Cevaplar.Org

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğunu şöyle açıklamaktadır: "Eğer O (Peygamber, iddia ettiğiniz gibi) kendiliğinden bize bir söz uydurup yakıştırmağa kalkışsaydı onu hınçla yakalar, sonra yüreğini söker çıkarırdık. Ve sizden hiç kimse de onu elimizden alamazdı." (Hakka Suresi, 44-46).


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2022-05-17 09:06:45

2. ŞÜPHE: Sünnetin bir teşri kaynağı olduğunu inkar etmek için Mealcilerin ileri sürdükleri şüphelerden biri de Sünnetin Allah'tan gelen bir vahiy olmamasıdır. Onların iddiasına göre Sünnet insanların yalan ve uydurma yoluyla peygamber sas'a nisbet ettikleri sözlerden ibarettir. Bu sözlerin Hz. Peygamber (sas)'den çıkmasında vahyin hiç bir etkisi yoktur. Peygamber (sas)'e Kur'an'ın ihtiva ettiği şeylerden başka hiç bir vahiy inmemiştir. Ve şöyle diyorlar: "Bize sadece Allah'ın indirdiği vahye uymak emredildi." Onlara göre bu uydurulmuş hadisler içerisinde her ne kadar isnadı sahih bazı hadisler olsa bile, sadece Kur'an'a uymakla mükellef olduğumuz için, bu tür hadislere uymak vacip olmaz. Çünkü bunlar Allah'tan gelmiş bir vahiy değil, bizim gibi insan olan bir peygamberin kendi içtihadıdır. Hadisçiler Allah'tan peygamberine gelen vahyin iki kısım olduğuna inanırlar. Vahy-i metluv (kitap olarak okunan açık vahiy, yani Kur'an), Vahy-i gayr-i metluv (kitap olarak okunmayan ve sünnet adı verilen hadisler). Vahyin bu taksimi yahudilerden ödünç alınan bir inançtır.

CEVAP:

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğunu şöyle açıklamaktadır: "Eğer O (Peygamber, iddia ettiğiniz gibi) kendiliğinden bize bir söz uydurup yakıştırmağa kalkışsaydı onu hınçla yakalar, sonra yüreğini söker çıkarırdık. Ve sizden hiç kimse de onu elimizden alamazdı." (Hakka Suresi, 44-46).

Bu âyet peygamberin Allah'ın emri olmaksızın kendi başına din hakkında bilgi vermediğini, aksine şayet inanç, ibadet, muamelat konusunda bir hüküm söylemişse onları Allah'ın emri ve haberi doğrultusunda beyan ettiğini çok açık bir şekilde belirtmektedir. Hatta peygamberler çok sefer kitap olarak getirmedikleri şifahi konuşmalarında kitapta geçmeyen helal ve haramlardan da bahsetmektedirler. âyette geçen böyle bir uyarıdan sonra Hz. Peygamberin kendiliğinden bir şeyi helal ve haram kılması veya dinde sınırlama veyahut genişleme yapması mümkün müdür?

Demek ki onun hareketleri, sukûnetleri ve teşri ile ilgili sözleri hep ilahi iradeye uygundur. Allah'ın ona yönelik bilgilendirmesi olmadan din konusunda herhangi bir söz, fiil ve sukutun çıkması mümkün değildir. Bu bilgilendirmenin de yolu vahiydir. İşte bu sebeple alimlerimiz kuran mushafına geçmeyen nebevi ifadelere vahy-i gayr-ı metluv demişlerdir.

Nitekim ailevi bir konuda bile "sana bunu kim haber verdi" diye sorulan soruya şu âyette geçen cevabı vermiştir:

"Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber, bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi" dedi." (Tahrim, 3)

Demek ki Hz. Peygamber (sas) kendi hevasından konuşmamaktadır. Nitekim âyet bunu açık nas ile ifade eder: "O, hevasından konuşmuyor, konuştuğu şey, kendisine vahyedilenden başkası değildir. " (Necm, 3-4). İmam Kurtubî bu âyeti tefsir ederken şöyle der: "Bu âyet, Sünnetin de Allah'tan indirilen vahiy gibi olduğuna delalet eder."

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi İslâm alimleri vahyi iki kısma ayırırken başka bir kaynağa müracaat etmemişler, Kur'an'daki bu tür âyetlerden ve Hz. Muhammed'in tatbikatlarından hareketle böyle bir taksim yapmışlardır.

Müslümanların vahy-i gayri metluv taksimini yahudilerden aldığını söyleyenlerin delilleri yoktur. Çünkü bu konuda hangi müslüman alimin hangi yahudi kitaba dayandığını isbat eden bir delilleri de bulunmamaktadır. Sadece zan, itham ve tahminlerine dayanarak kişisel yorumlar yapmaktadırlar. Bu tür delilsiz ve mesnedsiz iddiaların hiç bir ilmi kıymeti de yoktur. Böyle bir iddia ile hareket edildiği takdirde Kur'an'da bulunan bir çok âyetin, kıssanın, hükmün de Tevrat ve İncil'den alındığı söylenecektir ki, bu metot oldukça yanlıştır. Kaynağı semavi olan dinlerde ve kitaplarda bazı benzerliklerin olması, Kuran ve Sünnetteki bazı hükümlerin onlardan alındığı anlamına gelmez. Zira Hz. Peygamberin başka bir kaynağa ihtiyacı yoktur. Ayetin beyan ettiği gibi "Söyledikleri şeyler vahiyden başka bir şey değildir!"

Kardeşiniz(merhum) Molla Musa el-Celalî (Geçit)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI