Cevaplar.Org

ALLAH İNANCIMIZ

Tevhid-i uluhiyet: Tek, varlığı kendinden, doğmamış, doğrulmamış, beden ve ruh olmaktan müberra, zaman ve mekandan münezzeh, gücü her şeye yeten, ezelî ve ebedî, isimleri ile bilinen, sıfatları ile ihata edilebilen, zatı ile meçhul, mutlak var olan ve bizleri var etmesiyle


Mustafa Hacet

cevaplarorg@gmail.com

2011-08-15 09:42:40

Tevhid-i uluhiyet: Tek, varlığı kendinden, doğmamış, doğrulmamış, beden ve ruh olmaktan müberra, zaman ve mekandan münezzeh, gücü her şeye yeten, ezelî ve ebedî, isimleri ile bilinen, sıfatları ile ihata edilebilen, zatı ile meçhul, mutlak var olan ve bizleri var etmesiyle varlığını vicdanlarımıza hissettiren, eşya ve hadiseleri yaratmasıyla birlikte sikkesini üzerlerinde temaşa ettiren, mülkün, melekûtun ve her şeyin sahibi Allah Teala'nın varlığına kalben ve aklen inanma ve ikna olma ve bununla birlikte, tek hâkim ve yegâne güç sahibi olarak onu tanımaktır. Ondan başkasına kulluk yapmamak ve ancak O'na ibadet edip, mutlak yardımı yalnız O'ndan istemek ve velî-i nimet olarak sırf O'nu görmek ve bilmektir.

Tevhid-i rububiyet: Cenab-ı Hakkın yarattığı mevcudatı başıboş bırakmadığına ve her an, hem yarattığına ve hem de terbiye ve ıslaha yönelik efaline inanmaktır. Onun izni olmadan bir yaprağın dahi oynamayacağını ilmen bilmek ve onun emir ve nehiylerinin dışındaki davranışların, iradî olarak sergilenmesini ihanet telakkî etmek ve bu gibi düşünce ve davranışlardan ötürü tevbe etmenin gereğine inanmaktır.

Kur'an-ı Kerim'de âlemlerin rabbi olarak kendisini bize takdim eden Hz. Allah, aynı zamanda insanı yaratıp başıboş bırakmadığını da bize Kur'an-ı Kerim'de ifade etmektedir. İnsanın yönlendirilmesi ve terbiyesi noktasında öncüler, peygamberler ve semavî kitaplardır. Haşir ise, bu terbiyeye girenlere Cennet ile bir mükâfat ve bu hakikati reddedenlere de Cehennem ile bir mücazattir ki; iman bu inançla kemalini bulur.

 Tevhid-i Ubudiyet: İbadetleri maksudun bizzat bilmektir. Allaha mabudun bilhak maksudun bilistihkak olduğu için ibadet etmektir. İbadetler faydalarından dolayı değil, Allah'ın rızası için yapılmalıdır. Ubudiyet, kulluk gereğidir.

Allah'a Nasıl İnanıyoruz?

Allah Teâlâ isimleri ile bilinir, sıfatları ile ihata edilir, ama zatı ile bir ma'lum-u meçhuldür. "Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliğim için mevcudatı yarattım" meşhur kelamından da anlaşılacağı üzere, Allah bu âlemi dilemiş ve cebren (zorla) yaratmıştır. Ve bu keyfiyeti ile de "Layüsel"dir (Yapıp ettiğinden kimse ona soru soramaz). Haddizatında kulluk hakikati de bu espiriyi kavramaktan kaynaklanır ki, imanın başlangıç noktası bu teslimiyettir

Hz. Allah'a kul olana her şey kulluk ve kölelik eder, yani hizmetkâr olur. O'na kul olmayan da her şeye kul, köle olur, yani hizmetkâr olur. İnsan iradesi ile melek üstü bir varlık haline gelebileceği gibi, şeytan altı bir varlık haline de dönüşebilir. Bizlerin ne olup olmayacağını ve ne yapıp yapmayacağını bilen Allah Teâlâ, hesap günündeki itirazlarımızı önlemek için yaşadığımız şu ara koridorda bizi imtihana tabî tutmaktadır. Ve bu imtihan olup-biteni isbat için gereklidir. Cenab-ı Hakk sıfatları ve esması ile birlikte kabullenilmeli ve bunlar birbirinin ne aynı ne de gayrıdır diyerek algılanmalıdır. Elma denince, ağacın ve tohumunun zaruretinin kaçınılmazlığı gibi.

-Devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İMAN ETMEK İLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK ARASINDA NE FARK VARDIR?

İMAN ETMEK İLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK ARASINDA NE FARK VARDIR?

Abdullah bin Ömer’in babası Hz. Ömer’den naklettiği meşhur Cibril hadisinde, Hz. Muhammed (

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

Meleklerin ve ruhanîlerin varlığına peygamberler, veliler ve âlimler işaret ettikleri gibi, mu

KUR'AN'A DAİR NOTLAR

KUR'AN'A DAİR NOTLAR

Ümmi olan bir zattan sudur eden Kur’an’ın bir Allah kelamı olduğuna ait delilimiz onun bela

İNSANIN SERÜVENİ

İNSANIN SERÜVENİ

Hayat: Âlem-i ervahdan (Ruhlar âlemi) âlem-i şehadete (Dünya âlemi) ve oradan da âlem-i misal

KIYAMET VE AHİRET

KIYAMET VE AHİRET

Öldükten sonra dirilmek (Ba'sü-ba'delmevt) Allah’ın(C.C.) sıfatlarının anlaşılabilmesi

VAHY, PEYGAMBERLER VE VELİLER

VAHY, PEYGAMBERLER VE VELİLER

Cenab-ı Hakkın emir ve isteklerini bazen Cebrail (A.S.) vasıtasıyla ve bazen de ilham ve sadık

MUCİZE VE KERAMET NE DEMEKTİR?

MUCİZE VE KERAMET NE DEMEKTİR?

Mucizeler, peygamberlerin peygamberliklerini isbat etmek için gösterdikleri harikulade olaylardır

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

Madem Allah Teâlâ vardır, kullarına isteklerini bildirecektir. Herkesle konuşması mümkün olm

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

Cenab-ı Hakk’ın sıfat-ı selbiye ve sıfat-ı subutiye adı altında sıfatları mevcuttur.

TEVHİD NÜKTELERİ

TEVHİD NÜKTELERİ

Tevhidi sadece afakî çizgide birleme olarak algılamamak lazımdır. Enfüsî dairede de insan ken

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İlahî hiçbir tebliğe muhatap olmayanlar yine de Allah Teâlâ’nın varlığını kabullenmekle

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI