Cevaplar.Org

TARİHİMİZİ GÜNÜMÜZE NASIL TAŞIYABİLİRİZ?

Sayın Sırma hoca, Önsöz’ünde şöyle yazmaktadır: “Gayemiz kitap yazmak değil, eski tarihimizi günümüze taşımaktır. Ta ki selefin yapmış oldukları güzel mücadeleyi taklit edelim, hatalarını bir de biz işlemeyelim!”


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-22 09:56:02

Sayın Sırma hoca, Önsöz'ünde şöyle yazmaktadır: "Gayemiz kitap yazmak değil, eski tarihimizi günümüze taşımaktır. Ta ki selefin yapmış oldukları güzel mücadeleyi taklit edelim, hatalarını bir de biz işlemeyelim!"

"Hataları işlemeyelim" diye, sahabeler arasında vuku bulan hadiseleri günümüze taşıyan hocamız, bu yaklaşımıyla başka bir hataya düşmektedir. Çünkü başta İmam-ı Gazali olmak üzere, birçok İslam âlimi, sahabelerin arasındaki olayların anlatılmasını-ta'na ve buğza sebep olduğu için, haram kabul etmişlerdir.(1)

Şimdi birisi: "Onlar niçin anlatmışlardır" derse, biz de cevaben deriz ki; Onlar başkalarının kalbinde şüphe ve kin bırakacak şekilde değil, yapılan itirazlara akli ve nakli rivayetlere uygun yorumlarla anlatmışlardır.

"Hiç kimseye, sahabelerin noksanlıklarına delil getirecek, ta'na sebep olacak veya avamı onları ayıplamaya, sebbetmeye ve buna benzer fasid şeylere kışkırtacak şekilde, sahabeler arasında vuku bulan olayları zikretmek caiz olmaz."(2)

Sayın Sırma hocanın kaynaklarından birisi de İmam-ı Suyuti'dir. El-Müncid yazarı, Ferdinan Tütel, müslüman olmadığı halde, İmam Suyuti hakkında şöyle yazıyor: "Suyutî Tefsir, Hadis, Fıkıh, Nahiv, Meâni, Beyan, Bediî ve Lügat alanlarında çok mahir ve mütehassıs biridir. Kitapları beş yüze yakındır."

 الفضل ما شهادت به اللاعداء "Fazilet, (lehte ) düşmanların şehadette bulunduğudur!"

Sayın Sırma hoca, İmam Suyuti'nin tarihinden sadece, Hz. Muaviye aleyhindeki rivayetleri nakletmiştir. Lehindeki rivayetlere ise çok az yer vermiştir.

İmam Suyutî şunları da yazmaktadır: "Hz. Muaviye Peygamberimiz (s.a.v)'den yüz atmış üç hadis rivayet etmiştir. Sahabilerden İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr, Ebu Derda, Cerir el- Beceli, Numan b. Beşir (Allah hepsinden razı olsun) ve başkaları ondan hadis rivayet etmişlerdir. Hz. Muaviye akıllı ve halim sıfatlarla vasıflandırılmıştır."(3)

İmam Suyuti devamla: "Tirmizi hasen bir senedle Abdurrahman b. Ebi Umeyre'den rivayet etmiş, peygamberimiz buyurmuştur ki: "Allah'ım, O'nu (Muaviye'yi) hidayete erdiren ve hidayete eren kıl!"

İmam-ı Ahmet Müsned'inde, İrbad b. Sariye'den rivayet etmiştir, Peygamberimiz (s.a.v) Buyurmuştur ki: "Ey Allah'ım! Muaviye'ye kitap ve hisabı öğret. O'nu azaptan koru." Hz. Ömer buyurmuştur ki: "Bu, yani Hz. Muaviye Arapların Kisrası'dır.

"Hz. Ali de buyurmuştur ki: "Muaviye'nin emirliğini kerih görmeyiniz. Çünkü eğer O'nu kaybederseniz, birçok başın omuzlardan düşeceğini göreceksiniz." rivayetlerini nakletmektedir."(4)

"Hicri kırk üç senesinde Sicistan'dan Ruhaç, Barkat'tan Veddan ve Sudan'dan birçok memleketleri fethetmiştir. Hicri kırk beşte Kaykan, elli'de Kuhistan ve birçok memleketleri İslam diyarlarına kavuşturmuştur.(5)

Yukarıda zikrettiğimiz buna benzer birçok değerlendirmeleri İmam Suyuti'nin kitabında görmek mümkündür. Sayın Sırma ise, Hz. Muaviye lehinde olan İstanbul'un kuşatılması, O'nun vahiy kâtibi olması, Suriye cephesinde Bizans'a karşı cihada devam etmesi, Hz. Ömer'in O'nu Şam valisi olarak tayin etmesi ve O'nun Müslüman olmasından kaynaklanan birkaç rivayetten bahsediliyor.

Hz. Muaviye hakkındaki rivayetlerden daha çok O'nun aleyhindeki rivayetlere önem veren Sayın Sırma Hoca'nın bu yaklaşımı objektif olmaktan uzaktır.

Sayın Sırma da biliyorlar ki, tarihsel değerlendirmelerde, mantıki tutarlılık ve "objektif yaklaşım" esas alınmadığı zaman, hislerin ön plana çıkması muhakkaktır. Siyasi ve itikadi hassasiyet, tarihçilerin bir kısmını, tek yönlü (tarafgir) yaklaşıma itmiştir. Şüphesiz bu İslam'dan değil, müellifin tavır ve yaklaşımından kaynaklanmıştır."(6)

Evet, Sayın Sırma hocamız da, olayları tek taraflı olarak ele almış, Hz. Muaviye'nin lehindeki rivayetleri pek önemsememiştir.

-Devam edecek-

Dipnotlar

1-İmam Gazali, İhyai Ulumiddîn: C. 3, Sh.116. Said Havva, El-Mustahlis fi Tezkiyeti Enfüs: Sh. 376. Envar: C. 2, Sh. 313. Tuhfetu İbni Hacer: C. 9, Sh. 65. Beycurî: C. 2, Sh. 261.

2-İbni Hacer el Heytemi, Kitabu Tathir'il-Lisan: Sh.72

3-İmam Suyuti, Tarihul Hülefa: Sh.194

4-İmam Suyuti, A.g.e, Sh.195

5-A.g.e: Sh.196

6-Dr. İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muaviye B. Ebu Süfyan: Sh.15

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YEZİD'İN VELİAHTLIĞI MESELESİ

YEZİD'İN VELİAHTLIĞI MESELESİ

Hz. Muaviye’yi Yezid’e veliahtlık vermeye iten sebep şudur: Muaviye’nin azametini bilen ehl-

İHSAN SÜREYYA HOCANIN ÜÇÜNCÜ İTİRAZI

İHSAN SÜREYYA HOCANIN  ÜÇÜNCÜ İTİRAZI

Sayın Sırma hoca, üçüncü itirazda bir de şöyle diyor: “Muaviye iktidara geldikten sonra k

MESELENİN CEVABI

MESELENİN CEVABI

Hz. Hasan, hilafeti Hz. Muaviye’ye terk etmeye karar verdi.(1) Hz. Hasan’ın hilafetten feragati

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

İlk dönem tarihçilerin bu konuda ne dediklerine bakalım. Bu konuda başta Taberi, İbni Esir ve

ULEMANIN BU İTİRAZLARA CEVAPLARI

ULEMANIN BU İTİRAZLARA CEVAPLARI

Birinci itirazın cevabı önceki sahifelerde verilmiş bulunmaktadır. İkinci itirazın cevabına

HZ. MUAVİYE’YE YAPILAN İTİRAZ VE ELEŞTİRİLER

HZ. MUAVİYE’YE YAPILAN İTİRAZ VE ELEŞTİRİLER

Sayın Sırma hoca, kitabının 32. sahifesinde şöyle diyor: “Diğer bazı hususlar yanında Mua

HZ. MUAVİYE SULTAN MI, HALİFE Mİ?

HZ. MUAVİYE SULTAN MI, HALİFE Mİ?

Hoca, kitabının 33. sahifesinde: “Muaviye Hilafetinin Değerlendirilmesi” başlığının heme

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

Hz. Muaviye (r.a.) Hz. Peygamber Efendimizin hayatında Müslümanlığını ikrar etmiş ve o onun

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

Sayın Sırma hoca, 25. Sahifede şöyle diyor: “Yezid’in veliahd tayin edildiği yıl konusunda

HZ. MUAVİYE’NİN HZ. ALİ’YE KARŞI ÇIKMASI

HZ. MUAVİYE’NİN HZ. ALİ’YE KARŞI ÇIKMASI

Sayın Sırma’nın Hz. Muaviye’ye yönelttiği itirazlardan birisi de şudur; “Hz. Ali’nin o

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

Hoca şöyle diyor: “Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada,

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*I.Abdulhamid'in vefatı(7 Nisan 1789) *Şer'iye mahkemelerinin lağvı(8 Nisan 1924) *Mimar Siana'ın Vefatı(9 Nisan 1588) *Otlukbeli Zaferi(11 Nisan 1473) *Kanuni'nin Bağdatı Fethi(12 nisan 1521)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI