Cevaplar.Org

GÜZEL AHLAKA AİT 15 HADİS-İ ŞERİF

1.Mekârim-i ahlâkı itmâm için ba’s buyuruldum.(1) 2. Ahlâk-ı ilâhiyye ile tahalluk ediniz.(2) 3. Ahlâkınızı güzelleştiriniz (3)


2022-01-15 02:07:14

1.Mekârim-i ahlâkı itmâm için ba's buyuruldum.(1) 

2. Ahlâk-ı ilâhiyye ile tahalluk ediniz.(2) 

3. Ahlâkınızı güzelleştiriniz (3)

4. Hüsn-i ahlâk îmânın kemâlindendir.(4) 

5. Ahlâkı güzel olan îmânı güzel olandır.(5) 

6-Evvelâ mîzâna vaz olunacak hüsn-i hulukdur.(6) 

7-Hüsn-i hulk gibi haseb yokdur.(7)

8-Hüsn-i hulk yümndür sû-i hulk şûmdur.(8) 

9-Sû-i hulk mağfiret olunmaz zenbdir.(9) 

10-Hayır mahz-ı hüsn-i hulkdur. Vicdânda ıstırâb ve kasvet hâsıl eyleyen ve nâsın ona muttali' olmasını kerih gördüğün şey günâh ve kabâhatdir. (10)

11-Bana ziyâde sevgili ve yevm-i Kıyâmet'de bana en yakın olanlarınız mehâsin-i ahlâk ile muttasıf ve kendisinde temerrüd ve huşûnet olmayıp leyyinü'l-cânib yani mütevâzı' olanlardır. Onlar da nâs ile hüsn-i mu'âşeret ve ülfet eden ve kendisine nâsın muhabbetini celb ve da'vet eyleyen kimselerdir. (11)

12-İki yüzlü olan kimse ind-i ilâhîde vecîh ya'nî makbûl olmaz.(12) 

13-Sû-i zandan beğâyet ictinâb ediniz. Zîrâ hâtıranın en ziyâde kâ-

zib olanı zandır. Birbirinizin seyyi'âtını taharrî ve uyûbunu tefahhus ve tecessüs eylemeyiniz. İştirâsı maksadınız olmayan şey'in müşterisini iğrâ için semenini tezyîd ve birbirinize hased ve buğz ü adâvet etmeyiniz ve gıyâbında kabîh ke lâm söylemeyiniz. Ey Allah'ın kulları birbiriniz ile kardeş olunuz. (13)

14-Mü'min hüsn hulkiyle kā'im sâ'im derecesini idrâk eder.(14) 

15-Hüsn-i hulk ateşin karı eritdiği gibi zünûbu eritir.(15) 

Dipnotlar 

1-Beyhakî, Sünen, Bâbü Beyâni Mekârim el-Ahlâk.

2- a.g.y.

3- Râzî, Mefâtîhü'l-Gayb, Bakara 269. âyetin tefsirinde.

4- Bezzâr, Müsned, 8937.

5-Buhârî, Sahih, Kitâbü'l-Menâkıb, Bâbu Sıfati'n-Nebî.

6- İbn Ebî Şeybe, Musannef, Kitâbü'l-Edeb.

7-İbn Mâce, Sünen, Kitâbü'z-Zühd, Bâbü't-Takvâ.

8-Ebû Davud, Sünen, Kitâbü'l-Edeb, Bâbün fi Hakki'l-Memlûk.

9- el-Harâitî, Mesâviü'l-Ahlâk, Bâbü mâ-câ'e fî sû'i'l-ahlâk.

10-Müslim, Sahih, Kitâbü'l-Birr, Bâbü Tefsiri'l-Birr.

11-Taberânî, Mu'cemü's-Sağîr, Bâbü'l-Ayn 605.

12-Kurtubî, Tefsîr-i Kurtubî, Mesed Sûresi 4. âyetin tefsirinde.

13-Buharî, Sahih, Kitabu'l-Edeb, Bâbü Hucurat 12.

14-Ebû Davud, Sünen, Kitâbü'l-Edeb, Bâbün fi Hüsni'l-Hulk.

15-Suyûtî, Câmi'u's-Sağîr.

Kaynak 

Beyrut e'âzım-ı ulemâsından Ahmed Bedran Efendi'nin ahlâka dâir iltikât ettiği Kırk Hadîs-i Şerîf'in me'ânîsinin şerh ve îzâhına dâir cem' ve tertîb etdikleri ve erbâb-ı ma'ârifden Ahmed Ataullah Efendi nâmında bir zâtın Türkçe'ye tercüme eyledikleri (El-Eşrâk fî Mekârimi'lAhlâk) ismindeki eserinden;

Sırât-ı Müstakīm cild; 1

Sayı: 13, sayfa 201

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

İslâm bir dindir. Bu dini gönderen Allah (cc)'dır. Bu dinin bir kutsal kitabı, bir peygamberi,

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Hucurât, 2. âyet: “Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Bi

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

Sahâbe, dinî hükümleriKur’an-ı Kerim’den alıyordu. Ancak çoğu kez Kur’an ayetleri tafs

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

“Sahâbenin hadisleri yazmamasının üç sebebi vardır. Birinci Sebep: Allah Rasûlü'nün (S.

TABİÎNİN SÜNNETİN YAZIM ve TEDVİNİNE VERDİĞİ ÖNEM

TABİÎNİN SÜNNETİN YAZIM ve TEDVİNİNE VERDİĞİ ÖNEM

Sünnetin tedvin ve muhafazası konusunda tâbiîn kuşağının çok büyük hizmetleri olmuştur.

HADİSLERİN TEDVİNİ-3

HADİSLERİN TEDVİNİ-3

Müslümanların "sahih hadis"i tespit amacıyla ortaya koyduğu benzersiz ilimlerden biri de cerh v

HADİSLERİN TEDVİNİ-2

HADİSLERİN TEDVİNİ-2

Ashab-ı Kiramın öğrencileri olan tabiûn kuşağının tarihçesi, hicretin ilk senesinden başl

GÜZEL AHLAKA AİT 15 HADİS-İ ŞERİF

GÜZEL AHLAKA AİT 15 HADİS-İ ŞERİF

1.Mekârim-i ahlâkı itmâm için ba’s buyuruldum.(1) 2. Ahlâk-ı ilâhiyye ile tahalluk edin

HADİSLERİN TEDVİNİ-1

HADİSLERİN TEDVİNİ-1

Bilindiği üzere Allah Rasûlü (s.a.v) başlangıçta Kuran'la karışmasını önlemek amacıyla

HADİS’E SALDIRILMASININ ASIL SEBEBİ

HADİS’E SALDIRILMASININ ASIL SEBEBİ

Çağımızda hadisi ve hadis ehlini hedef alan ve öncülüğünü müsteşriklerin yaptığı ve M

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI