Cevaplar.Org

SÖZLER ve Sualler-1

Birinci Söz [Sual: Bismillah; nasıl tükenmez bir kuvvet, bitmez bir bereket olur?]/Birinci Söz. [Sual: “Bismillahirrahmanirrahim”inen mühim sırrıları nelerdir?]/Birinci Söz.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-08-31 03:46:20

Birinci Söz

[Sual: Bismillah; nasıl tükenmez bir kuvvet, bitmez bir bereket olur?] /Birinci Söz.

[Sual: "Bismillahirrahmanirrahim"in en mühim sırrıları nelerdir?] /Birinci Söz.

Sual: Bütün mevcudat lisan-ı hal ile "Bismillâh" der, öyle mi? /Birinci Söz.

Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz; acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? /Birinci Söz.

 [Sual: Besmelenin ne gibi sırrıları vardır?] /Birinci Söz / On Dördüncü Lem'a'nın İkinci Makamı.

 [Sual: 'İnsan, ism-i Rahmân'ı tamamıyla gösterir bir sûrettedir.' ne demektir?] /Birinci Söz / On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı /Beşinci Sır.

İkinci Söz

[Sual: Îman hakkındaki âyetlerin (Bakara Suresi: 2/3 gibi) sırrı nedir?] /İkinci Söz.

[Sual: İmanda niçin büyük bir saadet, nimet, lezzet ve rahat vardır?] /İkinci Söz.

[Sual: İman; nasıl, mânevî bir Tûba-i Cennet çekirdeğini taşır; küfür, mânevî bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklar?] /İkinci Söz.

[Sual: Selâmet ve emniyet, niçin yalnız İslâmiyette ve îmandadır?] /İkinci Söz.

Üçüncü Söz

[Sual:(Bakara Suresi: 2/21)İbadette neden büyük bir ticaret ve saadet; fısk ve sefahette, büyük bir hasâret ve helâket vardır?] /Üçüncü Söz.

[Sual: Neden, âhiret gibi dünya saadeti dahi ibâdette ve Allah'a asker olmaktadır?] /Üçüncü Söz.

[Sual: Neden biz dâimâ 'Elhamdü li'llâhi ale't-tâati ve't-tevfîk' demeliyiz. Ve müslüman olduğumuza şükretmeliyiz?] /Üçüncü Söz.

Dördüncü Söz

[Sual: Namaz, neden kıymettar ve mühimdir?] /Dördüncü Söz.

[Sual: Namazsız adamın, dîvâne ve zararlı olduğunu iki kerre iki dört eder derecesinde nasıl kat'î anlaşılır?] /Dördüncü Söz. 

Beşinci Söz

[Sual: (Nahl Suresi: 16/128) Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, niçin hakikî bir vazife-i insâniyedir?] /Beşinci Söz.

[Sual: Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, neden fıtrî, münasib bir netice-i hilkat-i beşeriyedir?] /Beşinci Söz.

Altıncı Söz

[Sual: Nefis ve malını Cenâb-ı Hakk'a satmak hakkındaki âyetlerde (Tevbe Suresi: 9/111)ifade edilen nefis ve malını Cenâb-ı Hakk'a satmak nasıl olur?] /Altıncı Söz.

Sual: "Madem her şey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak; acaba bâkiye tebdil edip ibkâ etmek çaresi yok mu?"/Altıncı Söz.

[Sual: İnsanın azâ ve hasseleri nasıl meş'um, müz'iç ve muacciz bir alet olur?] /Altıncı Söz.

[Sual: Helâl dairesi keyfe kâfi midir?] /Altıncı Söz.

Yedinci Söz

[Sual: "İmân-ı Billâh ve'l-yevmi'l-âhir" (Bakara Suresi:2/255). Kâinatın tılsım-ı muğlâkını ve ruh-u beşer için nasıl saadet kapısını açar?] /Yedinci Söz.

[Sual: Hâlik'a tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzâk'tan sual ve dua niçin faydalı ve tiryak gibi iki ilaçtır?] /Yedinci Söz.

[Sual: Kâmil insanlar, niçin ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler?] /Yedinci Söz.

[Sual: Kâmil insanlar, niçin fakr ile fahretmişler?] /Yedinci Söz.

[Sual: Beş vakit namazı kılmak ve yedi kebâiri terk etmenin neticesi ve meyvesi ve faidesi nedir?] /Yedinci Söz.

[Sual: Ehl-i gafletin dünyası neden dehşetli, müdhiş ve elîm; ehl-i hidâyetin hayat-ı dünyeviyesinin iç yüzü güzeldir?] /Yedinci Söz.

Sekizinci Söz

[Sual: Mâhiyet-i dünya ve dünyada mâhiyet-i insan ve insanda mâhiyet-i din hakkındaki âyetlerin (Bakara Suresi: 2/255) sırrı Suhûf-u İbrâhim'de aslı bulunan bir temsil ile tefsir nasıldır?] /Sekizinci Söz.

[Sual: Âlemin tılsımını açmanın ve ruh-u beşeri zulmetten kurtarmanın çareleri nelerdir?] /Sekizinci Söz.

Sual: "Hangi yol [1.si: tarîk-i kur'an ve iman; 2.si: tarîk-i isyan ve küfran] iyidir? /Sekizinci Söz.

[Sual: Ehl-i dalâlet ve tuğyan; ve ehl-i hidayet ve ehl-i Kur'ân için mevt-ölüm- nedir?]/Sekizinci Söz.Dokuzuncu Söz

[Sual: Beş vakit namaz hakkındaki âyetlerin (Rum Suresi; 30/17-18) sırrı nedir?] /Dokuzuncu Söz.

Sual: Namazın beş vakte tahsîsinin hikmeti nedir? /Dokuzuncu Söz.

[Sual: Namazın mânâsı nedir?] /Dokuzuncu Söz /Birinci Nükte.

[Sual: İbâdetin mânâsı nedir?] /Dokuzuncu Söz /İkinci Nükte.

[Sual: Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla nasıl gösterir?] /Dokuzuncu Söz /İkinci Nükte. Onuncu Söz Sual: Haşir ve âhiretin, basit ve avam lisanıyla ve vâzıh bir tarzda beyanı [nasıldır?] /Onuncu Söz. [Sual: Neler -haşre delil olarak- bir hâfıza-i kübrayı, bir defter-i ekberi, bir levh-i mahfûz-u âzamı ihsas ve ispat eder?] /Onuncu Söz /Yedinci Suret

Sual: "Nasıl bu koca memleket [kâinat] tahrip edilip başka yere kurulacak?"/Onuncu Söz /Onuncu Suret.

[Sual: 'Felsefe şâkirdleri ve millet-i küfriye ve nefs-i Emmârenin en müdhiş dâlâleti, Cenâb-ı Hakk'ı tanımamaktadır.', bunlara Hâlîk-ı Zülcelâl'in ispatı nasıldır?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Birinci İşaret.

[Sual: Neden, böyle müzeyyen bir kâinata, onun mukaddes Sâni'ine Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ışık, şemse lüzumu derecesinde elzemdir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ İkinci İşaret.

Sual: Mevcudatın, "Nereden? Nereye? Necisin?" üç müşkil sualin muamması [nedir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ İkinci İşaret.

Sual: Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azîm dünya onun muhasebe-i a'mâli için kapansın, başka bir daire açılsın? /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Üçüncü İşaret

Sual: İnsan, kısacık bir ömürde nasıl ebedî bir azaba müstahak olur? /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Üçüncü İşaret.

Sual: Bu fâni âlemin Bâki Hâlik'ı, bunu -bu fâni âlemi- îcad etsin, bâki bir âlemi îcad etmesin? Şu bedi' ve zâil kâinatın sermedî Sânii bunu halk etsin daimî diğer bir kâinatı icad etmesin? Bu meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın Hakîm ve Kadîr ve Rahîm olan Fâtır'ı onu yaratsın, O'nun bütün gayelerine mazhar olan Dâr-ı Âhiret'i halk etmesin? mümkün mü, değilse nasıl? /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret.

[Sual: İsm-i Rabb'in cilvesi, Bâb-ı Rububiyyet ve Saltanat haşri neden ister?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Birinci Hakikat.

[Sual: Kerîm ve Rahîm isminin cilvesi, Kerem ve Rahmet haşri neden ister?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ İkinci Hakikat.

[Sual: Rızk-ı helâl, iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delil-i kat'î nedir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ İkinci Hakikat/ Haşiye-1.

[Sual: "Nihayetsiz celâl ve izzet, edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister, nihayetsiz rahmet; kendine lâyık ihsan ister." bu nasıl olur?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ İkinci Hakikat.

[Sual: Bu fâni dünyada ekseriyâ zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp, buradan göçüp gidiyorlar, bunlara Cenab-ı Hakk'ın Celâl ve İzzet'i neyi gerektirir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ İkinci Hakikat.

[Sual: İsm-i Hakîm ve Âdil'in cilvesi, Hikmet ve Adâlet haşri neden gerektirir?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Üçüncü Hakikat.

Sual: Şu âlemde tasarruf eden Zât'ın, nihayetsiz bir hikmetle iş gördüğüne, bürhan? [nedir?] /Onuncu Söz/ Üçüncü Hakikat.

Sual: Şu âlemde tasarruf eden Zât'ın, adâlet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhân? [nedir?] /Onuncu Söz / Üçüncü Hakikat.

[Sual: İsm-i Cevvad ve Cemîl'in, Cûd ve Cemâl haşri neden iktiza eder?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Dördüncü Hakikat.

[Sual: Neden, ebedî bir Cennet, içinde ebedî muhtaçları ister?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Dördüncü Hakikat.

[Sual: "Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında, kemâlâtın kıymeti sukut eder." neden?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Dördüncü Hakikat.

[Sual: İsm-i Mucîb ve Rahîmin cilvesi, şefkat ve Ubûdiyyet-i Muhammediyye (Aleyhissalâtü Vesselâm) haşri niçin lüzumlu kılar?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat.

[Sual: Niçin, bütün arz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın âzametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat.

[Sual: "İnkılâb-ı hakâik ittifaken muhaldir ve inkılâb-ı hakâik içinde muhal-ender-muhal, bir zıt kendi zıttına inkılâbıdır." nasıl?] /Onuncu Söz/ Mukaddime/ Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat/ Haşiye-2.

Sual: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; nasıl, ubûdiyyetiyle ve duâsıyla, saadet-i ebediyyenin sebeb-i vücûdu ve Cennet'in vesile-i îcadı olur?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat.

Sual: Kadîr-i Mutlak'a, Cennet'in îcadı ağır olabilir mi? /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat

[Sual: Neden, haşre mâni hiçbir şey yoktur?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat /Elhasıl.

[Sual: Küfür neden cinayet-i mutlakadır?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Beşinci Hakikat/ Elhasıl.

[Sual: İsm-i Celil ve Bâki cilvesi, Haşmet ve Sermediyyet haşri nasıl iktiza eder?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Altıncı Hakikat.

[Sual: Han gibi olan dünya misafirhânesinin vaziyetinden, dikkat edilse neler anlaşılır? /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Altıncı Hakikat/ Dokuz Esas.

[Sual: İsm-i Hafîz ve Rakib'in cilvesi, Hıfz ve Hafîziyyet haşri nasıl gerekli kılar?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Yedinci Hakikat.

[Sual: İsm-i Cemîl ve Celîl'in cilvesi, vaad ve Vaîd haşri nasıl gerektirir?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Sekizinci Hakikat.

[Sual: İsm-i Hayy-ı Kayyum'un, Muhyî ve Mümît'in cilvesi, İhyâ ve İmâte haşri nasıl iktiza eder?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Dokuzuncu Hakikat.

[Sual: Küfür –inkâr-; neden cinâyet-i mutlakadır, niçin afve kabil değildir?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Dokuzuncu Hakikat/ Elhasıl/ Haşiye.

[Sual: İsm-i Hakîm, Kerim, Âdil ve Rahîm'in cilvesi, Hikmet, İnayet, Rahmet ve Adâlet haşri nasıl iktiza eder?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Onuncu Hakikat.

[Sual: Zât-ı Hakîm-i Hafîz; vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder?] /Onuncu Söz/ Dördüncü İşaret/ Onuncu Hakikat.

[Sual: Zât-ı Zülcelâl; haşirde vefat edenlerin zerrat-ı esâsiye ve eczâ-yı asliyyesini bir sayha -ses- ile nasıl toplar?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Onuncu Hakikat.

Sual: [Said Nursi'ye:] Neden en çok misâlleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? [sualine cevap nedir?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ Onuncu Hakikat /Hâşiye/ Eğer dense:

[Sual: İsm-i Hakk'ın cilvesi, insâniyet haşri niçin gerektirir?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ On Birinci Hakikat.

[Sual: Bismillahirrahmânirrahîm'in cilvesi, Risâlet ve Tenzil haşri nasıl iktiza eder?] /Onuncu Söz / Dördüncü İşaret/ On İkinci Hakikat.

Sual: -Ayet-i kerîme (Lokman Suresi 31/28) ifade ediyor ki:- "Bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, Kudret-i İlahiyeye nisbeten birtek insanın halkı ve haşri gibi âsandır."? [öyle midir?] /Onuncu Söz / Hâtime.

[Sual: Hayat, nasıl haşir akidesini, dâr-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediye şehadet eder?] /Onuncu Söz /Zeylin İkinci Parçası.

[Sual: Neden, kâinattan Risâlet-i Muhammediyye'nin (a.s.m.) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat eder?] /Onuncu Söz /Zeylin İkinci Parçası.

Sual: Kur'ân mükerreren (Yasin Suresi: 36/29) gösteriyor ki: Haşr-i Âzam bir anda, zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise, bu hadsiz derece hârika ve emsalsiz olan meseleyi iz'ân ile kabûl etmesine medâr olacak meşhut bir misâl ister. [Nedir?] /Onuncu Söz / Zeylin Üçüncü Parçası.

Sual: -Kur'ân'da(Yasin Suresi: 36/78) insan der: «Çürümüş kemikleri kim diriltecek?» Sen, de: «Kim, onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek.»? [Bunun izahı nedir?] /Onuncu Söz /Zeylin Dördüncü Parçası.

Sual: Semâvat ve Arzı halkeden, Semâvat ve Arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından âciz kalır mı? /Onuncu Söz /Zeylin Dördüncü Parçası.

[Sual: Zât-ı Kadîr-i Alîm'e karşı: 'Çürümüş kemikleri kim diriltecek'(Yasin Suresi: 36/78) deyip kudretine karşı tâciz ile niçin meydan okunmaz?] /Onuncu Söz /Zeylin Dördüncü Parçası.

[Sual: Sübûti bir emri, ihbar etmenin kolaylığı ve inkâr ve nefyetmenin gâyet müşkil olduğu nasıl gösterilir ?] /Onuncu Söz /Zeylin Beşinci Parçası.

On Birinci Söz

[Sual: Hikmet-i Kur'âniyenin fazileti hakkında yüzer âyetin /Şems Suresi: 91/1-7 âyetlerinin meâlinde ve hikmet-i Kur'âniyenin fazileti hakkında yüzer âyât. hakikati nedir?] /On Birinci Söz.

[Sual:Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'âniyenin müvazenesi nasıldır?] /On Birinci Söz

[Sual: Hikmet-i âlemin tılsımı ve hilkat-i insanın muamması ve hakikat-ı salâtın rumuzu nedir?] /On Birinci Söz.

[Sual: İnsana sermâye-i ömür ve cihâzât-ı insâniye, niçin verilmiştir?] /On Birinci Söz.

[Sual: İnsanın vazife-i hayatı; yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhâfaza-i nefs etmek, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır?] /On Birinci Söz /Sadisen.

Sual: Hayat makinesinde derc edilen nâzik letâif ve mâneviyyat ve şu hassas âza ve âlât ve şu muntâzam cevarih ve cihâzât ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yegânesi şu hayât-ı fâniyede, nefs-i rezîlenin, hevesât-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? /On Birinci Söz /Sadisen.

Sual: HSenin hayatın gayesi ve hayatın mahiyeti, hem hayatın sûreti, hem hayatın sırr-ı hakîkati, hem hayatın kemâl-i saâdeti nasıl anlaşılır ve tarz-ı vazifesi nedir?] /On Birinci Söz /Sadisen /Vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtranızda bunların gaye-i idhali, iki esastır: İkincisi. [Sual: Senin hayatının sûreti ve tarz-ı vazifesi nedir?] On Birinci Söz /Sadisen /Senin hayatının gayelerinin icmâli dokuz emirdir: Dokuzuncusu. On İkinci Söz [Sual: (Bakara Suresi: 2/269) Kur'ân-ı Hakîm'in hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmetinin müvazenesi nasıldır?] /On İkinci Söz. [Sual: Hikmet-i Kur'âniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimâiyesine verdiği ders-i terbiyeler nelerdir?] /On İkinci Söz.

[Sual: Hikmet-i Kur'âniye ile hikmet-i fenniyenin farklarını nelerdir?] /On İkinci Söz /Birinci Esas.

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlâkıyye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin müvâzenesi nasıldır?] /On İkinci Söz /İkinci Esas.

[Sual: Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'âniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler nelerdir?] /On İkinci Söz /Üçüncü Esas.

 [Sual: Kur'ânın, bütün kelimât-ı İlahiye içinde cihet-i ulviyyetini ve bütün kelâmlar üstünde cihet-i tefevvukunu nasıl anlarız?] /On İkinci Söz /Dördüncü Esâs.

On Üçüncü Söz

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm ile felsefe ulûmunun mahsûl-ü hikmetleri, ders-i ibretleri, derece-i ilimlerinin karşılaştırılması nasıldır?] /On Üçüncü Söz.

Sual: [Şimdiki aldatıcı ve câzibedâr lehviyat ve hevesâtın hücumları karşısında bir kısım gençler tarafından tarafından sorulan sual:] "Âhiretimizi ne sûretle kurtaracağız?" /On Üçüncü Sözün İkinci Makamı.

[Sual: Gençler "Hayat ve gençlik ve hevesât cihetinden gelen tehlikelerden" nasıl sakınsın?] /On Üçüncü Söz/Birkaç Biçare Gençlere Verilen Bir Tenbih, Bir Ders, Bir İhtardır.

[Sual: Mahpusların "hususan gençlik darbesini yiyip, taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin" hakiki tesellisi nedirr?] /On Üçüncü Söz/Risale-i Nur Mizanlarından On üçüncü Söz'ün İkinci Makamı'nın Haşiyesi.

[Sual: Hapse düşenler dünya ve âhiret azabından nasıl kurtulur?] /On Üçüncü Söz/Ey Hapis Arkadaşlarım ve Din Kardeşlerim!

 [Sual: Harb-i Umumi neticesinde beşer niçin hayat-ı bakiyeyi ve Kur'ân-ı Mu'cizi'l- Beyanı arayacak?] /On Üçüncü Söz/Leyle-İ Kadirde İhtar Edilen Bir Mes'ele-İ Mühime /On üçüncü Sözün İkinci Makamının Zeyli.

Sual: -Lise talebelerinin suali- "Bize Hâlıkımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar."? /On Üçüncü Söz /Meyve Risalesi'nden Altıncı Mesele.

[Sual: Mekteplerde okutulan fenler Hâlik'ı nasıl tanıttırır?] /On Üçüncü Söz /Meyve Risalesinden Altıncı Mesele.

[Sual: Hava sahifesi –tırnak kadar olan hüve [o] lafzındaki hava- tevhidi nasıl gösterir?] /On Üçüncü Söz /Hüve Nüktesi.

On Dördüncü Söz

[Sual: Kur'ân-ı Hakîm'in ve Kur'ân'ın müfessir-i hakikîsi olan hadîsin bir kısım yüksek ve ulvî hakikatlerine nasıl çıkılır?] /On Dördüncü Söz.

[Sual: Beşerin en acîb bir dalâleti: 'tabiat-ı müessire' diyerek tabiatı, masdar ve fâil telâkki etmesidir, niçin?] /On Dördüncü Söz /Beş Meseledir: Birincisi.

Sual: Ezel ve Ebed Sultanı, şu âciz ve nihayetsiz zaîf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'î bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zaîf bir kisb ile mücehhez benî-âdeme karşı şedid şikâyât-ı Kur'âniyyesi ve azîm tehdidatı ve müdhiş vaîdleri ne hikmete binâendir ve ne vecihle tevfik edilir, ne sûretle münâsib düşer? /On Dördüncü Söz /Beş Mesele/Beşincisi.

Sual: "Gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve âhireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefis neye benzer?" /On Dördüncü Söz /Hâtime.

[Sual: Nefis niçin: "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur." dememeli?] /On Dördüncü Söz /Hâtime.

Sual: Zelzelenin maddî musibetinden daha elîm, mânevî bir musibeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatini selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli.

Sual: Niçin gâvurların memleketlerinde bu semavî tokat -zelzele- başlarına gelmiyor, bu biçare Müslümanlara iniyor? /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli/İkinci Sual.

Sual: Bazı eşhâsın hatasından gelen bu musibet -zelzele- bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?/On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli/Üçüncü Sual.

Sual: Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve keffâretü'z-zünubdur. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Âdaletullah nasıl müsaade eder?/On Dördüncü Söz/On Dördüncü Sözün Zeyli /Dördüncü Sual.

Sual: Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, neden hususî hatalara hususî ceza vermeyip koca bir unsuru- zelzeleyi- musallat eder? Bu hal cemâl-i rahmetine ve şümul-u kudretine nasıl muvafık düşer?/On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli/Beşinci Sual.

Sual: Zelzele, küre-i arzın içinde inkılâbât-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehl-i gaflet işâa edip –yayıp-, adeta tesadüfî ve tabiî ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin mânevî esbabını ve neticelerini görmüyorlar, ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli/Altıncı.Sual.

Sual: Bu hadise-i arziye- zelzele-, bu memleketin ahali-i İslâmiyesine bakması ve onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor? Ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli /Yedinci Sual.[Sual: Ehl-i dalâlet ve ilhad niçin zelzele gibi o külli işarât-ı Rabbaniyeye "Tabiattır", bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir, güneşin hararetidir ve elektrikle çarpmasıdır, diyorlar?] /On Dördüncü Söz /On Dördüncü Sözün Zeyli /Altıncı Sualin Tetimmesi ve Haşiyesi.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI