Cevaplar.Org

SÖZLER ve Sualler-1

Birinci Söz [Sual: Bismillah; nasıl tükenmez bir kuvvet, bitmez bir bereket olur?]/Birinci Söz. [Sual: “Bismillahirrahmanirrahim”inen mühim sırrıları nelerdir?]/Birinci Söz.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-08-31 03:46:20

Birinci Söz

[Sual: Bismillah; nasıl tükenmez bir kuvvet, bitmez bir bereket olur?] /Birinci Söz.

[Sual: "Bismillahirrahmanirrahim"in en mühim sırrıları nelerdir?] /Birinci Söz.

Sual: Bütün mevcudat lisan-ı hal ile "Bismillâh" der, öyle mi? /Birinci Söz.

Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz; acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? /Birinci Söz.

 [Sual: Besmelenin ne gibi sırrıları vardır?] /Birinci Söz / On Dördüncü Lem'a'nın İkinci Makamı.

 [Sual: 'İnsan, ism-i Rahmân'ı tamamıyla gösterir bir sûrettedir.' ne demektir?] /Birinci Söz / On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı /Beşinci Sır.

İkinci Söz

[Sual: Îman hakkındaki âyetlerin (Bakara Suresi: 2/3 gibi) sırrı nedir?] /İkinci Söz.

[Sual: İmanda niçin büyük bir saadet, nimet, lezzet ve rahat vardır?] /İkinci Söz.

[Sual: İman; nasıl, mânevî bir Tûba-i Cennet çekirdeğini taşır; küfür, mânevî bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklar?] /İkinci Söz.

[Sual: Selâmet ve emniyet, niçin yalnız İslâmiyette ve îmandadır?] /İkinci Söz.

Üçüncü Söz

[Sual:(Bakara Suresi: 2/21)İbadette neden büyük bir ticaret ve saadet; fısk ve sefahette, büyük bir hasâret ve helâket vardır?] /Üçüncü Söz.

[Sual: Neden, âhiret gibi dünya saadeti dahi ibâdette ve Allah'a asker olmaktadır?] /Üçüncü Söz.

[Sual: Neden biz dâimâ 'Elhamdü li'llâhi ale't-tâati ve't-tevfîk' demeliyiz. Ve müslüman olduğumuza şükretmeliyiz?] /Üçüncü Söz.

Dördüncü Söz

[Sual: Namaz, neden kıymettar ve mühimdir?] /Dördüncü Söz.

[Sual: Namazsız adamın, dîvâne ve zararlı olduğunu iki kerre iki dört eder derecesinde nasıl kat'î anlaşılır?] /Dördüncü Söz. 

Beşinci Söz

[Sual: (Nahl Suresi: 16/128) Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, niçin hakikî bir vazife-i insâniyedir?] /Beşinci Söz.

[Sual: Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, neden fıtrî, münasib bir netice-i hilkat-i beşeriyedir?] /Beşinci Söz.

Altıncı Söz

[Sual: Nefis ve malını Cenâb-ı Hakk'a satmak hakkındaki âyetlerde (Tevbe Suresi: 9/111)ifade edilen nefis ve malını Cenâb-ı Hakk'a satmak nasıl olur?] /Altıncı Söz.

Sual: "Madem her şey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak; acaba bâkiye tebdil edip ibkâ etmek çaresi yok mu?"/Altıncı Söz.

[Sual: İnsanın azâ ve hasseleri nasıl meş'um, müz'iç ve muacciz bir alet olur?] /Altıncı Söz.

[Sual: Helâl dairesi keyfe kâfi midir?] /Altıncı Söz.

Yedinci Söz

[Sual: "İmân-ı Billâh ve'l-yevmi'l-âhir" (Bakara Suresi:2/255). Kâinatın tılsım-ı muğlâkını ve ruh-u beşer için nasıl saadet kapısını açar?] /Yedinci Söz.

[Sual: Hâlik'a tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzâk'tan sual ve dua niçin faydalı ve tiryak gibi iki ilaçtır?] /Yedinci Söz.

[Sual: Kâmil insanlar, niçin ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler?] /Yedinci Söz.

[Sual: Kâmil insanlar, niçin fakr ile fahretmişler?] /Yedinci Söz.

[Sual: Beş vakit namazı kılmak ve yedi kebâiri terk etmenin neticesi ve meyvesi ve faidesi nedir?] /Yedinci Söz.

[Sual: Ehl-i gafletin dünyası neden dehşetli, müdhiş ve elîm; ehl-i hidâyetin hayat-ı dünyeviyesinin iç yüzü güzeldir?] /Yedinci Söz.

Sekizinci Söz

[Sual: Mâhiyet-i dünya ve dünyada mâhiyet-i insan ve insanda mâhiyet-i din hakkındaki âyetlerin (Bakara Suresi: 2/255) sırrı Suhûf-u İbrâhim'de aslı bulunan bir temsil ile tefsir nasıldır?] /Sekizinci Söz.

[Sual: Âlemin tılsımını açmanın ve ruh-u beşeri zulmetten kurtarmanın çareleri nelerdir?] /Sekizinci Söz.

Sual: "Hangi yol [1.si: tarîk-i kur'an ve iman; 2.si: tarîk-i isyan ve küfran] iyidir? /Sekizinci Söz.

[Sual: Ehl-i dalâlet ve tuğyan; ve ehl-i hidayet ve ehl-i Kur'ân için mevt-ölüm- nedir?]/Sekizinci Söz.Dokuzuncu Söz

[Sual: Beş vakit namaz hakkındaki âyetlerin (Rum Suresi; 30/17-18) sırrı nedir?] /Dokuzuncu Söz.

Sual: Namazın beş vakte tahsîsinin hikmeti nedir? /Dokuzuncu Söz.

[Sual: Namazın mânâsı nedir?] /Dokuzuncu Söz /Birinci Nükte.

[Sual: İbâdetin mânâsı nedir?] /Dokuzuncu Söz /İkinci Nükte.

[Sual: Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla nasıl gösterir?] /Dokuzuncu Söz /İkinci Nükte. Onuncu Söz Sual: Haşir ve âhiretin, basit ve avam lisanıyla ve vâzıh bir tarzda beyanı [nasıldır?] /Onuncu Söz. [Sual: Neler -haşre delil olarak- bir hâfıza-i kübrayı, bir defter-i ekberi, bir levh-i mahfûz-u âzamı ihsas ve ispat eder?] /Onuncu Söz /Yedinci Suret

Sual: "Nasıl bu koca memleket [kâinat] tahrip edilip başka yere kurulacak?"/Onuncu Söz /Onuncu Suret.

[Sual: 'Felsefe şâkirdleri ve millet-i küfriye ve nefs-i Emmârenin en müdhiş dâlâleti, Cenâb-ı Hakk'ı tanımamaktadır.', bunlara Hâlîk-ı Zülcelâl'in ispatı nasıldır?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Birinci İşaret.

[Sual: Neden, böyle müzeyyen bir kâinata, onun mukaddes Sâni'ine Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ışık, şemse lüzumu derecesinde elzemdir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ İkinci İşaret.

Sual: Mevcudatın, "Nereden? Nereye? Necisin?" üç müşkil sualin muamması [nedir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ İkinci İşaret.

Sual: Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azîm dünya onun muhasebe-i a'mâli için kapansın, başka bir daire açılsın? /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Üçüncü İşaret

Sual: İnsan, kısacık bir ömürde nasıl ebedî bir azaba müstahak olur? /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Üçüncü İşaret.

Sual: Bu fâni âlemin Bâki Hâlik'ı, bunu -bu fâni âlemi- îcad etsin, bâki bir âlemi îcad etmesin? Şu bedi' ve zâil kâinatın sermedî Sânii bunu halk etsin daimî diğer bir kâinatı icad etmesin? Bu meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın Hakîm ve Kadîr ve Rahîm olan Fâtır'ı onu yaratsın, O'nun bütün gayelerine mazhar olan Dâr-ı Âhiret'i halk etmesin? mümkün mü, değilse nasıl? /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret.

[Sual: İsm-i Rabb'in cilvesi, Bâb-ı Rububiyyet ve Saltanat haşri neden ister?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Birinci Hakikat.

[Sual: Kerîm ve Rahîm isminin cilvesi, Kerem ve Rahmet haşri neden ister?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ İkinci Hakikat.

[Sual: Rızk-ı helâl, iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delil-i kat'î nedir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ İkinci Hakikat/ Haşiye-1.

[Sual: "Nihayetsiz celâl ve izzet, edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister, nihayetsiz rahmet; kendine lâyık ihsan ister." bu nasıl olur?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ İkinci Hakikat.

[Sual: Bu fâni dünyada ekseriyâ zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp, buradan göçüp gidiyorlar, bunlara Cenab-ı Hakk'ın Celâl ve İzzet'i neyi gerektirir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ İkinci Hakikat.

[Sual: İsm-i Hakîm ve Âdil'in cilvesi, Hikmet ve Adâlet haşri neden gerektirir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Üçüncü Hakikat.

Sual: Şu âlemde tasarruf eden Zât'ın, nihayetsiz bir hikmetle iş gördüğüne, bürhan? [nedir?] /Onuncu Söz/ Üçüncü Hakikat.

Sual: Şu âlemde tasarruf eden Zât'ın, adâlet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhân? [nedir?] /Onuncu Söz / Üçüncü Hakikat.

[Sual: İsm-i Cevvad ve Cemîl'in, Cûd ve Cemâl haşri neden iktiza eder?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Dördüncü Hakikat.

[Sual: Neden, ebedî bir Cennet, içinde ebedî muhtaçları ister?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Dördüncü Hakikat.

[Sual: "Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında, kemâlâtın kıymeti sukut eder." neden?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Dördüncü Hakikat.

[Sual: İsm-i Mucîb ve Rahîmin cilvesi, şefkat ve Ubûdiyyet-i Muhammediyye (Aleyhissalâtü Vesselâm) haşri niçin lüzumlu kılar?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat.

[Sual: Niçin, bütün arz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın âzametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat.

[Sual: "İnkılâb-ı hakâik ittifaken muhaldir ve inkılâb-ı hakâik içinde muhal-ender-muhal, bir zıt kendi zıttına inkılâbıdır." nasıl?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat/ Haşiye-2.

Sual: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; nasıl, ubûdiyyetiyle ve duâsıyla, saadet-i ebediyyenin sebeb-i vücûdu ve Cennet'in vesile-i îcadı olur?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat.

Sual: Kadîr-i Mutlak'a, Cennet'in îcadı ağır olabilir mi? /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat

[Sual: Neden, haşre mâni hiçbir şey yoktur?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat /Elhasıl.

[Sual: Küfür neden cinayet-i mutlakadır?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat/ Elhasıl.

[Sual: İsm-i Celil ve Bâki cilvesi, Haşmet ve Sermediyyet haşri nasıl iktiza eder?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Altıncı Hakikat.

[Sual: Han gibi olan dünya misafirhânesinin vaziyetinden, dikkat edilse neler anlaşılır? /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Altıncı Hakikat/ Dokuz Esas.

[Sual: İsm-i Hafîz ve Rakib'in cilvesi, Hıfz ve Hafîziyyet haşri nasıl gerekli kılar?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Yedinci Hakikat.

[Sual: İsm-i Cemîl ve Celîl'in cilvesi, vaad ve Vaîd haşri nasıl gerektirir?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Sekizinci Hakikat.

[Sual: İsm-i Hayy-ı Kayyum'un, Muhyî ve Mümît'in cilvesi, İhyâ ve İmâte haşri nasıl iktiza eder?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Dokuzuncu Hakikat.

[Sual: Küfür –inkâr-; neden cinâyet-i mutlakadır, niçin afve kabil değildir?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Dokuzuncu Hakikat/ Elhasıl/ Haşiye.

[Sual: İsm-i Hakîm, Kerim, Âdil ve Rahîm'in cilvesi, Hikmet, İnayet, Rahmet ve Adâlet haşri nasıl iktiza eder?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Onuncu Hakikat.

[Sual: Zât-ı Hakîm-i Hafîz; vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Onuncu Hakikat.

[Sual: Zât-ı Zülcelâl; haşirde vefat edenlerin zerrat-ı esâsiye ve eczâ-yı asliyyesini bir sayha -ses- ile nasıl toplar?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Onuncu Hakikat.

Sual: [Said Nursi'ye:] Neden en çok misâlleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? [sualine cevap nedir?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Onuncu Hakikat /Hâşiye/ Eğer dense:

[Sual: İsm-i Hakk'ın cilvesi, insâniyet haşri niçin gerektirir?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ On Birinci Hakikat.

[Sual: Bismillahirrahmânirrahîm'in cilvesi, Risâlet ve Tenzil haşri nasıl iktiza eder?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ On İkinci Hakikat.

Sual: -Ayet-i kerîme (Lokman Suresi 31/28) ifade ediyor ki:- "Bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, Kudret-i İlahiyeye nisbeten birtek insanın halkı ve haşri gibi âsandır."? [öyle midir?] /Onuncu Söz / Hâtime.

[Sual: Hayat, nasıl haşir akidesini, dâr-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediye şehadet eder?] /Onuncu Söz /Zeylin İkinci Parçası.

[Sual: Neden, kâinattan Risâlet-i Muhammediyye'nin (a.s.m.) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat eder?] /Onuncu Söz /Zeylin İkinci Parçası.

Sual: Kur'ân mükerreren (Yasin Suresi: 36/29) gösteriyor ki: Haşr-i Âzam bir anda, zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise, bu hadsiz derece hârika ve emsalsiz olan meseleyi iz'ân ile kabûl etmesine medâr olacak meşhut bir misâl ister. [Nedir?] /Onuncu Söz / Zeylin Üçüncü Parçası.

Sual: -Kur'ân'da(Yasin Suresi: 36/78) insan der: «Çürümüş kemikleri kim diriltecek?» Sen, de: «Kim, onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek.»? [Bunun izahı nedir?] /Onuncu Söz /Zeylin Dördüncü Parçası.

Sual: Semâvat ve Arzı halkeden, Semâvat ve Arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından âciz kalır mı? /Onuncu Söz /Zeylin Dördüncü Parçası.

[Sual: Zât-ı Kadîr-i Alîm'e karşı: 'Çürümüş kemikleri kim diriltecek'(Yasin Suresi: 36/78) deyip kudretine karşı tâciz ile niçin meydan okunmaz?] /Onuncu Söz /Zeylin Dördüncü Parçası.

[Sual: Sübûti bir emri, ihbar etmenin kolaylığı ve inkâr ve nefyetmenin gâyet müşkil olduğu nasıl gösterilir ?] /Onuncu Söz /Zeylin Beşinci Parçası.

On Birinci Söz

[Sual: Hikmet-i Kur'âniyenin fazileti hakkında yüzer âyetin /Şems Suresi: 91/1-7 âyetlerinin meâlinde ve hikmet-i Kur'âniyenin fazileti hakkında yüzer âyât. hakikati nedir?] /On Birinci Söz.

[Sual:Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'âniyenin müvazenesi nasıldır?] /On Birinci Söz

[Sual: Hikmet-i âlemin tılsımı ve hilkat-i insanın muamması ve hakikat-ı salâtın rumuzu nedir?] /On Birinci Söz.

[Sual: İnsana sermâye-i ömür ve cihâzât-ı insâniye, niçin verilmiştir?] /On Birinci Söz.

[Sual: İnsanın vazife-i hayatı; yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhâfaza-i nefs etmek, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır?] /On Birinci Söz /Sadisen.

Sual: Hayat makinesinde derc edilen nâzik letâif ve mâneviyyat ve şu hassas âza ve âlât ve şu muntâzam cevarih ve cihâzât ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yegânesi şu hayât-ı fâniyede, nefs-i rezîlenin, hevesât-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? /On Birinci Söz /Sadisen.

Sual: HSenin hayatın gayesi ve hayatın mahiyeti, hem hayatın sûreti, hem hayatın sırr-ı hakîkati, hem hayatın kemâl-i saâdeti nasıl anlaşılır ve tarz-ı vazifesi nedir?] /On Birinci Söz /Sadisen /Vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtranızda bunların gaye-i idhali, iki esastır: İkincisi. [Sual: Senin hayatının sûreti ve tarz-ı vazifesi nedir?] On Birinci Söz /Sadisen /Senin hayatının gayelerinin icmâli dokuz emirdir: Dokuzuncusu. On İkinci Söz [Sual: (Bakara Suresi: 2/269) Kur'ân-ı Hakîm'in hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmetinin müvazenesi nasıldır?] /On İkinci Söz. [Sual: Hikmet-i Kur'âniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimâiyesine verdiği ders-i terbiyeler nelerdir?] /On İkinci Söz.

[Sual: Hikmet-i Kur'âniye ile hikmet-i fenniyenin farklarını nelerdir?] /On İkinci Söz /Birinci Esas.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlâkıyye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin müvâzenesi nasıldır?] /On İkinci Söz /İkinci Esas.

[Sual: Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'âniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler nelerdir?] /On İkinci Söz /Üçüncü Esas.

 [Sual: Kur'ânın, bütün kelimât-ı İlahiye içinde cihet-i ulviyyetini ve bütün kelâmlar üstünde cihet-i tefevvukunu nasıl anlarız?] /On İkinci Söz /Dördüncü Esâs.

On Üçüncü Söz

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm ile felsefe ulûmunun mahsûl-ü hikmetleri, ders-i ibretleri, derece-i ilimlerinin karşılaştırılması nasıldır?] /On Üçüncü Söz.

Sual: [Şimdiki aldatıcı ve câzibedâr lehviyat ve hevesâtın hücumları karşısında bir kısım gençler tarafından tarafından sorulan sual:] "Âhiretimizi ne sûretle kurtaracağız?" /On Üçüncü Sözün İkinci Makamı.

[Sual: Gençler "Hayat ve gençlik ve hevesât cihetinden gelen tehlikelerden" nasıl sakınsın?] /On Üçüncü Söz/Birkaç Biçare Gençlere Verilen Bir Tenbih, Bir Ders, Bir İhtardır.

[Sual: Mahpusların "hususan gençlik darbesini yiyip, taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin" hakiki tesellisi nedirr?] /On Üçüncü Söz/Risale-i Nur Mizanlarından On üçüncü Söz'ün İkinci Makamı'nın Haşiyesi.

[Sual: Hapse düşenler dünya ve âhiret azabından nasıl kurtulur?] /On Üçüncü Söz/Ey Hapis Arkadaşlarım ve Din Kardeşlerim!

 [Sual: Harb-i Umumi neticesinde beşer niçin hayat-ı bakiyeyi ve Kur'ân-ı Mu'cizi'l- Beyanı arayacak?] /On Üçüncü Söz/Leyle-İ Kadirde İhtar Edilen Bir Mes'ele-İ Mühime /On üçüncü Sözün İkinci Makamının Zeyli.

Sual: -Lise talebelerinin suali- "Bize Hâlıkımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar."? /On Üçüncü Söz /Meyve Risalesi'nden Altıncı Mesele.

[Sual: Mekteplerde okutulan fenler Hâlik'ı nasıl tanıttırır?] /On Üçüncü Söz /Meyve Risalesinden Altıncı Mesele.

[Sual: Hava sahifesi –tırnak kadar olan hüve [o] lafzındaki hava- tevhidi nasıl gösterir?] /On Üçüncü Söz /Hüve Nüktesi.

On Dördüncü Söz

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm'in ve Kur'ân'ın müfessir-i hakikîsi olan hadîsin bir kısım yüksek ve ulvî hakikatlerine nasıl çıkılır?] /On Dördüncü Söz.

[Sual: Beşerin en acîb bir dalâleti: 'tabiat-ı müessire' diyerek tabiatı, masdar ve fâil telâkki etmesidir, niçin?] /On Dördüncü Söz /Beş Meseledir: Birincisi.

Sual: Ezel ve Ebed Sultanı, şu âciz ve nihayetsiz zaîf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'î bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zaîf bir kisb ile mücehhez benî-âdeme karşı şedid şikâyât-ı Kur'âniyyesi ve azîm tehdidatı ve müdhiş vaîdleri ne hikmete binâendir ve ne vecihle tevfik edilir, ne sûretle münâsib düşer? /On Dördüncü Söz /Beş Mesele/Beşincisi.

Sual: "Gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve âhireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefis neye benzer?" /On Dördüncü Söz /Hâtime.

[Sual: Nefis niçin: "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur." dememeli?] /On Dördüncü Söz /Hâtime.

Sual: Zelzelenin maddî musibetinden daha elîm, mânevî bir musibeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatini selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli.

Sual: Niçin gâvurların memleketlerinde bu semavî tokat -zelzele- başlarına gelmiyor, bu biçare Müslümanlara iniyor? /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli/İkinci Sual.

Sual: Bazı eşhâsın hatasından gelen bu musibet -zelzele- bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?/On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli/Üçüncü Sual.

Sual: Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve keffâretü'z-zünubdur. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Âdaletullah nasıl müsaade eder?/On Dördüncü Söz/On Dördüncü Sözün Zeyli /Dördüncü Sual.

Sual: Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, neden hususî hatalara hususî ceza vermeyip koca bir unsuru- zelzeleyi- musallat eder? Bu hal cemâl-i rahmetine ve şümul-u kudretine nasıl muvafık düşer?/On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli/Beşinci Sual.

Sual: Zelzele, küre-i arzın içinde inkılâbât-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehl-i gaflet işâa edip –yayıp-, adeta tesadüfî ve tabiî ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin mânevî esbabını ve neticelerini görmüyorlar, ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli/Altıncı.Sual.

Sual: Bu hadise-i arziye- zelzele-, bu memleketin ahali-i İslâmiyesine bakması ve onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor? Ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli /Yedinci Sual.[Sual: Ehl-i dalâlet ve ilhad niçin zelzele gibi o külli işarât-ı Rabbaniyeye "Tabiattır", bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir, güneşin hararetidir ve elektrikle çarpmasıdır, diyorlar?] /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli /Altıncı Sualin Tetimmesi ve Haşiyesi.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI