Cevaplar.Org

BİR MEDRESE PROGRAMI ÖRNEĞİ

Bir eğitim programından beklenilen ve onun esasını teşkil eden temel noktalar; kararlaştırılan programın köklü ve güçlü bir program olmasının yanı sıra, eğitimin her aşamasına uygunluk arz edecek nitelikte tedricilik prensibini


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2021-11-21 21:53:21

Bir eğitim programından beklenilen ve onun esasını teşkil eden temel noktalar; kararlaştırılan programın köklü ve güçlü bir program olmasının yanı sıra, eğitimin her aşamasına uygunluk arz edecek nitelikte tedricilik prensibini içermesi, eğitim süresinin yeterli olması ve islami ilimlerin farklı dallarını cem etmesidir. Programın ruhunu teşkil eden bu noktalar gerçekleştikten sonra, programda yer verilen kitapların bölgeden bölgeye ya da eğitim kurumundan eğitim kurumuna farklılık arz etmesi sıkıntı oluşturmaz. İslam âlemindeki eğitim kurumlarının mevcut durumu da bu şekildedir. Mevcut eğitim kurumlarının programlarında yer verilen kitaplar bazen aynı bazen de farklı olabilmektedir. Ancak Programın kendisi mutlaka sabit olmalı eğitim kurumlarına göre değişmemesi gerekir. Programın farklı aşamalarında yer verilen kitaplar ise tartışmaya açık olduğu gibi değiştirmeye, ekleme çıkarma yapmaya elverişlidir.

Bizim, Türkiye'nin kalbinde/İç Anadolu'da, Konya'da İslami ve ulusal düzeyde eğitim veren bir medrese olan medresemizin; "Medresetü'l-felah"ın programının esasını, güçlü, köklü ve kadim bir program oluşturmaktadır. Bu program yüz yıllar boyunca Türkiye'nin Doğu bölgesinde yer alan medreselerde takip edilmiştir. Biz bu programı tecdid ve ıslaha tabi tuttuk ve çağın ihtiyaçlarını karşılamaya en elverişli biçimde yeniden düzenledik. Eğitim kurumlarının programlarında yer alacak kitaplara sadece örnek teşkil etsin diye; yoksa mükemmel olduğu için ya da illa bu program esas alınsın iddiasını taşımadan programımızda yer alan kitapların listesini veriyoruz. Umulur ki faydalanılır ve eğitimin farklı merhaleleri için program ve müfredat geliştirme çabası içerisinde olanlar istifade eder.

1. "el-Erbeûn en-Nevevî , İmam en-Nevevî.

2. "Kısasu'n-Nebîyyin li'l-etfâl", Ebû'l-Hasen en-Nedvî.

3. "Muhtasaru'l-Kudûrî", Ahmed b. Muhammed el-Bağdadî el-Kudûrî (Hanefî öğrenciler için).

4. "Gâyetu'l ihtisâr", Kâdî Ebi Şuca' (Şâfiî öğrenciler için).

5. "Bed'u'l-emâlî", Ali b. Osman el-Uşî 'ye ait akideye dair bir metin (Mâtürîdî /Hanefî öğrenciler için); "Cevheretu't-tevhîd ", İbrâhîm b. İbrâhîm b. Hasen el-Lekānî 'ye (ö. 1041/1632) ait manzum akâid metni(Eş'arî/ Şâfiî öğrenciler için).

6. "Nûru'l-uyûn fi telhîsi sîreti'l-Emîni'l-Me'mûn", İbn Seyyidinnâs (siyer).

7. "el-Kırâetu'r-râşide", Ebû'l Hasen en-Nedvî.(Edebi Metin)

8. "el-Cevâhiru'l-kelâmiyye", Tâhir b. Muhammed el-Cezâirî (1852-1920).(Akide)

9. "Emsile", "Bina", "Maksut"," İzzî" (Sarf ).

10. "Avâmil", Abdülkahir el-Cürcânî" veya "Avamil", İmam el-Birgivî.(Nahiv)

11."ez-Zuruf", Kürt kökenli âlimlerden Molla Yunus el-Erkitinî tarafından Kürtçe olarak kaleme alınan ve zarfların en önemli hükümlerini içeren güzel bir eser olup daha sonra başka bir âlim tarafından Arapçaya çevrilmiştir.

12. "et-Terkîb", aynı şekilde Molla Yunus tarafından Kürtçe kaleme alınmış bir eser olup sonradan başka bir âlim tarafından Arapça'ya çevrilmiştir.

13."el-Âcurrumiyye/el-Ecrumiyye", Ebû Abdillâh Muhammed es-Sanhâcî (ö. 723) tarafından nahiv ilmine dair yazılmış önemli bir metin olup Muhammed Muhyiddin Abdülhamid "et-Tuhfetü's-seniyye" isimli eseriyle onu şerh etmiştir.

14. "Mütemmimetü'l-Âcurrumiyye", Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed b. Abdirrahmân el-Hattâb er-Ruaynî (ö. 954/1547).(Nahiv)

15. "Şerhu Katri'n-Nedâ", İbni Hişâm el-Ensârî.(Nahiv)

16. "Şerhu'l-İzzî fi's-sarf", Sa'duddin et-Teftâzânî.(Sarf)

17. "Şerhu Şüzüri'z-zeheb fi marifeti kelâmi'l-Arap", İbni Hişâm el-Ensârî.

18. "Siretü Hatemi'n-Nebiyyîn", Ebû'l-Hasen en-Nedvî (Siyer).

19. "Kavâidü'l-İ'rab", İbni Hişâm el-Ensârî.(Nahiv)

20. "el-Kafiye ", Molla Halil el-İs'ardî (Nahiv).

21. "el-Behcetü'l-mardiyye fi şerhi'l-elfiye", İmam es-Suyûtî 'ye ait olan bu önemli şerh üzerine tarafımızdan, "et-Tahkikâtü'l-vefiyye bima fi'l-Behceti'l-mardiyye mine'n-nükâti ve'r-rumuzi'l-hafiyye" adıyla kıymetli bir haşiye yazılmıştır.

22. "el-Fevâidu'z-Ziyâiyye", Molla Cami'ye ait bir eser olup İbn Hacib 'in "el-Kafiye" isimli nahiv ilmine dair eserine şerh olarak yazılmıştır.

23. "Tehzib-u Sireti İbni Hişâm", Abdüsselam Harun veya el-Hudarî'nin "Nuru'l-yakîn" isimli eseri okutulabilir.(Siyer)

24."Mülteka'l-ebhur", İbrahim el-Halebî; "el-Hidâye", Burhaneddin el-Merginânî (Hanefi fıkhı).

25. "el-Mukaddimetü'l-Hadramiyye", Abdullah b. Abdurrahman Bâfadl el-Hadramî (v. 918/1512) (Şâfiî fıkhı).

26. " Umdetü's Sâlik ve Uddetü'n Nâsik ", İbnu'n-Nakîb (Şâfiî fıkhı).

27. "Minhâcu't-tâlibîn" , İmam en-Nevevî (Şâfiî fıkhı).

28. "el-Fevzül-kebir fi usûli't-tefsir", Şah Veliyyullah ed-Dihlevî.

29. "Muhtasaru'l İtkan fi ulumi'l Kur'an", İmam es-Suyûtî. İhtisar eden Selâhattin Arkadan.

30. "Celâleyn", "Nesefî" ve "Beydâvî" tefsirlerinden seçkiler.

31. " Şerhu'l-Manzumeti'l-Beykûniyye" Abdullah Siracuddin (Hadis Usulü).

32. "et-Takrîb", İmam en-Nevevî (Hadis Usulü).

33. "Nüzhetü'n-nazar fi tavdihi Nuhbeti'l-fiker", İbn-i Hacer el-Askalânî (Bu eser üzerine "en-Nüketü'l-ğurer" isimli bir haşiyemiz var).

34. "Selasü resail ilmiyye", Muhammed Salih b. Ahmed el-Ğursî.

35. "es-Sünnetü'n-Nebeviyye hucciyyeten ve tedvinen", Muhammed Salih b. Ahmed el-Ğursî.

36. "Tuhfetü'l-Mürîd ala Cevhereti't-Tevhîd", İbrâhîm b. Muhammed el-Bâcûrî (ö. 1277/1860). Bâcûrî 'nin bu eseri üzerine "et-Tahrirü'l- hamîd li mesâil-i ilmi't-tevhid " isminde uzunca bir haşiyemiz var.

37. "el-Harîdetü'l-behiyye fi ilmi'l-akâid" ve "Şeru'l-Harîde", her ikisi Ahmed Derdîr'e ait.

38. "Menhecü'l-Eşâire fi'l-akideti beyne'l hakâiki ve'l evhâm", Muhammed Salih b. Ahmed el-Ğursî.

39. "Akîdetü'l-İmam el-Eşarî eyne hiye min akâidi's-selef", Muhammed Salih b. Ahmed el-Ğursî.

40. "Riyazu's-salihin", İmam en-Nevevî.

42. "İlmu'l-Miras" , Muhammed Salih b. Ahmed el-Ğursî.

43. "İsaguci" Esiruddin el-Ebherî

44. " Şerhu Îsâgûcî", İsmail b. Mustafa el-Gelenbevî. Bu eser üzerinde bir haşiye çalışmamız var.

46. "el-Luma' fi ilmi'l-vaz'", Molla Ebu Bekir Rüstem es-Surî.

45. "Şerhu's-Semerkandi âlâ Risâleti'l-Vaz'", bu şerhin metni, Adudiddin el-îcî'ye aittir. Bu şerh üzerine de bir haşiyemiz vardır.

46. "Metnü'l-Feride fi ilmi'l-Beyan", Ebu'l-Leys es-Semerkandî.

47. "Şerhu'l-İ/Usâm ala'l-Feride", Usamuddin (Beyan ilmi).Bu esere kıymetli bir haşiye yazdık.

48. "Şerhu'l-Habiyye fi ilmi'l-Münazara", Molla Halil el-İs'ardî 'ye ait bu manzum eser üzerindeki şerh bize aittir (Muhammed Salih b. Ahmed el-Ğursî).

49. "el-İcâbetü'l-bâhire ala es 'iletin tetealleku bimen yesubbu es-Sahabe et-tahire", Muhammed Salih b. Ahmed el-Ğursî.

50. "Faslü'l-hitâb fi mevâkıfi'l-Ashâb", Muhammed Salih b. Ahmed el-Ğursî.

51. "Kurratü'l-ayn bi şerhi Verakat-i İmâmi'l-Haremeyn", Hattab el-Malikî. Bu esere uzun bir mukaddime ile notlar ekledik.

52. "Miftâhu'l-vusul İla binai'l furu' ala'l-usul", Muhammed b. Ahmed el-Maliki, et-Tilimsanî.

53. "Usulü'l-fıkıh" , Abdulvahhab Hallâf.

54. "el-Vâfî bima fi's-Sahihayn", Salih Ahmed eş-Şâmî.

55. "İhkâmü'l-Ahkâm şerhu Umdeti'l-Ahkâm ", İbn Dakiki'l-İyd. Bu eser üzerinde yazdığımız bazı notlar var.

56. "Muhtasaru'l-Meânî", Saduddin et-Teftâzânî. Bu eser üzerine de bir kısım talikatımız/notlarımız bulunmaktadır.

57. "el-Müsâmere ", Kemal İbn Ebi Şerif'in bu şerhi, İbn el-Hümam'ın "el-Müsayere fi'l-akâidi'l-münciye" akâid metni üzerinde yazılmıştır. Bu eser üzerinde "Bedru't-temâm fi tahkiki mühimmati kadaya akâidi'l-İslam" isimli önemli bir haşiyemiz bulunmaktadır.

68. "Şerhu'l-Muhakkik el-Mahallî ala Cemi'l-cevâmi'" , Tâcuddin es-Sübkî.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

Batı dünyası ve materyalist felsefenin düzenbazları yalan üretmekte, hakikatleri evirip çevir

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

Meseleyi iki açıdan ele almak durumundayız: A. İslâm şeriatına göre veliahtlığın hükm

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

Eşler Arasında Dünya ve Âhiret Hayatını Berbat Eden Bir Kötü Davranış: Nuşûz Kur’ân,

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

Muâviye'nin (r.a) hayatına az çok vakıf olan biri, onun hidayete eren ve erdiren raşid halifele

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

"Sâliha" Eş Olmaya Çalışmak İslâmî hayatta en önemli konulardan olan iffeti koruma yollar

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

Bazıları, Taberî'nin İbn Sebe ile ilgili aktardığı rivayetin senedinde Seyf b. Ömer et-Temim

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

Allah’ın emirlerini yerine getirip; yasakladıklarından da kaçınma gibi anlamlara da gelen “

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI