Cevaplar.Org

HZ. EBU BEKİR


2006-01-09 17:08:13

Babası:

Osman bin Amir olup Ebu Kuhafe künyesi ile bilinirdi

Annesi:

Selma binti Sarh idi. Ümmü Hayr namıyla bilinirdi.

Nesebi:

Teymoğullarındandır.

Asıl adı:

Cahiliye döneminde adı Abdülkabe’dir. Abdüllat ve Abduluzza diye de çağırılırdı. Müslüman olunca Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından Abdullah diye değiştirildi.

Künye ve Lakabları :

Künyesi Ebu Bekir’dir. Aslında Hz. Ebu Bekir’in Bekir isminde bir oğlu olmamasına rağmen bu künyenin verilmesinin sebebi bilinmemektedir. Bu konuda değişik rivayetler söylenmiştir.

Hz. Ebu Bekir’in lakabları çoktur. Ancak bunların en meşhur iki tanesi “Sıddık” ve “Atik”tir. Şimdi bunların anlamları üzerinde kısaca duralım.

Sıddık: Ona bu lakabı Peygamber efendimiz (s.a.v) koymuştur. Bunun iki sebebi olduğu söylenebilir. Birincisi ; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in miraç mucizesini müşriklerin yalanmasına mukabil, onun Allah Resulüne (s.a.v)’e karşı duyduğu güven ve itminandan dolayı “bunu Muhammed söylüyorsa doğrudur “ sözünü söylemesi üzerine bu lakab ona verilmiştir.

İkinci olarak; Hz. Ebu Bekir hayatı boyunca Peygamber efendimiz (s.a.v)’in nübüvvet davasında sürekli arkasında durup onu tasdik etmesi, onu yalnız bırakmaması bu lakabın ona verilmesinde büyük rol oynamıştır. Buna işaret olarak şu rivayet kayda değerdir. Hz. Ali (r.a.) yemin ederek; “ sıdkı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takvaya erenlerin ta kendileridir.” (Zümer suresi ,33) ayet-i kerimesinin Hz. Ebu Bekir hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Nebiler Serveri “Kimi İslam’a çağırdımsa onda bir duraklama, bir tereddüt olmuştu, ama Ebu Bekir’i İslam’a davet ettiğimde, ne durakladı ne de tereddüt etti.” buyurur.(El-Bidaye, 3:30, Sire 1:265)

Atik: Çeşitli manaları vardır. Bunlardan birincisi; azad edilmiş manasına gelir. Peygamber efendimiz (s.a.v)’in “ Kim cehennemden azad edilmiş birine bakmak isterse Ebu Bekir’e baksın” hadisinden işaretle bu lakabın verilmesi en kuvvetli ihtimaldir.

Atik’in ihtiva ettiği diğer manalar ise şunlardır : yüzü güzel, cömertlikte öncülük…

Hz. Ebu Bekir’in diğer lakapları şunlardır: Çok şefkatli ve merhametli olmasından dolayı “Evvah”, Kur’an-ı Kerim’i ilk toplayan kişi olması sebebiyle “Camiul Kur’an”, malını Allah yolunda infak edip eski elbise giymesinden dolayı “Zül hilal” Peygamber efendimiz (s.a.v)den sonra halifelik makamına geçtiği için “ Halifetül Resulullah” .

Şemaili :

Uzuna yakın orta boylu , beyaz tenli, kıvırcık saçlı, zayıf bedenli, seyrek sakallı, çukur gözlü, çıkık alınlı idi.

Bazı Özellikleri :

* Karakteri; yumuşak huyluluk, çok düşünüp az konuşması, ve tevazuyla belirgindi.

* Cahiliye döneminde diyet ve borç işlerinde hakem olurdu.

* Yine o dönemde de putlardan yüz çevirmiş bir hanifti.

* Müslüman olmadan önce de bir damla içki içmemiştir.

* Araplar arasında neseb ilmini ve Arap tarihini en iyi bilenlerdendi.

* Kendi kavmi içinde rüya tabirini en iyi bilenlerdendi.

* Peygamber efendimiz (s.a.v)’in vereceği kararlarda ilk istişareye başvurduğu kişilerdendi.

* Hafızası çok kuvvetliydi.

* Çok iyi bir hatipti.

* Kumaş ticaretiyle uğraşırdı. Halifeliği döneminde bile bu mesleğini bırakmamıştı.

* Peygamberlikten önce de Efendimiz’e (s.a.v) çok yakındı. Bu konuda Ümmü Seleme validemiz şunu der:’Sanki ikiz kardeştiler’

* Peygamber efendimiz (s.a.v) bir şeye üzülse, Hz. Ebubekir’i görse hemen üzüntüsü geçerdi.

* Arap kabileleri tarihine vukufu son derece mükemmeldi. Hatta Suyuti’ye göre bu konuda onunla karşılaştırılacak kimse yoktur.

Hakkındaki ayetler :

Kuran-ı Kerim’de birçok sahabeye işaret edildiği gibi, Hz. Ebubekir’e de işaret eden ayetler vardır. Bunlar içerisinde en meşhuru Tevbe suresinin 40. ayetinde geçen “iki kişiden ikincisi” ifadesidir.

Hakkındaki hadisler :

* “ İnsanlardan dost tutmuş olsaydım, muhakkak ki Ebu Bekir’i dost tutardım.” ( Tirmizi 14; İbn-i Mace, Mukaddime 11; Müsned 1, 377, 389,395)

* “ Peygamberler müstesna insanların en faziletlisi Ebu Bekir’dir.” ( Feyzü’l Kadir 1/90)

* Amr bin As diyor ki: “ Hazreti Peygamber beni Zat-ı Selasil gazasına giden beni orduya memur etmişti. Geldiğimiz zaman Resul-i Ekrem’i gördüm, ona ‘en çok sendiğin kimdir?’ dedim. Resulullah, Aişe, dedi. Erkeklerden en çok sevdiğin kimdir diye sordum. Resul-i Ekrem, Aişe’nin babası dedi. Sonra kimdir, dedim. Ömer dedi.sonra başkalarını saydı.” ( Buhari, 4. cilt, s. 192, İstanbul matbaası)

* “Dünyada hiçbir kimsenin malı benim için Ebu Bekir’in malı kadar yararlı olmamıştır.” (Buhari, Menakib-i Ebi Bekir)

* Herkeste iyiliklerimin karşılığı vardır, Ebû Bekir hariç- Müslim Fezailü’s Sahabe; 2, Tirmizi: Menakıb: 15

 * Enes bin Malik rivayet ediyor: ‘Resulullah (s.a.v) Hira Dağı üzerindeydi.bir ara dağ şiddetle sarsıldı. Peygamber efendimiz (s.a.v) ‘Sakin ol! Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve bir de şehit vardır.’ buyurdu. O sırada dağda, Peygamber efendimiz (s.a.v), Ebu Bekir, Ömer, Osman bulunuyordu.” (Buhari, Fedailü’l- Ashab,101; Tirmizi Menakıb, 27)

 Hakkında Söylenenler

* Hz. Ebu Bekir‘in vefat haberini duyar duymaz hıçkırıklara boğulan Hz. Ali, koşarak evine kadar gelir ve edepten iki büklüm şunları söylemeye başlar:‘Allah sana merhamet etsin ya Ebu Bekir! Sen insanların İslam yönüyle en önde olanı, iman yönüyle en mükemmeli, Allah tan en çok korkanı, yük itibariyle de en ağırının altına gireniydin.

Resulullah’ın izinde yürüme konusunda senden daha hassas, arkadaşları konusunda da senden daha duyarlı kimse olamaz. (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 9/48)

* İbn-i Abbas, onun için şöyle der: ‘Allah Ebu Bekir’e rahmet etsin. Vallahi o Kur’an okur, taraf tutmaz, gayr-i meşru yola sapmaz, şeriatın hoş karşılamadıklarından men eder, dinini bilir, Allah’tan korkar, gecelerini namazla gündüzlerini oruçla geçirirdi. Dünyaya bel bağlamazdı. Halk arasında adaletle hükmetmeye önem gösterirdi. Marufu buyurur iyiliğe koşardı. Her haline şükür eder, sabah akşam iyilik, ihtiyat, az ile yetinmekte arkadaşlarından üstündü. Onu ayıplayana , onda eksiklik görene de Allah kıyamet gününe kadar lanetçileri musallat kılsın.’

* Abdullah İbni Ömer şöyle der: “ Kureyş’ten 3 kişi, insanlar içinde en güzel yüzlü, en iyi ahlaklı ve en iyi hayalıdır. Seninle konuştuklarında yalan söylemezler, sen onlarla konuştuklarında seni yalanmazlardı. Bu üç kişi Ebu Bekir, Osman ve Ebu Ubeyde’dir.” (El-Hilyetü’l-Evliya, 1,56; El-İsabe,2, 253)

* Hz. Ömer diyor ki: “ O halifeliği döneminde insanları İslam prensiplerine o derece alıştırmıştır ki, ben yönetimi ele aldığım zaman hiçbir güçlükle karşılaşmadım.” (Kenz’ul Ummal 3, 300)

* Yine Hz. Ömer bir yerde şöyle der: “Ebu Bekir’in bir gecelik veya bir saatlik ameline karşılık bütün ömrüm boyunca yaptığım ibadetime değişirim.” (Efendimizle hicreti ve mağarada geçirdikleri geceyi kastetmiştir.)

* Hz.Aişe validemiz babası hakkında şöyle der: “Resulullah vefat ettiğinde, babamın karşılaştığı zorluklar, sağlam dağlara yüklenseydi onları paramparça ederdi. Allah’a yemin ederim ki, babam insanların ihtilafa düştükleri her konuyu İslam’daki değer ve ilgisine göre en süratli bir biçimde çözdü.”

* Yine Hz. Aişe validemiz babası hakkında şu enfes tabiri kullanır: “Babam gözü yaşlı, gönlü hüzünlü, sesi zayıf biri idi.”

* Hz. Ebubekir hakkında müstakil bir eser keleme alan Seyyid Süleyman Nedvi diyor ki; “Hiçbir İslam reisi Hz. Ebubekir’in reisliği sırasında kazandığı başarılara denk işler başaramamıştır.” Hz. Ebubekir-s:169

* Fethullah Gülen Hocaefendi şöyle diyor Hz. Sıddık hakkında: “Hususî fazilette bütün ümmet bir araya gelse yine Hz. Ebu Bekir'e (r.a.) denk olamazlar.’ Asrın Getirdiği Tereddütler-3 s:8

Bir röportajında da şu ifadeleri kullanıyor: “Hz. Ebu Bekir, iki sene gibi az bir zamana o kadar çok şey sığdırmıştır ki, onu görmekte zorlanıyorum; onu anlamak için dönemini adeta x–ray ışınlarıyla incelemek lazım diye düşünüyorum.. (Mehmed Gündem-F.Gülenle 11 Gün)

SÖZLERİNDEN SEÇMELER

* Hayır işlerinde acele edin, çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var.

* Amelin sırrı sabırdır.

* Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir.

*Kim Allah’ın rızası kazanmak uğruna nefsini azarlarsa Allah o kimseyi kendi azarlamasından emin kılar.

*Sana yol göstermek isteyenden durumunu gizleme, aksi takdirde kendini aldatırsın.

*Akrabalar arasında düşmanlık ormandaki ateş gibidir.

*Veciz konuşmanın sırrı boş konuşmayı terk etmektedir.

*Dünya müminin pazarıdır. Gece ile gündüz sermayesi, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem ise zararlarıdır.

* Sırrın senin kanındır, onu akıtma.

*Allah’ın varlığını idrak etmekten aciz olduğunu anlamak O’nu hakiki idraktir.

*Umutlarınız yok olup kötü amellerinizle baş başa kalmadan önce ömrünüzü düzeltin.

*Bir toplum Allah yolunda cihadı bırakırsa, Allah o toplumu alçaltır.

*Sabırda bela sabırsızlıkta yarar yoktur.

*Ölüm, ahiret belalarının hepsinden kolay, dünya belalarının hepsinden zordur.

*Bilir misiniz cezası en çabuk gelen günah hangisidir?; azgınlık, ana baba ve akrabalarla ilişkisini kesmektir.

* Allah’a en itaatkar insan günahına en çok düşman olandır.

* Her şeyde tehdit savurma, aksi takdirde heybetin gönüllerde silinir.

*Ne söylediğini ve nerede söylediğini iyi düşünün.

 

KAYNAKÇA

1) Hz. Ebu Bekir, Seyyid Süleyman Nedvi, Timaş Yayınları-İst-2004

2) Hz. Ebu Bekir, Bekir Burak, Rehber Yayınları-İst-2005

3) Hz. Ebu Bekir, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Erkam Yayınları-İst

4) Muhtasar Hayatü’s Sahabe, M. Yusuf Kandehlevi, Ravza Yayınları-İst-2000

5) Fezail-i A’mâl, M. Zekeriyya Kandehlevi, Gülistan Neşriyat-İst

6) Kur’an-ı Kerim’de Sahabe, Dr. Ergün Çapan, Işık Yayınları-İzmir-2002

7) Cennetle Müjdelenen On Sahabe, Ahmed Kurucan & Zühdü Mercan, Feza Gazetecilik A.Ş.-İst-2001

8) Alevilik Nedir?, Mehmed Kırkıncı, EKEV Yayınları-İst-1987

9) Asrın Getirdiği Tereddütler, M. Fethullah Gülen, Nil Yayınları-1998

10) Fethullah Gülen’le On Bir Gün, Mehmet Gündem, Alfa Yayınları-İst-2005

11) Sahabeler Ansiklopedisi, Heyet-Nesil Yayınları-İst

12-Dört Halife’den Vecizeler Sözlüğü- Mehmet Yılmaz-Şule Yayınları- İst-2003

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Halil, 2014-11-20 14:05:17

Ebû Bekr, Bekrin babası demekdir. Bekr isminde oğlu yokdur. Fekat, Arabistândaki âdete göre, oğlu olmak için, bir erkek babası diye soyadı konulurdu. Bunun için, kendisine Ebû Bekr demiş idi.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mira, 2014-10-19 04:36:36

çok uzun bana kısaca lazım nereden hangi siteden bulurummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

zeynep, 2014-04-08 06:25:43

Çok güzel anlatılmış

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

aysun, 2012-12-08 16:44:05

çok güzel anlatılmış 9 yaşında kızım var onada okuttum.lütfen çocuklarımızı doğru yönlendirelim,dinimizi öğretelim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

misafir99, 2012-09-11 21:52:03

güzel bir yazı olmuş, allah razı olsun. hz. ebubekir (r.a) nın cahiliye dönemindeki isimlerinin Abdulkâbe ve Abdulluzza olduğunu biliyordum. ama Abdullat ismini şimdi öğrendim. sıraladığınız kaynaklardan hangisinde geçiyor? belirtirseniz sevinirim. selam ve dua ile...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ceset, 2012-05-02 12:18:25

çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk uzunnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

melike, 2009-03-23 04:54:20

çok güzel bir şey

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

fatma, 2008-09-09 10:54:07

çok güzel onların adını duyunca çok hüzünleniyom o büyük sahabileri çok seviyom allah razı olsun keşge şimdiki zaman da olsalardı

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

aysel çelikkaya, 2008-05-08 12:56:37

çok hoşuma gitti allah hayırlısını versin herkesin hakkıda

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

emre, 2008-01-21 15:48:57

çok net tebrikler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ince sızı, 2007-10-31 15:11:00

GÜZEL HAZIRLANMIŞ AMA BİRAZ DAH GENİŞ KAPSAMLI OLABİLRDİ. DAHA DA ÖZEL AYRINTILARA YER VERİLSE DAHA GÜZEL OLURDU.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

MEHMET, 2007-08-02 04:51:56

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

şule, 2007-07-26 03:04:15

hayatımda bukadR GÜZEL Bİ ANI GÖRMEDİM

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ebubekir, 2007-03-16 02:32:36

benı aydınlattıgınız ıcın tsk ederim

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ümit, 2007-02-24 05:53:11

beğendim

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

burak balkan, 2007-01-06 22:05:29

gerçekten güzel şeyler öğrendik teşekkürler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mehmet, 2006-10-18 00:45:11

çok berrak bir anlatım bubüyük zatı rahmetle anıyorum

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ahmet, 2006-10-18 19:42:05

Çok güzel bir yazı.İstediyim her burda var.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ÖZLEM, 2006-09-23 09:18:35

SÜPER

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

arasat, 2006-09-06 19:03:24

Allah razı olsun çok güzeldi.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhammed şirin , 2006-09-05 17:58:11

harika

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Sami Altun, 2006-03-19 18:50:38

Ufuk açıcı bir çalışma..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Muammer BATURAY, 2006-03-19 18:39:23

BU YAZIYI DERLEYİP TOPLAYIP BİZLERE SUNANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN .

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

oguzhan yıldız, 2006-02-14 12:51:32

bu yazıyı yazan kardesimize sevgı ve saygılarımı sunuyorum şanlı sahabemizi cok guzel sekılde anlatmıs allah razı olsun yazılarının devamı dılegıyle...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

enes yusuf, 2006-02-13 23:14:07

HZ.EBU BEKİR gibi büyük bir şahsiyeti bu kadar kısa cümlelerle bu derece iyi anlatabilmeniz konuya olan vukufiyetinizi çok rahat gösteriyor şahsım adına fevkalade istifade ettiğimi gizleyemiycem devamını sabırsızlıkla bekliyoruz

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

İLBEYİ BAYINDI, 2006-02-03 14:29:17

ÇOK GÜZEL OLMUS ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK DEVAMI GELİR İNŞALLAH

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

nurcan sevimli, 2006-01-19 23:38:54

Yazıyı ama özellikle hz. Ebubekirin bazı sözlerini çok beğendim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mehmet furkan ip, 2006-12-23 20:20:02

gercekten cok iyi odevimi burdan yazdım

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Sadi Arslan, 2006-01-15 21:00:43

Bu yazıyı okuyarak Hz Ebu Bekir'le ilgili olarak pek çok şey öğrenmiş oldum. Yazara teşekkürlerimi sunarım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

alisen kaya, 2006-01-11 19:23:36

yaziniz güzel bir derleme olmus sayin abdullah bey. Hazirlanma stili orjinal.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Kerim Emek, 2006-01-11 21:51:18

Hz. Ebubekir hakkında birarada bilgileri bulmuş oldum. Allah razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HZ. EBU UBEYDE B. CERRAH (RADIYALLÂHU ANH)

HZ. EBU UBEYDE B. CERRAH (RADIYALLÂHU ANH)

Her ümmetin bir emini vardır. Bu İslâm ümmetinin de emini Ebû Ubeyde bin Cerrah’dır. (H

HZ. SA’D B. EBU VAKKAS (RADIYALLÂHÜ ANH)

HZ. SA’D B. EBU VAKKAS (RADIYALLÂHÜ ANH)

İşte benim dayım Sa’d, böyle bir dayısı olan var mı? (Hadis-i şerif) DOĞUMU * H

HZ. ZÜBEYR B. AVVAM (RADIYALLÂHU ANH)

HZ. ZÜBEYR B. AVVAM (RADIYALLÂHU ANH)

Her peygamberin bir havârisi vardır. Benim de havârim Zübeyr’dir. (Hadis-i şerif)

HZ. TALHA B. UBEYDULLAH (RADIYALLÂHU ANH)

HZ. TALHA B. UBEYDULLAH (RADIYALLÂHU ANH)

Talha ve Zübeyr, Cennette benim komşularımdır. (Hadis-i şerif) DOĞUMU * Hicretten yirmi seki

HZ. ALİ(RADIYALLÂHÜ ANH.)

HZ. ALİ(RADIYALLÂHÜ ANH.)

Ben hikmetin sarayıyım, Ali de onun kapısıdır” Hadis-i Şerif DOĞUMU

HZ. OSMAN (RA)

HZ. OSMAN (RA)

Cennette her peygamberin bir dostu vardır. Benim de dostum Osman’dır.” Hadis-i Şerif DOĞU

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

"Tutumlu kişi asla fakir olmaz."

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*İmam Ahmed b. Hanbel'in Vefatı(31 Temmuz 855) *Osman Bey Vefat Etti.(1 Ağustos 1326) *Irak'ın Kuveyt'i İşgali(2 Ağustos 1990) *Almanya, Fransa'ya Savaş İlan Etti.(3 Ağustos 1914) *İngiltere, Almanya'ya Savaş İlan Etti.(4 Ağustos 1914)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI