Cevaplar.Org

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-2

Bu özet açıklamalardan sonra şimdi Goldziher gibilerinin ileri sürdüğü ithamlara bakalım: a. Sahabeyi Kuşkulandıracak Derecede Çokça Hadis Rivayet Ettiği İddiası


Metin Yiğit

metinyigit21@hotmail.com

2021-07-01 09:35:17

Bu özet açıklamalardan sonra şimdi Goldziher gibilerinin ileri sürdüğü ithamlara bakalım:

a. Sahabeyi Kuşkulandıracak Derecede Çokça Hadis Rivayet Ettiği İddiası 

Oryantalist iddialara göre Ebu Hüreyre'nin geniş hadis bilgisi, ondan bizzat hadis alanları bile şüpheye düşürmüştür. Onlar, bu kuşkularını açık bir üslupla ifade etmekte tereddüt göstermemişlerdir. İddia sahipleri, okuyucuya, Buharî'nin Fedâilü'l-Ashâb bölümündeki şu hadisini dayanak olarak ileri sürmektedirler. Ebu Hüreyre kendisi hakkında şöyle diyor: "İnsanlar Ebu Hüreyre çok hadis aktarıyor, diyorlar. Doğrudur; çükü ben karın tokluğuna Hz. Peygamber'in yanında devamlı bulundum. Öyle ki ne doyasıya mayalı ekmek yedim, ne de güzel kumaştan bir elbise giydim; ne bir erkek ne de bir kadın hizmetçim oldu. Açlıktan karnıma taş bağladığım olurdu."(1)

İnsaf sahibi olan biri bu rivayetten oryantalistlerin anladıklarına bedel şunları anlar: Bazı insanlar Ebu Hüreyre'nin bildiği hadis miktarına ve rivayet ettiği orana bakarak Ebu Hüreyre ne kadar çok hadis aktarıyor, diye hayret etmişlerdir. Bunun üzerine o da çok hadis aktarmasının nedenini açıklamış ve kendisinin Hz. Peygamber'in yanında devamlı bulunduğunu, dünya malına itibar etmediğini, Hz. Peygamber'den hadis almaktan başka bir şeyle ilgilenmediğini, açlıktan karnına taş basıp Hz. Peygamber'den hadis almasına engel olacak ticaret ve ziraat gibi şeylerle meşgul olmadığını, dolayısıyla başkalarının işitmediği hadisleri kendisinin işittiğini ve ezberlediğini söylemiştir. Ebu Hüreyre bu nedenleri onlara bildirince onlar da ikna olmuşlardır.

Diyelim ki, onların iddia ettikleri gibi Sahabiler, Ebu Hüreyre'nin bu haline şaşırmayıp ondan kuşkulanmışlardır. Bu durumda Sahabilerin ondan kuşkulandıkları için onu terk edip yaşadığı sürece -ki Ebu Hüreyre Hz. Peygamber'den sonra elli yıl kadar daha yaşamıştır- ondan bir daha hadis almamaları gerekirdi. Oysa onlar Ebû Hüreyre'nin belirttiği nedenlere kani olmuş ve içlerindeki kuşku böylece giderilmiştir. Eğer onun aktardığı hadisleri sakıncalı görselerdi, onun hadis aktarmasına engel olurlardı. Çünkü Sahabilerin Hz. Peygamber'in hadislerini korumada, hadislerin arasına yalanın ve gerçek dışı şeylerin karışmasına karşı son derece hassas kişiler oldukları bilinen bir gerçektir.

b. Rivayetlerde Komik ve Alaycı Bir Üslubun Varlığı İddiası

Onların iddiasına göre, Ebu Hüreyre'nin rivayetlerinin içinde alaycı bir üslupla ifade edilmiş komik şeyler vardır. Bu da onun kendine has şakacı bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Onun bu karakteri birçok kıssanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. İddia sahipleri bu iddialarında İbn Kuteybe'ye dayanmaya çalışmaktadırlar.

Konuyu bundan daha iyi saptıran ve müphem hale getiren bir şey düşünülebilir mi? Biz oryantalistlerin iddia ettikleri bu tür hadislere vakıf değiliz. Bu konuda kendileriyle tartışabilmemiz için bize sözünü ettikleri hadisleri göstermeleri gerekirdi. İbn Kuteybe'nin hangi kitabında ve nerede geçtiğini belirtmeleri gerekirdi. Zira İbn Kuteybe'nin birçok kitabı vardır ve bunların birçoğu da basılmış durumdadır. Bize somut bir şey gösterselerdi biz de İbn Kuteybe'nin bu türden bir şey söyleyip söylemediğini ve onların anladığı manada bir şey ileri sürmediğini ortaya koyabilirdik. Çünkü İbn Kuteybe'nin Te'vîlu Muhtelifi'l-Hadis adlı kitabında (s. 48 vd.) Ebu Hüreyre'ye övgüler yağdırdıktan sonra İslam Ansiklopedisi mensuplarının söylediği şeyleri ileri sürmüş olması aklın kabul edemeyeceği bir şeydir.

c. Dinî Sâiklerle Hadis Uydurduğu İddiası

Oryantalistlerin hazırladığı İslam Ansiklopedisi, Sprenger'in: Ebu Hüreyre hakkında dini saiklerle ve dini özendirmek için çokça hadis uydurmuştur, şeklindeki iddiasına yer vermektedir. Biz ne Sprenger'in ne de başkalarının, Ashab-ı kiram hakkındaki bu tür ithamlarına katılmıyoruz. Zira bu çevrelerin amacı Müslümanları değerlerinden uzaklaştırmak, dini bozmak ve gerçekleri çarpıtıp gizlemektir.

Sözün kısası, Ebu Hüreyre'ye yöneltilen bu ithamın hiçbir delili ve bu cerhin hiçbir dayanağı yoktur. Şairin dediği gibi

İddialarınıza asıl ve delil getirmezseniz

İddiaların doğurduğu sonuçlar nesepsiz olur.

والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبنائها أدعياء

Ebu Hüreyre'nin dinî saiklerle hadis uydurduğu sözü temelsiz ve tutarsız bir iddiadır. Zira biliyoruz ki dinî saik ve dindarlık bırakın Hz. Peygamber adına sıradan insanlar adına bile yalan uydurmaya engel teşkil eder. Bilerek bana yalan isnad bir kimse cehennemdeki yerini hazırlasın, hadisini rivayet eden Ebu Hüreyre nasıl olur da Peygamber adına yalan uydurur. O, her hadis rivayet edişinde, bu hadisi dile getirirdi. Yani Hz. Peygamber'den bu hadisi duymuş, ezberlemiş, başkasına aktarmış, her an hatırında tutmuş ve başkalarına hatırlatmıştır. Hz. Peygamber'den hadis aktarmaya bu hadisle başlamış olan son derece dindar ve muttaki bir mümin kişinin, Hz. Peygamber'e yalan isnat etmesi hele hele Hz. Peygamber adına yalan söylemede ileri gidip bunu dindarlık ve dinî sâiklerle yapması muhâldır.

d. Ebu Hüreyre'ye İzafe Edilen Bir Çok Hadisin Sonraki Asırlarda Ona İsnad Edildiği İddiası

Bahsi geçen çevrelerden bazı kimseler, Ebu Hüreyre'ye izafe edilen birçok hadisin sonraki asırlarda onun adına uydurulduğunu söylerler. Tarihte birçok hadisin uydurulduğunu ve bu arada Ebu Hüreyre adına da bazı hadislerin üretildiğini biz de kabul ediyoruz. Ama hadis münekkitleri ve otoriteleri bu tür hadislerin uydurma olduğunu ortaya koymuş ve bunların sahteliğini tespit etmişlerdir. Bu sahtelik hiçbir zaman gizli kalmamış ve hadis uyduranlar deşifre edilmiştir.

Netice olarak Oryantalistlerin hazırlayıp yayınladığı İslam Ansiklopedisi hakkında şunu söylemek isteriz: Eğer ansiklopediyi hazırlayanlar bu ansiklopediyi İslam kültürünün gerçek şeklini ortaya koymak amacıyla yazmışlarsa, bırakınız bunu gerçekleştirmeyi, bu hedefe ulaştırmaktan çok çok uzaklaşmışlardır. Yok eğer gayeleri Müslümanları batılıların nazarında kötü göstermek, İslam inanç esaslarını bozmak, gençleri dinlerinden soğutmak ise o zaman bu eser amacına uygundur ve hedefe ulaşmıştır.

-devam edecek-

Dipnot

1-Buharî, Fedâilu's-Sahâbe, 11.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAHABE DÖNEMİ İHTİLAFLARINDAN SÖZ ETMEK

SAHABE DÖNEMİ İHTİLAFLARINDAN SÖZ ETMEK

Ehl-i Sünnet âlimleri ihtiyaç olmadıkça Sahabe arasında baş gösteren anlaşmazlıklardan uza

“EHL-İ SÜNNET”İN ANLAMI ve KAPSAMI

“EHL-İ SÜNNET”İN ANLAMI ve KAPSAMI

Ehl-i Sünnet kavramı temelde "alem" yani belli bir fırkanın özel ismi ve ünvanı değildir. An

GÜVENİLİRLİK BAKIMINDAN İSLAM TARİHÇİLERİ

GÜVENİLİRLİK BAKIMINDAN İSLAM TARİHÇİLERİ

Aktardıkları bilgilere göre tarihçileri birkaç grupta değerlendirmek mümkündür: 1. Grup: G

İSLAM TARİHİ ESERLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖLÇÜLER

İSLAM TARİHİ ESERLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖLÇÜLER

Burada, İslâm ulemasının önde gelenleri ve muhakkik âlimler tarafından tesbit edilen ve İsl

İNSAN HÜRRİYETİ VE BEŞ TEMEL HAK

İNSAN HÜRRİYETİ VE BEŞ TEMEL HAK

Sosyal bir varlık olan insanoğlunun, topluluk olarak yaşaması, fıtratının bir gereğidir. Fer

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-2

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-2

Sultan İbrahim tahta çıkar çıkmaz başta Koçi Bey olmak üzere musâhipleri (özel danışmanl

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

Anadolu topraklarının bizlere vatan haline gelmesinde hizmeti geçmiş büyük tarihî şahsiyetle

PEYGAMBERLERİN MASÛM OLUŞU

PEYGAMBERLERİN MASÛM OLUŞU

Peygamberlerin masumiyeti konusu, çok yönlü bir konudur. Burada bizi ilgilendiren husus, peygambe

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-6

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-6

g. Ebu Hüreyre'nin Para Karşılığında Emevî Taraftarlığı ve Ali Aleyhtarlığı Yaptığı

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-5

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-5

e. Namazı Ali'nin Arkasında Yemeği Muaviyenin Sofrasında Yediği İddiası Ebu Hüreyre aleyhin

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-4

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-4

Sahabenin ve Bu Cümleden Olarak Hz. Aişe'nin Onun Rivayetlerini İhtiyatla Karşıladığı İddia

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI