Cevaplar.Org

LEM'ALAR ve Sualler-1

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır: Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar: I) Said Nursi'nin sorup cevaplandırdığı, II) Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler. İ


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-12-08 04:49:13

Lem'alar, Sualler ve Cevapları

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır:

Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar: I) Said Nursi'nin sorup cevaplandırdığı, II) Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler. İkincisi: Risâle-i Nur'dan Sualler diyebileceğimiz kısım ise, Risâlelerdeki açıklama ve bilgilere bizim çıkardığımız sualler.

Metinde birinci kısım sualler köşeli parantez kullanılmadan Sual: şeklinde, ikinci kısım sualler ise köşeli parantez [Sual: ….?] içinde verilmiştir. Ayrıca, her iki kısım sualler ve cevapların Risâlelerdeki yerleri gösterilmiştir. / İsmail Aksaraylı

Birinci Lem'a

[Sual:  Hazret-i Yunus Aleyhisselâm'ın münacat-ı meşhuresi olan ["Senden başka İlah yoktur, Sen Sübhansın -bütün noksanlardan münezzehsin-, muhakkak ben -kendime- zulmedenlerden oldum.", diye seslendi, Enbiya Suresi: 21/87] âyetin sırrı ve hakikati nedir?] /Birinci Lem'a.

[Sual: Neden, her bir insan, bu dünyada, Hazret-i Yunus Aleyhisselâm'ın denizde balığın karnında bulunduğu vaziyet içindedir?] /Birinci Lem'a.

İkinci Lem'a

[Sual: Sabır kahramanı Hazret-i Eyyub Aleyhisselâm'ın münâcâtı olan -yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman- ["Ya Rab! Zarar bana dokundu -lisanen zikrime ve kalben ubûdiyetime hâlel veriyor-, Sen 'Erhamü'r-Râhimîn'sin.", Enbiyâ Sûresi: 21/83] âyetin sırrı ve hakikati nedir?] / İkinci Lem'a.

Üçüncü Lem'a

[Sual: ["O'ndan başka her şey helâk olup gidicidir. Hüküm O'nundur, O'na döndürüleceksiniz.", Kasas Suresi: 28/88] âyetinin hakikatleri, "Yâ! Bâkî, ente'l-Bâkî; Yâ! Bâkî, ente'l-Bâkî!" olan meşhur iki cümle ile tefsiri nasıldır?] / Üçüncü Lem'a.

Dördüncü Lem'a

"Minhac-üs Sünne"

[Sual: Ehl-i Şîa ve Ehl-i Sünnet mabeyninde en mühim bir mes'ele-i ihtilâfiye olan mes'ele-i imametin vâzıh ve kat'î bir surette halli ve açıklaması nasıldır? ] / Dördüncü Lem'a.

Sual: "İlle'l-meveddete fi'l-kurbâ" [Şûrâ Sûresi: 42/23] âyetinin bir kavle göre mânâsı: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vazife-i Risaletin icrasına mukabil ücret istemez, yalnız Âl-i Beytine meveddeti istiyor." Eğer denilse: Bu mânâya göre karabet-i nesliyye cihetinden gözetilmiş görünüyor. Halbuki, ["Allah katında en kerîminiz -en şerefli olanınız-, en ziyade takvâ sahibi olanınızdır.", Hucurat Sûresi, 49/13] sırrına binaen karabet-i nesliyye değil, belki kurbiyet-i İlahiyye noktasında vazife-i Risalet cereyan ediyor." bu izahı nedir? /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam /Üçüncü Nükte.

Sual: "Mes'ele şudur: Ehl-i Sünnet Ve Cemaat der ki: "Hazret-i Ali (R.A.), Hülefa-i Erbaa'nın dördüncüsüdür. Hazret-i Sıddık (R.A.) daha efdaldir ve hilafete daha müstehak idi ki, en evvel o geçti." /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam / Dördüncü Nükte.

Sual: Şîalar derler ki: "Hak, Hazret-i Ali'nin (R.A.) idi. Ona haksızlık edildi. Umumundan en efdal Hazret-i Ali'dir. (R.A.)" Dâvâlarına getirdikleri delillerin hülâsası: Derler ki: Hazret-i Ali (R.A.) hakkında varid Ehâdis-i Nebeviye ve Hazret-i Ali'nin (R.A.) "Şah-ı Velayet" ünvanıyla ekseriyet-i mutlaka ile evliyanın ve tarîklerin mercii ve ilim ve şecaat ve ibadette hârikulâde sıfatları ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ona ve ondan teselsül eden Âl-i Beyte karşı şiddet-i alâkası gösteriyor ki; en efdal odur, daima hilafet onun hakkı idi, ondan gasbedildi." bunlara cevap nedir? /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam / Dördüncü Nükte.

Sual: "Eğer denilse: Şîa ikidir. Biri; şîa-i velayettir, diğeri; şîa-i hilafettir. Haydi bu ikinci kısım garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun. Fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok. Halbuki şîa-i velayet, şîa-i hilafete iltihak etmiş, yâni; ehl-i turuktaki evliyanın bir kısmı Hazret-i Ali'yi (R.A.) efdal görüyorlar. Siyaset cihetinde olan şîa-i hilafetin dâvâlarını tasdik ediyorlar." buna cevap nedir? /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam / Dördüncü Nükte.

 Sual: "Şîa-i velayet eğer dese ki: Hazret-i Ali'nin (R.A.) kemalât-ı fevkalâdesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (R.A.) ona tercih etmek kabil olmuyor" buna cevap nedir? /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam / Dördüncü Nükte.

İkinci Makam

On birinci Lem'a olarak te'lif edilmiştir.

Beşinci Lem'a

Te'lif edilmemiştir.

Altıncı Lem'a

Te'lif edilmemiştir.

Yedinci Lem'a

[Sual: Sure-i Feth'in ahirindeki üç âyette [48/27-29] Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın vücuh-u külliye-i i'caziyesinden ihbar-ı bilgayb vechinde görülen gaybî haberler nelerdir?] /Yedinci Lem'a.

Sual: Fahrü'l-Âlemîn ve Habib-i Rabbü'l-Âlemîn Hazret-i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sahabelerinin, müşrikîne karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? /Yedinci Lem'a / İkincisi /Mühim Bir Sual.

Sekizinci Lem'a

Sikke-i Tasdîk-i Gaybi mecmuasında neşredilmiştir. Gavs-ı Âzam'ın Hizbü'l-Kur'ân'a dair kerâmet-i gaybiyyesidir.

Dokuzuncu Lem'a

Teksir Lem'alar mecmûasında neşredilmiştir.

Onuncu Lem'a

Şefkat Tokatları Risalesi

Sual: Has dostlarınıza gelen musîbetleri, tokat eseri deyip hizmet-i Kur'âniyede füturları cihetinde bir itab telâkki ediyorsun. Halbuki size ve hizmet-i Kur'âniyeye hakikî düşmanlık edenler, selâmette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? /Onuncu Lem'a / On Dördüncüsü.

On Birinci Lem'a

"Mirkatü's-Sünne ve Tiryaku Marazı'l-Bid'a"

[Sual: "Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz

şehidin ecrini, sevabını kazanabilir." hadîs-i şerifinin sırrı nedir?] /On Birinci Lem'a /Birinci Nükte.

[Sual: İmam-ı Rabbanî (R.A.), "Sünnet-i Seniyyenin ittibaı hususunda ne diyor?] /On Birinci Lem'a /İkinci Nükte.

[Sual: Sünnet-i Seniyye hususunda Said Nursi, İmam-ı Rabbanî'nin hükmü için ne diyor?] /On Birinci Lem'a / Üçüncü Nükte.

[Sual: El mevtü hakkun" hakikati nelere kapı açar?] /On Birinci Lem'a /Üçüncü Nükte.

[Sual: "Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba edilecek -İttiba edilmezse, netice veriyor ki: Allah'a muhabbetiniz yoktur-." [Âl-i İmrân Sûresi: 3/31] âyeti, ittiba-ı Sünnet'i nasıl bildiriyor?] /On Birinci Lem'a /Beşinci Nükte.

[Sual: Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını neden istilzam ediyor?] /On Birinci Lem'a / Beşinci Nükte.

[Sual: "Her bid'at dalâlettir ve her dalâlet ateşte -Cehennem'de-dir." hadîsinin sırrı ve ["Bugün sizin için dininizi ikmâl ettim, tamamladım.", Mâide Sûresi: 5/3] âyetinin hakikati nedir?] /On Birinci Lem'a /Altıncı Nükte.

[Sual: Sünnet-i Seniyyenin merâtibi –mertebeleri- nelerdir? /On Birinci Lem'a /Altıncı Nükte.

[Sual: Neden, Sünnet-i Seniyye'nin her bir meselesi altında bir edep bulunur?] /On Birinci Lem'a /Yedinci Nükte.

Sual: "Her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allâmü'l-Guyûb'a karşı edeb nasıl olur? Sebeb-i hacâlet olan hâletler, ondan gizlenemez. Edebin bir nev'i tesettürdür, mûcib-i istikrah hâlâtı setretmektir. Allâm-ül -Guyûb'a karşı tesettür olamaz?" /On Birinci Lem'a /Yedinci Nükte.

[Sual: Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, nasıl bir maden-i şefkattir?] /On Birinci Lem'a /Sekizinci Nükte.

[Sual: Sünnet-i Seniyye'nin herbir nevine tamamen bilfiil ittiba etmek, ehass-ı havassa mahsus olduğu halde; herkes o ittiba-ı tâmmeden nasıl tam hissedar olabilir?] /On Birinci Lem'a /Dokuzuncu Nükte.

[Sual: Muhabbet-i İlahiyyenin neticesi neden Sünnet-i Seniyye'ye ittibaı gerektirir?]

[Sual: "İnsan için en âli maksat, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmaktır.", bunun yolu nedir?] /On Birinci Lem'a / Onuncu Nükte.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmanın yolunun Sünnet- Seniyye'ye iktida olmasının ispatı nedir?] /On Birinci Lem'a / Onuncu Nükte.

[Sual: Sünnet-i Seniyye'nin menbaı, kısımları nelerdir?] /On Birinci Lem'a /On Birinci Nükte.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI