Cevaplar.Org

D HARFİ

Daavat-ı insaniye: 1.Dâr-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebeb-i vücudu olan ubudiyet-i beşeriye ve daavat-ı insaniye (Ş:94); 2.İhtiyari olan daavat-ı insaniye (Ş:208).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-07-08 08:48:51

Daavat-ı insaniye: 1.Dâr-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebeb-i vücudu olan ubudiyet-i beşeriye ve daavat-ı insaniye (Ş:94); 2.İhtiyari olan daavat-ı insaniye (Ş:208).

Dâfia: Bir adamın kuvve-i gadabiyesi olan dâfiası (Mün.: 56).

Dağdağa-i hayat: Kavga ve müzahemetin meydanı olan dağdağa-i hayat (MN:232).

Dağlar (vilâyât-ı şarkiyenin): 1.En sevdiğim mevki olan vilâyât-ı şarkiyenin yüksek dağları (DHÖ:29); 2.Hürriyet-i mutlakanın meydanı olan yüksek dağlar (DHÖ:46); 3.Taşlardan ibaret olan dağlar (S:259).

Dalâlet (Ehl-i dalâlet): 1.Hizb-üş şeytan olan ehl-i dalâlet (L:73); 2.Gayet zaaf ve aczde olan dalâlet ehli (L:74); 3.Ekall-i kalil olan ehl-i dalâlet ve tuğyan (KL:309).

Dalâletler: 1.Âsâr-ı gadab-ı İlâhi olan âfât ve dalâletler (KL:169); 2.Eşyanın esbâba isnadındaki istib'addan ve istiğrabdan hasıl olan inkârdan neşet eden dalâletler (MN:52).

Dâllin güruhu: Sağır-dilsiz olan mağdub ve dâllin güruhu (NİK: 74).

Damarlar: Aşk-ı beka ve hubb-u mehâsin ve şefkat-i cinsiye ve hayatiyeye medâr olan damarlar (S:486).

Dâr-ı saadet: 1.İleride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dâr-ı saadet (S:109; Ş:187); 2.Kâinatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkuku ve dâr-ı saadetin açılması (Ş:94); 3.Rubûbiyetin ve ulûhiyetin en büyük medârı ve mazharı olan dâr-ı saadet (S:106, Ş:184); 4.Şu seyl-i kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat tezgâhının işlediği mahsulâtın bir meşher-i âzamı ve şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet (S:526); 5.Taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayatdar olan dâr-ı saâdet (S:111); 6.Rubûbiyetin ve ulûhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dâr-ı saadet (Ş:184).

Darü'l- Hikmetü'l-İslâmiye: Yüzer sene envâr-ı şeriatin mazharı olmuş olan o daire (Meşihat-i İslâmiye dairesinde bulunan Dar-ül Hikmet-ül-İslâmiye) (STG:155).

Dâr-üs Selâm: 1.Sâhil-i selâmet olan Dâr-üs selâm (L:150); 2.Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermedi olan Dâr-üs selâm menzili (MN: 40).

Dâvâ: 1.Eşhedü Enne Muhammeder Resûlullah olan dava (Ş:508); 2.Bütün dünya siyasetini, dinin bir hakikatine feda ettiğim olan bu dâvâ (M.Müd.: 451).

Deccal: İspirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nevinden müdhiş harikalara mazhar olan deccal (M: 43); Alâmet-i Kıyametten olan Deccal hakkında Hadîs-i Şerifte Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir. (S: 359).

Deccalın fikr-i küfrisi: Deccalın inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrisi (Ş:463).

Def-i mefâsid: Bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takvâ olan def'-i mefâsid ve terk-i kebâir (KL:159).

Defter-i a'mâl: İnsanın haşirde muhakemesi için neşir olacak olan defter-i a'mâli (Ş:207).

Dehâ: Felsefe-i sakime-i Avrupaiyeden yek-çeşm olan dehâsı (MN:142).

Delikanlılar: İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin en kuvvetli medarı olan gençler, delikanlılar S: 102, (Ş:180).

Delil (Nefsi delil): En zâhir ve en yakın olan nefsi delil (İ.İ.:94).

Demir madeni: 1.Bütün sanayiin maderi olan demir madeni (STİ: 48); 2.Bütün sanatların medarı olan demir (İ.İ.:207).

Deniz: Yağmurun bir annesi olan bu deniz (Barla gölü) (EL:554).

Denizler: Hayatdarâne mütemâdiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istilâ etmek fıtratında olan denizler (Ş:109).

Derâri yıldızlar: Sema çiçekleri hükmünde olan "derâri" yıldızlar (İ.İ.:197).

Derecat-ı kurbiye: Hakiki câh olan meratib-i mâneviye(...) ve derecat-ı kurbiye(...) ve zâd-ı âhiret (M: 33).

Dergâh-ı İlâhiye iltica etmek: Mânâ-yı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-ı İlâhiye iltica etmek (M.Müd.:348).

Deve: Hayvanatın mühimlerinden olan koca manda ve öküz ve deve gibi büyük mahlukat (LN: 36) (bk: Mübarek hayvanlar).

Devir: Muhal ve bâtıl olan devir ve teselsül (Ş:138).

Devlet: Şahs-ı mânevi hükmünde olan (...) devlet (Muh:150).

Devlet-i İslâmiye (Devlet-i Osmâniye): Kendini, yek-vücud olan âlem-i İslâma fedaya vazifedar ve hilâfete bayrakdar görmüş olan bu devlet-i İslâmiye (Devlet-i Osmâniye) (M: 507, STİ:31).

Devlet-i Osmâniye: Kâbe-i saâdetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın (...) Medine-i medeniyet-i münevveresi, tam hürriyet-i şer'iyeyi tatbik eden Devlet-i Osmâniye (Mün.: 72).

Devletin teşekkülü: Bir devletin nümüvv-ü tabiisi hükmünde olan teşekkülü (...) mütemehhildir. (M:150).

Dıhye: Hüsn ü cemâl sahibi olan Dıhye (R.A.) (M:167).

Dikenli otlar: Kudret-i Fâtıranın büyük mucizelerinden olan dikenli otları (S:240).

Din (Müslümanlık): Bütün sâliklerine nazaran, dünyanın kıvamı olan bir din (Gaston Care) (NİK: 222).

Din: Umûmun mal-ı mukaddesi olan din (STİ: 39).

Din-i hak: 1.Kâinatta yüksek ve mukaddes (...) bir hakikat-i kudsiye olan din-i hak(...) ve iman-ı tahkiki (T:224); 2.Kâinatta en yüksek ve mukaddes (...) bir hakikat-i kudsiye olan din-i hak(...) ve iman-ı tahkiki (M.Müd.: 48).

Dinin cahil dostları: Ehl-i ifrat olan iyilik bilerek fenalık eden dinin cahil dostları (Muh.:77).

Dinsiz düşman: İnsanın âmâlini dağıtan, (...) Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman (Mün.: 96).

Dinsizlerin kitapları: Vatana ve millete ve ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitapları (M.Müd.:208).

Dinsizlik: 1.Çok müstebidâne olan dinsizlik cereyanları (KL:76); 2. Muharrib-i medeniyet olan ve anarşiliğe yol açan dinsizlik (DHÖ: 63); 3.Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan (...) dinsizlik (EL:429).

Diriltmek: Zihayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlik'a mahsus olan icraât-ı İlâhiye (Ş:258).

Diyânet: Ehl-i hak ve ehl-i vifak olan ashâb-ı diyânet (L:138).

Doğruluk: Hayat-ı içtimaiyemizin esası olan (...) doğruluk.. (HŞ:45).

Dokuz yüz doksan sekiz: 1. Risâlet-ün-Nur adedi olan dokuz yüz doksan sekiz (cifirle) (STG:84); 2.Risâlet-ün-Nur adedi olan dokuz yüz doksan sekiz (STG:74).

Dokuz yüz kırk sekiz: Risâlet-ün-Nurun makamı olan dokuz yüz kırk sekiz (cifirle) (STG:95).

Dördüncü Şuâ: 1.Âyet-i hasbiyeye dair olan Dördüncü Şuâ (Ş:166); 2.Dördüncü Şuâ olan Âyet-i Hasbiye Risâlesi (Ş:626).

Dua: 1.İbadet olan dua (NİK:53); 2.Bir nevi ubudiyet olan (...) dualar (NİK:54); 3.İnsanın hikmet-i hilkati ve sebeb-i kıymeti olan samimi dua ve niyaz (L:199); 4.Nev-i insanın en büyük ve en ehemmiyetli, en lâyık ve umûmi olan beka duâsı (S:112); 5.Muhammed-i Arabi Aleyhissalâtü Vesselâm'ın muazzam olan duâsı, bir sebeb-i hilkat-i âlemdir (M: 320).

Duhan: Haşir ve kıyametin bir alâmeti olan duhan (STG:115).

Dutlar: Kudretin şekerlemeleri olan dutlar (S:708).

Duygular: Kemâlâta meftun ve güzelliklere mübtela ve kıymetdar şeylere âşık olan bütün latîfelerim ve duygularım (Ş:13).

Dünya: 1.Âlem-i kesif olan dünya (S:561); 2.Bu dâr-ı imtihan olan dünya (S: 44, M: 243); 3.Karanlıklı ve fâni ve süfli olan âlem-i dünya (L:311); 4.Meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla hükmünde olan dünya (S: 65); 5.Çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin mâşukası olan dünya (L:218); 6.Lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatı (MN:199); 7.Esassız, fâni olan dünya (L:216); 8.Fâni olan şu dünya (MN:37); 9.Muvakkat bir misafirhânesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zeminin yüzü (L:236); 10.Muvakkat fâni şişeler hükmünde olan dünya (L:189); 11.Çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünya (S:529); 12.Kudret-i İlâhiyenin bir saat-ı kübrâsı olan (...) dünya (S:459); 13.Cenâb-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrâsı olan şu âlem-i dünya (S:43); 14.Semavat ve arzın Hâlik-ı Zülcelâlinin bir saat-ı ekberi olan bu dünya (Ş:214); 15.Dünyanın pek güzel ve âyine-i esmâ-i İlâhiye ve mezraa-i âhiret olan iki diğer yüzü (M: 11); 16.Esmâ-i Hüsnânın âyineleri ve mektûbât-ı Samedâniye ve âhiretin mezraası olan koca dünya (S:361); 17.Gayet keremkârâne bir ziyafetgâh ve gayet sanatkârâne bir teşhirgâh ve gayet haşmetkârâne bir ordugâh ve talimgâh ve gayet hayretkârâne ve şevk-engizâne bir seyrangâh ve temaşagâh ve gayet mânidarâne ve hikmet-perverâne bir mütalaagâh olan bu güzel misafirhâne (Dünya) (Ş:102); 18.Hâne-i insan olan dünya (S:220); 19.İnsan-ı ekber olan dünya (S:357); 20.Evim olan dünya (KL:190); 21.Zikirhâne olan dünya (NİK: 92);

Dünyanın muhabbeti: Dünyanın; her hatânın başı olan mezmum muhabbeti (S:691); Şeref-i dünyeviye: Riyakâr bir şöhret-i kâzibeden ibaret olan şan ü şeref-i dünyeviye (M: 43).

Dünyaperest ve ashâb-ı dünya: Dinin ve İslâmiyetin ve Kur'ân'ın ve ehl-i hak ve hakikatin cebbar düşmanları olan dünyaperest ve dünyanın menfaatı için mukaddesatı çiğneyen (...) ashâb-ı dünya (KL:255, STG:55).

Dünyaperestlerin dünyası: Âhirete zıd ve bütün hatiâtin menşei ve beliyyâtın membaı olan dünyaperestlerin dünyası (S:361).

Düşman bayrağı altı: Şerr-i mahz olan düşman bayrağı altı (STİ: 44).

Düşman-ı gaddar: Acz ve nefsin itimadsızlığından neşet eden tefviz ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı gaddar (Mün.: 96).

Düzgünlük: Derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam (Ş:521).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Z HARFİ

Z HARFİ

Zaaf: 1. Mahiyet-i insaniyede münderic olan (...) zaaf (L:11); 2. En makbul bir şefaatçı olan (.

Y HARFİ

Y HARFİ

Yabanî arılar: Mızraklı sinekle eşkiyaları hükmünde olan yabani arıları (28.L:2). Yağmur

V HARFİ

V HARFİ

Vâcib-ül Vücud: 1.Biküll-i ihsan olan Vâcib-ül Vücud (L:421); 2.Bütün mevcudât, esmâsın

U-Ü HARFLERİ

U-Ü HARFLERİ

Ubâde İbn-i Sâmit: Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram (...) zevci olan Ubâde İbn

T HARFİ

T HARFİ

Taarrüf-ü Rabbani: İsm-i Vedûd'un cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhi ve taarrüf-ü Rabbani (L:2

Ş HARFİ

Ş HARFİ

Şahablar: Elektrik lambaları olan şimşekler, şahablar (S:276). Şâh-ı Geylâni: 1.Hazret-i H

S HARFİ

S HARFİ

Sa’y: Beşere lâzım olan sa'y (EL:443). Saadet-i ebediye: 1.Bütün ni'metlerin, rahatların,

R HARFİ

R HARFİ

Rab: 1.Zât-ı Zülcelâl ve'l-ikram olan Rab (Ş: 65); 2.Ezel ve ebed sultanı olan Rabb-ül Âlem

O-Ö-P HARFLERİ

O-Ö-P HARFLERİ

On beş sene: Sinn-i teklif olan on beş sene (S:300). On Beşinci Lem'a: 1.Risâle-i Nur Külliy

N HARFİ

N HARFİ

Nakış: Kaside-i medhiyye hükmünde olan sanatlı bir mahlûkun nakşı (S: 592). Nakkaş (Cenab

M HARFİ

M HARFİ

Mâ: Menâbi-i hayat olan mâ ve türab ve hava (Muh.:73). Maarif-i cedide: Bir memba-ı hayat-ı

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

Çanakkale Deniz Zaferi 18 Mart 1915***Nevruz İlkbahar Başlangıcı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI