Cevaplar.Org

MEVLİD MESELESİ VE ZAMANA UYARLI ÇEŞİTLENEN FETVALAR

Mevlid yazımı ve okunması gerçekte Şii geleneğinin bir parçasıdır.  Mevlid o gelenek içinde doğmuş, lakin zamanla Sünni daireye de sirayet ve nüfuz etmiştir. Zamanla Sünni kültürün de öğelerinden birisi haline gelmiştir. Vehhabiler ise şiddetle buna karşı çıkarlar. Bizde de Vehhabiliğin bir uzantısı gibi kabul edilen Kadızadeler de aynı şekilde mevlide karşı çıkmışlardır


Mustafa Özcan

mustafaahmetozcan@gmail.com

2021-04-18 05:52:54

Mevlid yazımı ve okunması gerçekte Şii geleneğinin bir parçasıdır. Mevlid o gelenek içinde doğmuş, lakin zamanla Sünni daireye de sirayet ve nüfuz etmiştir. Zamanla Sünni kültürün de öğelerinden birisi haline gelmiştir. Vehhabiler ise şiddetle buna karşı çıkarlar. Bizde de Vehhabiliğin bir uzantısı gibi kabul edilen Kadızadeler de aynı şekilde mevlide karşı çıkmışlardır ( https://dergipark.org.tr/ tr/download/article-file/112365 ) Nedeni, sonradan ihdas edilen bir bir bid'at sayılmasıdır. Matüridi ile Eş'ari mezheplerine mensup çevre ve kesimlerin içinde de mevlide Vehhabilerin yaklaşımıyla bakanlar ve mesafeli tutum takınanlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi de İmam Rabbani'dir ve mevlide karşı çıkmıştır. Günümüzde de bu mesele tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Faslı alim ve vaizlerden, Mekade kentinde Nafii Mescidinde vaaz ve nasihatte bulunan Muhammed Cürdi konuşmalarında birkaç kez mevlit meselesine temas etmiş ve onu bidat sayarak halkı sakındırmıştır. Müessir vaazlarından dolayı Fas'ın (Abdulhamit) Keşk'i olarak da nitelendirilmekte idi. Türkiye ile köprü kurmak gerekirse Timurtaş Uçar hoca ile karşılaştırılabilir. İyi eğitim almış hoca ve hatiplerden birisidir. 1962 yılında Tanca'ya intikal ettiğinde yörenin tanınmış alimlerinden dersler almıştır. Bunlar arasında Abdullah İbni Abdussadık, Şeyh Muhammed İbni Acibe ve yine Abdullah Kenun gibi isimler vardır. Ders halkalarında Gazali'nin usul-i fikıh alanında yazılmış Mustasfa adlı eserini okuduğu gibi, İbni's Sübki'nin Cem'ül Cevami ve Sanani'nin Subulü's- Selam gibi kitaplarını okumuştur. Hocalarından Şeyh Zemzemi ile yollarını ayırmasının nedenlerinden birisi, mevlit üzerine farklı düşünmeleridir. Zemzemi mevlid okunmasına karşı çıkmadığı gibi, icrasına da katılırdı. Muhammed Cürdi hoca Maşrik bölgesiyle ve hususiyle Suudi Arabistan ile irtibatlı olan Si Muhammed Bakkali ve kardeşi Abdussamed ile bağlantılı veya temasta idi. Bunlar ise Suudi Arabistan alimlerinden etkilenmiş olarak mevlid tilavetine karşı çıkıyorlardı. Buna bid'at nazarıyla bakıyorlardı. Muhammed Cürdi mevlid geleneğinin ashab-i güzine dayanmadığını görünce, bidat olduğuna kail olmuştur.

 Vakıflar Bakanlığı, Beni Mekade İmam Nafii Camii'nde hatip iken Muhammed Cürdi'nin görevini askıya almış daha doğrusu son vermiştir. Bunun mevlid tilaveti geleneğiyle alakalı olduğu sanılıyor. Umumi telakkiye ve algıya aykırı davrandığı için görevinden alınmıştır. Son demlerinde ise İbni Aşur'un tefsirini okumakta ve okutmakla meşgul idi.

Peki ! Meseleye nasıl bakmalı? Yumurtayı hangi ucundan kırmalı? Bir kalem darbesiyle yerleşik bir ananeye karşı mı çıkmalıyız? Yoksa bir bütün olarak kabul mü etmeliyiz? Cevabı ne bu ne de ötekisi olmalıdır. Şartlara göre fetva elbette değişebilir. Nitekim Mecelle'de 'zamanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar edilemez' mealinde bir kaide aktarılmış, ortaya konulmuştur.

 Siyere dair konuların şiir haline getirilerek okutulmasında bir mahzur var mı? Manzum siyer kitapları var mıdır? Dolayısıyla teknik olarak mevlit okunmasının önünde engel yok. Bununla birlikte burada iki mesele veya sorun var. Süleyman Çelebi mevlidine zamanla bazı ilaveler katılması ve bunların 'kesik baş' hikayesi gibi hurafe kabilinden olmasıdır. İkincisi de muayyen günlerde okunmasıdır. Dini bir gelenek gibi algılanmasıdır. Dini bir ritüel gibi görünmesidir. Halbuki bu hususlarda bağlayıcı bir anlayış yoktur.

Mevlid siyer okumalarının bir parçası olarak görülebilir ve ona ilhak edilebilir. Bu durumda sadece ilavelerinden kaçınılmalıdır.

 İkinci olarak, mevlidin bir çekiciliği bulunmaktadır ve bu çekicilik başka kitaplara pek nasip olmamıştır.

Mevlidin insanın maneviyatını pekiştirdiğine dair algıya Annamarie Schımmel de katılmaktadır. Kendisi Hristiyan bir kökenden gelmekle birlikte kültürel anlamda bir Müslüman gibi yaşamıştır ve Batı'da doğmuş bir Doğu kızıdır. O da mevlit hakkında sitayişkar ve hahişkar ifadeler kullanmakta ve onun dışında özel günlerinde mevlit okuttuğunu söylemiştir. Gayri Müslim biri olarak mevlid ve müellifi Süleyman Çelebi'yi tebcil ve taltif etmektedir. Mevlidin kendisini şâd ettiğini söyler ve Şirazlı Sufi İbnü'l Hafif'le ilgili çalışmasının fakültede basılması üzerine kutlama ve bu münasebeti tes'id babından gayri Müslim bir gelenekten gelmesine rağmen Mevlid okutturmuştur. (Doğudan Batıya, S: 154, Sufi/Timaş Yayınları)

Mevlit, dinleyenlerde coşku seline neden olmaktadır. Bu coşku seli uyandıran nağmelerine rağmen bid'at olması nedeniyle yine de mevlit okutmaktan ve dinlemekten kaçınmalı, uzak mı durmalıyız? Bu soru merhum Ömer Nasuhi Bilmen'e de sorulmuş ve o da şu cevap vermiştir: "Ancak Mevlid nedeniyle ve onun aracılığıyla Allah kelamı duyduğumuz ve işittiğimiz bir zeminde bidat gerekçesiyle onun kaldırılmasını istemek sağduyu ile mütenasip bir istek olarak telakki edilemez …"

Bazıları eşelemekten ve kurcalamaktan zevk alır. Umumi maslahatı dikkate almaz. Sonuçta Müslümanların istihsan ettiği güzel gördüğü şey Allah nezdinde de güzeldir. Bir de kaide-i külliyelerden birisi ' El emru iza dake ittesea 'kuralıdır. Zorluklar arttıkça kolaylık artar veya tercih edilir. Dolayısıyla kurala uygundur.

Minberlerin şövalyesi Muhammed Cürdi'ye -Allah rahmet etsin- lakin gıyabında ona Aristo'nun Eflatun için söylediği söylenebiliriz: "Hocam da, hakikat de dostumdur. Lakin çatallaştıklarında, hakikatin dostluğu tercih ederim!"

En azından bu gibi çetrefil meselelerde keskin olmaktan kaçınmak uygun düşer.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI