Cevaplar.Org

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla “Deki, ben bu (İslam’ın size ulaşması )na (dair sarfettiğim gayrete) karşılık sizden yakınlar(ım) hakkında sevgiden başka hiçbir ücret (menfaat) istemiyorum..


Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

2021-09-30 20:31:56

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Deki, ben bu (İslam'ın size ulaşması )na (dair sarfettiğim gayrete) karşılık sizden yakınlar(ım) hakkında sevgiden başka hiçbir ücret (menfaat) istemiyorum..."(1)

Ehl-i beyt sevgisinin lüzûmunu kitab-ı kerimine koyan Rabbimize hamdü senadan ve Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) me ve sevmekle memur olduğumuz ehl-i beytine, bir de ashabına salâtu selamdan sonra malum olaki, ehl-i beyt sıradan kimseler değildir. Şayet öyle olsaydı Allah (Celle Celalühü) tarafından sevgiye layık görülmezlerdi.

Haşa, ehl-i beyti sevemeyenler, Şûra suresinin 23. ayetinde haber verilen nübüvvetin ücretini ödemeyenler gibidir.

Ehl-i beytin kimler olduğu meselesine gelince, velâyet meselesinde olduğu gibi, bu meseleninde umum ve husûsu vardır. Mesela;مني سلمان '' Selman bendendir '' sözü, Hazreti Selman'ı Şûra suresinin 23. ayetine dahil etmez.

Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in hanımları, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ehl-i beyti (ev halkı) olmakla beraber, İbn-i Abbas'dan (Radıyallahu Anh) gelen bir rivayete göre, Efendimize (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); '' Ya Rasulallah! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sevmemiz vacib olan bu yakınlarınız kimlerdir? '' diye sorulduğunda, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ''Ali (Radıyallahu Anh), Fatıma (Radıyallahu Anha), ve onların çocukları Hasan (Radıyallahu Anh) ve Hüseyin (Radıyallahu Anh)''(2) diye cevap vermesi, yukarıdaki ayet-i kerimenin anlaşılması için açılmış bir penceredir.

Necran hristiyanlarının İslam'ı kabul etmeyip, Rasulullaha (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ''sizin sözleriniz bizi ikna etmiyor'' demeleri üzerine nazil olan Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi olan mubâhele, mulâane ayetinden sonra lanetleşilecek olan yere Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Hazreti Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (Radıyallahu Anhüm) ile gelmesi ve ''Allah'ım, bunlar benim ehl-i beytimdir''(3) buyurması, ehl-i beytin kimliği hakkında gayet sarih bir delil olarak karşımızda durmaktadır.

Necran hristiyanlarının mubâheleden korkup, cizye vermeye razı olmalarından sonra Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yünden dokunmuş siyah abasının altına ehl-i beytinden olan bu dört kıymetli zatı alarak şu ayet-i kerimeyi okuması da gayet manidardır;

"Ey (en şerefli hane halkı olan) ehl-i beyt! Allah (Celle Celalühü) sizden ancak o (günah) kiri (ni) gidermek ve sizi (tüm kötülüklerden) tam bir temizlemeyle arındırmak istiyor."(4)

Şair Ferazdak, ehl-i beytden Zeynelâbidin'i tanıtırken şöyle söyler;

"O öyle bir âiledendir ki onları sevmek din, onlara buğz etmek küfürdür. Onlara yakınlık kurtuluş ve emniyettir."(5)

Hazret-i Hatice (Radıyallahu Anha) 65 yaşında vefat edince Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir müddet evinden çıkamadı. Özellikle başta Hazreti Fatıma (Radıyallahu Anha) olmak üzere çocuklara bir annenin lüzumu anlaşıldığında, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) çok şişman bir hanım olan Hazreti Sevde (Radıyallahu Anha) annemizle evlendiler. Hazreti Sevde (Radıyallahu Anha) Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ehli olmuştu. Ama Efendimizden (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir parça olmak farklı bir şeydi.

Bundan dolayı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ''Fatıma (Radıyallahu Anha) benden bir parçadır, onu üzen, beni de üzer."(6) buyurmuşlardır.

Binaenaleyh Hazreti Hasan (Radıyallahu Anh) ve Hazreti Hüseyin (Radıyallahu Anh) için ''Bunlar benim evladımdır, evladımın çocuklarıdır. Allah'ım, ben onları seviyorum sende sev. Allah'ım, onları sevenleri de sev'(7) diye duâ etmesi, hep o parçaya matuf olan bu manadan dolayıdır.

Ancak Şia'nın yaptığı gibi ehl-i beyti el üstünde tutup, o ehl-i beytden olan Cafer-i Sadık'ın (Radıyallahu Anh) dedesinin dedesi olan Ebu Bekr-i Sıddık'ı (Radıyallahu Anh), Hazreti Ali'nin (Radıyallahu Anh) kızı Ümmü Gülsüm'ün (Radıyallahu Anha) eşi olan Hazreti Ömer'i (Radıyallahu Anh) ve diğer ashabı, lanetlemek tarifi mümkün olmayan bir taassub çeşidinden ibarettir.

Zira, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdularki; ''Ehl-i beytim, Nuh'un (Aleyhisselam) gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, uzak duran boğulup, helak olur ''(8)

-devam edecek-

Dipnotlar

- Şûra suresi 23 den

2- Taberani, el- Kebir no: 2641, Heysemi Mecmeu'z Zevâid IX, 168

3- Müsned-i Ahmed c: 1 sh: 185

4- Ahzab suresi; 33 den

5- Ebû Nuaym Hilyetül Evliya III, 139 İbnu Hacer el- Heytemi es- Sevaikul Muhrika II, 574

6- İbn-i Kesir tefsiri III, 201

7-Tirmizi, Menakıb: 50

8- Hâkim Müstedrek III, 151, A.B.Hanbel III, 157, Tabarani, el- Kebir no: 2636-2638

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI