Cevaplar.Org casino maxi

B HARFİ

Bahar: 1.Senevi haşrin meydanı olan bahar mevsimi (L:128, MN:162); 2.Haşir ve neşre nümune olan bahar (Ş:168); 3.Kâinat kitab-ı kebiri (...) bir tek forması olan bahar (S: 164); 4.Kudretin bir çiçeği olan her bahar (Ş:212); 5.Umûmi bayram olan bahar (S:638); 6.Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zemin (S:671); 7.Mucize-i kudret olan zemin dolusu bütün geçen baharlar (S:719); 8.Giden baharın arkadaşları olan sair baharlar (


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-06-14 02:43:12

-B-

Bahar: 1.Senevi haşrin meydanı olan bahar mevsimi (L:128, MN:162); 2.Haşir ve neşre nümune olan bahar (Ş:168); 3.Kâinat kitab-ı kebiri (...) bir tek forması olan bahar (S: 164); 4.Kudretin bir çiçeği olan her bahar (Ş:212); 5.Umûmi bayram olan bahar (S:638); 6.Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zemin (S:671); 7.Mucize-i kudret olan zemin dolusu bütün geçen baharlar (S:719); 8.Giden baharın arkadaşları olan sair baharlar (M: 313).

Bahçe: Küçük bir daire olan bir bahçe (M: 249).

Bakar: Vâsıta-i ziraat olan bakar (S:256).

Bal: Nimetlerin en tatlısı, en lâtifi olan bal (28.L:2).

Bankalar (Riba kapları): 1.Hodgâm ellerde servetin inhisarına vesile olan riba kabları, bankalar (STİ: 78); 2.Ribanın kap ve kapıları olan bankalar (M: 513); 3.Ribânın kapıları hem de onun kapları olan (...) bankalar (S: 776).

Barışmak: Kur'ân'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslâmiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musâlaha etmek (S: 158).

Barla Gölü: Yağmurun bir annesi olan bu deniz (Barla gölü) (EL:554).

Barla: 1.Resâil-in Nur'un merkez-i intişârı olan Barla (Ş:584, STG:94); 2.Risâle-i Nur'un birinci medresesi ve tarlası olan Barla karyesi (NİK:5); 3.Sekiz sene (...) cereyan-ı imani merkezi olan bu köy (Barla) (BL:363).

Basar: 1.Aklın (...) en küçük hâdimi olan basar (Muh.:77); 2.Teşahhus-u Ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar (Ş:10); 3.Nur-u ayn-ı âlemin kavânin-i acibesi ve onun semeresi ve misal-i musaggarı olan nur-u basar (Muh.:130).

Bast-ı zaman sırrı: Ehl-i velâyet ve hakikat beyninde bir düstur-u muhakkak olan bast-ı zaman sırrı (L:15).

Başkasının dalâleti sizin hidâyetinize zarar etmez: Usûl-ü İslâmiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan (...) yani: "Başkasının dalâleti sizin hidâyetinize zarar etmez" (âyet) (EL:33).

Bedâyi': Esmâ-i Kudsiye-i İlâhiyenin cilveleri olan bedâyi' (S: 129).

Bedi' sanatlar: Esmâ-i Kudsiye-i İlâhiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi' sanatlar (S:343).

Bedir: 1.Âlem-i İslâmiyetin en acib harbi olan Bedir Harbi (EL:585); 2.Bir memba-ı garaib olan gazve-i kübrâ -yı Bedir (M:145); 3.Memba-ı mucizât olan bir gazve (Gazve-i Bedir) (M: 148).

Bediüzzaman: Bk. Said Nursi

Bekâ duâsı: Nev-i insanın en büyük ve en ehemmiyetli, en lâyık ve umûmi olan bekâ duâsı (S: 112, L:315).

Bekâ: 1.Âlâ-yı illiyyin olan (...) bekâ(...) (S: 73, MN: 38); 2.Bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların membaı ve gayesi olan beka ve lika ve saadet-i ebediye (S: 88).

Belâğat: 1.Mutâbık-ı muktezâ-yı hal olan belâğat (L:66); 2.Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezâlet (S:275); 3.(Kur'ân'ın) Âb-ı hayat olan belâgatı (Muh.:64); 4.Hüccetullahın miftahı, yalnız istiare ve mecaz üzerine müesses ve asl-ı i'câz olan belâgattır (Muh.: 69).

Benat (ve'd-i benat): Kasavet-i mücessemenin misal-i müşahhası olan ve'd-i benat (M:151).

Beni İsmail: Beni İshak'ın kardeşleri olan Beni İsmail (M:178).

Berzah: 1.İstikbal salonu olan berzah âlemi (S:686); 2.Ağzı kabir olan tarik-ı berzahiyye ve revâk-ı uhrevi (S:39); 3.Dünyadan daha güzel, daha nurani olan âlem-i berzah, âlem-i misal, âlem-i ervâh (M: 307);

Berzah seyahati: 1.Beşerin en müdhiş korkusu(...), en elim ve kasavetli ve sıkıntılı olan berzah seyahati (S:675); 2.En leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olan berzah seyahati (S:675).

Besmele: Arşı ferşe bağlayan ve kâinatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan bir hakikat (Bismillahirrahmânirrahim) (Ş:240).

Beş yüz doksan sekiz: Resâil-in Nur ve Risâle-i Nur adedi olan beş yüz doksan sekiz (makam-ı cifrisi) (STG:74).

Beş yüz kırk sekiz: Risâle-i Nur'un adedi olan beş yüz kırk sekiz (makam-ı cifrisi) (STG:74).

Beş yüz: Cifirle (...). Said'ün Nursi adedi olan beş yüz (STG:79).

Beşâret-i Kur'âniye: Risâlet-ün- Nur talebelerinin iman ile kabre gireceklerine dair olan işâri beşâret-i Kur'âniye (STG:30).

Beşer: 1.Şecere-i kâinatın semeresi olan beşer (S:652); 2.İnsan gibi büyük bir fıtratta, hilâfet-i kübrâ gibi bir rütbede, emânet-i kübrâ gibi büyük vazifesi olan beşer (S:80); 3.Kâinatın ehemmiyetli netice-i hilkati ve zeminin halifesi ve zihayatların istidadca en cemiyetli ve yükseği olan nev-i beşer (Ş:492); 4. Ebede namzed olan nev-i beşer (Muh.:116); 5.Zişuurların en câmii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştâkı (L:52); 6.Bütün mevcudât kabza-i tasarrufunda ve bütün mevcudâttaki cemâl ve kemâlât, O'nun cemâl ve kemâline nisbeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle O'na muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer (S:618); 8.Nihayetsiz semerat-ı rahmete aç olan ruh ve letâif-i beşer (NİK:145); 9.Mütenebbih olan beşer, dinsiz olamaz (Mün.: 46).

Beyan: Mânevi, gaybi, hayatdar olan beyan ve hitab çiçeği (M: 250).

Beyan-ı Kur'ân: 1.Hadsiz bir hüsn-ü cemâle mâlik olan Beyân-ı Kur'ân (S:386); 2.Haşmetli olan beyan-ı Kur'âni (L:268).

Beyaz kıllar: 1.İhtiyarlığın alâmeti olan beyaz kıllar (L:217); 2.İhtiyarlığın susmaz bir dellâlı olan beyaz kıllar (L:398).

Beyt-ül Makdis seyahati: Mucize-i Mirac'ın mukaddimesi olan Beyt-ül Makdis seyahatı (M:191).

Biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemek: Hürriyet-i şer'iyenin esasları olan (...) biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemek (HŞ:35).

Bid'at: Ahkâm-ı ubudiyette yeni icadlar. [Bid'atler merduttur. (...) Tarikatte evrat ve ezkâr ve meşrepler nevinden olsa ve asılları kitap ve sünnetten ahzedilmek şartıyla ayrı ayrı tarzda, ayrı ayrı surette olmakla beraber, mükerrer olan usûl ve esâsat-ı sünnet-i seniyyeye muhâlefet ve tağyir etmemek şartıyla, bid'a değillerdir. Lâkin bir kısım ehl-i ilim, bunlardan bir kısmını bid'aya dâhil edip, fakat bid'a-i hasene namını vermiş.] (L:50).

Bin üç yüz dört: Risâle-i Nurun tercümanı, Risâle-i Nurun basamakları olan mebâdi-i ulûma besmele-keş olduğu ve fütuhat-ı Nuriyede besmelesini çektiği ve fatiha-i hayat-ı ilmiyede (...) okuduğu zaman (STG: 99).

Bin üç yüz iki tarihi: Hizb-ül-Kur'ân'ın faaliyetine vâsıta olan bir hâdiminin [Said Nursi'nin] Kur'ân okumağa başladığı bin üç yüz iki tarihi (STG:158).

Bin üç yüz kırk altı: Resâil-in Nur'un (...) şifâdarâne etrafa intişârının tarihi ve Mucizât-ı Ahmediye Aleyhissalatü Vesselâm namında olan Risâle-i Harikanın zaman-ı te'lifi (STG:88).

Bin üç yüz kırk beş: Resâil-in-Nur'un merkez-i intişârı olan Barla karyesinde müellifine ziyade sıkıntı veril-(mesi tarihi) (STG:94).

Bin üç yüz kırk dokuz tarihi: Resâil-in-Nurun en nurani cüzlerinin telifi hengâmı ve tekemmül zamanı olan bin üç yüz kırk dokuz tarihi (STG:75).

Bin üç yüz kırk dört: Haşrin en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan Onuncu Söz'ün etrafa yayılması tarihi (STG:86).

Bin üç yüz on altı: Risâle-i Nur müellifinin, tedrisiyle istihzarat-ı Nuriye'de bulunduğu en hararetli tarihi olan bin üç yüz on altı (STG: 84).

Bin üç yüz on altı: Risâlet-ün-Nur müellifinin ihtiyarsız olarak istihzarat-ı Nuriyede bulunduğu ve umum mâlûmâtını Kur'ân'ın fehmine basamaklar yaptığı en hararetli tarihi olan bin üç yüz on altı (STG: 91).

Bin üç yüz on bir tarihi: Resâil-in-Nur müellifi Risâlet-ün-Nur'un mübârek şecere-i kudsiyesi olan Kur'ân'ın basamakları olan ulum-u Arabiyeyi tedrise başladığı (...) tarih (STG:75).

Bin üç yüz otuz beş veya altı: İşârât-ül-İ'câz Tefsiri'nin Fatiha Suresi'yle Elbakara Suresi'nin başına ait kısmı basmakla intişâr tarihi olan bin üç yüz otuz beş veya altı (STG: 79).

Bin üç yüz otuz beş: Risâle-in-Nurun Fatihası olan İşârât-ül-İ'câz Tefsiri'nin (...) intişâr tarihi olan bin üç yüz otuz beş veya altı (STG:79).

Bin üç yüz yirmi altı (tarihi): Otuz senelik halifeleri olan Hazret-i Ebu Bekir (R.A.), Hazret-i Ömer (R.A.), Hazreti Osman (R.A.) ve Hazreti Ali (R.A.)'ın ebcedi ve cifri hesabları bin üç yüz yirmi altı eder ki o tarihden sonra şerâit-i hilâfet daha takarrür etmedi. Hilâfet-i Âliyye-i Osmâniye bitti. (STG:133).

Bin üç yüz yirmi dört (tarihi): Avrupa zalimleri (...) suikasd niyetiyle Sevr Muahedesi'nde (...) gayet ağır şerâitle kâfirâne fikirlerini (...) icra etmek olan planlarını akim bırakmak için Türk milliyet-perverleri cumhuriyeti ilanla mukabeleye çalıştıkları tarihi olan bin üç yüz yirmi dört (STG:102).

Birinci Söz: Sözlerin başı olan Birinci Söz (Ş:622, STG:128, M: 499).

Bismillah Risâlesi: 1.Bismillah Risâlesi: Risâle-i Nur'un Bismillahı hükmünde ve fatihası ve besmelesi ve "Bismillah"taki büyük sırrın hakikatini beyan eden ve kısa ve gayet kuvvetli Birinci Söz namında olan Bismillah Risâlesi (Ş:616, STG:123); 2.Risâlelerin başı ve Birinci Söz olan Bismillah Risâlesi (M: 498, Ş:621, STG:127).

Bismillâhirrahmânirrahim ayeti: 1.Hazine-i esrar olan Bismillâhirrahmânirrahim ayeti (STG:123); 2.Hâlis şükrün ve sâfi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan "Bismillâhirrahmânirrahim" (S: 10).

Bitlis: Doğduğum (Said Nursi'nin) yer olan Bitlis (Ş: 374).

Bulut: Vâsıta-i rahmet olan bulut (S:439).

Bulutlar: 1.Semanın yüz örtüsü olan bulutlar (S:411); 2.Mucizât-ı rubûbiyetin en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acib perdesi olan bulutlar (S:445).

Bülbül: İlhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanat (L:117, MN:150).

Bürhan-ı inni: Dumanın ateşe olan delâleti gibi, eserden müessire olan istidlal (İ.İ.:86).

Bürhan-ı limmi: Ateşin dumânâ olan delâleti gibi, müessirden esere yapılan istidlâl (İ.İ.:86).

Büzürg-Mihr: İrân'ın âdil padişahlarından Nûşirevân-ı Âdil'in veziri, akılca meşhur âlim olan Büzürg-Mihr (L:135).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI