Cevaplar.Org

Ş HARFİ

Şahablar: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276). Şâh-ı Geylâni: 1.Hazret-i Hasan'dan (R.A.) teselsül eden nurani nesl-i mübârekinden Gavs-ı Âzam olan Şâh-ı Geylâni (L: 18); 2.Şâh-ı Geylâni gibi çok mehdi-misal verese-i Nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye (A.S.M.) olan zâtlar (L:18).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-15 05:29:53

Şahablar: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276).

Şâh-ı Geylâni: 1.Hazret-i Hasan'dan (R.A.) teselsül eden nurani nesl-i mübârekinden Gavs-ı Âzam olan Şâh-ı Geylâni (L: 18); 2.Şâh-ı Geylâni gibi çok mehdi-misal verese-i Nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye (A.S.M.) olan zâtlar (L:18).

Şah-ı Nakşibend: Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan (...)Şah-ı Nakşibend (...) gibi ehl-i ihtisas (NİK: 101).

Şahs-ı mânevi: 1.Cemaatın ruhu olan şahs-ı mânevi (MN:92, T:134); 2.Tesanüdümüzden hâsıl olan bir şahs-ı mânevi (KL:84).

Şâika: Bir hiss-i sâbia-i bârika olan şâika (MN:231).

Şâkirdler (Risâle-i Nur şâkirdleri): 1.İhlas ve sadâkat ve tesanüd sıfatlarına tam sahib olan bir kısım şâkirdler (EL: 248); 2.Üstadımız olan şâkirdlerin şahs-ı mânevisi (EL:346).

Şakk-ı Kamer Risâlesi: Otuz Birinci Söz'e zeyl olan Şakk-ı Kamer Risâlesi (M:191).

Şan ü şeref: 1.En zayıf bir damar-ı insani olan şan ü şeref ve rütbe (EL: 229); 2.Şöhretperestlerin bir gaye-i hayali (L: 218); Riyakâr bir şöhret-i kâzibeden ibaret olan şan ü şeref-i dünyeviye (M: 43).

Şapka: 1. Secdenin ikmaline mâni olan bazı şapkalar (İ.İ.: 67); 2. Secdeye mâni olan şapka (M.Müd.: 250).

Şart: Şartın tarif-i şer'isi olan sair erkâna mukarin olan şey (Muh.:57).

Şatahat: Müteşabih hükmünde olan muhakkikin-i sofiyenin şatahatı (Muh.:131).

Şebabiyet: Hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengâmı ve ihtirâsât-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet (M: 300).

Şecaat: 1.Hadd-i istikamet olan şecaat (Ş:490); 2.Kuvve-i gadabiyenin medâr-ı istikameti ve hadd-i vasatı olan şecaat-ı kudsiye (L:54).

Şecere-i hilkat: 1.Dünyanın ibtidasından tut, tâ âhiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkat (S: 146); 2.Feza-yı gayr-ı mütenahide dal ve budakları münteşir olan şecere-i hilkat (Muh.:9).

Şefe mahreci: Bütün harflerin esas mahreçleri olan "halk, vasat, şefe" mahreçleri (İ.İ.:34).

Şefkat: 1.İnsanın en latîf ve şirin bir seciyesi olan şefkat (Ş:15); 2.Rahmet-i İlâhiyenin en latîf, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat (M:83); 3.Rahmet-i İlâhiyenin en latîfi, en zarifi, en lezizi olan muhabbet ve şefkat (İ.İ.:55); 4.Rahmetin cilvelerinden ve latîf âsârından olan aşk ve şefkat ve akıl nimetleri (S:552); 5.Hayatımız mâyesi olan şefkat (S:755); 6.Umum kâinatın şehâdetiyle sabit olan ve güneş gibi parlayan rahmet ve şefkat-i İlâhiye (İ.İ.: 55); 7.Kadınlarda (...) seciye-i fıtriye olan şefkat kahramanlığı (HR:22); 8.Gayet zevkli olan çocuklara şefkat meziyeti (EL: 560); 9Hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve valide (...) şefkatleri (L: 202); 10.Rahmet-i Rabbaniyenin en hürmetli, en halâvetli, en latîf ve en şirin bir cilvesi olan şefkat-i valide (M: 41); 11.Hazret-i İbrahim'in (A.S.) hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat (Ş:599, STG:106); 12.Risâle-i Nur mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düstur-u hayatım olan şefkat (EL:261, M.Müd.:206); 13.Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek (L:189).

Şeheviye: Gayr-ı mahdud olan (beşerin) kuvve-i şeheviye ve gazabiyesi (M:137).

Şekiller: Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller (S:496).

Şekvalar: Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar (Ş:308, DL:18).

Şems: 1.Şemsin hissi hükmünde olan harareti (STİ:72); 2.Şemsin aklı hükmünde olan tenviri (STİ:72); 3.Şemsin hayatı hükmünde olan ziyası (STİ:72); 4.Şemsin feyz-i tecellisi olan timsali (STİ:15).

Şeref-i dünyeviye: Riyakâr bir şöhret-i kâzibeden ibaret olan şan ü şeref-i dünyeviye (M: 43).

Şer'i: Hâkimiyet-i milliyenin beraat-i istihlâli olan kanun-u şer'i (DHÖ:66). Âdâb-ı şer'i: Semere-i vahiy olan âdâb-ı şer'iye (M: 485).

Şeriat: 1.Ef'âl-i ihtiyariyenin nazzâmı olan şeriat ve kanun (Muh.: 127); 2.Mânevi ve semavi kanunların mecmuundan ibaret olan şeriat (L: 175); 3.Umûmi olan (...) şeriat (S:477); Kavânin-i şeriat: Vicdana hâkim olan kavânin-i şeriat (M:141); Şems-i şeriat: Hakâik ve ahval onun cazibesine tâbi ve o merkeze merbut olan şems-i şeriat (DHÖ: 39).

Şeriat kitapları: Hükmün mehazı olan şeriat kitapları (STİ: 22).

Şeriat-ı fıtriye: Kâinatın harekâtının tanzimine dair kavânin-i âdetullahtan ibaret olan şeriat-ı fıtriye-i kübrâ -yı İlâhiye (L:177); Âlem-i insaniyette ve İslâmiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayat (KL:156).

Şevk: 1.İrâde-i ezeliyeden gelen (...), yine irâdenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab (S: 560); 2.Meyle kuvvet ve meded verici olan şevk (Muh.: 30).

Şevk-i Ebediyet: Şedit, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka ve şevk-i ebediyet ve âmâl-i sermediyet (S: 123).

Şeyh Bahid: Câmi-ül Ezher'in Reis-i Uleması olan Şeyh Bahid Hazretleri (R.H.) (EL:498; Mün.:106).

Şeyh-i Geylani: 1.Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan Şeyh-i Geylani (...) gibi ehl-i ihtisas (NİK: 101); 2.Yerde iken arş-ı azamı temaşa eden, harika bir dehâ-yı kudsi sahibi olan ve doksan sene mâneviyatta terakki edip çalışan ve hakâik-ı imaniyeyi ilmelyakin, aynelyakin hattâ hakkalyakin suretinde keşfeden Şeyh-i Geylani (K.S.) (Ş:99).

Şeytan: 1.Şerr-i mahz olan şeytanlar (L: 65); 2.Müzahrafat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanlar (S: 189); 3.Bütün ehl-i dalâletin vekili olan nefis ve şeytan (MN: 45); 4.Umûr-u şerriyenin mümessilleri ve mübâşirleri ve o umûrdaki kavâninin medârları olan ervâh-ı habise ve şeytaniye (L: 76); 5.Cinni şeytanlara üstad olan şeytan-ı insi (MN: 165); Hizb-üş şeytan: Küre-i arz gemisinde ehl-i hidâyetle beraber bulunan ehl-i dalâlet olan hizb-üş şeytan (L:66).

Şimal: Yemin olan şimal (S:739).

Şimendifer: 1.Cenab-ı Hakkın büyük nimetleri olan tayyare ve şimendifer ve radyo (M.Müd.: 201); 2.Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyâtlarının neticesi olan havârik-ı sanat ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler (S: 263); 3.Sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer (M: 43).

Şimşekler: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276).

Şirk: 1.Ecnebi olan şirk (MN:166); 2.Münakaşaya medar olan şirk (Ş:160).

Şöhretperestlik: Acib bir riyakârlık olan şöhretperestlik (EL: 180).

Şuhûr-u selâse: 1.Çok mübârek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhûr-u selâse (EL:327); 2.İbadet ayları olan şuhur-u selâse (L:156); 3.Seksen küsur sene bir ömr-ü mâneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübâreke (KL:158).

Şuunât-ı esmâ-i İlâhiye: Her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şuunât-ı esmâ-i İlâhiye (S:585).

Şuunât-ı zâtiye: 1.Sıfatların mebdei olan şuunât-ı Zâtiye (Ş:71); 2.Son derece mükemmel olan şuûnat-ı Zâtiye (S:709).

Şuur: 1.Hayatın süzülmüş en sâfi hulâsası olan şuur ve akıl (S:114, L:315); 2.Hayatın ziyası olan şuur (S:536); 3.Mevcudât içinde en kıymetdar ve nurani olan hayat ve şuur (S:604).

Şübheler: Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şübheler (L:6).

Şüheda: 1.Evliya mertebesinde olan şüheda (KL: 72); 2.Evliyaullah olan şüheda (STİ: 83); 2.Ehl-i sırat-ı müstakim olan (...) cemaat-ı şüheda (L: 32); 3.Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalar (MN: 87 T: 131).

Şükr-ü örfi: Hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfi (İ.İ.:17).

Şükür: 1.İnsanın en ehemmiyetli, belki insanın netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı ve semere-i hayatı olan şükür ve ibadet (L: 178); 2.İnsanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadet (L: 178); 3.Zişuur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadet, şükür ve muhabbet (M: 254); 3.Âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbet (L: 311); 4.Gayet-ül gaye olan şükür ve ibadet (M: 254); 5.Hakiki vazife-i insaniye olan şükür (M: 427); 6.Nefs(...)(in) hakiki vazifesi olan şükür (M: 427); 7.Hayatın neticesi olan şükür ve ibadet (L: 313); 8.Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet (L: 415); 9.Kâinat denilen ağacın (...) en yukarısındaki meyveler olan insanlar (...) ve o meyvelerin en mühim meyveleri ve semereleri ve netice-i hilkatleri olan ubudiyet(...) ve şükür (Ş: 21).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI