Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-7

Yirmi Altıncı Mektup Dört Mebhastır. Birinci Mebhas


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-11-21 03:39:44

Yirmi Altıncı Mektup

Dört Mebhastır.

Birinci Mebhas

[Sual: [Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın. Şüphesiz O, -her şeyi hakkıyla- işitendir, bilendir, (Fussilet Sûresi, 41/36) âyeti]'nin sırrı nedir, iblisin ilzamı ve ehl-i tuğyanın iskâtı -susturulması- nasıl olur?] /Yirmi Altıncı Mektup /Birinci Mebhas.

[Sual: Şeytanın "Sen Kur'ânı pek âlî, çok parlak görüyorsun. Bîtarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelâmı farzet bak. Acaba o meziyetleri, o zînetleri görecek misin?" şeklindeki müthiş bir desisesine karşı onun ilzamı nasıldır?] /Yirmi Altıncı Mektup / Birinci Mebhas.

Sual: Şeytanın, Kur'ân için; "Ne Allah'ın kelâmı, ne de beşerin kelâmı deme, ortada farz et, bak." desisesine cevap nedir? /Yirmi Altıncı Mektup/ Birinci Mebhas/ Şeytan dedi ki.

[Sual: Şeytanın "Kur'ân beşer kelâmına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek, beşer kelâmıdır. Eğer Allah'ın kelâmı olsa; ona yakışacak, her cihetçe hârikulâde bir tarzı olacaktı; O'nun sanatı nasıl beşer san'atına benzemiyor, kelâmı da benzememeli?" desisesine cevap nedir?] /Yirmi Altıncı Mektup/ Birinci Mebhas.

[Sual: Şeytanın "Kur'ân'ın mesaili gibi çok zâtlar o çeşit mesaili din namına söylüyorlar. Onun için, bir beşer, din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi?" desisesine cevap nedir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Birinci Mebhas.

[Sual: Bir beşer, kendi başına böyle -Kur'ân- yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir, neden?] /Yirmi Altıncı Mektup /Birinci Mebhas/ Ve sâniyen.

[Sual: Kur'ânı beşer kelâmı farz edilse neler lâzım gelir?] /Yirmi Altıncı Mektup/ Birinci Mebhas/ Ve sâlisen.

[Sual: "Kur'ân, Kelâmullah olmazsa; arştan düşse, orta yerde kalamaz; belki yerde en yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lâzımgelir." niçin?] /Yirmi Altıncı Mektup/ Birinci Mebhas/ Rabian.

[Sual: "Ekser insanlara ve insanın meşhur âkıllerine Kur'ânı ve Muhammed'i inkâr ettirdim ve kandırdım." diyen ve yine insanları kandıracağını, Kur'ân'ı ve Muhammed'i (a.s.m.) inkar ettireceğini söyleyen şeytana cevap nedir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Birinci Mebhas.

[Sual: Desiseleriyle insanları kandırmaya çalışan şeytan -Yirmi Altıncı Mektup Birinci Mebhas'ta verilen cevaplarla- ilzam olmasına rağmen niye teslim-i silah etmiyor?] /Yirmi Altıncı Mektup /Birinci Mebhas.

İkinci Mebhas

[Sual: Said Nursi, kendisi hakkında haddinden fazla hüsn-ü zan ettiklerini söylediği talebelerinin hüsn-ü zanlarını nasıl tâdil ediyor?] /Yirmi Altıncı Mektup /İkinci Mebhas.

[Sual: Bir insanda, kaç şahsiyet bulunur?] /Yirmi Altıncı Mektup /İkinci Mebhas.

[Sual: Said Nursî kendisinin kaç şahsiyetinden bahsediyor?] /Yirmi Altıncı Mektup /İkinci Mebhas.

Üçüncü Mebhas

[Sual: İnsanların, millet millet ve kabile kabile yaratılmasının hikmeti nedir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Üçüncü Mebhas.

[Sual: Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin hangi ihtiyacından ileri geliyor; neye sebeptir, müsbet fikr-i milliyet İslamiyete karşı nasıl olmalı?] /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mesele.

[Sual: Niçin, Avrupa'yı "Körü körüne taklid dahi, çok defa maskaralık olur."?] /Yirmi Altıncı Mektup /Beşinci Mesele.

[Sual: Din-i İslâm, Hıristiyan dinine niçin kıyas edilmez?] /Yirmi Altıncı Mektup /Beşinci Mesele /Sâlisen.

[Sual: İslâmiyet'in Hıristiyanlık ve sair dinlere cihet-i farkının sırr-ı hikmeti nedir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Beşinci Mesele /Sâlisen.

[Sual: Menfî milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere neler söylenir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Altıncı Mesele.

[Sual: İslâmiyet'in mukaddes milliyeti, bu vatan evlâdının hayat-ı içtimaiyesine kazandırdığı faydalar nelerdir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Altıncı Mesele.

[Sual: Menfî milliyette fazla hamiyetperverlik gösterenler; eğer şu milleti ciddî severler, onlara şefkat ederlerse ne yapmalılar?] /Yirmi Altıncı Mektup /Yedinci Mesele.

Dördüncü Mebhas

Beş altı suale verilen cevaplardır.

[Sual:] "Rabbü'l-Âlemîn" tabir ve tefsirinde "on sekiz bin âlem" demişler, o adedin hikmeti nedir? /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Birincisi.

[Sual: "Nefsini beğenen ve nefsine itimat eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır.", bunun izahı nasıldır?] /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Sâlisen.

Sual: Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin Râzî'ye mektubunda demiş: "Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır.", bu ne demektir, maksat nedir? /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /İkinci Mesele / Sual edilen üç mesele...

[Sual: İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye ile Kur'ân-ı Hakîm'den alınan marifetin farkı nedir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /İkinci Mesele.

Sual: "Ve lekad kerremnê benî âdeme" âyetinin "İnnehü kêne zalûmen cehûlâ" âyetiyle vech-i tevfiki nedir? /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Üçüncü Mesele.

Sual: "Ceddidû îmâneküm bi lâ ilâhe illallah"ın [İmanınızı 'lâ ilâhe illallah' ile tazeleyiniz] hikmeti nedir? /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Dördüncü Mesele.

[Sual: Kelime-i şehâdetin iki kelâmı birbirinden niçin ayrılmaz, birbirini nasıl isbât eder?] /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Dördüncü Mesele.

[Sual: "Adem-i kabul" başkadır, "kabul-ü adem" başkadır, ne demektir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Dördüncü Mesele.

Sual: "Mütekellimîn uleması, âlemi, imkân ve hudûsun ünvan-ı icmâlîsi içinde sarıp zihnen üstüne çıkar, sonra Vahdâniyeti isbât ederler.", açıklaması nasıldır? /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Dördüncü Mesele.

[Sual: Ehl-i tasavvufun bir kısmı: tevhid içinde tam huzuru kazanmak için, "Lâ meşhûde illâ Hû" deyip kâinatı unutur, nisyan perdesini üstüne çeker, sonra tam huzuru bulur.

Ve diğer bir kısmı; hakikî tevhidi ve tam huzuru bulmak için, Lâ mevcude illâ Hû diyerek kâinatı hayale sarar, ademe atar, sonra huzur-u tam bulur.

Halbuki, sen [Said Nursi], bu üç meşrepten hariç bir cadde-i kübrâyı Kur'ân'da gösteriyorsun. Ve onun şiârı olarak, "Lâ mâbûde illâ Hû, lâ maksûde illâ Hû" diyorsun. Bu caddenin tevhide dair bir bürhanını ve bir muhtasar yolunu icmâlen göster." Said Nursî bu yolu nasıl gösteriyor?] /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Dördüncü Mesele.

Sual: "Mücerret Lâ ilâhe illâllah kâfi midir? Yani, Muhammedü'r'-Resulullah demezse ehl-i necat olabilir mi?" /Yirmi Altıncı Mektup / Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Beşinci Mesele.

[Sual: Şeytanla münazara namındaki Yirmi Altınca Mektup'un Birinci Mebhası neden çok mühimdir?] /Yirmi Altıncı Mektup/ Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır/ Altıncı Mesele/ Sâlisen.

[Sual: Said Nursi niçin, hizmet-i Kur'âna ait bir ikram-ı Rabbanîyi ve bir himayet-i İlâhiyeyi beyan etmeye mecbur olduğunu söylüyor?] /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Yedinci Mesele /Medar-ı ibret bir Mesele.

 

Sual: Bazı ehl-i tahkik derler ki: "Elfâz-ı Kur'âniye ve zikriye ve sair tesbihlerin herbiri müteaddit cihetlerle insanın letâif-i mâneviyesini tenvir eder, mânevî gıda verir. Mânâları bilinmezse, yalnız lâfız ifade etmiyor, kâfi gelmiyor. Lâfız bir libastır; değiştirilse, her taife kendi lisanıyla o mânâlara elfaz giydirse, daha nâfi –faydalı- olmaz mı?" /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Sekizinci Mesele.

Sual: "Ehl-i sünnet ve cemâat olan ehl-i hak dairesinin haricinde ehl-i velayet bulunabilir mi?" /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Dokuzuncu Mesele.

[Sual: Said Nursi'nin, ziyaretçilere ait izah edilmesi istenilen düsturu nedir?] /Yirmi Altıncı Mektup /Dördüncü Mebhas, Beş altı suale verilen cevaplardır /Onuncu Mesele.

Yirmi Yedinci Mektup

[Bu mektup Barla, Kastamonu, Emirdağı Lâhikaları'dır.]

Yirmi Sekizinci Mektup

"Sekiz Mesele" Namıyla Sekiz Risâledir.

 

Birinci Risâle Olan Birinci Mesele

[Sual: Rü'ya-yı sâdıkanın hakikati ve faidesi nedir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Mesele.

[Sual: Rüya-yı sâdıka ile hiss-i kablelvukuun ilişkisi nedir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Mesele.

[Sual: "Sevk-i tabiî"nin mahiyeti nedir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Mesele.

[Sual: Uyku ve avam için uykunun mahiyeti nedir; uyku nasıl bir Rabbanî seyrangâh olur?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Mesele.

[Sual: Said Nursi, Hulusi Bey'in rüyasını ve rüyadaki 'Sarıklı küçük genç bir zât"ı nasıl tabir ediyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Birinci Risâle Olan Birinci Mesele.

İkinci Mesele Olan İkinci Risâle

[Sual:] "Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın gözüne tokat vurmuş, ilh." hadisinin hakikati nedir? /Yirmi Sekizinci Mektup / İkinci Mesele Olan İkinci Risâle.

[Sual:] "Sual edildi: Muteber bir kitapta, hadis-i Şeyheynin ittifakına alâmet olan ق "kaf" işaretiyle bir hadis bana gösterildi; "Hadis midir, değil midir?" /Yirmi Sekizinci Mektup /İkinci Mesele Olan İkinci Risâle.

Sual: "Her ölünün ruhunu, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm mı bizzât kabzediyor? Yoksa avaneleri mi kabzediyorlar?" /Yirmi Sekizinci Mektup /İkinci Mesele Olan İkinci Risâle.

Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle

Sual: -Said Nursi- ziyaretine gelen herkese-: "Benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Âdi bir neferin, müşir makamının evâmirini tebliği gibi, ben de mânevî bir müşiriyet makamının evâmirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın, gayet kıymettar ve zengin elmas ve mücevherat dükkânının dellâlı olduğu gibi, ben dahi mukaddes ve Kur'ânî bir dükkânın dellâlıyım" diyorsun. Halbuki, aklımız ilme muhtaç olduğu gibi, kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur ister, ve hâkezâ, çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hâcâtımıza yarayacak adam zannedip senin ziyaretine geliyoruz. Bize âlimden ziyade bir sahib-i velâyet, sahib-i himmet ve sahib-i kemâlât lâzım. Eğer hakikat-i hal dediğin gibiyse, ziyaretinize yanlış geldik, lisan-ı halleri diyor." şeklindeki suallerine ne cevap veriyor? /Yirmi Sekizinci Mektup /Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle.

[Sual: Said Nursî, niçin İmâm-ı Rabbânî'nin: "Hakaik-i imaniyeden bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve kerâmata müreccahtır." sözünü naklediyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup/ Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle/ İkinci Nokta.

[Sual: İmâm-ı Rabbânî' niçin: "Sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara!" diyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup/ Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle/ Üçüncü Nokta.

[Sual: İmâm-ı Rabbânî' niçin: "Tevhid-i kıble et." diyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle /Üçüncü Nokta.

[Sual: Zâhirden hakikate geçmek nasıl olur?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle /Dördüncü Nokta.

[Sual: Tarîkat berzahına uğramadan, hakikate nasıl geçilir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle/ Dördüncü Nokta.

[Sual: Sözler -Risâle-i Nur- neyi talim ediyor, ne vazifesini görüyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle /Beşinci Nokta.

[Sual: Said Nursî, niçin "Güneşi gösteriyorum, benden mum ışığı -bahusus bende bulunmazsa- istemek manasızdır, lüzumsuzdur." diyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle /Beşinci Nokta /Beşinci misal.

[Yirmi Sekizinci Mektup'un Üçüncü Meselesinin

tetimmesi olabilir küçük ve hususî bir mektuptur.]

[Sual: Said Nursî "Sözler -Risâle-i Nur- namındaki envar-ı Kur'âniyede üç keramet-i Kur'âniyeyi hissediyorduk, sizler dahi, gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilâve ettirdiniz.", dediği kerâmetler nelerdir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risâle /[Yirmisekizinci Mektup'un Üçüncü Meselesinin tetimmesi olabilir küçük ve hususî bir mektuptur.]

Dördüncü Risâle olan Dördüncü Mesele

Sual: Said Nursi: "Sual ediyorsunuz ki: câmi-i şerifinize, Cuma gecesinde sebepsiz olarak, mübarek bir misafirin gelmesiyle tecavüz edilmiş. Bu hâdisenin mahiyeti nedir? Neden sana ilişiyorlar?" diye sorulan suale ne cevap veriyor? /Yirmi Sekizinci Mektup /Dördüncü Risâle olan Dördüncü Mesele.

[Sual: Said Nursî niçin: "Rıza-yı küfür, küfür olduğu gibi; zulme rıza da zulümdür." diyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Dördüncü Risâle olan Dördüncü Mesele /İkinci Nokta.

Sual: Mâdem Kur'ân-ı Hakîm'in feyziyle ve nuruyla en mütemerrid ve müteannid dinsizleri ıslah ve irşad etmeye Kur'ânın himmetine güveniyorsun. Hem bilfiil de yapıyorsun. Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşad etmiyorsun? /Yirmi Sekizinci Mektup /Dördüncü Risâle olan Dördüncü Mesele /Üçüncü Nokta.

[Sual: Said Nursi niçin: "Bir hükûmet ne şekilde olursa olsun, kanunu bir olur; köyler ve şahıslara göre ayrı ayrı kanun olmaz." diyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Dördüncü Risâle olan Dördüncü Mesele /Dördüncü Nokta.

Beşinci Risâle Olan Beşinci Mesele

Şükür Risâlesi

[Sual: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'da tekrar ile [Hâlâ şükretmezler mi?, Yâsin Sûresi: 36/35, 73] ve şükretmeyenleri, otuz bir defa [Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edersiniz?, Rahmân Sûresi: 55/13] fermanıyla tehdit etmesinin sırrı nedir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Beşinci Risâle Olan Beşinci Mesele /Şükür Risâlesi.

[Sual: Netice-i hilkat-i âlemin en mühim bir sebebi niçin şükürdür?] /Yirmi Sekizinci Mektup/ Beşinci Risâle Olan Beşinci Mesele /Şükür Risâlesi.

[Sual: Âlem-i insaniyette ve hayvan âleminde niçin, nokta-i merkeziyede rızık vâzedilmiş?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Beşinci Risâle Olan Beşinci Mesele /Şükür Risâlesi.

[Sual: Hırs; niçin şükürsüzlük, sebeb-i mahrumiyet ve vasıta-i zillettir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Beşinci Risâle Olan Beşinci Mesele /Şükür Risâlesi.

[Sual: Şükür insanı, nasıl en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarma vasıtası olur?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Beşinci Risâle Olan Beşinci Mesele /Şükür Risâlesi.

[Sual: Tarîk-ı ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası nedir ve bu esaslar nasıl ifade edilmiştir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Beşinci Risâle Olan Beşinci Mesele /Şükür Risâlesi.

Altıncı Risâle olan Altıncı Mesele

[Sual: Vehhâbi meselesinin kökü nereye dayanır, ananesinin esasları nelerdir?] /Yirmi Sekizinci Mektup/Altıncı Risâle Olan Altıncı Mesele/ Birinci Nükte.

[Sual: Vehhâbi meselesinin, âlem-i insâniyet îtibâriyle esâsları nelerdir?] /Yirmi Sekizinci Mektup/ Altıncı Risâle Olan Altıncı Mesele/ İkinci Nükte.

[Sual: "Meslekler, mezhebler ne kadar bâtıl da olsalar, içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, bir hakîkat bulunur. Eğer âsârına ve neticelerine hükmeden hak ve hakîkat ise ve menfì cihetleri müsbet cihetlerine mağlûp ise, o meslek haktır. Eğer içindeki hak ve hakîkat, neticelere hükmedemiyor ve menfì ciheti müsbet cihetine galebe ediyorsa, o meslek bâtıldır. Onun ehli, ehl-i bid' a ve dalâlet olur." İşte bu kâideye binâen, Âlem-i İslâmdaki ehl-i bid'a fırkalarına bakılsa ne görülüyor?]  /Yirmi Sekizinci Mektup/Altıncı Risâle Olan Altıncı Mesele/ Üçüncü Nükte.

[Sual: Neden, Vehhâbi hâdisesine yalnız, Vehhâbilerin ehl-i sünnete karşı müfritâne bir tecavüzü nazarıyla bakılmaz?] /Yirmi Sekizinci Mektup/ Altıncı Risâle Olan Altıncı Mesele/ Dördüncü Nükte.

[Sual: Kader niçin fetvâ vermiş ki Vehhâbileri Ehl-i Sünnete taslît etmiş, bunda kader-i İlâhinin adâleti nedir?] /Yirmi Sekizinci Mektup/ Altıncı Risâle Olan Altıncı Mesele/ Dördüncü Nükte.

[Sual: Vehhâbilerin hangi cihetleri var ki onları şimdilik muvaffak ediyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup/ Altıncı Risâle Olan Altıncı Mesele/ Dördüncü Nükte/ Üçüncüsü.

Yedinci Risâle Olan Yedinci Mesele

 [Sual: Said Nursî'nin, tahdis-i nimet suretinde birkaç sırr-ı inayeti izhar etmesinin" yedi sebebi nedir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Yedinci Risâle Olan Yedinci Mesele.

[Sual: Said Nursî'nin, Sözler "tefsirini medhedeceğiz" demesinin sebebi nedir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Yedinci Risâle Olan Yedinci Mesele.

[Sual: Said Nursi, Sözler –Risâle-i Nurlar- hakkında neler söylüyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Yedinci Risâle Olan Yedinci Mesele.

[Sual: Bâzen tevâzu', küfran-ı ni'meti, bazen de tahdis-i nimet, iftihar olur; tevazudan ne küfran-ı nimet çıksın, ne de iftihar olsun, bunun çaresi nedir?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Yedinci Risâle Olan Yedinci Mesele.

[Sual: Risâlelerin telifinde nasıl bir eser-i inayet görünüyor?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Yedinci Risâle Olan Yedinci Mesele /Dördüncü İşaret.

[Sual: Risâle-i Nur ve hâdimleri nasıl inayet-i İlahiye altındadır?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Yedinci Risâle Olan Yedinci Mesele /Yedinci İşaret.

Mahrem Bir Suale Cevaptır

Sual: Said Nursi kendisine sorulan: "Neden senin Kur'ân'dan yazdığın Sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve âriflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var; bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor." sualine ne cevap veriyor? /Yirmi Sekizinci Mektup /Yedinci Risâle Olan Yedinci Mesele /Mahrem Bir Suale Cevaptır.

Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele

Altı sualin cevabı olan "Sekiz Nükte"dir.

[Sual: Tevafukatın meziyeti, Lafz-ı Celâl'den başka ne için Kur'ân'da fevkalâde matlub olmadı?] /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele.

Sual: "Meydan-ı haşirde insanlar nasıl toplanacaklar, çıplak olarak mı? /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele / Dördüncü Nükte.

Sual: [Meydan-ı haşirde] herkes ahbaplarını görebilir mi? /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele / Dördüncü Nükte.

Sual: [Meydan-ı haşirde] Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı şefaat için nasıl bulacağız? /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele / Dördüncü Nükte.

Sual: "Meydan-ı haşirde hadsiz insanlarla birtek zât olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm nasıl görüşecek? /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele / Dördüncü Nükte.

Sual: [Meydan-ı haşirde] ehl-i Cennet ve Cehennem'in libasları nasıl olacak? /Yirmi Sekizinci Mektup/ Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele/ Dördüncü Nükte.

Sual: [Meydan-ı haşirde] bize kim yol gösterecek?" /Yirmi Sekizinci Mektup/ Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele/ Dördüncü Nükte.

Sual: "Zaman-ı Fetret'te, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ecdadı, bir din ile mütedeyyin mi idiler?" /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele / Beşinci Nükte.

Sual: "Hazret-i İsmail Aleyhisselâm'dan sonra, Peygamber'in (A.S.M.) ecdadından peygamber gelmiş midir?" /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele / Altıncı Nükte.

Sual: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın peder ve validesinin ve ceddi Abdülmuttalib'in îmanları hakkında en sahih haber hangisidir?" /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele / Yedinci Nükte.

 Sual: "Amcası Ebu Talib'in îmanı hakkında esah olan nedir, Cennet'e girebilir mi?" /Yirmi Sekizinci Mektup /Sekizinci Risâle Olan Sekizinci Mesele / Sekizinci Nükte.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

İlk Atom Bombası ABD tarafından Hiroşima'ya Atıldı.(6 Ağustos 1945)*)*Nagazaki'ye Atom Bombası Atıldı.(9 Ağustos 1945)*I.Kosova Zaferi ve I. Muradın şehadeti(10 Ağustos 1389) Otlukbeli zaferi 11 Ağustos-1473

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI