Cevaplar.Org

MOLLA MUHAMMED KASORÎ

Molla Muhammed Kasorî, Cumhuriyet döneminde Ağrı’da yetişen seçkin âlim ve mutasavvıflardan biridir. 1346/1925 yılında Urfa’da doğmuştur. Daha önce Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Molla Hasan köyünde ikamet eden ailesi, Birinci Dünya Harbinde Rusların bölgeyi işgal etmeye başlamasıyla Urfa’ya hicret etmek zorunda kalmışlardır.


Abdulcebbar Kavak(Doç.Dr)

a.c.kavak@hotmail.com

2021-06-08 11:14:01

{Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, âlim, müderris }

Molla Muhammed Kasorî, Cumhuriyet döneminde Ağrı'da yetişen seçkin âlim ve mutasavvıflardan biridir. 1346/1925 yılında Urfa'da doğmuştur. Daha önce Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Molla Hasan köyünde ikamet eden ailesi, Birinci Dünya Harbinde Rusların bölgeyi işgal etmeye başlamasıyla Urfa'ya hicret etmek zorunda kalmışlardır.

Küçük yaşta babası Molla Kasım'ın yanında Kur'an-ı Kerim ve temel dinî bilgileri almaya başlayan Molla Muhammed, ailesinin Ağrı'ya dönmesinden sonra medrese tahsiline orada devam etmiştir. Bir dönem Muş ve Bitlis dolaylarındaki medreseleri de dolaşarak ilmî altyapısını güçlendirmiştir. Yaklaşık yirmi yıllık medrese hayatının sonunda Nakşibendî-Hâlidî şeyhi ve Ağrı milletvekili ve senatörü Şeyh Kasım Küfrevî'den (v. 1992) ilim icâzeti almıştır.(1)

Molla Muhammed Kasorî'nin Ağrı, Bitlis ve Muş'taki medreselerde kendilerinden ders aldığı hocalarından bilinenler şunlardır:

1. Molla Kâsım Tutâğî

2. Molla Abdullah Patnosî

3. Şeyh Kutbeddin b. Şeyh Fethullah Verkanisî

4. Halife Yusuf Kodî

5. Molla Zahir Tendürekî

6. Şeyh Ramazan Âbirî

7. Şeyh Kâsım Küfrevî

Medrese okuduğu yıllarda arkadaşlık ettiği pek çok kişi ileriki yıllarda ilim ve maneviyatlarıyla Anadolu'da örnek olmuş ve büyük bir boşluğu doldurmuşlardır. Sadreddin Yüksel, Müftü olarak görev yapan Molla Abdülbari Bayram, Molla Muhammed Sadık Tatvanî ve Haydar Hatipoğlu bu arkadaşlarından bazılarıdır.

Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe eserlerden istifade etmeyi bilen, Arapça ve İslamî ilimlere olan derin vukufifiyeti sebebiyle ilimde Ağrı Dağı'na benzetilen Molla Muhammed Kasorî'nin fıkhî konulara getirdiği yorumlar sebebiyle de Ağrı ve çevresinin Şafiî'si olarak adlandırıldığından bahsedilir. (2)

Ağrı merkeze yaklaşık on km uzaklıktaki Kasor köyünde kurduğu medreseden dolayı Kasorî nispetiyle tanınmıştır. Oldukça sade ve mütevazı mekânı ile sınırlı sayıda talebenin barınabildiği Kasor Medresesi, nitelik olarak Nizamiye Medrese  geleneğinin Anadolu'daki ismiyle Şark Medrese geleneğinin başarılı bir örneğini teşkil etmiştir. Arapça, İslami İlimler ve Tasavvuf Edebiyatı alanlarında onlarca eserin okutulduğu bu medrese, Molla Muhammed Kasorî'nin taşıdığı tasavvufî kimliği ile bir irfan merkezi görevini de görmüştür. Zira Molla Muhammed Kasorî ilim icazeti aldığı hocası Şeyh Kasım Küfrevî'den irşad izni de almıştır.

Tarikat silsilesinde Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî'ye kadar şu zevât yer almaktadır:

1. Mevlânâ Hâlid-i Zülcenâheyn (v. 1242/1827

2. Seyyid Taha Hakkarî (v. 1269/1853)

3. Şeyh Muhammed Küfrevî (v. 1315/1898)

4. Şeyh Abdülbaki Küfrevî (v. 1943)

5. Şeyh Kâsım Celaleddin Küfrevî (v. 1992 )

6. Molla Muhammed Kasorî (v. 2000 )

"Nakşibendî-Hâlidî tasavvuf geleneğine bağlı olan Kasorî, Hâlidîliğin en belirgin özelliklerinden biri olan Medrese geleneğini devam ettirme hususunda ciddi ve titiz bir gayretin içinde olmuştur. Cumhuriyet döneminde Anadolu'nun hemen her tarafında olduğu gibi Ağrı'da da dinî ilimler ve tedrisat alanında ortaya çıkan büyük açığın farkında olan Molla Muhammed Kasorî, bu boşluğu doldurmak için çaba harcamıştır.

Bu amaçla irşad faaliyetlerini yürütmekle beraber halife yetiştirmek için harcayacağı zamanı ilim talebelerine ayırmayı tercih etmiştir. Bu yönüyle Molla Muhammed Kasorî'yi ilmî faaliyetleri önceleyen Nakşibendî-Hâlidî şeyhleri arasında zikretmek yerinde olacaktır."(3)

Molla Muhammed Kasorî, Said-i Nursî ve onun gibi ilmiyle amil örnek şahsiyetlere son derece saygı göstermiştir. Kur'an ve Sünnete bağlılığı, merhametli kişiliği, muhatap olduğu insanların seviyelerine göre onlarla muamelede bulunması, kibirden uzak sade yaşantısı, israftan ve aşırı davranışlardan kaçınması onun hayatı boyunca taşıdığı başlıca hasletlerindendir.(4)

Bir Hatıra:  

Molla Muhamnmed Kasorî hakkında Hikâyatü'z-zaman, adlı eserde anlatılan bir hatırayı burada aktarmak isteriz. Şöyle ki, Şeyh Kâsım Küfrevî talebesi Molla Muhammed Kasorî'yi İstanbul'a yanına davet etmiştir. İstanbul'a gitmek için hazırlık yapan Molla Muhammed Kasorî'ye bazı talebeleri latife olarak şöyle derler: "Üstadımız! Daha önce İstanbul'u görmediniz ve orayı bilmezsiniz, orada kaybolmayasınız?" 

Molla Muhammed Kasorî bu latifeye Şuarâ Suresinin 62. âyetiyle cevap verir: "Hayır, Muhakkak Rabbim benimledir. O bana yol gösterecek"

Molla Muhammed Kasorî Allah'a tevekkül ederek İstanbul'a doğru yola çıkar. Otobüs İstanbul'a ulaştığında yolculardan birinin ağır eşyalarını indirmek için Taksim meydanına gelir.

Şoför bir süre Taksimde bekleyeceklerini söyleyince, Molla Muhammed Kasorî dışarı çıkmak için otobüsten iner. Bu arada bir el onu arkadan kucaklar. Dönüp baktığında karşısında Şeyh Kâsım Küfrevî'yi görür. Şeyh Kâsım Küfrevî ona şöyle der: "Ey Molla Muhammed! Senin kerametin beni buraya getirmiştir. Halbuki ben otuz yıldır Taksim'e gelmemiştim. Bu gece rüyamda babam Şeyh Abdülbaki rahmetullahi aleyhi gördüm. Bana şöyle dedi. "Molla Muhammed bugün şu saatte İstanbul'a, Taksim meydanına gelecek. Oraya git ve onu al. Kaybolmasın."

Molla Muhammed Kasorî 1421/2000 yılında vefat etmiştir. Kabri yıllarca müderrislik ve irşad faaliyeti yaptığı Kasor köyünde bulunmaktadır.

Dipnotlar

1-Bilici, Hikâyatü'z-zaman, s. 8-13, 113.204

2-Bilici, Hikâyatü'z-zaman, I/113-118.

3-Abdulcebbar Kavak, "Ağrının Nakşibendî-Hâlidî Şeyhlerinden Molla Muhammed Kasorî ve Kasor Medresesi", TİDSAD, 2018/17, s. 47.

4- Bilici, Hikâyatü'z-zaman, I/115-118, 206

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KURRA HAFIZ MEHMET GÜRGÜR HOCA EFENDİ (1937-2020 )

KURRA HAFIZ MEHMET GÜRGÜR HOCA EFENDİ (1937-2020 )

Mehmet GÜRGÜR Hoca Efendi 2 Mart 1937 yılında Dumlu Nahiyesine bağlı Akdağ köyünde dünyaya

ŞEYH MUHAMMED HAFİD (1928-2001)

ŞEYH MUHAMMED HAFİD  (1928-2001)

Şeyh Muhammed Hafid hazretleri, dedesi ‘Hazret’ namıyla bilinen Muhammed Ziyauddin hz.'nin ve

ABDULĞAFUR HAS EFENDİ(1936-2007)

ABDULĞAFUR HAS EFENDİ(1936-2007)

Abdulgafur HAS Hocaefendi 1936 yılında Çat ilçesi Babaderesi köyünde dünyaya geldi. Soyu sils

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ(1890-1977)

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ(1890-1977)

Babadereli Seyyid Ahmed Efendi, Seyyid Molla Resul Efendi’nin oğludur. 1890 yılında, ailesinin

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ

1928 yılında Erzurum ili, Aziziye ilçesinin Güllüce(Eski ismi; Paşaki) köyünde doğdu.

MOLLA MUHAMMED CELALÎ

MOLLA MUHAMMED CELALÎ

On dokuzuncu asrın ikinci yarısında Bayazıt Sancağının önde gelen âlim ve müderrislerinde

MOLLA MUHAMMED KASORÎ

MOLLA MUHAMMED KASORÎ

Molla Muhammed Kasorî, Cumhuriyet döneminde Ağrı’da yetişen seçkin âlim ve mutasavvıflarda

MOLLA ABDÜLKADİR NADİR AZÎZÎ

MOLLA ABDÜLKADİR NADİR AZÎZÎ

{Ağrılı âlim ve mutasavvıf} Tam adı Abdülkadir Nadir b. Ali b. Şano b. Ali’dir. Ailesi

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi.

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

Şeyh Ahmed-i Hânî çığırının devamcısı sayılan Molla Mahmûd-i Beyâzidî, Molla Muhammed

ŞEYH ASIM EFENDİ

ŞEYH ASIM EFENDİ

Şeyh Alauddin’in üçüncü oğlu olup, Hicri 1341 yılının Mart ayında Ohin’de dünyaya gel

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI