Cevaplar.Org

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı “el-Burhân” adlı kitâbına bir şerh olarak yazılmıştır. Ancak açıklamanın çok yönlü ve kapsamının geniş olması sebebiyle bir nev‘i bağımsız bir eser olarak algılanmakta ve “Ta‘lîkât” denildiğinde Bediüzzamân’a ait müstakil bir mantık kitâbı akla gelmektedir.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2022-05-03 07:22:15

Birinci Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu çalkantılı yıllarda Van'daki Horhor Medresesi'nde talebelerine yüzyüze dersler okutan Üstâd Hazretleri, 1913'te Mantık ilimine dair Gelenbevî'nin "el-Burhân" adlı kitâbını talebelerinden Molla Habib'e ders verirken kendi takrîrlerini yani aktarım ve açıklamalarını yazdırmak suretiyle Ta'lîkât eserini te'lif etmiştir.

Risâle-i Nûr Külliyâtı'nda bir kaç yerde Ta'lîkât eserine şu şekilde değinilmiştir.

"Hem Eski Saîd'in ilm-i mantık noktasında bir şâheser hükmünde bulunan gayr-ı matbû' Ta'likât'tan süzülen i'câzlı bir îcâz-ı hârikada, müdakkik ulemâları hayret ve tahsînle dikkate sevk eden, matbû' "Kızıl Îcâz" nâmındaki Risâle-i Mantıkiye ...." (Kastamonu Lahikası, s.153, Tenvîr Neşriyât)

"Ta'lîkât mantıkta bî-nazir bir eserdir, nazariyât-ı mantıkiyeyi tatbikata takrib eder." (İçtima-i Reçeteler-II, s.11, Tenvîr Neşriyât)

"Ve İlm-i Mantıkta, İbn-i Sina'nın te'lifatından geçecek "Ta'lîkât" namında hârika bir risâlesi var. İşkâl-i mantıkiyeyi "Kıyâs-ı İstikraî" cihetiyle on bine kadar iblâğ edip hiçbir âlimin yetişemediği bir derece-i ihâta göstermiş." (Barla Lahikası, s.141, Tenvîr Neşriyât)

Tenvir Neşriyat olarak , elinizdeki eseri Molla Habib ağabeyin el yazma nüshalarını esas alarak Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Beki Hocamızın titiz çalışması neticesinde tercüme ettirerek siz azîz okuyucularla buluşturmuştur.

Arapça metin ve bu metne ait tercüme karşılıklı sayfalara gelecek şekilde düzenlenmiş ve bununla birlikte azâmî istifadeye sebep olması için sayfa altlarına lugatçe ve kitabın sonuna da genel bir indeks eklenmiştir.

ÖNSÖZ

Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.

İnsânı rahmin duvarına ta'lîk ettiği bir nutfeden ve insân olmaya namzed bir 'alaka'dan yaratan, onu konuşma kâbiliyeti olarak nutuk ve mantıkla donatan sonsuz ilim ve hikmet sâhibi Allâh'a hamdolsun. Mantıkla müşeyyed olup hem akla hem kalbe hitâb eden Kur'ân'ın vahyine muhâtab olan Hz. Muhammed'e (s.a.v), onun âline ve ashâbına salat ve selâm olsun.

 

Ta'lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî'nin Mantıkla ilgili yazdığı "el-Burhân" adlı kitâbına bir şerh olarak yazılmıştır. Ancak açıklamanın çok yönlü ve kapsamının geniş olması sebebiyle bir nev'i bağımsız bir eser olarak algılanmakta ve "Ta'lîkât" denildiğinde Bediüzzamân'a ait müstakil bir mantık kitâbı akla gelmektedir.

Üstâd'ın meşhûr "Kızıl Îcâz" adlı mantık kitâbının da ondan süzüldüğü, mantık ışıklarını ondan aldığı "Ta'lîkât"ın tarafımızdan tercüme edilmesini takdîr eden Hakîm-i Rahîm'in hikmet ve rahmetinin katreleri sayısınca O'na şükürler olsun.

Daha önce tercüme ve şerhini yaptığım "Kızıl Îcâz" kitâbı beklentimizin ve haddimizin çok üstünde Mantık ilminin mütehassısı olan muhterem âlimlerimiz tarafından tasvîb görmesi ve bu vesiyle ile "Ta'lîkât"ın da tarafımızdan tercüme edilmesine dair isteklerin bulunması, "Tenvîr Neşriyât"taki değerli kerdeşlerimin de bu konudaki ısrarları karşısında olumsuz bir tavır takınmanın hiçbir açıdan faydalı olmayacağı, bilakis özellikle uhrevî ticâret açısından zararlarının olacağı kanâatına vardım ve bu zor çalışmayı deruhte ettim. Bununla beraber -klasik medreselerimizde mantık ilmini okuyup, okutmama rağmen- bu konuda yaptığım işin boyumu aştığını biliyorum. Ancak bu iki kitâbın da müellifi olan Bedîüzzamân'ın ihlâsı, samîmiyeti ve mevhibe ilminin imdâdına İlâhî inâyetin koştuğunu düşünüyor ve tavus kuşunun sırtında yolculuk yapan karınca misâli, bu mantık yolculuğumuzda inâyete mazhar Üstâd'ın gölgesinde tevfîk-i İlâhiyeye nâil olmayı temennî ediyorum.

Bu çalışmamızda ortaya çıkan bütün güzelliklerin kaynağının lütf-u İlâhî olduğu, her türlü kusurun menbaının ise kendim olduğu konusunda asla şüphe etmemekteyim.

Vesselâm...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin bir devre ışık tutan hatıratı vefatının altıncı

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilme

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman’ın mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ah

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kaza

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Han

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Ule

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, üç sene evvel dar-ı bekaya irtihal eden merhum İsmail Çetin Hocae

MEHMED KIRKINCI HOCA VE HİKMET PIRILTILARI

MEHMED KIRKINCI HOCA VE HİKMET PIRILTILARI

Mehmed Kırkıncı Hoca’nın Hikmet Pırıltıları ismi en son, 2007’de Zafer Yayınları’nd

YUSUF ÖZCAN İLE “BİNBİR DAMLA” ÜZERİNE SÖYLEŞİ

YUSUF ÖZCAN İLE “BİNBİR DAMLA” ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Gençlik ve Namaz ile Gençlik ve Evlilik kitaplarının yazarı Yusuf Özcan’ın yıllardır mera

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI