Cevaplar.Org

MAKALELER–1-Sadreddin Yüksel-Madve Yayınları-İst–1985


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 02:18:22

• Müellif, İbn-i Teymiyye için biraz katı: “ Allah’a (hâşâ) cisim ve mekân isnad edecek kadar ileri giden İbn Teymiye” sh:7

• Müellif, hadisçi N. El Bani hakkında diyor ki: “Aşırılığıyla tanınmış Suriyeli Nasirüddin El-Bani” sh:7

• Nisa:59’da “ulul emre itaat” emri ulemaya itaati de kapsıyor.sh:12

İcma iki kısım:

1-Kati icma: Bütün müctehidlerin katıldığı icma

2-Zanni icma: Bazı müctehidler katılmıyor. Yani aynı hükümde yeni bir içtihad yapılabilir. sh:12

Kıyas: Bir şeyde mevcut olan hükmü ortak bir nedenle başka bir şeye kaydırmaktır.”sh:12

• Kıyası inkâr eden Mutezile’nin Nezzamiye kolu, Zahiriler ve bazı Şii fırkalardır. sh:16-17

• Hadisle tahsis edilen Kur’anın umumi hükümlerine bir örnek meyte

(boğazlanmadan ölen hayvanlar)’ye ait. Kur’an boğazlanmadan ölen hayvanları haram kılarken, Efendimiz(sav) denizde ölen balıkları istisna tutuyor.sh:18

• Resulullah(sav), şer’i hükümleri vaz ederken, ya kıyasla amel etmiş veya Kur’an’daki umumi düsturları kullanmıştır. sh:19

• Sivri dişli ve keskin tırnaklı hayvanların yenmesi hadisle yasaklanmıştır. sh:19

• Zinaya had cezası veren Nur:5-6 ayetler, hicretin 5 veya 6. senesinde nazil olmuştur. Hicretin 7.senesi müslüman olan Ebu Hureyre Recm cezasının uygulandığını haber veriyor. sh:24

Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı adlı esere göre, Hulefa-i Raşidin recmi uygulamıştır. sh:24

Ahadi haber sadece akaidde delil olmaz. Ama ahkamda vardır ve olur.sh:27

• “Şafii mezhebinde eğer oruç tutmak çalışanların işlerine engel oluyorsa, cevaz vardır, afiyetle yiyebilirler. Sonra müsait zamanlarında günü gününe kaza edecekler.”sh:41

İçtihat’ın yeri:

1-Nassın bulunmadığı yer

2-Bulunduğu halde vürudu,yahut delaletinin kati olmadığı yerler.sh:44

Müçtehidde bulunması gereken şartlar:

1-Arap dili, edebiyatı ve lügatini çok iyi bilmeli

2-Esbab-ı nüzul, tevil ve tefsir ilimlerini bilecek

3-Hadis ilmine ve usul-i hadisi iyi bilmeli

4-Kıyas ve kıyas usulünü bilecek

5-İçinde bulunduğu toplumun örf ,adet ve geleneklerine de vakıf olmalı. sh:44-45

• “İçtihad yapmaya muktedir olmayan kişi ister avamdan, isterse de müctehid seviyesine gelmemiş alim olsun, bir müctehide uymakla yükümlüdür.”sh:47

İmam Gazali(ra) usul-i fıkha dair yazdığı “El Mustasfa” adlı eserinde diyor ki: “Avam için taklitten başka yol yoktur. Çünkü sahabe avama fetva verirken, ‘içtihad seviyesine varmak için gayret sarf edin’ demezdi” diyor.sh:48

Seyyid Kutup’un ‘ Abduh ekolu’ hakkında kanaati: “Söylemek lazım ki, Abduh’un medresesi, İslam’a tam yabancı bir felsefenin-Dekart felsefesinin- tesiri altındadır. Var gücü ile akla sarılıyor. İnanç meselelerinde bile akla hakkından fazla yer veriyor.” sh:49

• “Bilhassa, İçtihad ruhundan çok uzak şu asrımızda, mevcut Ehl-i Sünnet mezheplerini -farz-ı muhal- kaldırırsanız,yepyeni bir usul-i fıkıh ilmi icat etmemiz gerekecektir ki, yeni bir mezhebe esas teşkil etsin.”sh:57

• Endülüslü Abbas bin Fernas 9.yy’da icat ettiği iki kanatla belli bir mesafede uçan ilk zat.”sh:57

• İmam Nevevi, Şerhül Müslim’de ‘Ümmetimin ihtilafı rahmettir’ hadisini izah ederken diyor ki: “Bir şeyin rahmet olmasından, zıddının azap olması lazım gelmez. Aksini ancak cahil bir kişi iddia eder. Nitekim Cenab-ı Hak geceye ‘rahmet’ adını vermiştir. Bundan gündüzün azap olduğu manasına çıkarılamaz’.sh:58

• Ezherli Mustafa el Meragi müçtehidin Arapça bilmesinin şart olmayacağı garabetinde bulunulabilmiştir.sh:61

Mısır modernistleri, teaddüt-ü zevcat ve boşanma salahiyetine kısıtlama getirdiler. Mirasta kadın-erkek müsavatını koydular. Tesettürü red ettiler. Muayyen bir nispetteki faize cevaz verdiler.sh:61

• “Zuhur edecek yeni yeni boşlukları doldurmak için, nasslara aykırı düşmeyecek içtihatlar, salahiyetleri sabit olan müçtehidler tarafından yapılmalıdır.”sh:77

• İbn-i Kudame’nin Mugni adlı eserinde yazdığına göre; İbni Ömer, Hasan Basri, Ata, Şabi, Tavus bin Keysan, gibi müçtehidler Kur’ana abdestsiz el sürmesinin haram olduğunu zikrederken, Davud el Zahiri, Şevkani gibi zatlar buna muhalefet etmişler.sh:79

• Müslim’e göre Kur’an’a abdestsiz el sürülmemesini bildiren Vakıa 79 ayetleri hicretin 6. senesi nazil olmuştur.sh:82

• Abdest ve gusül hicretin ya 4. veya 5. senesi nazil olmuştur.sh:84

• “Cenab-ı Hak Hz.Muhammed aleyhisselamı tabiat kanunlarını bozan harikalarla göndermedi.O’na hikmetli sözler, hakkı gerçekleştirmek, batılı yok etmek, irşad ve güzel hasletleriyle ruhlara ve akıllara hakim olmak gibi mucizeler verdi” sh:89

Efendimiz(sav) ‘den de maddi harikalar sadır olmuş, ama o diğer peygamberlerden farklı olarak davasına esas yapmamıştır.sh:90

• “Ruhta bir Hak kokusu vardır. Ruh bu kesif bedenine yerleşince, beden onun yüceliğini ve nurunu örtmüştür. Fakat bu sırrı idrak eden kimse eğer kendi kalbinde ruh yönüne bakan bir pencere açarsa, ruhtan gelen nurlar ve ziyalar onu halis ve nurani bir varlık haline getirir.”sh:96

• ‘İlim Çin’de dahi olsa arayınız’ sözü İbn-i Cevzi ve İbn-i Hibban’a göre uydurmadır. sh:100

Miracın ruh ve ceset beraber olmasının delilleri:

a-Konuyla ilgili İsra/1’in“Subhane” diye başlaması. Allah’ı tenzih ve takdis etmesi, ortada bulunan harikuladeliğe işaret ediyor.

b-Abd kelimesi kullanılıyor ki, bu ne yalnız ruha ne de yalnız cesete ıtlak edilir

c-Kureyşin inkarı: Sadece ruhani olsaydı inkara lüzum kalmazdı.

d-Zayıf imanlılar olayın duyulması ile sarsıldılar. Sadece ruhani, rüyada olan bir şey olsaydı bu olmazdı.

e-Hadisenin ruh maal cesedle olduğuna dair rivayetler 26 sahabeden gelmekte. sh:109-110

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

sahibusseyf, 2007-08-01 11:11:46

Çok güzel.Harika.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI