Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-5

Yirminci Mektup Merâtib-i tevhid-i hakikî hakkında. [Sual: Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı, pek çok fazileti bulunan ve bir rivâyet-i sahîhada ism-i âzam mertebesini taşıyan cümle-i tevhîdiyenin(“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve hayyü’l-lâyemût, biyedihi’l-hayr ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr ve ileyhi’l-masîr.”) izâhı nedir?]


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-11-07 09:35:05

Yirminci Mektup

Merâtib-i tevhid-i hakikî hakkında.

[Sual: Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı, pek çok fazileti bulunan ve bir rivâyet-i sahîhada ism-i âzam mertebesini taşıyan cümle-i tevhîdiyenin("Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve hayyü'l-lâyemût, biyedihi'l-hayr ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr ve ileyhi'l-masîr.") izâhı nedir?] /Yirminci Mektup / İki Makam, bir Mukaddime.

[Sual: Tevhid-i hakikînin mertebeleri nelerdir?] /Yirminci Mektup /İki Makam, bir Mukaddime.

[Sual: "Kelime-i şehâdetin birinci kelâmı olan "Eşhedü el-lâilâhe illallah" hükmünün kuvvetli isbâtı" nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İki Makam, bir Mukaddime.

Birinci Makam

[Sual: Kelâm-ı tevhidin birinci kelâmı olan "Lâ ilâhe illallah" kelimesinde, nasıl bir müjde var; hadsiz hâcâta müptelâ, nihayetsiz düşmanların hücumuna hedef olan insan ruhu nasıl bir istimdat noktası bulur?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Birinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin ikinci kelâmı olan "vahdehu" kelimesinde, nasıl bir müjde var; kâinatın ekser envâıyla alâkadar ve o alâkadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruh-u beşer ve kalb-i insan "vahdehu" kelimesinde nasıl bir melce', bir halaskâr bulur?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ İkinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin üçüncü kelâmı olan "lâ şerikelehü" -Allah" bir olur, müteaddit olamaz- kelimesinde, nasıl bir müjde var; izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Üçüncü Kelime.

 [Sual: Kelâm-ı tevhidin dördüncü kelâmı olan "lehü'l-mülkü" -Mülk umumen onundur- kelimesinde nasıl bir müjde var izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Dördüncü Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin beşinci kelâmı olan "lehü'l-hamdü" -Hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona lâyıktır- kelimesinde nasıl bir müjde var; izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Beşinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin altıncı kelâmı olan "yuhyî" -Hayatı veren odur- kelimesinde nasıl bir müjde var, izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Altıncı Kelime.

 

[Sual: Kelâm-ı tevhidin yedinci kelâmı olan "ve yümît" -Mevti veren odur- kelimesinde fani cin ve inse nasıl bir müjde var?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Yedinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin sekizinci kelâmı olan "ve hüve hayyu'l-lâyemût" -Mâbud-u Lemyezel'in ezelî ve ebedî bir hayat-ı daimesi vardır- kelimesinde cin ve inse ve bütün zîşuura ve ehl-i muhabbet ve aşka nasıl bir müjde vardır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Sekizinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin dokuzuncu kelâmı olan "biyedihi'l-hayr" -Her yaptığınız hayrat, onun defterine geçer; her işlediğiniz âmal-i sâliha, yanında kaydedilir- kelimesinde cin ve inse nasıl bir müjde vardır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Dokuzuncu Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin onuncu kelâmı olan "ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr" -O Vâhid'dir, Ehad'dir, her şey'e kâdirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez- kelimesinde cin ve inse nasıl bir müjde vardır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Onuncu Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin on birinci kelâmı olan "ve ileyhi'l-masîr" -Bu imtihan yeri olan dünyaya gönderilen insanlar, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini tamamladıktan sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelâline dönecekler ve Mevlâ-yı Kerim'lerine kavuşacaklar- kelimesinde cin ve inse nasıl bir müjde vardır?] /Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ On Birinci Kelime.

İkinci Makam

[Sual: İsm-i Azam noktasında, tevhidin isbâtına muhtasar bir işaret nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam, On Bir Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin ["Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve hayyü'l-lâyemût, biyedihi'l-hayr ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr ve ileyhi'l-masîr."] hakikati nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam, On Bir Kelime

[Sual: Kelâm-ı tevhidin birinci kelâmı olan "Lâ ilâhe illallah" kelimesinde nasıl bir tevhid-i Ulûhiyet ve Mâbudiyet vardır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Birinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin ikinci kelâmı olan "vahdehu" kelimesi mertebe-i tevhidi nasıl gösterir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ İkinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin üçüncü kelâmı olan "lâ şerikelehü" kelimesinin izah ve isbâtı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Üçüncü Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin dördüncü kelâmı olan "lehü'l-mülkü" kelimesindeki mertebe-i uzma-i mâlikiyetin isbâtı ve makam-ı a'zam-ı tevhidin izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Dördüncü Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin beşinci kelâmı olan "lehü'l-hamdü" kelimesindeki hakikat-i Tevhid'in bürhânı nedir, izahı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Beşinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin altıncı kelâmı olan "yuhyî" kelimesindeki mertebe-i tevhidin isbâtı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Altıncı Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin yedinci kelâmı olan "ve yümît" -mevti veren dahi yine O'dur- kelimesinin izahı nedir, mevt yalnız tahrip ve sönmek midir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Yedinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin sekizinci kelâmı olan "ve hüve hayyu'l-lâyemût"-Hayatı daimîdir, mevt ve fena, adem ve zeval ona ârız olamaz.- kelimesinin izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Sekizinci Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin dokuzuncu kelâmı olan "bi yedihi'l-hayr" - Bütün hayrat onun elindedir.- kelimesinin hakikati, izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Dokuzuncu Kelime.

[Sual: İlim ve irade-i İlahiyenin isbâtı nasıldır?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Dokuzuncu Kelime.

[Sual: [Hiçbir şey ona ağır gelemez] bürhânıyla [Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir, Lokman Sûresi: 31/28] âyetinin sırrı ve hakikati nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Onuncu Kelime.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin onuncu kelâmı olan "ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr"-Hiçbir şey ona ağır gelemez.- kelimesinin hakikati, izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ Onuncu Kelime.

 [Sual: Şu kâinatta şu görünen ef'al ile tasarruf eden Zât-ı Kadîr'in kudretine nispeten Cennet'in îcadı, bir bahar kadar kolay ve bir baharın îcadı, bir çiçek kadar kolaydır. Ve bir çiçeğin mehasin-i sanatı ve letaif-i hilkati, bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Şu hakikatin sırları nelerdir?] /Yirminci Mektup / İkinci Makam/ Onuncu Kelime/ Dördüncüsü.

[Sual: Kelâm-ı tevhidin on birinci kelâmı olan "ve ileyhi'l-masîr" -Merciiniz onun dergâhıdır, melceiniz onun rahmetidir.- kelimesinin hakikati, izahı nedir?] /Yirminci Mektup/ İkinci Makam/ On Birinci Kelime.

Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl

Sual: Said Nursi: "Sen çok yerlerde demişsin ki: "Vahdette nihayet derecede kolaylık var; kesrette ve şirkte nihayet müşkülât oluyor. Vahdette vücub derecesinde bir suhûlet var; şirkte imtinâ derecesinde bir suûbet var" diyorsun. Halbuki, gösterdiğin müşkülât ve muhâlât, vahdet tarafında da cereyan eder. Meselâ, diyorsun: "Eğer zerreler memur olmazlarsa, her bir zerrede, ya bir ilm-i muhit veya bir kudret-i mutlaka veya hadsiz mânevî makineler, matbaalar bulunmak lâzım gelir. Bu ise yüz derece muhaldir." Halbuki, o zerreler memur-u İlâhî de olsalar, yine öyle bir mazhariyet lâzım gelir, tâ hadsiz muntazam vazifelerini yapabilsinler. Bunun hallini isterim?" sualine ne cevap veriyor? /Yirminci Mektup /Onuncu Kelime Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl.

Yirmi Birinci Mektup

[Sual: Cenâb-ı Hak ihtiyar peder ve valideye şefkati nasıl celp ediyor?] /Yirmi Birinci Mektup.

Yirmi İkinci Mektup

İki Mebhastır.

Birinci Mebhas Ehl-i İmanı uhuvvete ve muhabbete davet eder.

Birinci Mebhas

[Sual: Kin ve adâvet; niçin, ehl-i îman ortasında -hakikatçe, hikmetçe, insaniyetçe, İslâmiyetçe, hayat-ı şahsiyece, hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece- gayet çirkin ve merdud ve zulümdür?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas.

[Sual: Kin ve adâvet marazıyla hasta olanlar, nasıl şifa bulurlar?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas.

[Sual: Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset, hakikat nazarında niçin zulümdür?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Birinci Vecih.

[Sual: Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset, hikmet nazarında niçin zulümdür?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /İkinci Vecih.

[Sual: Niçin, vahdet-i itikat vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder?] /Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ İkinci Vecih.

[Sual: Bir müminde bulunan câni bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkûm edip ona adâvet -düşmanlık- ve kin bağlanır mı, bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp, o müminin akrabasına düşman olunur mu?] /Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Üçüncü Vecih.

[Sual: Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset, hayat-ı şahsiye nazarında niçin zulümdür?] /Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Dördüncü Vecih.

[Sual: Niçin; insanın, mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit: "Mesleğim haktır veya daha güzeldir" demeye hakkı var; fakat, yalnız hak benim mesleğimdir, demeye hakkı yoktur?] /Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Dördüncü Vecih/ Birincisi.

[Sual: "Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir.", neden?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Dördüncü Vecih /İkinci Düstur.

[Sual: Niçin, adâvet hasleti -düşmanlık sıfatı-, her şeyden evvel kendisi adâvete lâyıktır?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Dördüncü Vecih /Üçüncü Düstur.

[Sual: Hasedin -kin beslemenin, çekememenin- çaresi nedir?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Dördüncü Vecih /Dördüncü Düstur.

Sual: "İhtiyar benim elimde değil; fıtratımda adâvet var; hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum?" sualine cevap nedir? /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Dördüncü Vecih /Dördüncü Düstur /Eğer dersen.

[Sual: Müminlerde inat ve tarafgirlik, hayat-ı içtimaiyece, niçin gayet zararlıdır?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Beşinci Vecih.

Sual: "Eğer denilse: Hadîste "İhtilafü ümmetî rahmetün" [Ümmetimin ihtilafı, rahmettir.] denilmiş. İhtilaf ise, tarafgirliği iktiza ediyor. Hem tarafgirlik marazı; mazlum avamı, zalim havassın şerrinden kurtarıyor. Çünki bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafgirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukûlden hakikat tamamıyla tezahür eder?" sualine cevap nedir?/Yirmi İkinci Mektup/ Birinci Mebhas/ Beşinci Vecih.

[Sual: Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, niçin adâvet ve inad ile sarsılır?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Altıncı Vecih.

[Sual: Cemaat-ı İslâmiyeye hizmet dava edenler niçin aralarındaki cüz'î adâvetleri unutmalı?] /Yirmi İkinci Mektup /Birinci Mebhas /Beşinci Vecih.

İkinci Mebhas

[Sual: Ehl-i îmanı hırstan şiddetli bir surette men eden sebepler nelerdir?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: Niçin, hırs hayat-ı İslâmiyeye en müdhiş bir maraz-ı muzırdır?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: Hırs, ehl-i iman arasında neden adâvet kadar muzır ve çirkindir?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: En cüz'î işlerde bile herkes hırsın sû'-i tesirini nasıl hissedebilir?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

Sual: "Müslümanlara [Birinci Harb-i Umumî'de] gelen bu açlık, bu zayiat-ı mâliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir?" /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: Beşerin hayat-ı içtimaîsindeki bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın [kavga ve çatışmaların] menşei nedir?] /Yirmi İkinci Mektup/ İkinci Mebhas.

[Sual: Zekâtın ehemmiyeti ve bir rükn-ü İslâmî olmasının hikmeti nedir?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas /İkinci Mebhasın Hâtimesi.

[Sual: İhsanlar zekât namına olmazsa, ne zararı var?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas.

Hatime Gıybet Hakkındadır.

[Sual: Gıybet, niçin: mezmum ve merdud ve çirkin ve muzırdır?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas /İkinci Mebhasın Hâtimesi.

[Sual: Gıybet; niçin, ehl-i adâvet ve hased ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas /İkinci Mebhasın Hâtimesi /Altıncısı.

[Sual: Gıybetin caiz olduğu mahsus birkaç madde hangileridir?] /Yirmi İkinci Mektup /İkinci Mebhas /İkinci Mebhasın Hâtimesi /Altıncısı.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Fatiha,1

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI