesele.

[Sual: Bu kâinatın Sâni-i Kadîr ve Hakîm'inin mülkünde niçin iştirak yeri -şirke yer- yoktur?] /Otuzuncu Lem'a / Üçüncü Nükte'nin İkinci Noktası / İkinci Noktanın İkinci Mes'elesi.

[Sual: Her bir fen, Hakem isminin cilvesini nasıl tarif ediyor? /Otuzuncu Lem'a /Üçüncü Nükte /Üçüncü Nokta.

 [Sual: Kâinatın; vücudunu kabul edip, Hâlık'ına, Allah'a inanmamak niçin kabil ve mümkün değildir?] /Otuzuncu Lem'a / Üçüncü Nükte /Üçüncü Nokta.

[Sual: Sofestailer niçin kendilerini de inkâr ettiler; "Hiçbir şey yok." diyerek akıldan istifa ettiler?] /Otuzuncu Lem'a /Üçüncü Nükte /Üçüncü Nokta.

[Sual: Ehl-i dalâletin dalâleti, niçin dehşetli bir zulmet, bir karanlık ve yılanların, akreplerin yuvası bir kuyudur?] /Otuzuncu Lem'a / Dördüncü Nokta.

[Sual: Sâni-i Zülcelâl'in, İsm-i Hakîm'in muktezasıyla, herşeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faideli şekli ehemmiyetle takip etmesi neyi gösteriyor?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nokta /Birinci Mesele.

[Sual: "Neden, İsm-i Hakem ve Hakîm, bedahet derecesinde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Risaletine delâlet ve istilzam ediyor, denilebilir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nokta /İkinci Mesele.

[Sual: Kâinattaki hikmetler niçin Risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) istilzam eder?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nokta /İkinci Mesele.

[Sual: Esmâ-i hüsnadan Allah, Rahmân, Rahîm, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin herbiri, kâinatta görünen bir cilve-i azamla, azamî derecede ve mertebe-i kat'iyette niçin Risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) iktiza ediyor?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nokta /İkinci Mesele.

[Sual: Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risaleti neden hiçbir cihetle inkâr edilmez?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nokta /İkinci Mesele /Elhasıl.

[Sual: "Kul huvallâhü Ehad", âyetinin bir nüktesi ve Vâhid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir ism-i azam veya ism-i azamın altı nurundan bir nuru olan "Ferd" isminin bir cilvesinin tezahürü nedir?] /Otuzuncu Lem'a.

[Sual: İsm-i Ferd, tevhid-i hakikîyi, tecelli-i azamıyla nasıl gösterir? /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte.

[Sual: Ferd ism-i azamı, azamî bir tecelli ile kâinatın heyet-i mecmûasına ve herbir nev'ine ve herbir ferdine birer sikke-i Tevhid, birer hâtem-i Vahdaniyet koyduğu nasıl gösterilir?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Birinci İşaret.

[Sual: Ferdiyet cilvesi, kâinat yüzünde nasıl bir sikke-i Vahdet koymuştur?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Birinci İşaret /Birinci Sikke.

[Sual: Zeminin yüzünde ve bahar sîmâsında hâtem-i Ehadiyet ve sikke-i Vahdaniyet İsm-i Ferd'in cilvesiyle nasıl görünür?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Birinci İşaret /İkinci Sikke.

[Sual: İnsanın yüzü, Ferd isminin cilvesini gösteren nasıl bir sikke-i Ehadiyettir?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Birinci İşaret /Üçüncü Sikke.

[Sual: Bütün o mevcudatı birden, hiçten îcad edip beraber idare etmeyen bir Zât;

rubûbiyet ve îcad cihetiyle niçin hiçbir şeye karışamaz?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /İkinci İşaret.

[Sual: Kâinatın heyet-i mecmuâsına mâlik olmayan bir sebeb, neden onun hiçbir nevine, hiçbir unsuruna hakîki tasarruf edemez?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /İkinci İşaret.

[Sual: İsm-i Ferd'in cilve-i vahdeti, bütün kâinatı nasıl bir vahdet içine almış?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /İkinci İşaret.

[Sual: Umum kâinata hükmü geçmeyen bir sebeb, Rubûbiyet cihetiyle ve îcat keyfiyetiyle niçin hiçbir şeye hükmedemez ve bir tek zerreye Rubûbiyetini dinlettiremez?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /İkinci İşaret.

[Sual: İsm-i Ferd'in tecelli-i azamıyla kâinat, nasıl birbiri içinde hadsiz mektubat-ı Samedaniye hükmüne gelir?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Üçüncü İşaret. .

[Sual: İsm-i Ferd'in cilve-i azamı, vücub derecesinde bir mâkuliyet ve hadsiz bir kolaylıkla nasıl kabul edilir?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte / Dördüncü İşaret.

[Sual: Zât-ı Ferd ve Ehad'in kudretine nisbeten en büyük şeyin îcadı, en küçük birşey gibi nasıl kolaydır?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü İşaret /Birincisi.

[Sual: Dünyadaki -Kainattaki- bütün suhûlet, bütün ucuzluk, bütün mebzuliyet Ferdiyete nasıl şehadet eder?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Dördüncü İşaret /Birincisi.

[Sual: Mevcudat kaç şekilde îcat ediliyor?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Dördüncü İşaret / İkinci Nokta.

[Sual: Mevcudatın, "ibda' ve ihtira'" ve "inşa ve terkib" ile icatları nasıldır?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Dördüncü İşaret /İkinci Nokta.

[Sual: Neden, bütün eşya, bir Zât-ı Ferd-i Vâhid'e verilse, bütün eşyanın icadı bir tek şey gibi kolay olur; eğer esbaba ve tabiata havale edilse, bir tek şeyin vücudu, umum eşya kadar müşkilatlı olur?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Dördüncü İşaret /Üçüncü Nokta.

[Sual: Neden, esbaba tapanların ve tabiatperestlerin, varlıkların vücuda gelmesi için, nihayetsiz, mânâsız, imkânsız bir silsile-i mevhumatı mevcut kabul etmeleri lâzım gelir?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Dördüncü İşaret /Üçüncü Nokta, Üçüncü Temsil.

[Sual: Rubûbiyet-i mutlaka derecesindeki hâkimiyet-i İlahiye, neden şiddetle şirki ve iştiraki ve müdahâle-i gayrı reddeder?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Beşinci İşaret.

[Sual: Kâinat nasıl bir külldür ki; bir cüz'e Rab olmak, umum o külle Rab olmakla olur?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Beşinci İşaret.

[Sual: Vahdet, niçin hadsiz kemal ve cemâl-i İlahînin tahakkukuna en zâhir bürhan ve en kuvvetli bir delildir?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Altıncı İşaret.

[Sual: Ferdiyet-i Rabbaniye ve vahdet-i İlahiye, neden bütün kemalâtın medârı, esası ve kâinatın hilkatindeki hikmetlerin ve maksatların menşei ve madenidir?] /Otuzuncu Lem'a.

[Sual: Arzu-yu beka gibi beşerin binler arzuları niçin sırr-ı ferdiyete ve hakikat-ı tevhide bağlıdır?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Altıncı İşaret.

[Sual: İsm-i Ferd'in tecelli-i azamla gösterdiği tevhid-i hakikî, niçin Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Risaletini kat'i bir derecede gerekli kılar?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Yedinci İşaret.

[Sual: Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinin derece-i ehemmiyetine ve ulviyetine ve bu kâinatın bir güneşi olduğuna şehadet eden deliller, sebepler nelerdir?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Yedinci İşaret.

[Sual: Şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm, bu kâinat içinde bir güneş olduğu nasıl anlaşılır?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Yedinci İşaret /Birincisi.

[Sual: Ubûdiyet-i Muhammediyenin (A.S.M.) velâyetinin, sair velayetlerden yüksek olduğu nasıl anlaşılır?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Yedinci İşaret /İkincisi.

[Sual: Zât-ı Muhammediye (A.S.M.), bir tek tesbihten, başkasının bir sene ibadeti kadar nasıl feyiz alabilir?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Yedinci İşaret /İkincisi.

[Sual: Şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye (A.S.M.), İsm-i Ferd'in cilve-i azamının bir âyinesi nasıl olur?] /Otuzuncu Lem'a /Dördüncü Nükte /Yedinci İşaret /İkincisi.

[Sual: İsm-i Hayy, tevhid-i hakîkiyi nasıl gösterir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte.

Sual: İsm-i Hayy ve İsm-i Muhyî'nin bir cilve-i âzamından olan "Hayat nedir, mahiyeti ve vazifesi nedir?" sualine karşı fihristevari –kısa- cevap nedir? /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /

[Sual: İsm-i Hayy nasıl bir İsm-i Âzam'dır?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte / Birinci Remiz.

[Sual: İsm-i Hayy'ın bir cilve-i azamı ve İsm-i Muhyî'nin bir tecelli-i eltafı olan 'hayat'ın mertebeleri ve vasıfları ve vazifeleri nelerdir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte/İkinci Remiz.

 [Sual: Hazret-i Azrail'in (A.S.) vazifesi neye, nasıl bir perdedir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /İkinci Remiz.

[Sual: Neden, "İzzet-i azamet", esbabın, aklın nazarında perdedâr-ı dest-i kudret olmasını ister?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /İkinci Remiz.

[Sual: Niçin, icat ve halk –icat etme ve yaratma- doğrudan doğruya, perdesiz, Zât-ı Zülcelâl'in kudretine bakar?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /İkinci Remiz.

[Sual: Neden: "Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi; hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi kâinatın sebeb-i hilkati ve ille-i gaiyesi ve maksut neticesidir."?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Üçüncü Remiz.

[Sual: Neden: Minnettarlık ve teşekkürü davet eden ve muhabbet ve sena hissini tahrik eden, hayattan sonra rızk ve şifa ve yağmur gibi vesile-i şükran şeyler dahi doğrudan doğruya Zât-ı Rezzak-ı Şâfi'ye aittir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Üçüncü Remiz.

[Sual: Hayat, nasıl îmanın altı erkânına bakıp ispat ediyor; onların tahakkukuna işaretler ediyor?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Dördüncü Remiz.

[Sual: Yedi sıfât-ı İlahiyeye şehadet eden bütün delail; Zât-ı Hayy-ı Kayyum'un hayatına nasıl delâlet, şehadet, işaret ediyorlar?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Dördüncü Remiz.

[Sual: Hayat, "melaikeye îman" rüknünü nasıl isbat eder? /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /

[Sual: Hayatın sırr-ı mahiyeti "Peygamberlere İman" rüknünü nasıl isbat eder?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Dördüncü Remiz.

[Sual: Risalet-i Muhammediye (A.S.M.) ve vahy-i Kur'ânî, neden hayatın ruhu ve aklı hükmündedir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Dördüncü Remiz.

[Sual: Hayat, "îman-ı bil'kader" rüknünü nasıl ispat eder?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Dördüncü Remiz.

[Sual: Kadere ve kazaya îman rüknü, sırr-ı hayatla nasıl anlaşılır ve sabit olur" ?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Dördüncü Remiz.

[Sual: Hayat; nasıl, esmâ-i hüsnayı kendinde gösteren bir câmi âyine-i Ehadiyet olur?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Beşinci Remiz.

[Sual: Zât-ı Hayy-ı Kayyum, Sikke-i Ehadiyeti ve hâtem-i samediyeti hayat vasıtasıyla nasıl gösterir, şirk ve iştiraki tardeder?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Beşinci Remiz.

[Sual: Neden, bütün kâinatı halkedemeyen bir Zât, bir kudret; en küçük bir zîhayatı halk edemez?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Beşinci Remiz.

[Sual: Hayat en gizli bir sırr-ı Ehadiyeti kendinde nasıl gösterir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Beşinci Remiz.

Hayat; insan yüzünde, kâinat yüzünde nasıl bir Sikke-i tevhiddir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Beşinci Remiz /Elhasıl.

[Sual: İhyanın bir ferdi olan ihya-yı arz, nasıl güneş gibi parlak bir şahid-i tevhiddir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Beşinci Remiz /Elhasıl.

[Sual: İsm-i Âzam herkes için bir olmaz, belki ayrı ayrı oluyor, nasıl?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Hâtime.

[Sual: İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın hakkında ism-i âzam nedir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Hâtime.

[Sual: İmam-ı Azam'ın ism-i âzamı nedir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Hâtime.

[Sual: Gavs-ı Azam'ın ism-i âzamı, nedir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Hâtime.

[Sual: İmam-ı Rabbanî'nin ism-i âzamı nedir?] /Otuzuncu Lem'a /Beşinci Nükte /Hâtime.

[Sual: İsm-i Kayyum, tevhid-i hakikîyi nasıl gösterir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi.

[Sual: Bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelâli'nin kayyumiyeti, nasıldır, O Zât nasıl bir Kayyum'dur?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Birinci Şua.

[Sual: Tabiat bir sanat-ı İlahiyedir, sâni olmaz; bir kanundur, kudret olmaz, neden?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Birinci Şua.

[Sual: Maddiyyun denilen bir kısım ehl-i dalâlet, niçin hadsiz, nihayetsiz câmit zerrelerin ezeliyetlerini, belki uluhiyetlerini kabul etmeye mesleklerince mecbur oluyorlar?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Birinci Şua.

[Sual: Bir kısım insanların "esîr" maddesini, masdar ve fâil tevehhüm etmelerinin muhalleri nelerdir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Birinci Şua..

[Sual: Mevcudatta görülen fiil-i îcad, niçin hiçbir cihetle esbabın fiili olmaz?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Birinci Şua.

[Sual: En cüz'î bir fiil-i îcadî, doğrudan doğruya bütün kâinat Hâlıkının fiili olduğuna nasıl delâlet eder?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Birinci Şua.

[Sual: En cüz'î bir fiil, Hâlık-ı Külli Şey'e has olduğunu kaç cihetle gösterir? /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Birinci Şua.

[Sual: İsm-i Kayyum'un bir cilve-i âzamına işaret nedir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /İkinci Şua /Birinci Mesele.

[Sual: Kâinattaki ecrâm-ı semâviyenin kıyamları, devamları, bekàları, sırr-ı kayyûmiyetle nasıl bağlıdır?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /İkinci Şua /Birinci Mesele.

 [Sual: Eşyanın, sırr-ı kayyumiyetle münasebetdar faideleri ve hikmetleri nelerdir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /İkinci Şua /İkinci Mesele.

[Sual: "Herşeyin hikmet-i vücudu ve gaye-i fıtratı ve faide-i hilkatı ve netice-i hayatı nelerdir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /İkinci Şua /İkinci Mesele.

Sual: "Acaba bu eşya -dünyadaki varlıklar, canlılar- neden böyle kendini gösteriyorlar, çabuk kaybolup gidiyorlar?", sualine cevap nedir? /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /İkinci Şua /İkinci Mesele.

[Sual: Âyetlerin işaret ettikleri hallakıyet-i İlahiye ve faaliyet-i Rabbaniye içindeki sırr-ı kayyumiyet nedir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Üçüncü Şua.

[Sual: Allah'ın daimî ve bâki Esmâsı, hadsiz cilvelerini ve nihayetsiz manidar nakışlarını ve kitaplarını; hem müsemmaları olan Zât-ı Kayyum-u Zülcelâl'in nazar-ı müşahedesine, hem hadd ü hesaba gelmeyen zîruh ve zîşuur mahlûkatın nazar-ı mütalaasına niçin göstermek ister?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Üçüncü Şua.

 [Sual: Kâinattaki hayret-nüma faaliyet-i daimenin hikmeti nedir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Dördüncü Şua.

[Sual: Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a ait "memnuniyet-i mukaddese" "iftihar-ı kudsî" ve "lezzet-i mukaddese" gibi isimlerle işaret edilen maânî-i Rubûbiyet nedir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Dördüncü Şua.

[Sual: Esmâ-i hüsnanın, herbirisi niçin, faaliyet-i daimede hallakıyet-i daimeyi iktiza ederler?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Dördüncü Şua.

Sual: Ehl-i dalâletten bir kısmı diyorlar ki: "Kâinatı bir faaliyet-i daime ile tağyir ve tebdil eden Zâtın, elbette kendisinin de mütegayyir ve mütehavvil olması lâzım gelir [gelmez mi?].", sualine cevap nedir? /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Dördüncü Şua /Mühim Bir Suale Kat'î Bir Cevap.

[Sual: Kâfirlerin Allah'ın düşmanı olması, hangi noktadan ileri geliyor?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua /Beşinci Şuanın İkinci Meselesi.

[Sual: İsm-i âzamın altı ismi, ziyadaki yedi renk gibi imtizac ederek teşkil ettikleri ziya-yı kudsiye cilveleri ile tevhid hakikatini nasıl gösterirler?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şuanın İkinci Meselesi./Bir hülâsat-ül hülâsa

[Sual: Kâinatın merkezi ve medârı ve zîşuur meyvesi olan insanda, kayyumiyetin cilvesi Ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü nasıldır?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: Zât-ı Hayy-ı Kayyum, niçin, bu kâinatta insanı irade etmiş ve kâinatı onun için yaratmış denilebilir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: Bütün Esmâ-i İlahiyeyi câmiiyet-i tâmme ile varlıklar içinde niçin yalnız insan anlar, zevk eder?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: İnsan neyle ve niçin "Elhamdülillahi alâ Rahmâniyyetihi ve alâ Hakîmiyyetihi" der?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: Kâinat, insan ile mazhar olduğu sırr-ı kayyumiyetle bir cihette kaimdir, bunun hikmeti ise insanın mühim vazifeleridir, bu vazifeleri nelerdir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: İnsan, hayatı ile kaç cihetle ve nasıl Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a ve şuunatına ve sıfât-ı muhitasına âyinedarlık eder?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: İnsan, Esmâ-i İlahiyenin ayrı ayrı nakışlarını kendinde nasıl gösterir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: İnsan, kâinatın hakâiklerine nasıl bir vâhid-i kıyasîdir, bir fihristedir, bir mikyastır ve bir mizandır?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: İnsan, kâinattaki hakâik-i îmaniyeyi şuhut derecesinde nasıl gösterebilir?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi /Meselâ.

[Sual: Ebedî bir cemal, neden fâni bir müştaka ve zâil bir dosta razı olmaz?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: İnsanın fıtratındaki cemâl-i sermedîye karşı olan esaslı muhabbet yerini nasıl adâvete -düşmanlığa- bırakır?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

[Sual: İnsanın yaratılmasında en büyük maksut ve en kıymetdar müntehap ve en parlak âyine-i Ehad ve Samed, neden Ahmed-i Muhammed'dir (A.S.M.) ?] /Otuzuncu Lem'a /Altıncı Nüktesi /Beşinci Şua'nın İkinci Meselesi.

Otuz Birinci Lem'a

Şualara inkısam etmiş olup, "Şualar" namı altında müstakil mecmûadır.

Otuz İkinci Lem'a

"Lemaat" Risalesidir. "Sözler" Mecmûasında neşredilmiştir.

Otuz Üçüncü Lem'a

Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab, Zühre, Şu'le ve onların zeyillerinden ibarettir. "Risale-i Nur Külliyatından Mesnevî-i Nuriye" ismi altında neşredilmiştir.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI