Cevaplar.Org

LEM'ALAR ve Sualler-1

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır: Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar: I) Said Nursi'nin sorup cevaplandırdığı, II) Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler. İ


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-12-08 04:49:13

Lem'alar, Sualler ve Cevapları

Risale-i Nur ve Sualler, çalışmasında sualler iki kısma ayrılır:

Birincisi: Risâle-i Nur'da Sualler diyebileceğimiz kısım, bunlar: I) Said Nursi'nin sorup cevaplandırdığı, II) Said Nursî'ye sorulan ve onun tarafından cevaplarının verildiği sualler. İkincisi: Risâle-i Nur'dan Sualler diyebileceğimiz kısım ise, Risâlelerdeki açıklama ve bilgilere bizim çıkardığımız sualler.

Metinde birinci kısım sualler köşeli parantez kullanılmadan Sual: şeklinde, ikinci kısım sualler ise köşeli parantez [Sual: ….?] içinde verilmiştir. Ayrıca, her iki kısım sualler ve cevapların Risâlelerdeki yerleri gösterilmiştir. / İsmail Aksaraylı

Birinci Lem'a

[Sual:  Hazret-i Yunus Aleyhisselâm'ın münacat-ı meşhuresi olan ["Senden başka İlah yoktur, Sen Sübhansın -bütün noksanlardan münezzehsin-, muhakkak ben -kendime- zulmedenlerden oldum.", diye seslendi, Enbiya Suresi: 21/87] âyetin sırrı ve hakikati nedir?] /Birinci Lem'a.

[Sual: Neden, her bir insan, bu dünyada, Hazret-i Yunus Aleyhisselâm'ın denizde balığın karnında bulunduğu vaziyet içindedir?] /Birinci Lem'a.

İkinci Lem'a

[Sual: Sabır kahramanı Hazret-i Eyyub Aleyhisselâm'ın münâcâtı olan -yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman- ["Ya Rab! Zarar bana dokundu -lisanen zikrime ve kalben ubûdiyetime hâlel veriyor-, Sen 'Erhamü'r-Râhimîn'sin.", Enbiyâ Sûresi: 21/83] âyetin sırrı ve hakikati nedir?] / İkinci Lem'a.

Üçüncü Lem'a

[Sual: ["O'ndan başka her şey helâk olup gidicidir. Hüküm O'nundur, O'na döndürüleceksiniz.", Kasas Suresi: 28/88] âyetinin hakikatleri, "Yâ! Bâkî, ente'l-Bâkî; Yâ! Bâkî, ente'l-Bâkî!" olan meşhur iki cümle ile tefsiri nasıldır?] / Üçüncü Lem'a.

Dördüncü Lem'a

"Minhac-üs Sünne"

[Sual: Ehl-i Şîa ve Ehl-i Sünnet mabeyninde en mühim bir mes'ele-i ihtilâfiye olan mes'ele-i imametin vâzıh ve kat'î bir surette halli ve açıklaması nasıldır? ] / Dördüncü Lem'a.

Sual: "İlle'l-meveddete fi'l-kurbâ" [Şûrâ Sûresi: 42/23] âyetinin bir kavle göre mânâsı: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vazife-i Risaletin icrasına mukabil ücret istemez, yalnız Âl-i Beytine meveddeti istiyor." Eğer denilse: Bu mânâya göre karabet-i nesliyye cihetinden gözetilmiş görünüyor. Halbuki, ["Allah katında en kerîminiz -en şerefli olanınız-, en ziyade takvâ sahibi olanınızdır.", Hucurat Sûresi, 49/13] sırrına binaen karabet-i nesliyye değil, belki kurbiyet-i İlahiyye noktasında vazife-i Risalet cereyan ediyor." bu izahı nedir? /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam /Üçüncü Nükte.

Sual: "Mes'ele şudur: Ehl-i Sünnet Ve Cemaat der ki: "Hazret-i Ali (R.A.), Hülefa-i Erbaa'nın dördüncüsüdür. Hazret-i Sıddık (R.A.) daha efdaldir ve hilafete daha müstehak idi ki, en evvel o geçti." /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam / Dördüncü Nükte.

Sual: Şîalar derler ki: "Hak, Hazret-i Ali'nin (R.A.) idi. Ona haksızlık edildi. Umumundan en efdal Hazret-i Ali'dir. (R.A.)" Dâvâlarına getirdikleri delillerin hülâsası: Derler ki: Hazret-i Ali (R.A.) hakkında varid Ehâdis-i Nebeviye ve Hazret-i Ali'nin (R.A.) "Şah-ı Velayet" ünvanıyla ekseriyet-i mutlaka ile evliyanın ve tarîklerin mercii ve ilim ve şecaat ve ibadette hârikulâde sıfatları ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ona ve ondan teselsül eden Âl-i Beyte karşı şiddet-i alâkası gösteriyor ki; en efdal odur, daima hilafet onun hakkı idi, ondan gasbedildi." bunlara cevap nedir? /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam / Dördüncü Nükte.

Sual: "Eğer denilse: Şîa ikidir. Biri; şîa-i velayettir, diğeri; şîa-i hilafettir. Haydi bu ikinci kısım garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun. Fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok. Halbuki şîa-i velayet, şîa-i hilafete iltihak etmiş, yâni; ehl-i turuktaki evliyanın bir kısmı Hazret-i Ali'yi (R.A.) efdal görüyorlar. Siyaset cihetinde olan şîa-i hilafetin dâvâlarını tasdik ediyorlar." buna cevap nedir? /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam / Dördüncü Nükte.

 Sual: "Şîa-i velayet eğer dese ki: Hazret-i Ali'nin (R.A.) kemalât-ı fevkalâdesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (R.A.) ona tercih etmek kabil olmuyor" buna cevap nedir? /Dördüncü Lem'a /Birinci Makam / Dördüncü Nükte.

İkinci Makam

On birinci Lem'a olarak te'lif edilmiştir.

Beşinci Lem'a

Te'lif edilmemiştir.

Altıncı Lem'a

Te'lif edilmemiştir.

Yedinci Lem'a

[Sual: Sure-i Feth'in ahirindeki üç âyette [48/27-29] Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın vücuh-u külliye-i i'caziyesinden ihbar-ı bilgayb vechinde görülen gaybî haberler nelerdir?] /Yedinci Lem'a.

Sual: Fahrü'l-Âlemîn ve Habib-i Rabbü'l-Âlemîn Hazret-i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sahabelerinin, müşrikîne karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? /Yedinci Lem'a / İkincisi /Mühim Bir Sual.

Sekizinci Lem'a

Sikke-i Tasdîk-i Gaybi mecmuasında neşredilmiştir. Gavs-ı Âzam'ın Hizbü'l-Kur'ân'a dair kerâmet-i gaybiyyesidir.

Dokuzuncu Lem'a

Teksir Lem'alar mecmûasında neşredilmiştir.

Onuncu Lem'a

Şefkat Tokatları Risalesi

Sual: Has dostlarınıza gelen musîbetleri, tokat eseri deyip hizmet-i Kur'âniyede füturları cihetinde bir itab telâkki ediyorsun. Halbuki size ve hizmet-i Kur'âniyeye hakikî düşmanlık edenler, selâmette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? /Onuncu Lem'a / On Dördüncüsü.

On Birinci Lem'a

"Mirkatü's-Sünne ve Tiryaku Marazı'l-Bid'a"

[Sual: "Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz

şehidin ecrini, sevabını kazanabilir." hadîs-i şerifinin sırrı nedir?] /On Birinci Lem'a /Birinci Nükte.

[Sual: İmam-ı Rabbanî (R.A.), "Sünnet-i Seniyyenin ittibaı hususunda ne diyor?] /On Birinci Lem'a /İkinci Nükte.

[Sual: Sünnet-i Seniyye hususunda Said Nursi, İmam-ı Rabbanî'nin hükmü için ne diyor?] /On Birinci Lem'a / Üçüncü Nükte.

[Sual: El mevtü hakkun" hakikati nelere kapı açar?] /On Birinci Lem'a /Üçüncü Nükte.

[Sual: "Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba edilecek -İttiba edilmezse, netice veriyor ki: Allah'a muhabbetiniz yoktur-." [Âl-i İmrân Sûresi: 3/31] âyeti, ittiba-ı Sünnet'i nasıl bildiriyor?] /On Birinci Lem'a /Beşinci Nükte.

[Sual: Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını neden istilzam ediyor?] /On Birinci Lem'a / Beşinci Nükte.

[Sual: "Her bid'at dalâlettir ve her dalâlet ateşte -Cehennem'de-dir." hadîsinin sırrı ve ["Bugün sizin için dininizi ikmâl ettim, tamamladım.", Mâide Sûresi: 5/3] âyetinin hakikati nedir?] /On Birinci Lem'a /Altıncı Nükte.

[Sual: Sünnet-i Seniyyenin merâtibi –mertebeleri- nelerdir? /On Birinci Lem'a /Altıncı Nükte.

[Sual: Neden, Sünnet-i Seniyye'nin her bir meselesi altında bir edep bulunur?] /On Birinci Lem'a /Yedinci Nükte.

Sual: "Her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allâmü'l-Guyûb'a karşı edeb nasıl olur? Sebeb-i hacâlet olan hâletler, ondan gizlenemez. Edebin bir nev'i tesettürdür, mûcib-i istikrah hâlâtı setretmektir. Allâm-ül -Guyûb'a karşı tesettür olamaz?" /On Birinci Lem'a /Yedinci Nükte.

[Sual: Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, nasıl bir maden-i şefkattir?] /On Birinci Lem'a /Sekizinci Nükte.

[Sual: Sünnet-i Seniyye'nin herbir nevine tamamen bilfiil ittiba etmek, ehass-ı havassa mahsus olduğu halde; herkes o ittiba-ı tâmmeden nasıl tam hissedar olabilir?] /On Birinci Lem'a /Dokuzuncu Nükte.

[Sual: Muhabbet-i İlahiyyenin neticesi neden Sünnet-i Seniyye'ye ittibaı gerektirir?]

[Sual: "İnsan için en âli maksat, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmaktır.", bunun yolu nedir?] /On Birinci Lem'a / Onuncu Nükte.

[Sual: Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmanın yolunun Sünnet- Seniyye'ye iktida olmasının ispatı nedir?] /On Birinci Lem'a / Onuncu Nükte.

[Sual: Sünnet-i Seniyye'nin menbaı, kısımları nelerdir?] /On Birinci Lem'a /On Birinci Nükte.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI