Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

C HARFİ

Câbir: Meşâhir-i Sıddîkin-i sahabeden olan Câbir (M:129). Cahil dostlar: Ehl-i ifrat olan, iyilik bilerek fenalık eden dinin cahil dostları (Muh.:77).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-06-21 07:28:59

Câbir: Meşâhir-i Sıddîkin-i sahabeden olan Câbir (M:129).

Cahil dostlar: Ehl-i ifrat olan, iyilik bilerek fenalık eden dinin cahil dostları (Muh.:77).

Camideki cemaatin hayrı: Çok sevablı olan camideki cemaatin hayrı (M.Müd.: 208).

Câmi-ül-Ezher: Âlem-i İslâmın medrese-i umûmisi olan Mısır'ın Câmi-ül-Ezher'i (L:159).

Carlayl: Yeni Dünya'nın en meşhur feylesofu olan Carlayl (Muh.: 155).

Casus şeytanlar: Müzahrafat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanlar (S: 189).

Câzibe: (Bir adamın) (...) kuvve-i şeheviye olan câzibesi (Mün.: 56).

Cazibe-i umûmiye: 1.Bir emr-i vehmiden ibaret olan cazibe-i umûmiye (İ.İ.:90); 2.Zerratta reşehât-ı kuvvet olan cazibeler (STİ: 7).

Cebbar hükümetler: Pis menfaati için İslâmlarda ve Asyada dinsizliğin intişârına tarafdar olan fitnekâr ve cebbar hükümetler (KL:75).

Cebel-i Arafat: Dünyanın en mübârek dağı olan Cebel-i Arafat (M:179).

Cebrin saltanatı: Vahşetin mahsulü ve tedenni ve inkırazın mahkûmu olan kuvvet ve cebrin saltanatı (DHÖ:74).

Cehâlet: Milletin baş hastalığı olan cehâlet (DHÖ :30).

Cehil: Îlâ-yı Kelimetullah'ın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâr (DHÖ:57).

Cehennem: Ateşin bütün derecâtına ve umum envâına câmi olan cehennem (S:272); Cehennem Meselesi: Yirmi Sekizinci Söz'ün âhiri olan Cehennem Meselesi (Ş:624).

Celâl: İzzet ve ceberut sahibi olan Hâlik-ı Zülcelâl (S:424).

Celâleddin-i Süyuti: 1. Âlem-i yakazada Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'la mükerrer surette müşerref olan Celâleddin-i Süyuti (M:151); 2. Yetmiş defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm temessül edip, yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celâleddin-i Süyuti (M:119).

Celb-i suret: Beşerin nâzik sanatlarından olan celb-i suret ve savtlar (S:268).

Celcelûtiye: Bedi' mânâsında olan Celcelûtiye (M.Müd.:246).

Cemaat için ferd feda edilir (...) : Mimsiz gaddar medeniyetin zâlimane düsturu olan "Cemaat için ferd feda edilir, milletin selâmeti için cüz'i hukuklara bakılmaz." (KL:163).

Cemaat-ı nuraniye: Binler aktab ve evliya-i azimeyi câmi ve Âl-i Muhammed namıyla şöhretşiar-ı âlem olan cemaat-ı nuraniye (M:235).  

Cemaatin hayrı: Çok sevablı olan camideki cemaatin hayrı (M.Müd.:208).

Cemâl: 1.Sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl (M:252); 2.Bütün kâinatın aksamına inkısam etmiş olan cemâl (M:325); 3.Hakâikın hey'et-i mecmuasının tenâsübünden hasıl olan hüsün ve cemâl (S:465); 4.Kâinatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, râbıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemâl, nizam, mizan, zinet (L:298); 5.Nihayet kemâlde olan bir cemâl (S:63); 6.Nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye lâyık olan bir Cemâl (S:71); 7.Sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl (M:252); 8.İsm-i Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemâller; yani Cemâl-i Zât, cemâl-i esmâ, cemâl-i sanat, cemâl-i masnûat (L:298).

Cemil-i Mutlak: Bütün esmâsı kudsiye ve cemile olan Cemil-i Mutlak (NİK: 121).

Cemil-i Zülcelâl: 1.Binler kemâlâtın membaı olan ve binler tabakat-ı cemâlin medârı olan bin bir esmâsının müsemması olan Cemil-i Zülcelâl, Mahbûb-u Zülkemâl (S:663); 2.Şems-i Ezel ve Ebed olan Cemil-i Zülcelâl (Ş:70); 3.Ezel ve ebed ve hazâin-i rahmet mâliki ve defâin-i saadet sahibi olan Cemil-i Zülcelâl (M: 239); 4.Şems-i Ezel ve Ebed olan Cemil-i Zülcelâl (Ş:70).

Cemiyetler: Sebeb-i tefrika ve teşettüt-ü efkâr olan cemiyetler (HŞ:107).

Cenâb-ı Hak (Zât): Her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen ve herşeye lâyık vücudu ve vücudun levâzımatını vermeye kadir ve kudretine nisbeten herşey kemâl-i sühûletle müsahhar olan bir zât (S: 310).

Cenâb-ı Hak: 1.Ezel, ebed sultanı olan Cenâb-ı Hak (M: 239); 2.Şâri-i hakiki olan Cenâb-ı Hak (L:45); 3.Sahib-i hakiki olan Cenab-ı Hak (NİK: 51).

Cengiz asrı: Dehşetli asır olan Hülâgu ve Cengiz asrı (Ş:596, STG:104).

Cengiz ve Hülâgû fitnesi: Âlem-i İslâmca en dehşetli olan Cengiz ve Hülâgû fitnesi (Ş:263).

Cennet bahsi: Yirmi Sekizinci Söz olan cennet bahsi (M: 383).

Cennet ehli: En yüksek tabaka-i hayat olan cennet ehli (S:529).

Cennet: 1.Cenab-ı Hakk(ın) celâl ve cemâl ve kemâl-i saltanatının haşmetine medar olan dâr-ı âhiret(...) ve ondaki cennet (Ş:230); 2.Âdem babanızın vatan-ı aslisi olan cennet (M: 243); 3.Âlem-i nur olan cennet (M:10); 4.Âzam-ı menfaat olan cennet (NİK:92); 5.Dâr-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dâr-ı cennet (S:527, M:314); 6.Dar-ı saadet ve ebediyet olan cennet (S:528); 7.Dünyanın bütün mehâsin ve kemâlâtından binler derece yüksek olan cennet (S:691); 8.Güzel, hayatdar, revnakdar, bütün kışırsız lüb ve kabuksuz iç olan cennet (S:529); 9.Nurani, kayıdsız, geniş ve ebedi olan cennet (S:531); 10.Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zemin (S:671); 11.Silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennet (S:494); 12.Ziyafetgâh-ı ebedi olan cennet (M: 243).

Cerâid: Huteba-i umûmi olan cerâid (Mün.: 28).

Cerbeze: 1.Hâkim-i zalim olan cerbeze (STİ: 59); 2.Kuvve-i akliyenin fesad ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbeze (L:54).

Cesaret: 1.Erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet (L:187); 2.Her bir kemâlin müessis ve hâmisi olan cesaret (DHÖ:54).

Ceset (zihayatın): 1.Zihayatın yuvası olan cesed (M: 355); 2.Hayatın yuvası olan ceset (L:311); 3.Pek çok vezayıf-i ubudiyete ve hadsiz lezâiz ve âlâma medar olan ceset (S:606); 4.Ruha nisbeten ehemmiyetsiz olan ceset (İ.İ.:54).

Cevâhir-i âliye: İstidad-ı beşer madeninde olan cevâhir-i âliye ile mevadd-ı süfliye (S:277).

Cevşen-ül Kebir: Kur'ân'ın hakiki ve tam bir nevi münâcâtı ve Kur'ândan çıkan bir çeşit hülâsası olan Cevşen-ül Kebir namındaki münâcât-ı Peygamberi (S: 478; Ş: 241).

Cezalar (adâletin cezaları): Mâneviyatın mizanı olan adâletin, ilaçları nevinde olan cezaları (M. Müd.: 51).

Cezâlet: Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezâlet (S: 275).

Ceziret-ül Arap: 1. Suyu az olan sahra-yı Ceziret'ül- Arap (LN: 15); 2. (On üç asır geride) dehşet-engiz olan Ceziret-ül Arap (Muh.: 154.

Cifir hesabı: 1. Eskiden beri ulemâ mabeyninde makbul bir riyazi düsturu olan ebced ve cifir hesabı (M. Müd.: 252); 2. Umum ümmetin ekser edipleri ve ulemâları içinde, bir kaide-i istihraç olan ebced ve cifir hesabı (M. Müd.: 110).

Cihan-ı ibret: Müsâbaka ve mücâdele meydanı olan bu cihan-ı ibret (STİ: 54).

Cihazat: Ziruhların medâr-ı şefkat ve rahmet ve inayet olan cihazatı (L: 397).

Cilve-i ef'âl: Zât-ı Akdes'in irâde-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhit ile zâhir olan cilve-i ef'âli (S: 649).

Cin: 1. Acz ve hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan ins ve cin (S: 386); 2. Hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve (...) zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin (S:188); 3. Arz, hadsiz mucizât-ı kudrete mazhar olduğundandır ki en mühim sekeneleri olan ins ve cin (S: 185); 4.Külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhaniler (Ş.520); 5. Yerin, insandan sonra, zişuur olarak en mühim sekenesi olan cin (S: 268).

Cinsiyet: 1. Ehl-i imanâ karşı muhabbete vesile olan iman, İslâmiyet ve cinsiyet (HŞ: 52); 2. Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük olan iman ve İslâmiyet ve insaniyet ve cinsiyet (Mün.: 76).

Cisim: 1. Ruhu(mu)n hânesi olan cisim(im) (L:210); 2. Zamanla mukayyed olan cism-i maddi (M: 43); 3. Hareket-i mezbuhânede olan cisim(imin cenazesi) (S:216).

Coğrafya: Fünunun en birinci derecesi olan coğrafya (Muh.: 10).

Cübbe giydirmek: 1. İcâzet almanın alâmeti olan üstad tarafından sarık sardırmak, bir cübbe (...) giydirmek (KL: 94, STG: 160); 2. İcazetin zâhir alâmeti olan cübbeyi giymek (KL: 95); 3. İcazetin zahir alâmeti olan cübbeyi giymek, bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek (STG: 161).

Cüz'iyat: Medâr-ı ihtilâf olan, şeriatta ve ahkâmda ve teferruâtın ve külli kanunların menşeleri ve sebepleri olan cüz'iyat (S: 479, Ş: 242).

Cüz-i ihtiyari: 1. Silâh-ı insani olan cüz-i ihtiyari (L: 216). 2. Nihayette Cenâb-ı Hakk'a verilecek olan cüz'-i ihtiyâri (S: 491).

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin'in Vefatı(15 Ocak) *Ahmed Hadmi Akseki Hoca'nın Vefatı(16 Ocak) *Fatih'in İlk Üniversiteyi Açması(19 Ocak) *İmam-ı Şafii Hazretleri'nin Vefatı(20 Ocak)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI