Cevaplar.Org

I HARFİ

Irkçılık: Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve ağrazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebeb-i tefrika olan ırkçılık (DHÖ:32). Irk-ı taklit: Esassız olan ırk-ı taklit (Muh.:76). Isparta nahiyemiz: Büyük Isparta'nın bir küçük evlâdı hükmünde olan Isparta nahiyemiz (KL:287).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-08-15 06:44:59

-I-

 

Irkçılık: Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve ağrazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebeb-i tefrika olan ırkçılık (DHÖ:32).

Irk-ı taklit: Esassız olan ırk-ı taklit (Muh.:76).

Isparta nahiyemiz: Büyük Isparta'nın bir küçük evlâdı hükmünde olan Isparta nahiyemiz (KL:287).

Isparta: 1.Risâle-i Nur'un iki merkez-i intişârı olan Isparta ve Kastamonu (Ş:323, KL:20); 2.Arslanlar yatağı olan Isparta ve havalisi (KL:281).

Izdırabat: İnkârdan neşet eden dalâletlerden hasıl olan ızdırabat (MN:52).

-İ-

 

İ.G.Z.: Hizb-üş şeytan olan (İ.G.Z.) (İngiliz olmak ihtimali var) (STİ: 64).

İ'câz: Nazm-ı Kur'ânda icâzlı olan i'câz (T:103).

İ'câz-ı Kur'ân: Yirmi Beşinci Söz olan i'câz-ı Kur'ân (M:408).

İ'câz-ı nazmi: İ'câz vücuhundan olan i'câz-ı nazmi (T:103).

İâşe-i umûmiye: Rahmet ve hikmet ve inâyeti (...) tazammun eden, umum zihayata şâmil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızk ve iâşe-i umûmiye (S:707).

İbâdet: 1.Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadet (İ.İ.:83); 2.Emir ve nevâhiden ibaret olan ibadet (İ.İ.:85); 3.Âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbet (L:311); 4.Gayet-ül gaye olan şükür ve ibadet (M:254); 5.Hayatın neticesi olan şükür ve ibadet (L:313); 6.İnsanın en ehemmiyetli, belki insanın netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı ve semere-i hayatı olan şükür ve ibadet (L:178); 7.İnsanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadet (L:178); 8.Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet (L: 415); 9.Müzekkire-i mükerrere olan ibadet (M:139); 10.(İnsanın) Netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı olan ibadet (L:180); 11.Abd ile Mâbud arasında en yüksek ve en latîf olan nisbet (İ.İ.:85); 12.Zişuur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadet, şükür ve muhabbet (M:254); 13.En ehem olan ibadetimiz (İ.İ.:21).

İbda: Kudret-i ezeliyenin hassası olan ibda ve icad (MN:231).

İbn-i Abbas: Habr-ül Ümme ve Tercüman-ül Kur'ân olan Hazret-i İbn-i Abbas (M:142).

İbn-i Hacer: Mezhebimizce en muteber olan İbn-i Hacer (M:14).

İbn-i İshak: Bir râvi olan İmam İbn-i İshak (M:130).

İbn-i Mes'ud: 1.Meşâhir-i sıddîkin-i sahabeden olan İbn-i Mes'ud (M:129); 2.Hâdim-i Nebevi ve ulemâ-i azime-i sahabeden olan İbn-i Mes'ud (M:142).

İbn-i Sina: 1.Silsile-i felsefenin en mükemmel ferdleri ve o silsilenin dâhîleri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve Farabî gibi adamlar. (S: 572); 2. İslâm hükemâsının Eflatun'u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhî-i meşhur Ebu Ali İbn-i Sinâ (L: 155).

İbn-i Veheb: Büyük bir imam olan İbn-i Veheb (M:147).

İcad: 1.Hakk'a ait olan halk ve icad (S: 489); 2.Kudret-i ezeliyenin hassası olan ibda ve icad (MN: 231); 3.Sıfat-ı kudretin hassası olan tesir ve icad (MN: 228); 4.Zât-ı Zülcelâl'in hassası olan icad (MN: 226); 5.Mevcudâtta, hususan zihayatta görünen basirâne, hakimane olan sanat ve icad (L: 171).

Îcâz: İ'câz-ı Kur'ân'ın bir esâsı olan icâz (S: 257).

İcraât-ı İlâhiye: Diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlik'a mahsus olan icraât-ı İlâhiye (Ş:258).

İçtihad: İstinbat-ı ahkâm, yâni Cenâb-ı Hakk'ın marziyâtını kelâmından anlamak (S: 519); Mesail-i diniyeden olan içtihad (MN:82).

İçtimâi (İnkılâb-ı azim-i içtimâi): Kur'ân-ı Hakim'in envârıyla hasıl olan (...) inkılâb-ı azim-i içtimâi (S:518). 

İçtimâiye (Maslahat-ı içtimâiye): "Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhili adâvetleri unutmak ve bırakmak" olan bir maslahat-ı içtimâiye (M:285).

İçtimâiyun: 1.Beşerin idare ve ahlâk ve içtimâiyâtı ile çok alâkadar olan içtimâiyun ve siyasiyun ve ahlâkiyun (Ş: 181); 2.Nev-i beşerin hayat-ı içtimâiyesiyle alâkadar olan içtimâiyun ve ahlâkiyun (Ş:223).

İdare-i umûmi: Süreyya kadar ulvi olan idare-i umûmi (DHÖ:75).

İdris (A.S): Beden-i misali letâfetinde ve cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i dünyevileri (Hazret-i İdris ve İsa Aleyhimesselâm'ın) (M:6).

İffet: Kuvve-i şeheviyenin medâr-ı istikameti olan iffet (L:54).

İfrat: 1. Zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefrit (L:55). (Muh.: 27); 2. Bâtıniyunun mezheb-i bâtılasını intac etmek şe'ninde olan hubb-u ifrat (Muh.: 27).

İhlas: 1.İslâmiyetin bir sırr-ı esası olan ihlas ve rıza-yı İlâhi (M:443, T:137); 2.Amel-i salihin hayatı olan ihlas (L:139); 3.Güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedâkârlık, rıza-yı İlâhi, sevab-ı uhrevi (Ş:221); 4.Ef'âl ve a'mâl-i hayriyenin esasları olan ihlâs ve adâlet (M:289); 5.Vâsıta-i halâs ve vesile-i necat olan ihlâs (M:289); 6.Sülûk-u tarikatin en mühim şartı, en ehemmiyetli neticesi olan ihlas (M:490); 7.Velâyetin mâyesi olan ihlas (M:484); 8.Mertebe-i şehâdetin bir esası olan ihlas (T: 107); 9.Risâle-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas (Ş:555);

İhlas-ı hakiki: Bu zamanda Nur'un hakiki kuvveti olan sırr-ı ihlas-ı hakiki (EL:512);

İhlas sırrı: Risâle-i Nurun ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrı (STG: 12)

İhmal: Dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve ferâizin terki (MN:92, T: 133).

İhsan: 1.İsm-i Cemil ve Kerim'in bir cilvesi olan fiil-i tezyin ve ihsan (L:288); 2.Mahbûblarda, sebeb-i muhabbet (…) olan (…) ihsan (M:241); 3.Mevcudâtta sebeb-i muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemâl (L:13); 4.Sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl (M:252).

İhsan-ı ekber: Bütün müminleri derecelerine göre lütfa mazhar etmek olan ihsan-ı ekber (iman vâsıtasıyla bir saadet-i ebediyeyi ve şahâne ve çok geniş ve şaşaalı bir mülk-i bâki ve bâki bir dünyayı ihsan etmek) (Ş:8).

İhtilâf: Haksız ve muzır bir netice olan ihtilâf (L:144).

İhtilâflar: İnsanların terakkiyâtına engel olan (...) ihtilâflar (İ.İ.:45).

İhtilâf-ı efkâr: Îlâ-yı Kelimetullah'ın en müdhiş düşmanı olan (...) ihtilâf-ı efkâr (DHÖ:57).

İhtilâller: İnsanların terakkiyâtına engel olan (...) ihtilâller (İ.İ.:45).

İhtimam: Alâmet-i kıymet olan itibar ve ihtimam (Muh.:109).

İhtirâsât-ı dünyeviye: Hayat-ı içtimâiye-i İslâmiyenin muzır bir mikrobu olan ve terakkiyât-ı ecnebiyede saadet zannedilen, zulümlü ve zulmetli ihtirâsât-ı dünyeviye (L: 370).

İhtiyaç: 1.İrâde-i ezeliyeden gelen (...), yine irâdenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab (S:560); 2.Medeniyetin pederi ve terakkiyâtın müessisi olan üstad-ı ihtiyaç (DHÖ 51); 3.İnsaniyetin esâsında münderiç olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur (S:573).

İhtiyar: 1.Nev-i insanın bir cihette nısfı olan ihtiyarlar (S:101, Ş:179); 2.Rabb-ı Rahim'in dergâhına yakınlaşan ve o dergâhta makbul birer abd olan imanlı ihtiyarlar (L:399); 3.Çocuklardan daha ziyade merhamete lâyık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarlar (M: 278); 4.Ekseriyetle iftirak ve hasrete mübtela olan ihtiyarlar (L:399); 5.Hakikatte sabi hükmünde olan ihtiyarlar (L:396); 6.Masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlar (L:207).

İhtiyarlar Risâlesi: 1.İhtiyarlığımın gayet hazin hatıratına dâir olan ihtiyarlar Risâlesi (M.Müd.: 25); 2.Yirmi Altıncı Lem'a olan İhtiyarlar Risâlesi (KL:54).

İhtiyarlık: 1.Rahim, Kerim, Enis, Vedûd olan Hâlikımızın, Sâniimizin, Hâmimizin dergâhı(n)a makbul bir şefaatçı olan ihtiyarlık (L: 215); 2.İnsanların hizmet ve yardımına medâr olan ihtiyarlık (L:397); 3.Menşe-i ahzan olan ihtiyarlık (L:218); 4.Hakiki soğuk ve sakil ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık (ehl-i dalâletin ihtiyarlığı) (L:229).

İhvan: Lâyık-ı hürmet olan ihvanlar (L:202).

İhvanımız: Âlem-i İslâm mescid-i kebirindeki dört yüz milyon ehl-i iman olan ihvanımız (HŞ:50).

İhya-yı arz: İhyanın bir ferdi olan ihya-yı arz (L: 319).

İki risale: Hatıra defterim hükmünde olan iki risale (25. ve 26. Lem'alar) (M.Müd.:18).

İkinci Harb-i Umûmi: 1.Bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umûmi (KL: 230); 2.Âhirzamanın en büyük bir hasâret-i insaniyesi olan bu İkinci Harb-i Umûmi (Ş:323).

İktiran: Esbâb-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunması olan iktiran (L:372).

İktisad: 1.Kâinattaki nizam-ı hikmet-i İlâhiyenin medârlarından olan iktisad (L:134); 2.Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisad (L:297); 3.Medar-ı saadet ve lezzet olan iktisad ve kanaat (Ş: 171); 4.Hıssetten ayrı olan iktisad haslet-i memduhası (L: 375); 5.Hakâik-ı Kur'âniyeden ve desâtir-i İslâmiyeden olan Adâlet, iktisad, nezâfet (L:291); 6.Ahlâk-ı âliye-i Peygamberiyyeden olan (...) iktisad (L:134).

İlâhi kanunlar: Bir fihriste-i sanat-ı Rabbaniye olan İlâhi kanunlar (L:385).

Îlâ-yı Kelimetullah: Bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olan ilâ-yı kelimetullah (Muh.:43).

İlcaat-ı zamânâ muvafık: Belâğatın muktezası olan hale mutâbık, yani ilcaat-ı zamânâ muvafık (DHÖ:81).

İlham: 1.Hadsin muzaafı olan ilham (MN:231); 2. Hususi bir rahmet ile zâhir olan ilhâmât (S:383, İ.İ.:11); 3.Terakkiyât-ı hazıra tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden, vecizelerden (mucizelerden) hasıl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmişlerdir (İ.İ.:207).

İlim: 1.Teşahhus-u Ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar (Ş:10); 2.Sahib-i kudretin (...) gayr-ı mütenahi olan ilim ve irâdesi (MN:52); 3.Sâni-i âleme lâzım olan (...) muhit ilim (M:269); 4.Vâcib ve muhit ve zâti olan nur-u ilm-i ezeli (M:258); 5.Kâinatta âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihi olan (...) ilm-i muhit (L:315); Ehl-i ilim: Ehl-i hak ve ehl-i vifak olan (..) ehl-i ilim (L:138).

İlm-i huruf: Hafi ilimlerden olan ilm-i huruf (M.Müd.: 96).

İltizam: 1.Keşf-i hakikate mâni olan iltizam ve taassub ve tarafdarlık (Muh.: 37).

İltizam-ı taraf-ı muhalif: Kalb dedikleri latîfe-i Rabbaniyenin pası ve zengârı hükmünde olan (...) iltizam-ı taraf-ı muhalif (M: 136).

İmam-ı Gazali: 1.Hüccet-ül İslâm olan İmam-ı Gazali (Muh.: 56, STG: 119); 2. İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü'nün en mühim ve en müdakkik Üveysi bir şâkirdi ve İslâmiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan İmam-ı Gazali (R.A.); 3. Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan (...) İmam-ı Gazali (...) gibi ehl-i ihtisas (NİK:101).

İmam-ı Mübin: 1.Nazari olarak emir ve ilm-i İlâhinin bir ünvanı olan imam-ı mübin (S:495); 2.İlim ve emr-i İlâhinin bir unvanı olan İmam-ı mübin (S:582); 3.İlm-i ezelinin ünvanları olan imam-ı mübin, kitab-ı mübin, levh-i mahfuz gibi vücud-u ilmi daireleri (M:315); 4.Levh-i mahfuzun defterleri olan imam-ı mübin ve kitab-ı mübin (L:351).

İmam-ı Rabbâni: 1. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbâni (R.A) (M: 22); 2. Hakikat ve şeriatin bir kahramanı olan İmam-ı Rabbâni (L: 50); 3. Milyarlar beşerin güneş(...)i hükmünde olan (...) İmam-ı Rabbani gibi ehl-i ihtisas (NİK: 101); 4.Bir üstadım olan İmam-ı Rabbâni (M:30).

İmam-ı Şafi'nin münâcâtı: Mısır'ın kaht u galasının sebeb-i ref'i olan İmam-ı Şafi'nin meşhur bir münâcâtı (M:196).

İman ağacı: Tûbâ-i Cennet olan iman ağacı (L., Fihrist: 370).

İman ehli (ehl-i iman): 1.İnsanların en mükemmeli olan ehl-i iman (M:279); 2. İstikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i (...) iman (Ş:492).

İman hizmeti: Kâinatın en büyük meselesi olan iman hizmeti (KL:218).

İmanı kurtarmak hizmeti: En kudsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmeti (KL:156).

İman-ı tahkiki ile ehl-i imanı kurtarmak: Ahir zamanda gelecek, Âl-i Beyt'ten Hazret-i Mehdi'nin çok vazifelerinden bir vazifesi olan iman-ı tahkiki ile ehl-i imanı kurtarmak vazifesi (M.Müd.: 215).

İman ve istikamet yolu: Hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem âhiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selâmetli olan iman ve istikamet yolu (Ş:191).

İman ve teklif: İhtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsâbaka (Ş:455).

İman: 1.Sâniine intisabdan ibaret olan iman (S: 325); 2.Güzel seciyelerin ve iyi hasletlerin menşe ve membaı olan iman (M.Müd.: 11); 3.Sebeb-i muhabbet olan iman ve tevhid (HŞ: 144); 4.Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük olan iman ve İslâmiyet ve insaniyet ve cinsiyet (Mün.:76); 5.Vesile-i saadet-i dâreyn olan iman ve İslâmiyet (M:84); 6.Âlem-i insaniyette ve İslâmiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayat (KL:156); 7.Bir meyvesi cennet ve biri saadet-i ebediye ve biri rü'yetullah olan iman şecere-i kudsiyesi (Ş:252); 8.Bu kâinatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-i âlemin en büyük muamması olan sırr-ı iman (T:200); 9.Bütün beni-Âdeme bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan iman (S:433); 10.Bütün hakâik-ı İslâmiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan iman (S:472); 11.Ehl-i imanâ karşı muhabbete vesile olan iman (HŞ: 52); 12. Hadsiz nimetlerin membaı olan iman (L:237); 13. Hakkaniyeti delâil ile sabit olan iman (İ.İ.:181); 14. Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan iman (KL:172); 15. Her derdin dermanı olan iman (KL:309); 16. Her derdin en kudsi dermanı olan iman (KL:18); 17. İyi hasletlerin menşe ve membaı olan iman (T:205); 18. Kâbe hürmetinde olan iman (M:281); 19.Mirac-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) bir meyvesi olan nur-u iman (S:620); 20.Nizam ve intizamın en sağlam muhafızı olan iman (M.Müd.:447); 21. Saadet anahtarı olan iman (Ş:109); 22. Saadet-i ebediyenin anahtarı olan iman (L:321, KL:14, STG:180, T:205, M.Müd.:12); 23. Saadet-i ebediyenin nurani ve kudsi anahtarı ve hayat-ı uhreviyenin bir güneşi olan iman (T:200, M.Müd.:6); 24. Tılsım-ı Kur'âni olan iman (S:153, KL:172); 25. Tiryak-ı kudsi olan iman (L:207); 26.Tûbâ-i Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslâmiyetin meyveleri (M:35). Esrar-ı imaniye: Çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye (Ş:6). Hakâik-ı imaniye: 1.Hakikat-i Kur'âniye ve onun tefsiri olan hakâik-ı imaniye (EL:514); 2.Saadet-i ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenleri olan hakâik-ı imaniye (M:489); 3.İslâmiyetin temel taşları olan hakâik-ı imaniye hazinesi (STG:166); 4.En büyük ve en yüksek maksad olan hakâik-ı imaniye (KL:103); 5.Hiçbir şeye âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakâik-ı imaniye (EL:494); 6.Umûmi ihtiyaca medar ve herkes bu zamanda ona şiddetle muhtaç ve İslâmiyetin temel taşları olan hakâik-ı imaniye hazinesi (KL:118).

İman-ı tahkiki: 1.Kâinatta en yüksek ve mukaddes (...) bir hakikat-i kudsiye olan din-i hakk (...) ve iman-ı tahkiki ( T:224, M.Müd.: 48); 2. (İman-ı taklididen) çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkiki (STG:207); 3.Avâm-ı ehl-i imanın taklidi olan imanları (EL:78).

İman-ı Billah: 1.Bütün kemâlâtın esası ve madeni olan iman-ı Billah hakikatı (Ş:109); 2.Erkân-ı imaniyenin kutb-u âzamı olan iman-ı Billah (S: 304); 3.Hakâik-ı imaniyenin en büyüğü olan İman-ı Billâh ve İman-ı Bil'âhiret (M:328); 4.Hayat-ı ebediyenin üss-ül esası ve anahtarı olan iman-ı Billah ve Mârifetullah (Ş:97).

İman-ı bil'âhiret: Hakâik-ı imaniyenin en büyüğü olan İman-ı Billâh ve iman-ı bil'âhiret (M:328).

İman-ı bilkader: Her derdin en kudsi dermanı olan iman(...) ve iman-ı bilkader (KL:18).

İmanın erkân-ı azimesi (sittesi): 1.Dinin en has ve en yüksek kısmı olan imanın erkân-ı azimesi (T:212, M.Müd.:20); 2.Bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan, hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkân-ı sittesi (S:458).

İmanın tercümanı: Eşhedü ellâ ilâhe İllâllah ve eşhedü enne Muhammede'r - Resûlüllah olan imanın tercümanı (STG:249).

İmani meseleler: Çok geniş ve derin ve ihatalı olan imani meseleler (Ş:100).

İmkân: 1.Mümkinâtın vücudu ve ademin müsavâtından ibaret olan imkân (S: 95); 2.Tesâvi-i tarafeynden ibaret olan imkân (S:560); 3.Gayr-ı mahdûde olan imkânat (Muh.:118).

İmtihan: Sırr-ı teklif olan imtihan ve tecrübe (M:98).

İn'am: 1.İsm-i Rab ve Rahim'in bir cilvesi olan fiil-i terbiye ve in'am (L: 288); 2.Medar-ı hamd ve şükür olan kasdi in'amlar ve nimetler (Ş:483).

İn'ikas: Tabiat denilen (...) âsâr ve esbâbdan, en zâhir olan in'ikas ve irtisam keyfiyeti (İ.İ.:90).

İnad: Ene ve enâniyetin eşkal-i habisesi olan (...) inad (STİ:19). Hakiki inad: Güzel ve âli bir haslet olan hakiki inad (M:34).

İnad-ı mecazi: Haslet-i rezile olan inad-ı mecazi (M:34).

İnâyât-ı Rabbaniye: Bir mükâfat-ı âcile ve bir vâsıta-i teşvik olan inâyât-ı Rabbaniye (M: 395).

İnâyet: 1.Kâinatta ve umum mevcudâtta hükümferma olan rahmet, inayet, adâlet, hikmet, iktisad ve nezâfet (L:292); 2.Kâinatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, râbıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemâl, nizam, mizan, zinet (L: 298); 3.Kâinatın tedbir ve idaresinde hükümferma olan rızk ve rahmet ve inâyet ve hikmet (S:718); 4.Kuvvetli ve şümûllü dört anâsır-ı mâneviye olan hikmet, adâlet, inâyet, merhamet (S: 88).

İncil ve Tevrat: Ahkâmı mensuh olduğu gibi, kısası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat (Muh.:19).

İncizab: İrâde-i ezeliyeden gelen (...), yine irâdenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab (S:560).

İngilizler: Dininde çok mutaassıb ve cebbar bir hükümet olan İngilizler (EL: 517, T: 626, M.Müd.: 446).

İnkâr: 1. Sıdk ve kizb mabeyninde mütereddid olan inkâr (Mün.: 76); 2. İrtikâbı çok kolay olan (...) adem-i kabul ve inkâr ve adem-i tasdik (Ş: 97).

İnkılâb-ı azim-i içtimâi: Kur'ân-ı Hakim'in envâriyle hasıl olan o inkılâb-ı azim-i içtimâi (S:518).

İnkişâf-ı hakâik-ı imaniye: Tarikatlerın en mühim gayesi ve faidesi ve müntehası olan inkişâf-ı hakâik-ı imaniye (M:519).

İnne (edatı): Şek ve inkârı refetmek şe'ninde olan inne (İ.İ.:65).

İns: 1.Arz, hadsiz mucizât-ı kudrete mazhar olduğundandır ki en mühim sekeneleri olan ins (S:185); 2.Külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhaniler (Ş:520); 3.Saltanat-ı Ulûhiyetin dellâlları ve ilâncıları olan ins ve melek ve ruhaniler (Ş:520); 4.Acz ve hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan ins ve cin (S: 386); 5.Hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve (...) zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins (S:188).

İnsaf: Seciye-i İslâmiye olan insaf (HŞ:54).

İnsan: 1.Semavat ve arzın meyvesi olan insan (S:120); 2.Zişuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan (M: 94); 3.Meyve-i âlem olan insan (M:226); 4.Bir küçük kâinat olan bir insan (Ş:540); Âlem-i suğra olan insan (Muh.: 168); 5.Âlem-i asgar olan insan (M:252, 249, 513, L: 11); 6.Âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinat (S:694); 7.Dünya olan büyük insan (S:561); 8.Küçük bir âlem olan insan (S:731); 9.Küçücük ve âciz-i mutlak olan insan (Ş:63); 10.Kâinat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahlûk olan şu insan, (L:118); 11.Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan (canlı, hayatlı) ve âciz bir zişuur olan insan (S: 619); 12.Âlem-i beka için yaratılan ve fâni âleme mübtelâ olan biçare insan (L: 79); 13.Âlemin bir nevi mânevi çekirdeği ve cemiyetli meyvesi olan insan (Ş: 540); 14.Bu dehşetli kâinatın fırtınaları ve zevâl ve tahribatları içinde ve bu boşluk nihayetsiz fezada herşey ile alâkadar olan insan (KL: 243, STG: 190); 15.Kâinatın mevcudâtıyla en ziyade alâkadar olan insan (L: 213); 16.Çok düşmanlara mübtelâ olan insan (S: 349); 17.Derd-i maişetle mübtelâ olan insan (M: 278); 18.Aczi için çok yardımcılara muhtaç olan insan (Ş: 150); 19.Bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşarata mağlûp olan insan (NİK: 61, S: 342); 20.Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insan (M: 43); 21.Edna bir kederle ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlub olan bu küçük insan (L:110); 22.Adem-i mutlaka namzed olan insan (MN: 37); 23.Âkıbeti görmeyen ve hazır zevke mübtelâ olan insan (L:74); 24.Mümkin ve miskin olan insan (MN: 96); 25.Gafil olan insan - kendi vazifesini terkeder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur- (MN:204); 26.Nevm-i gaflette olan insan (S:348); 27.Bu kâinatın ve zihayatın en mühim yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan (L: 314); 28.Bütün kâinatın meyvesi olan insan (L:178); 29.Cemâl-i Bâki'nin âyine-i müştâkı ve o Kemâl-i Sermedi'nin dellâl-ı âşıkı ve o Rahmet-i Ebediye'nin muhtac-ı müteşekkiri olan insan (L: 336); 30.En câmi bir mucize-i kudret olan insan (S:143); 31.(Cemâl-i Ezeli)nin âyine-i müştâkı olan insan (L:336); 32.(Cemil-i Mutlak'ın kendisini) perestiş için yarattığı en müstesna mahluku olan insan (L:336); 33.Esbâbın sultanı olan insan (MN:53); 34.Esbâb içinde en eşrefi ve en ziyade ihtiyar sahibi olan insan (S:647); 35.Eşref ve ahsen-i mahluk olan insan (Muh.: 120); 36.Hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli neticesi olan insan (Ş: 258); 37.Âlemin fihristesi hükmünde olan insan (MN:197); İnsan olan bir insan (S:530, 642, M:21); 38.İnsan olan bütün insanlar (S:617); 39.İsm-i Kayyum'un mazhar-ı ekmeli olan insan (L: 333); 40.Kâinatın hülâsası olan zihayat ve zihayatın hülâsası olan insan (L: 350); 41.Kâinatın merkezi ve medârı ve zişuur meyvesi olan insan (L: 333); 42.Kâinatın meyvesi olan insan (S: 652); 43.Kâinatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahlûku olan insan (S: 111); 44.Semavat ve arzın en mühim neticesi ve kâinatın en mükemmel meyvesi olan insanlar (M:252); 45.Kâinattaki hikmetlere medâr ve mazhar olan insan (L:294); 46.Külli nazarlı ve umûmi şuurlu olan insan (S:597); 47.En mühim vazifesi müşâhede ve şehâdet ve dellâllık ve nezaret olan insan (S: 187); 48.(Mahbûb-u hakiki ve Cemil-i mutlak)ın hem mahbûbu, hem habibi olan insan (L: 336); 49.Mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahlûk olan insan (S: 81); 50.Mahlukatın en eşrefi olan insan (NİK: 90, MN: 41); 51.Mahlûkatın en mükerremi olan insan (M: 279); 52.Mahlûkatın en mükerremi, belki en âlâsı olan insan (L:75); 53.Masnûat içinde en münevver ve mükemmel ferd olan insan (S:240); 54.Şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbâbdan üstün olan insan (MN:28); 55.Şecere-i hilkatin meyvesi olan insan (S:295); 56.Şu kâinatın en mükemmel meyvesi ve Hâlik-ı kâinatın en sevdiği masnûu ve kâinatın mevcudâtiyle en ziyade alâkadar olan insan (S:123); 57.Meyve-i âlem olan insan (S:613); 58.Semavat ve arzın meyvesi olan insan (S:446); 59.Semere-i âlem olan insan (S:184, S:366); 60.Semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insan (S:9, L:89); 61.Tablacı hükmünde olan insan. (S:7); 62.Tevziat memuru hükmünde olan (...) insan (S:662); 63.Yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete mâlik olan insan (İ.İ.:89); 64.Zât-ı Rahmânirrahim'in delilleri ve âyineleri olan zihayat ve insan (S:14, L:93); 65.Zihayat içinde en eşref ve ihtiyarca en geniş olan insan (NİK:90); 66.Ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramağa mükellef olan insan (Mü:96); 67.Zihayatın hülâsası olan insan (L:350); 68.Mükerrem olan insan (Muh.:124); 69.En yüksek tabaka-i hayatta ve ervâh-ı bâkiye sahibi olan insan (S: 78); 70.Ebede namzed olan (insan) büyüktür (Muh.:42); 71.Nihayetsiz makamatı kat edecek olan insan (M:43); 72.Sâni-i Kerim ve Rahim(in) (...) masnûatı içinde en mükemmel ve en câmi, en ehemmiyetli ve en çok sevdiği masnûu olan insan (L:224); 73.Şu kâinatın hülâsası ve neticesi ve nazdar bir halifesi ve nazenin bir meyvesi olan insan (S:452); 74.Âlemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emânet-i kübrânın hâmili olan insan (S: 496); 75.Azim ehemmiyeti bulunan emânet-i kübrâ hamelesi ve arzın halifesi olan insan (L: 128); 76.Kâinatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Hâlikın en ehemmiyetli masnûu ve sevgilisi olan insan (Ş:149); 77. Kâinatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve (…) Hâlik'ın güzidesi ve perestişkârı olan nev-i insan (Ş:224); (S:81); 78. Mahlûkata zabitlik eden ve hayvanat ve nebâtâta kumandanlık yapan ve mevcudât-ı arziyyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi âleminde kendini herkese vekil telakki eden insan (S:377); 79.Bütün kâinatın en müntehab neticesi ve arzın halifesi ve ekser mahlûkat-ı arziyenin kumandanları olan insanlar (Ş: 234); 80. Kâinattaki zihayatın kumandanları olan insanlar (Ş:234); 81.Sikke-i kudret ve turra-i fıtrat bir olan bütün insanların bedenleri (S:631); 82.Ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emânet-i kübrâ hamelesi ve arzın halifesi olan insanlar (MN:163); 83.Neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve (...) Sultan'ın âyinedâr bir misafiri olan insanlar (S:716); 84.Ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emânet-i kübrâ hamelesi ve arzın halifesi olan insanlar (L: 128); 85.Seri-üt teessür ve hassas olan memâlik-i harredeki insanlar (L: 187); 86.Âciz ve muavenete muhtaç olan insanlar (Ş: 18); 87.Aczleri için muavenete fıtraten muhtaç olan insanlar (Ş:18); 88. (Hâlikını) Çok seven ve sevilen ve mahbûb ve muhib olan insanlar (L:349); 89.Âlem-i bekada onların (isimlerin) âyinesi olan insanlar (L: 349); 90.Kâinat denilen ağacın dalları (...) uçlarında bulunan (...) yaprakların ve çiçeklerin en yukarısındaki meyveler olan insanlar (Ş: 21); 100.Şu kâinat sarayında bir nevi hademe olan insanlar (S:372); 101.Zişuurun en efdali olan insanlar (M: 326); 102. Şahsı bir nev hükmünde olan insanlar (İ.İ.:20); Hakiki insanlar: 1. Mevcudâtın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştâkı olan hakiki insanlar (Ş:122); 2.Zişuur içinde en eşref olan hakiki insan (S:614, M:226); Kâmil insanlar: Ziruhun hülâsaları olan kâmil insanlar ve melâike-i mukarrebin (Ş: 91).

İnsan nevi (nev-i insan): 1. Mahlukların en ehemmiyetlisi olan nev-i insan (Ş: 208); 2. Her bir harfinde yüzer mânâlar, hikmetler bulunan bu kitab-ı kebir-i kâinatın muhatabı olan nev-i insan (L: 297); 3. Kâinatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nev-i insan (S: 112, L: 315); 4. Şecere-i hilkatin câmi bir semeresi olan insan nevi (L: 74); 5. Zişuurun serfirazı olan nev-i insan (M: 254); 6. Şecere-i kâinatın hassas meyvesi olan nev-i insan (S: 721).

İnsaniyet mahiyeti: Çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayatdar olan insaniyet mahiyeti (S: 103); Mahiyet-i insaniye: Nihayetsiz acz, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyet-i insaniye (S: 574).

İnsaniyet: Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük olan iman ve İslâmiyet ve insaniyet ve cinsiyet (Mün.: 76).

İnsaniyet-i kübrâ : Âlem-i kevnde adâlet-i ezeliyenin tecelli ve timsali olan hakikat-i İslâmiyettir ki asıl insaniyet-i kübrâ denilen şey odur (Muh: 38).

İnsî şeytan: 1.Cinni şeytanlara üstad olan şeytan-ı insi (MN: 165); 2. Ruh-u gaddar (insî şeytan): Beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar (HS: 12).

İnşikak-ı Kamer: Kamer gibi parlak bir Mucize-i Ahmediye (A.S.M.) olan inşikak-ı Kamer (M: 220, S: 622).

İntizam: 1.Kâinat içinde câri olan (...) intizam (NİK: 116); 2.Kâinatta hükümferma olan nizam ve intizam (MN: 55); 3.Mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam (S: 115, L: 317); 4.Her biri kudretin en bâhir mucizelerinden olan hakâik-ı âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemâl ve ulviyet (Muh.: 49); 5.Tam intizam (kainattaki intizam): Derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam (Ş:521); 6.İntizam-ı kâmil: Cemi' fünunla hasıl olan, istikrâ-i tâmla sabit olan intizam-ı kâmil (Muh.:168).

İnzâl-i kütüb: 1.Hayat-ı ezeliyyenin şuââtı, celevâtı, münâsebâtı olan (...) inzâl-i kütüb (S: 114); 2.Rubûbiyetin muktezası olan irsâl-i rusül ve inzâl-i kütüb (KL:237).

İrâde: 1.Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irâde, zihin, his, latîfe-i Rabbaniye (HŞ:108); 2.Aklın borazanı denilmeye şayan olan irâde (Muh.: 90); 3.İdare-i kâinatta hükümferma olan irâde (L:315); 4.Sahib-i Kudretin (...) gayr-ı mütenahi olan ilim ve irâdesi (MN:52).

İrâde-i Rabbaniye: İllet-i hakiki olan kudret ve irâde-i Rabbaniye (L: 124, MN: 158).

İrâde-i ezeliye: Müessir-i hakiki olan (...) irâde-i ezeliyenin emirleri (S: 541).

İrâde-i şâmile: Kâinatta âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihi olan (...) irâde-i şâmile (L:315).

İrsâl-i rüsul: 1.Rubûbiyetin muktezası olan irsâl-i rusül (KL: 237); 2.Hayat-ı ezeliyyenin şuââtı, celevâtı, münesebâtı olan irsâl-i rüsul (S: 114)

İrşad: 1.Şeriatin maksûd-u hakikisi olan irşad (Muh.: 158); 2. İlmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütuf (Muh.: 53). 3. Hidâyet-i Kur'ân'ın bir nuru olan lütf u irşad (S: 257).

İrtisam: Tabiat denilen (...) âsâr ve esbâbdan, en zâhir olan (...) irtisam keyfiyeti (İ.İ.:90).

İsa (A.S.): Beden-i misali letâfetinde ve cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i dünyevileri (Hazret-i İdris ve İsa Aleyhimesselâm'ın) (M:6); 2. Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan hakiki Îsevilik (M:43).

Îsar hasleti: Sahabelerin senâ-i Kur'âniyeye mazhar olan îsar hasleti(...): Hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-ı maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden, sırf bir ihsân-ı İlâhi bilerek, nâsdan minnet almayarak ve hizmet-i diniyenin mukabilinde (...) almamak (L:139).

Îsevilik: Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan hakiki Îsevilik (M:43).

İsim (Hâlik-ı Zişan'ın esmâsından her bir isim): Kâinatın tedbiriyle alâkadar olan her bir isim (MN: 44).

İskender-i Kebir: Zülkarneyn olan İskender-i Kebir (L:100).

İslâm (İttihad-ı İslâm): 1. Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâm (Mün.: 72); 2. İttihad-ı Muhammedi (Aleyhissalâtü Vesselâm) olan ittihad-ı İslâm (DHÖ: 60).

İslâm âlemi (âlem-i İslâmın teveccühü): 1.Bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan âlem-i İslâmın teveccühü (...) ve muhabbeti (...) ve uhuvveti (M.Müd.: 80, 84).

İslâm âleminin uhuvveti: Bu milletin hakiki bir nokta-i istinadı olan âlem-i İslâmın uhuvveti (M.Müd.: 208).

İslâm dârülfünunu: Hem âlem-i İslâmın, hem şarkın, hem bu milletin en mühim bir işi olan, Van vilayetinde Câmi-ül Ezher gibi bir İslâm dârülfünunu ve büyük üniversitesi olan Medreset-üz Zehra'nın yapılması (EL:522).

İslâmın beş rüknü: İslâmın beş rüknü olan savm, salat, hac, zekat ve kelime-i şehâdet (KL: 334).

İslâmi esaslar: 1. Avâm-ı mümininin istinadgâhları olan İslâmi esaslar (Ş:176, T: 666; STG: 31); 2. Umûmun bâhusus avâm-ı mümininin istinadgâhları olan İslâmi esaslar (KL:36).

İslâmi hakâik (hakâik-ı İslâmiye): Hakiki Nasrâniyetin esasını câmi olan hakâik-ı İslâmiye (M: 504, STİ: 58).

İslâmiyet : 1. Hâkim-i ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbâniyesi olan İslâmiyet (S:617); 2. Âb-ı hayat olan İslâmiyet (Muh.:20, Muh.:116); 3. Kur'ân'ın neticesi olan İslâmiyet (İ.İ.:126); 4. Asya'nın hâkim-i evvel ve âhiri olan İslâmiyet (Muh.:42); 5. Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet (M:281); 6. Ehl-i imanâ karşı muhabbete vesile olan (...) İslâmiyet (HŞ:52); 7. İki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyet (Mün.:49); 8. Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet (Muh.:35); 9. İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet (S:369, M:280, İ.İ.:10); 10. Mevcudiyetimizin hâmisi olan İslâmiyet (M:508); 11. Milletimiz olan İslâmiyet (Mün.: 61, DHÖ:40); 12. Milliyet sadefinde olan İslâmiyetin cevher-i nuranisi (Mün.: 28); 13. Sâni-i mevcudât ve sahib-i kâinat ve Rabb-ül âlemin olan Hâkim-i ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbâniyesi olan İslâmiyet (S: 617); 14. Sedd-i rasin-i istinadımız olan İslâmiyet (Mün.: 45); 16. Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük olan (...) İslâmiyet (Mün.: 76); 15. Uhuvvet-i imaniye sırrıyla üç yüz milyonu bir vücud eden ve nurani olan İslâmiyet (Mün.: 18); 16. Umûmi olan İslâmiyet (S:477); 17. Vesile-i saadet-i dâreyn olan (...) İslâmiyet (M:84); 18. Şecere-i Tûbâ-i İslâmiyet: Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakâik-ı kâinata kökler salmış olan şecere-i Tûbâ-i İslâmiyet (M:471).

İslâmiyetin meyveleri: Tûbâ-i Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan (...) İslâmiyetin meyveleri (M: 35).

İslâmiyet hakikati (hakikat-i İslâmiyet): 1. Umum âlemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıracak bir istidadda olan hakikat-i İslâmiyet (Mün.: 47); 2. Âlem-i kevnde adâlet-i ezeliyenin tecelli ve timsali olan hakikat-i İslâmiyet (Muh.:38).

İslâmiyet milliyeti: 1. Ebedi ve dâimi olan İslâmiyet milliyeti (M: 471); 2. Hazinelere değer olan İslâmiyet milliyeti (Mün.: 60); 3. Bir âile gibi herkesi başkasının haysiyet ve şerefiyle şereflendiren ve hayat-ı ulviyenin enmûzeci olan İslâmiyet milliyeti (DHÖ:52).

İsm-i Hay: İsm-i âzam veyahud İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hay (L:310).

İsm-i mef'ul: İstimrar ve devam şe'ninde olan isimlerden ism-i mef'ul (İ.İ.: 27).

İsraf: Medar-ı şekavet ve hasâret ve elem olan israf (Ş: 171); Adem-i israf [kâinatta israf olmaması]: Fenn-i menâfi-ül âzânın şehâdetiyle sabit olan adem-i israf (Muh.:168).

İsrafat: Hêdim-i [yıkıcı] medeniyet olan (...) israfat (DHÖ: 63).

İstanbul: 1.Merkez-i hükümet olan İstanbul (M.Müd.: 30); 2.O zaman payitaht olan İstanbul (M.Müd.: 32); 3.Merkez-i Hilâfet olan İstanbul (M: 478).

İstibdad-ı mutlak: Küfr-ü mutlakın (...) üstü olan istibdad-ı mutlak (Ş:282, Ş:320, M.Müd.: 80).

İstibdat: 1. Bu asrın bir düsturu olan (...) eşedd-i istibdat (M.Müd.:196); 2. İsm-i meşrûtiyet altında olan muannid istibdad (DHÖ: 42).

İstidadat (insandaki istidatlar): 1. Sermâye-i saadet olan istidadat (Muh.: 166); 2. Beşerin cevherinde mündemiç olan istidadat-ı gayr-ı mahdûde (Muh.: 42); 3. Gayr-ı mahsur olan [beşerin] istidadatı (M: 138); 4. Gayr-ı mütenahi olan beşerin istidadı (M: 137); 5. Maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar (M: 43); 6. Tohumcuklar hükmünde olan istidatlar (S: 691); 7. Şükûf-misal olan istidadat (M: 151).

İstidad-ı fıtri: Cür'et-i teşebbüs ile mücehhez olan istidad-ı fıtri (Muh.: 43).

İstihsan-ı akli: Delil-i Sâni olan nizam-ı âlemin esası olan hikmetullahın şahidi olan istihsan-ı akli (Muh.: 82).

İstikamet yolu: Tam menfaatli ve kolay ve selâmetli olan iman ve istikamet yolu (Ş: 191).

İstikamet: Siyasetin gayrı olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi makasıd-ı meşrûa (HŞ:95).

İstikbal: İki sultan hükmünde olan mazi ve istikbal (Muh.:9).

İstikbal-i kıble: Namazda şart olan istikbal-i kıble (Muh.:57).

İsyanlar: İnsanların terakkiyâtına engel olan isyanlar (İ.İ.:45).

İşâ namazı: Bir nevi miraca çıkmak demek olan işâ namazı (S: 49).

İşârât-ı Kur'âniye Risâlesi: Birinci Şuâ olan İşârât-ı Kur'âniye Risâlesi (Ş: 598, KL: 216, 334, STG: 65, 106).

İşârât-ı Seb'a [Risalesi]: Hem mahrem, hem hakikatli olan İşârât-ı Seb'a (M.Müd.:354).

İşârât-ül İ'câz Tefsiri: 1. Risâle-i Nur'un fatihası ve birinci mertebesi olan İşârât-ül İ'câz tefsiri (KL: 208); 2. Risâle-in Nur'un fatihası olan İşârât-ül İ'câz tefsiri (Ş: 567, 598, STG:79); 3. Harb-i umûmi zulümatında te'lif edilen Resâil-in Nur'un fatihası olan İşârât-ül İ'câz tefsiri (Ş: 595, STG: 103); 4. Harb-i umûminin başlangıcı zamanında Resâil-in Nur'un başlangıcı olan İşârât-ül İ'câz tefsiri (Ş: 577, STG: 88); 5. Nurun fatihası olan İşârât-ül-İ'câz Tefsiri (STG:106).

İşrâkıyun: 1.Hükemânın münevver kısmı olan hükemâ-yı işrâkıyun (S: 462); 2.Hükemânın yüksek kısmı olan İşrâkıyun (S: 575).

İştirâk-i a'mâl-i uhreviye kanunu: Düstur-u esasiye olan iştirâk-i a'mâl-i uhreviye kanunu (KL: 94, STG:160).

İştiyak: (Arzu)nun muzaafı olan iştiyak (MN:231).

İtaat-ı askeriye: 1. Bir ukde-i hayatımız olan itaat-ı askeriye (DHÖ: 25); 2. Mukaddes olan itaat-ı askeriye (DHÖ: 38).

İtibar: Alâmet-i kıymet olan itibar ve ihtimam (Muh.:109).

İtibari (kavânin): Hilkat-i kâinatta câri olan kavânin-i itibariye (MN:227, Muh.:126).

İtidal: Zeminin hasiyeti olan itidal ve tadil-i mizac (Muh.: 42).

İtidal-i dem: Fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve itidal-i dem ve sabır ve tahammül (M.Müd.: 175).

İtikad-ı örfi: Deveran ile tabir olunan vücudda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve mehaz ve menşe zannolunması olan itikad-ı örfi (Muh.:89).

İttifak: 1.Gayet mühim bir vesile-i makasıd olan ittifak (L:144); 2.Ulvi bir memba-ı kuvvet olan ittifak (L:143).

İttihad: 1. Umum müminlerin mabeyninde bilkuvve veya bilfiil sabit olan ittihad (HŞ:94); 2. Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâm (Mün.: 72); 3. Şark ve garbın kab-ı kavseyni olan kâbe-i saadetinin (...) timsâli (Mün.: 73).

İttihad-ı İslâm: İttihad-ı Muhammedi (Aleyhissalâtü Vesselâm) olan ittihad-ı İslâm (DHÖ: 60).

İttihad-ı münevver-i İslâm: Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâm (Mün.: 72).

İttihad-ı kulûb: Maden-i saadet ve hürriyet olan (...) ittihad-ı kulûb ve muhabbet-i milli (DHÖ: 68).

İttihad-ı millet: 1. Bir maden-i hayat-ı içtimâiyemiz olan ittihad-ı millet (DHÖ: 41); 2. Şanlı olan ittihad-ı millet (DHÖ: 79).

İttihad-ı milli: Şanlı olan ittihad-ı milli (DHÖ: 70).

İttihad-ı Muhammedi: 1. İttihad-ı İslâm hakikatinde olan İttihad-ı Muhammedi (DHÖ:59); 2. İttihad-ı İslâm olan İttihad-ı Muhammedi (Aleyhissalâtü Vesselâm) (HŞ:94).

İyilikler: Muhabbetin esbâbı olan iyilikler (M:281).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI