Cevaplar.Org

KUR'AN OKUMALARI–1-Metin Karabaşoğlu-Karakalem Yayınları-İst–1997


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 02:03:29

Kur'an: Alemlerin Rabbinden gelen(56/80) insanları hidayete eriştiren ve hakkı batıldan ayıran(2/185), sonsuz hikmetlerle yüklü(36/2) sonsuz derecede kerim(56/77) bir ezeli kelamdır. sh:15

 • Kur'an'a yönelirken yapılacak ilk husus Şeytandan istiazedir. sh:16

• "İstiazenin bir esprisi acziyetin kabulüdür." sh:17

• Vakıa 79 ayetinin bir sırrı, dünyevi kirlerden, nefsanî vehimlerden azade olamaya bir insanın Kur'an'dan istenen ölçüde istifade edemeyeceği gerçeğidir. sh:19

• Araf:204:"O Kur'an okunduğunda ona kulak verin. Ve susun ki, rahmet edilesiniz. "Kur'an okunurken edebe uygun susup dinlememizi emreden bu ayet, aynı zamanda Kur'an'a muhatap olurken akılcı ve nefsanî tüm kayıt ve kalıplardan sıyrılmamızı da emretmektedir. sh:20

• "Hızlıca okunup geçilen hangi şey özümsenir ki?" sh:22

• "Tane tane okuma, okunan şeyi özümseme, sindirme, benimseme ve hayatın her anını ona göre yaşama niyetini taşır."sh:22

Kur'an okurken dikkat edilmesi gereken hususlar:

1-Acziyetimizi hissedip şeytandan Allah'a sığınmak

2-Bedenimizi maddi pisliklerden, ruh ve kalbimizi dünyevi necasetlerden temizleme

3-Kur'an'ı can kulağıyla dinleme, emirlerine teslim olma

4-Onu özen ve dikkatle, tam bir ciddiyetle, yavaş ve derinlemesine okuma. sh:16-22

• "Bir eylemi, bir fiili, bir ameli 'salih amel' kılan asıl unsur onun imani bir kast ve niyetle yapılmasıdır."sh:25

• "Amel-i salih, imanın bir sonucu ve yansımasıdır."sh:25

• "Şu enaniyet asrının medeni insanlarına dinlemek zor geliyor." sh:26

• "Dinleme düşünmenin ilk şartıdır." sh:27

• "Söylenen mesaja kulağını kapayan; kendi nefsinin dikine gitme, kendi mevcut anlayışını sorgulamaya razı olmama, kendi fikr-i sabitinde kilitlenip kalma tavrını tercih ediyor değil midir?" sh:27

• "Akletme yalnızca akılla yapılan tek bir düşünme işlemini, tefekkür ise tüm duyguların seferber olduğu sürekli bir düşünme ameliyesini ifade eder."sh:29

• "Bir hakikati özümsemeden, hazmetmeden, duygularımıza yedirmeden kalkıp uyarmanın fazlaca bir önemi yoktur." sh:37

• "Hikmeti gereği insanı belli bir düzen içinde yaratan Rabbimiz o düzenin ve o sebeplerin mahkûmu değildir." sh:42

• "Peygamber kıssaları olanı anlatırken olması ve olmaması gerekenleri ders verir bize." sh:47

Hz.İbrahim şöyle dua etmişti: "Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle." sh:50

• "Her anne-babanın birinci görevi çocuklarını şirkten azade kılacak bir imani şuurla yetiştirmektir."sh:56

• Şeytanın sapması Allah’ı inkârdan değil, üstünlük vehminden kaynaklanmıştır. sh:58

Üstünlük iddiasına dayalı tüm fikir ve ideolojilerin mesela milliyetçiliğin, ırkçılığın, sosyalizmin, aristokrasinin, elitizmin, burjuvazinin vs kaynağı İblis’tir. sh:60

• "Ayetlerin yalnız indiği bağlama münhasır kalması demek, bizim o ayetten hissesiz kalması demektir." sh:61

• Hucurat/2'nin müellife göre yorumu: sünnete tam itaat ve bid’alara bulaşmamayı emreder. Resulullah(sav)'ın hareket tarzına zıt davranışlar geliştirmek, sesini onun önüne geçirmektir. Yine çağın itiyatlarına mahkum olup sünnet-i seniyyeden taviz vermek de çağın sesini Peygamberin sesinin önüne koymak, ona tercih etmektir. sh:62

• "Bağlamında inceleme' gibi tumturaklı ifadelere aldanarak, her bir ayeti doğrudan bize yönelik bir hitab-ı ilahi olarak algılamadığımız sürece ayetler dünyamızı fethetmeyecek, iç dünyamız ihtizaza gelmeyecek,

kalbimiz hakikate açılmayacaktır."sh:62

• "Eğer bu asrın Karunları karşısında özenti duyuyor veya büyük ya da küçük bize bir şeylerin ihsan edildiği noktada "bendeki ilim sayesinde bu noktalara ulaşıldı" türünden kayıtlar taşıyorsak, Karun'un akıbetine açık bir vaziyetteyiz demektir." sh:68

• "İmani bir tercihin olmadığı noktada insan başıboş kalmayacak, o noktayı küfrani sihirlerle dolduracaktır."sh:70

• "Hayatımızın imani bir nazarla yaşanmayan anlarında israf, gıybet, dedikodu, televizyon, maç gibi çağdaş sihirler dünyamızı istila ediyor değil midir?"sh:70

• Kur'an'da geçen Talut kıssasından bir lider için iki özellik çıkartıyoruz:

1-Cisim: Lider dış görünüş itibarıyla etkileyici olmalı

2-İlim: Maddi-manevi ilimlerle mücehhez olmalı. sh:75

• "Yetmiş küsur yıl 'Türklük gurur ve şuuruyla" geçip gittikten sonra, bu kavramın yaşadığı tıkanma karşısında Türkiyelilik vurgusu ağırlık kazanıyor. Anayasal vatandaşlıktan, Anadolu Müslümanlığına, “aynı ülkenin çocuklarıyız' dan,'Ne mutlu Türkiyeliyim diyene” kadar bir sürü yeni kavram ve anlayış üretiliyor."sh:82

Tebliğ insanında iç içe bulunması gereken 3 özellik:

1-İman

2-Tefekkür

3-Şefkat. sh:87

• "Ancak Kur'an'ın öğrettiği ve usulünü gösterdiği bir tahkik-i iman iledir ki, insan gayr-i imani hallerden hicret edebilir." sh:93

• "Hayatın en açık gerçeklerinden biri kuralsız yaşanmadığıdır." sh:95

• "Kur'an'da yer alan tüm emirlerin hem celal hem de cemal barındıran bir muhtevası vardır." sh:99

• "Nefis tam bir miyoptur." sh:100

• "İnsan ancak imanı derecesinde gözünü haramdan koruma iradesi gösterebilir."sh:102

• "Tepeden inme halledilmiş hiçbir şer hali yoktur." sh:103

• "Göz harama kaydığında irade hükümsüz kalmış ve akıl nefsin çekim alanına girmiş demektir. Gözü harama kaydıran nefis bu haram yolculuk nihayete ulaşmadan teskin olmayacaktır."sh:104

• "İlahi emre ve insanın fıtratına aykırı düşen açık-saçıklık her zaman sanat adı altında meşruiyet kazanma çabası içinde olmuştur."sh:107

• "Büyük sularda rahatlıkla yüzen insanoğlu daha ziyade küçük sularda boğulur." sh:109

Yahudiler dinin içini boşaltıp ruhsuz bir şeriat haline getirirken, Hıristiyanlar da şeriatsız bir din oluşturmuşlardır. sh:113

• Hıristiyan bakış maddede bir kusur görmüş, onun için haşrin ve cennetin cismaniyetini inkâr etmiştir. Heykelciliğin Avrupa'da gelişmesine de bu nazarla bakılabilir. Yani kusurlu gördüğü taşları yontarak güzelleştirme.

sh:116

• Kainatta ve onun bir tercümesi olan Kur'an'da ve Kur'an'ın mücessem hali olan bir Nebiyy-i zişanda bir cemal ve celal dengesi vardır. sh:122

• "Bir aileyi mükemmel kılan da bir toplumu, bir medeniyeti, bir çağı mükemmel kılan da kız çocuğuna verdiği önem, sarf ettiği mesai, yönelttiği çizgidir."sh:127

• Dünyada Rabbimizden isteyeceğimiz en güzel hasene imani bir bakış açısıdır.sh:132

• Bu zamanda çok görülen bir hastalık da,"nefislerinin tiryakiliğini modern tebliğ suretinde meşrulaştırma hevesidir. sh:145

• Asr-ı saadette imanla küfür kesin hatlarıyla birbirinden ayrılmıştı. sh:145

• "İnsan için en tehlikeli anlardan biri, belki de birincisi zafer anlarıdır."

sh:148

• "Kelam-ı ezelide cüzi konu yoktur."sh:150

• "Küfre, isyana, şirke uzanan tüm yolculuklar şirk durağında başlamaktadır."sh:156

• Bugün aile içindeki küçük kavgalardan dünyayı kana bulayan milli savaşlara kadar tüm ihtilaflı alanlarda nefislerin malikiyet iddiasının rolü kolayca görülür."sh:173

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI