Cevaplar.Org

ENGELSİZSİNİZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hiç bir engel, Allah’a (Celle Celaluhu) kul olmaya engel değildir. Sevgisizliğin ve saygısızlığın hâkim olduğu toplumun her bir ferdi, aslında birer engelli adayıdır.


Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

2021-03-08 09:45:46

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Hiç bir engel, Allah'a (Celle Celaluhu) kul olmaya engel değildir. Sevgisizliğin ve saygısızlığın hâkim olduğu toplumun her bir ferdi, aslında birer engelli adayıdır.

Engelli olmak bir seçim değildir. Toplumların aynası durumunda olan engelliler, tohumun toprağa emanet edildiği gibi, ait oldukları toplumlara emanettirler.

Özürlülerin özgürlüğüne yol vermeyenlerin engelleri, bedenlerinde değil, bilakis akıllarındadır. Engeli aklında olanın ise iflahı mümkün değildir.

Renkleri göremeyen engellidir, fakat cehaletinden dolayı göremeyenler kördür!

Bedenlerdeki engel, insanların birbiriyle iletişimine engel olmamalıdır. Bundan sebep, engelli bireylerin hassasiyetlerine kulak vermek ve desteklemek zorunluluğu vardır.

Ortaçağda engellilerin "içlerinde şeytan var" denilerek damgalanıp, vahşice toplumdan uzaklaştırıldığına tanık olan tarihin şanlı sayfalarını araladığımızda İslam'ın güzelliklerinin bizleri selamladığına şahit oluyoruz.

İslam'ın Engellilere Bakışı

Gelin o şanlı sayfalardan birkaçını beraberce aralayalım.

Abdullah ibn-i Ümmü Mektum, iki gözü de görmeyen, engelli bir sahabe idi. Peygamberimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) müşriklerin ileri gelenlerine yaptığı İslam tebliğini göremediği için, "Allah'ın (Celle Celaluhu) sana öğrettiklerinden bana öğret"(1) diyerek, Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tebliğini bilmeden engelleyince, müşriklerin müslüman olmalarını arzulayan Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İslami gayretinden dolayı bundan hoşnut olmadı ve müşrikler oradan dağılınca Efendimiz de (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oradan dönüp ayrıldı. Ve bu olayın akabinde Abese suresinin ilgili ayetleri nazil oldu.

"Âmâ kendisine geldiği için, vech-i sâdetlerinde tebessümün zıddı ârız oldu"(2)

Ayetlerden sonra, sitemvâri devam eden ayetler, Rasûlüllah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ruh dünyasında o kadar müessir oldu ki, Abdullah ibn-i Ümmü Mektum (Radıyallahu Anh) Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanına geldiğinde: "Rabbimin kendisinden sebep beni itâb edip, uyardığı kişiye merhaba." diyerek yere serdiği ridâsının üzerine oturtarak ona ikram ederdi.(3)

Aslında iki gözü de âmâ olan Abdullah ibn-i Ümmü Mektum'un, (Radıyallahu Anh) Allah-u Teâlâ'ya göre kendisiyle ilgilenilmesi gereken birisi olduğu aşikârdır. Ve haddizatında hakiki engelli olan kişi âmâ olan Abdullah ibn-i Ümmü Mektum (Radıyallahu Anh) değil, bilakis hakikate karşı kör olan müşriklerdir.

Bu olaydan ve inen ayetlerden sonra Peygamberimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine'den ayrıldığında imâmet için onu iki kere(4) veya üç kere(5) kendi yerine bırakması, engelli bireylerin yaşadıkları toplum içerisinde aktif olabileceklerini de göstermesi bakımından önemli bir mesaj olarak tarih sahnesinde yerini almıştır.

Ayrıca özürlü oluşunu ve evinin mescidden uzak olmasını mazeret olarak sunup, namazını evinde kılmak için izin istediğinde Rasûlüllah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona bir refakatçi tayin etmiş olması, ayrıca: "Sen namaz için ezan okunduğunu işitiyor musun?" diye sorup 'evet' cevabını alınca: "O halde davete icabet et, cemaat'a gel."(6) buyurarak, Peygamberimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) görme özürlü bir insanı dışlamayarak onu, topluma ve cemaate kazandırmak açısından sergilediği tavır dikkate câlib bir teşvik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Topluma kazandırma şöyle dursun, Hazreti Ebu Bekr (Radıyallahu Anh) ve Hazreti Ömer gibi sahabelere rağmen, Rasûlüllah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayağından sakat olan Muaz ibn-i Cebel'i (Radıyallahu Anh) Yemen valisi olarak tayin etmesi, bedensel engelin hizmete engel olmayacağının yaşanmış misallerinden sadece birisidir.

Bazı bedeni kusurlarından dolayı insanların arasında bulunmaktan tedirgin olduğu için çölde yalnız yaşamayı tercih eden Zahir (Radıyallahu Anh) isimli sahabeyi de unutmamak gerekir.

Zira, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) çölden topladığı bitkileri Medine pazarında satmasını teşvik edip, ona yardımcı olması ve "Zahir bizim köyümüz, biz onun şehriyiz" diyerek iltifat etmesi ve onunla şakalaştığı bir anda, Zahir'in kendi şahsı için 'beş para etmez bir sakat' dediğinde Rasûlüllah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ciddileşerek "Ey Zahir! Andolsunki Allah (Celle Celaluhu) ve Allah Rasûlü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) katında senin değerin paha biçilmez, bunun için biz de seni seviyoruz." demesi islam'ın engellilere bakış açısının açık bir şekilde şekillenmiş halinin Hazreti Zahir'deki yansımasıdır.

Uhud'da aldığı yaralardan dolayı özürlenip, Hazreti Ebu Bekr'in (Radıyallahu Anh) halifeliği zamanında Yemame'de bir kolunu kaybedip engelli hale gelen ve beytülmâl'den (devletin kasasından) kendisine maaş bağlanan Nesibe hanımın hali ise günümüze ışık tutması gereken vesikalardandır.

Özürlü olan insanlara veya bedeninde herhangi bir kusur bulunan kimselere uzun uzun bakarak onları rahatsız etmek; islamî ve insanî bir davranış değildir.

Zira; "Cüzzamlılara uzun süre bakmayın."(7) diyen Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle bir davranışın uygun olmayacağını bizlere haber vermiştir.

Görme özürlüleri yolundan kasden saptıran kimseleri kınayan(8) Rasûlüllah, (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yardıma muhtaç olan engellilere yardımı teşvik etmek için şöyle buyurmuştur; "Âmâ'ya (görme engelliye) rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, muhtaç bir kimseyi ihtiyacını tedarik etmesi için gerekli yere götürmen, derman arayan dertlinin imdadına koşman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir."(9) "Yükünü yüklemeye veya bineğine (aracına) binmeye çelışan bir özürlüye yardımcı olmak da bir sadakadır."(10)

Allah-u Teâlâ insanları farklı farklı yaratmıştır. Bazılarını çok zeki yaratmışken, bazı insanlar da zeka olarak düşük seviyede yaratılmış olabilirler. Binaenaleyh böyle insanlardan hafîful-meşreb davranışlar sudur edebilir. Böyle bir durumda da zeki olduğunu savunan insanların bu kimseleri olduğu gibi kabul etmeleri icab eder. Çünkü bu insanların yaratılışlarını değiştirmek mümkün değildir.

Ayrıca Rasûlüllah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) görme engelli olan sahabi 'İtban ibni Malik (Radıyallahu Anh) ile yakından ilgilenmesi ve bir savaşta beyninden aldığı yara ile zihnî ve konuşma engelli durumuna gelen, fakat ticaretle uğraşmaya devam eden Munkız ibni Amr isimli sahabeye kandırılmaması için gösterdiği ilgiyi de göz ardı etmemek lazımdır.

Genç fakat yoksul olup, boyu çok kısa (cüce) ve yüzü de pek güzel olmayan Hazreti Cüleybib (Radıyallahu Anh) evlenemediği için Rasûlüllah'dan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zina etmek için izin istediğinde, Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisine nasihat ettikden sonra o sahabeyi evlendirmesi, Peygamberimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) muhtaca yardım hususunda ne kadar duyarlı olduğunun delilidir.

Hatime

Peygamberimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) engelli insanlara baktığı pencereden bakabilenlerin karşısına çıkan manzara şudur;

a- Özürlüleri rahatsız edecek davranışlar bizzat Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından yasaklanmıştır.

b- Zihinsel özürlüler cezâ-i müeyyide'den muaf tutulmuşlardır.

c- Engellilere yardım ve iyilikde bulunulması teşvik edilmiştir.

d- Evlendirilmelerinde kendilerine yardımcı olunmuştur.

e- Engellilere alternatif iş imkanı sunulup, istismardan muhafaza edilmişlerdir.

f- Görme özürlülere dini ve idari görevler verilmiştir.

g- Bedensel özürlülerin vali olarak tayin edildiğini görüyoruz.

h- Engellilerin topluma katılmaları teşvik edilmiştir.

Abdullah ibn-i Mesud (Radıyallahu Anh) diğer sahabelere göre çelimsiz, kısa boylu ve ince bacaklı bir sahabi idi. O kadar kısa boyluydu ki ayakta durduğu halde, ancak oturanların boyunda görünüyordu. Birgün Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) medine bahçelerinde bazı sahabelerle otururken İbn-i Mesud'dan (Radıyallahu Anh) meyva isteyince, İbn-i Mesud (Radıyallahu Anh) hemen koşup, hurma ağacına tırmanırken açılan çelimsiz bacaklarına diğer sahabeler gülmeye başlayınca, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu gülüşmelerden rahatsız olduğu için; "Yarın mizanda onun ince bacağı, uhud dağından ağır gelir. Mahşerde sevabı uhud dağından daha ağır gelecek biri için neden böyle gülüyorsunuz?" diyerek İbn-i Mesud'un fiziğine takılan arkadaşlarını bu şekilde ikaz etmiştir.

Bu makalemizde engelli insanlara karşı görevlerimizi ve sorumluluklarımızı hatırlamaya çalıştık.

Fakat dün ile bugünümüzü mukayese ettiğimizde, özellikle dini müesseselerde ve hayatın içinde engelliler için yapılan çalışmaların olduğu, fakat bu çalışmaların yeterli düzeye gelebilmesi için toplumun bilinçlenmesi gerektiği kanısındayız.

Yani; hayatı paylaşmak için engel değil destek olan toplum, bilinçli bir toplumdur.

Unutmayın, ön yargının en büyük engel olduğu bir toplumda engelSİZSİNİZ!

Ne oldum deme ne olacağım de. Vesselam

Kaynaklar:

1- Celaleyn Tefsiri sh: 241, Alusi, Ruhul Meani c:30 sh:39

2- Abese suresi ayet 1-2

3- Ruhul Meani c:30 sh: 39

4- Nesefi Tefsiri c:3 sh: 601

5- İbnül Esir, Üsdülğabe IV-264

6- Müslim, Mesacid 255; Ebu Davud, Salat 46

7- Heysemi 1988, 100

8- Ahmed ibn-i Hanbel 1982, 217, 309, 317

9- " " , 168, 169

10- " " , 350

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

Batı dünyası ve materyalist felsefenin düzenbazları yalan üretmekte, hakikatleri evirip çevir

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

Meseleyi iki açıdan ele almak durumundayız: A. İslâm şeriatına göre veliahtlığın hükm

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

Eşler Arasında Dünya ve Âhiret Hayatını Berbat Eden Bir Kötü Davranış: Nuşûz Kur’ân,

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

Muâviye'nin (r.a) hayatına az çok vakıf olan biri, onun hidayete eren ve erdiren raşid halifele

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

"Sâliha" Eş Olmaya Çalışmak İslâmî hayatta en önemli konulardan olan iffeti koruma yollar

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

Bazıları, Taberî'nin İbn Sebe ile ilgili aktardığı rivayetin senedinde Seyf b. Ömer et-Temim

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

Allah’ın emirlerini yerine getirip; yasakladıklarından da kaçınma gibi anlamlara da gelen “

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI