Cevaplar.Org

Ş HARFİ

Şahablar: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276). Şâh-ı Geylâni: 1.Hazret-i Hasan'dan (R.A.) teselsül eden nurani nesl-i mübârekinden Gavs-ı Âzam olan Şâh-ı Geylâni (L: 18); 2.Şâh-ı Geylâni gibi çok mehdi-misal verese-i Nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye (A.S.M.) olan zâtlar (L:18).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-15 05:29:53

Şahablar: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276).

Şâh-ı Geylâni: 1.Hazret-i Hasan'dan (R.A.) teselsül eden nurani nesl-i mübârekinden Gavs-ı Âzam olan Şâh-ı Geylâni (L: 18); 2.Şâh-ı Geylâni gibi çok mehdi-misal verese-i Nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye (A.S.M.) olan zâtlar (L:18).

Şah-ı Nakşibend: Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan (...)Şah-ı Nakşibend (...) gibi ehl-i ihtisas (NİK: 101).

Şahs-ı mânevi: 1.Cemaatın ruhu olan şahs-ı mânevi (MN:92, T:134); 2.Tesanüdümüzden hâsıl olan bir şahs-ı mânevi (KL:84).

Şâika: Bir hiss-i sâbia-i bârika olan şâika (MN:231).

Şâkirdler (Risâle-i Nur şâkirdleri): 1.İhlas ve sadâkat ve tesanüd sıfatlarına tam sahib olan bir kısım şâkirdler (EL: 248); 2.Üstadımız olan şâkirdlerin şahs-ı mânevisi (EL:346).

Şakk-ı Kamer Risâlesi: Otuz Birinci Söz'e zeyl olan Şakk-ı Kamer Risâlesi (M:191).

Şan ü şeref: 1.En zayıf bir damar-ı insani olan şan ü şeref ve rütbe (EL: 229); 2.Şöhretperestlerin bir gaye-i hayali (L: 218); Riyakâr bir şöhret-i kâzibeden ibaret olan şan ü şeref-i dünyeviye (M: 43).

Şapka: 1. Secdenin ikmaline mâni olan bazı şapkalar (İ.İ.: 67); 2. Secdeye mâni olan şapka (M.Müd.: 250).

Şart: Şartın tarif-i şer'isi olan sair erkâna mukarin olan şey (Muh.:57).

Şatahat: Müteşabih hükmünde olan muhakkikin-i sofiyenin şatahatı (Muh.:131).

Şebabiyet: Hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengâmı ve ihtirâsât-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet (M: 300).

Şecaat: 1.Hadd-i istikamet olan şecaat (Ş:490); 2.Kuvve-i gadabiyenin medâr-ı istikameti ve hadd-i vasatı olan şecaat-ı kudsiye (L:54).

Şecere-i hilkat: 1.Dünyanın ibtidasından tut, tâ âhiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkat (S: 146); 2.Feza-yı gayr-ı mütenahide dal ve budakları münteşir olan şecere-i hilkat (Muh.:9).

Şefe mahreci: Bütün harflerin esas mahreçleri olan "halk, vasat, şefe" mahreçleri (İ.İ.:34).

Şefkat: 1.İnsanın en latîf ve şirin bir seciyesi olan şefkat (Ş:15); 2.Rahmet-i İlâhiyenin en latîf, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat (M:83); 3.Rahmet-i İlâhiyenin en latîfi, en zarifi, en lezizi olan muhabbet ve şefkat (İ.İ.:55); 4.Rahmetin cilvelerinden ve latîf âsârından olan aşk ve şefkat ve akıl nimetleri (S:552); 5.Hayatımız mâyesi olan şefkat (S:755); 6.Umum kâinatın şehâdetiyle sabit olan ve güneş gibi parlayan rahmet ve şefkat-i İlâhiye (İ.İ.: 55); 7.Kadınlarda (...) seciye-i fıtriye olan şefkat kahramanlığı (HR:22); 8.Gayet zevkli olan çocuklara şefkat meziyeti (EL: 560); 9Hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve valide (...) şefkatleri (L: 202); 10.Rahmet-i Rabbaniyenin en hürmetli, en halâvetli, en latîf ve en şirin bir cilvesi olan şefkat-i valide (M: 41); 11.Hazret-i İbrahim'in (A.S.) hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat (Ş:599, STG:106); 12.Risâle-i Nur mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düstur-u hayatım olan şefkat (EL:261, M.Müd.:206); 13.Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek (L:189).

Şeheviye: Gayr-ı mahdud olan (beşerin) kuvve-i şeheviye ve gazabiyesi (M:137).

Şekiller: Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller (S:496).

Şekvalar: Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar (Ş:308, DL:18).

Şems: 1.Şemsin hissi hükmünde olan harareti (STİ:72); 2.Şemsin aklı hükmünde olan tenviri (STİ:72); 3.Şemsin hayatı hükmünde olan ziyası (STİ:72); 4.Şemsin feyz-i tecellisi olan timsali (STİ:15).

Şeref-i dünyeviye: Riyakâr bir şöhret-i kâzibeden ibaret olan şan ü şeref-i dünyeviye (M: 43).

Şer'i: Hâkimiyet-i milliyenin beraat-i istihlâli olan kanun-u şer'i (DHÖ:66). Âdâb-ı şer'i: Semere-i vahiy olan âdâb-ı şer'iye (M: 485).

Şeriat: 1.Ef'âl-i ihtiyariyenin nazzâmı olan şeriat ve kanun (Muh.: 127); 2.Mânevi ve semavi kanunların mecmuundan ibaret olan şeriat (L: 175); 3.Umûmi olan (...) şeriat (S:477); Kavânin-i şeriat: Vicdana hâkim olan kavânin-i şeriat (M:141); Şems-i şeriat: Hakâik ve ahval onun cazibesine tâbi ve o merkeze merbut olan şems-i şeriat (DHÖ: 39).

Şeriat kitapları: Hükmün mehazı olan şeriat kitapları (STİ: 22).

Şeriat-ı fıtriye: Kâinatın harekâtının tanzimine dair kavânin-i âdetullahtan ibaret olan şeriat-ı fıtriye-i kübrâ -yı İlâhiye (L:177); Âlem-i insaniyette ve İslâmiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayat (KL:156).

Şevk: 1.İrâde-i ezeliyeden gelen (...), yine irâdenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab (S: 560); 2.Meyle kuvvet ve meded verici olan şevk (Muh.: 30).

Şevk-i Ebediyet: Şedit, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka ve şevk-i ebediyet ve âmâl-i sermediyet (S: 123).

Şeyh Bahid: Câmi-ül Ezher'in Reis-i Uleması olan Şeyh Bahid Hazretleri (R.H.) (EL:498; Mün.:106).

Şeyh-i Geylani: 1.Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan Şeyh-i Geylani (...) gibi ehl-i ihtisas (NİK: 101); 2.Yerde iken arş-ı azamı temaşa eden, harika bir dehâ-yı kudsi sahibi olan ve doksan sene mâneviyatta terakki edip çalışan ve hakâik-ı imaniyeyi ilmelyakin, aynelyakin hattâ hakkalyakin suretinde keşfeden Şeyh-i Geylani (K.S.) (Ş:99).

Şeytan: 1.Şerr-i mahz olan şeytanlar (L: 65); 2.Müzahrafat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanlar (S: 189); 3.Bütün ehl-i dalâletin vekili olan nefis ve şeytan (MN: 45); 4.Umûr-u şerriyenin mümessilleri ve mübâşirleri ve o umûrdaki kavâninin medârları olan ervâh-ı habise ve şeytaniye (L: 76); 5.Cinni şeytanlara üstad olan şeytan-ı insi (MN: 165); Hizb-üş şeytan: Küre-i arz gemisinde ehl-i hidâyetle beraber bulunan ehl-i dalâlet olan hizb-üş şeytan (L:66).

Şimal: Yemin olan şimal (S:739).

Şimendifer: 1.Cenab-ı Hakkın büyük nimetleri olan tayyare ve şimendifer ve radyo (M.Müd.: 201); 2.Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyâtlarının neticesi olan havârik-ı sanat ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler (S: 263); 3.Sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer (M: 43).

Şimşekler: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276).

Şirk: 1.Ecnebi olan şirk (MN:166); 2.Münakaşaya medar olan şirk (Ş:160).

Şöhretperestlik: Acib bir riyakârlık olan şöhretperestlik (EL: 180).

Şuhûr-u selâse: 1.Çok mübârek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhûr-u selâse (EL:327); 2.İbadet ayları olan şuhur-u selâse (L:156); 3.Seksen küsur sene bir ömr-ü mâneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübâreke (KL:158).

Şuunât-ı esmâ-i İlâhiye: Her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şuunât-ı esmâ-i İlâhiye (S:585).

Şuunât-ı zâtiye: 1.Sıfatların mebdei olan şuunât-ı Zâtiye (Ş:71); 2.Son derece mükemmel olan şuûnat-ı Zâtiye (S:709).

Şuur: 1.Hayatın süzülmüş en sâfi hulâsası olan şuur ve akıl (S:114, L:315); 2.Hayatın ziyası olan şuur (S:536); 3.Mevcudât içinde en kıymetdar ve nurani olan hayat ve şuur (S:604).

Şübheler: Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şübheler (L:6).

Şüheda: 1.Evliya mertebesinde olan şüheda (KL: 72); 2.Evliyaullah olan şüheda (STİ: 83); 2.Ehl-i sırat-ı müstakim olan (...) cemaat-ı şüheda (L: 32); 3.Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalar (MN: 87 T: 131).

Şükr-ü örfi: Hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfi (İ.İ.:17).

Şükür: 1.İnsanın en ehemmiyetli, belki insanın netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı ve semere-i hayatı olan şükür ve ibadet (L: 178); 2.İnsanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadet (L: 178); 3.Zişuur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadet, şükür ve muhabbet (M: 254); 3.Âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbet (L: 311); 4.Gayet-ül gaye olan şükür ve ibadet (M: 254); 5.Hakiki vazife-i insaniye olan şükür (M: 427); 6.Nefs(...)(in) hakiki vazifesi olan şükür (M: 427); 7.Hayatın neticesi olan şükür ve ibadet (L: 313); 8.Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet (L: 415); 9.Kâinat denilen ağacın (...) en yukarısındaki meyveler olan insanlar (...) ve o meyvelerin en mühim meyveleri ve semereleri ve netice-i hilkatleri olan ubudiyet(...) ve şükür (Ş: 21).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI