Cevaplar.Org

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1958: (H.1290, M.1873)


Bilal Tunç

bilaltunc35@gmail.com

2022-05-03 07:15:27

 

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1958: 

(H.1290, M.1873)

İki târih de yanlış!...

2- Mâidet-ül Kur'ân ve Hazînet-ül Bürhân, A. Feyzi Kul, İttihad-2006, s.25: 

(Hicrî-Şemsî 1255, Hicrî-Kamerî 1293, Mîlâdî 1877)

İstihrâcla bulunan bu târihler ancak takrîbî olabilir.. Çünki vesîkalarla tam mutâbık değiller..

Hicrî-Şemsî Takvim, Güneş yılı esaslı olup Peygamber Efendimizin Mekke'den Medîne'ye hicretinin sonunda Kuba köyüne vardığı 20 Eylül 622 târîhi başlangıç olarak alınmaktadır.

H. Şemsî 1255[*]; (Mîlâdî; 20 Ey. 1876/19 Ey. 1877), (Rûmî; 8 Ey. 1292/7 Ey. 1293), (H. Kamerî; 1 Ramazân 1293/11 Ramazân 1294) târihleri arasına geliyor.. Hicrî-Kamerî 1293'ün Berât gecesi 5 Eylül 1876 (H. Şemsî 1255'den 15 gün evvel)…

3- Bedîüzzaman Saîd-i Nursî, Mufassal Târihçe-i Hayâtı, Abdülkadir Badıllı, İttihad Yayıncılık-1998:

(Mîlâdî 1877, Rûmî 1293, Hicrî 1294)

 Rûmî 1293, doğru.. Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Tezkiresindeki ve destekleyen istihraçlardaki H.1295 târîhine îtibâr edilmediğinden diğerleri takrîbî olmuş..

 4- Bilinmeyen Taraflarıyla Bedîüzzaman Saîd Nursî, Necmeddin Şahiner, Nesil Yayınları-2006: (Rûmî 1293, M.1876-1877)

 N. Şahiner de Rûmîyi doğru aldığı hâlde, mezkûr belgedeki Hicrî 1295'i dikkate almadığı için isâbet edememiş.. R.1293'ün, 1876 ile kesişmesi mümkin değil!..

 5- Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzamân Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyeti – Birinci Kitap, Prof. Dr. A. Akgündüz, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2013: 

(Rebîülevvel 1295 Hicrî, Mart 1293 Rûmî, Mart 1878 Mîlâdî)

Akgündüz, Belge serdetmişse de, ay ve günlerde iltibâs yapınca işler karışmış!.. Rûmî doğum târîhi, (24 Kânûnievvel 1293-28 Şubat 1293) arasında olması gerekirken Mart 1293 olmuş!?.. (R. Mart 1293 1877'de kalıyor!..). Rebîülevvel 1295'in 8'inden sonrası ise R. Mart 1294'e geçiyor!?.. Hem Hicrî, hem Rûmî, hem Mîlâdî târihlerin sınırları ihlâl edilmiş!...

*** 

 Belgelere Göre Bedîüzzamân'ın Doğum Târîhi:

 

 Doğum târîhini doğru hesaplamada birinci derecede faydalanacağımız vesîka, Dârü'l-Hikmet'de iken doldurulan nüfus, eşkâl ve ikāmet bilgilerinin bulunduğu 26 Eylûl 1921 târihli Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Tezkiresi.. Ve Belge ile uyumlu iki de istihrâc…

 Belge:

"Târîh-i (..) velâdeti: 1295 (bin ikiyüzdoksanbeş) ve 1293 (bin ikiyüzdoksanüç)" 

 İstihrâc:

(1): "… ya'nî arza bastığın zaman ki, cifirce 1295 Arabî93 Rûmî târîhîdir ki, târîh-i velâdetine ve Rus Harb-i müdhişine tevâfukla berâber.."

(2): "... 1293 eder. İşte bu târih, Rus'un Âlem-i İslâm'ın felâketine sebep olan 93 dehşetli harbin zamânına ve Risâle-i Nur müellifinin târîh-i velâdetine tam tamına tevâfuku şüphesiz kasdî bir işâret-i gaybiyedir."

 R.1293-H.1295 örtüşmesi; H.1295'in ilk 67 gününe (1 Muharrem 1295-8 Rebîülevvel 1295), R.1293'ün son 67 gününe (24 Kânûnievvel 1293-28 Şubat 1293), bunlar da 5 Ocak 1878-12 Mart 1878 târihleri arasına geliyor.

***

[*]: Başlangıçtan Günümüze Bâzı H. Şemsî Yılların Mîlâdî Karşılıkları:

 H. Şemsî 1 : 20 Ey. 622/19 Ey. 623

H. Şemsî 2 : 20 Ey. 623/19 Ey. 624

H. Şemsî 3 : 20 Ey. 624/19 Ey. 625

H. Şemsî 4 : 20 Ey. 625/19 Ey. 626

H. Şemsî 5 : 20 Ey. 626/19 Ey. 627

H. Şemsî 6 : 20 Ey. 627/19 Ey. 628

H. Şemsî 7 : 20 Ey. 628/19 Ey. 629

H. Şemsî 8 : 20 Ey. 629/19 Ey. 630

H. Şemsî 9 : 20 Ey. 630/19 Ey. 631

H. Şemsî 10 : 20 Ey. 631/19 Ey. 632

H. Şemsî 11 : 20 Ey. 632/19 Ey. 633

H. Şemsî 12 : 20 Ey. 633/19 Ey. 634

H. Şemsî 13 : 20 Ey. 634/19 Ey. 635

H. Şemsî 14 : 20 Ey. 635/19 Ey. 636

H. Şemsî 15 : 20 Ey. 636/19 Ey. 637

H. Şemsî 16 : 20 Ey. 637/19 Ey. 638

H. Şemsî 17 : 20 Ey. 638/19 Ey. 639

H. Şemsî 18 : 20 Ey. 639/19 Ey. 640

H. Şemsî 19 : 20 Ey. 640/19 Ey. 641

H. Şemsî 20 : 20 Ey. 641/19 Ey. 642

H. Şemsî 21 : 20 Ey. 642/19 Ey. 643

………………………………………………..

H. Şemsî 30 : 20 Ey. 651/19 Ey. 652

H. Şemsî 40 : 20 Ey. 661/19 Ey. 662

H. Şemsî 50 : 20 Ey. 671/19 Ey. 672

H. Şemsî 60 : 20 Ey. 681/19 Ey. 682

H. Şemsî 70 : 20 Ey. 691/19 Ey. 642

H. Şemsî 80 : 20 Ey. 701/19 Ey. 702

H. Şemsî 90 : 20 Ey. 711/19 Ey. 712

H. Şemsî 100 : 20 Ey. 721/19 Ey. 722

H. Şemsî 200 : 20 Ey. 821/19 Ey. 822

H. Şemsî 300 : 20 Ey. 921/19 Ey. 922

H. Şemsî 400 : 20 Ey. 1021/19 Ey. 1022

H. Şemsî 500 : 20 Ey. 1121/19 Ey. 1122

H. Şemsî 600 : 20 Ey. 1221/19 Ey. 1222

H. Şemsî 700 : 20 Ey. 1321/19 Ey. 1322

H. Şemsî 800 : 20 Ey. 1421/19 Ey. 1422

H. Şemsî 900 : 20 Ey. 1521/19 Ey. 1522

H. Şemsî 1000 : 20 Ey. 1621/19 Ey. 1622

H. Şemsî 1100 : 20 Ey. 1721/19 Ey. 1722

H. Şemsî 1200 : 20 Ey. 1821/19 Ey. 1822

………………………………………………..

H. Şemsî 1210 : 20 Ey. 1831/19 Ey. 1832

H. Şemsî 1220 : 20 Ey. 1841/19 Ey. 1842

H. Şemsî 1230 : 20 Ey. 1851/19 Ey. 1852

H. Şemsî 1240 : 20 Ey. 1861/19 Ey. 1862

H. Şemsî 1250 : 20 Ey. 1871/19 Ey. 1872

H. Şemsî 1251 : 20 Ey. 1872/19 Ey. 1873

H. Şemsî 1252 : 20 Ey. 1873/19 Ey. 1874

H. Şemsî 1253 : 20 Ey. 1874/19 Ey. 1875

H. Şemsî 1254 : 20 Ey. 1875/19 Ey. 1876

H. Şemsî 1255 : 20 Ey. 1876/19 Ey. 1877

………………………………………………...

H. Şemsî 1300 : 20 Ey. 1921/19 Ey. 1922

H. Şemsî 1400 : 20 Ey. 2021/19 Ey. 2022  

H. Şemsî 1401 : 20 Ey. 2022/19 Ey. 2023

………………………………………………….

**(Cedvel: B. Tunç)

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

Soru: Ebced ve cifir İslam ulemasınca reddedilmişken Said Nursi neden bunlarla meşgul oldu? Met

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

Anadolu topraklarının bizlere vatan haline gelmesinde hizmeti geçmiş büyük tarihî şahsiyetle

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-2

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-2

İbn Kesir şöyle der: "Nifak, hayır gösterip arkasında bir şer gizlemektir. Nifak itikadi ve a

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

HASAN HALICI(1940 -)

HASAN HALICI(1940 -)

Hasan Halıcı Ağabey, Risale-i Nur hizmetlerinin saffı evvellerinden Konyalı Sabri Halıcı’n

ŞEYTANIN KİBİRLENMESİ

ŞEYTANIN KİBİRLENMESİ

Bu kavga, Şeytan'ın kibirlenmesiyle başladı, Kabil ile Habil olayında al kanlara büründü,

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

Soru: Hocam, Bediüzzaman’ın eserleri medrese okuyanlara neler kazandıyor, avam için yazılmı

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

Safvetü't Tefâsir adlı bu kıymetli eserinde ise merhum üstad, muteber tefsirlerden bir bal ar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HASAN BASRİ SARIÇAM

HASAN BASRİ SARIÇAM

Berber Hasan Basri Sarıçam ağabeyimiz, Üstad Bediüzzaman Hazretlerini 1959 yılında Isparta’

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI