Cevaplar.Org

GECE YÜRÜYÜŞÜ-Metin Karabaşoğlu-Karakalem Yayınları-İst-1998


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 02:00:53

•“Elektriğin aydınlatmada kullanılmasıyla bir nevi gündüze dönen son yüzyıl hariç, geceler, yeryüzünün sustuğu, gökyüzünün konuştuğu vakitler olagelmiştir.”sh:7

•“Gündüzün hayhuyu içinde arz sayfasından Hây ve Hû’yu belki okuyamayan insanoğlu gecenin zahiren karanlık örtüsü sayesinde aydınlık melekut iklimlerine yol alır.”sh:7

• “Her kap kendi içindekinin kokusunu verir” Abdülkadir Geylani-sh:11

•“Şirk, imana bulaşarak gelir.” sh:18

•“Bugün bir çok insan imani bir hayat yaşamıyorsa sebebi, imani bir hayatın makul ve tutarlı olmayışı değil, nefsin buna razı olmayışıdır.”sh:20

•“Kalplere kesinlikle şefkat edilmeli ,ama nefsin tiryakiliklerine asla müsamaha gösterilmemelidir.”sh:21

•Müellife göre Türkiye’deki milliyetçilik: “hemen herkesi etkisi altına alan cahili milliyetçiliktir.”sh:22

•“Ortalığın imani bir aydınlığa kavuşması için kesin bir enerji tasarrufuna ihtiyacımız var. Hepimiz aklımızı, kalbimizi, vaktimizi yerli yerinde kullanmaya muhtacız.” sh.23

•“Gündelik hayatımıza baktığımızda bir dizi imani ölçünün çoğu kez farkına bile varmaksızın aklımızdan kayıp gittiğini görürüz.”sh:24

• “Bu medeniyet, insanın Rabbiyle olan bağlarını koparan bir anlayışın meyvesidir.”sh:29•“Modern dünyanın ladini zihniyeti dimağlara öylesine kök salmış ki, gündelik hitapların dahi şekli ve muhtevası değişmiş bulunuyor.”sh:30

•Modern çağın laik ahlakının talimiyle, hayrın alanı Allah adına olsun, olmasın birine bir bağışta bulunmakla sınırlanmış, ondan alınan yeri ise iyilik doldurmuştur.”sh:32

• “Kutsalı kapı dışarı eden çağdaş medeniyet insanın kutsiyet boyutu olmaksızın yaşamasının imkansızlığını da gösterir bir biçimde yeni kutsallar icat etmiş bulunuyor.”sh:34

• “Allah’ı inkar edenler tabiatı ilahlaştırdılar.” sh:35

•Batılı düşünür Karl Poper “Tanrıya karşı natüralist devrim Tanrı’nın yerine doğayı geçirdi. Bunun dışında hemen her şey aynı kaldı” der.sh:35

•Edgar Morin’e göre batı medeniyeti kilise teslisine karşı yeni bir üçleme getirmiştir: Din-devlet-ulusçuluk.sh:35

•Martin Lings’e göre batı medeniyeti “adresini şaşırmış bir kulluğa” sebebiyet vermişti.”sh.35

•E.F.Schumacher “Modern dinsiz yaşama deneyi başarısızlıkla sonuçlandı.İnsan kilisesiz yaşayabilir belki ama dinsiz asla.” sh:35

•Mümin kendisi için neyin mukaddes olduğunu emr-i ilahiyle öğrenir. Bunun haricinde kendi aklınca kutsallar üretmez.”sh:37

•Mümin, laik devletlerin, bayrakların nesnesini bile kutsallaştıran anlayışına râm olmaz.”sh:38

•“Milli tarihlerin amacı ulus-devlete ezeliyet izafe edilmesi ve ilgili ulusun yüceltilmesidir.”sh:40

•“Tarih cennet ehli bir insanla, bir müminle,bir peygamberle başlamaktadır. Tesadüfi evrimleşmelerin sonucu olan maymunumsu bir geçmişle değil.”sh:41

•“Biz bir ümmetin fertleriyiz. Ne olur, kalplerimizi coğrafya mahkumu olmaktan kurtaralım.” sh.47

•“Hac, esasen bir hayatın ne şekilde yaşanması gerektiğinin özeti gibidir.”sh:48

•“Gerçekten kelimeler bir ağacın toprak üstündeki kısmı gibidir. Toprağın altında o dalları ve gövdeyi besleyen kökler vardır.”sh:53

•“Ulus-devlet ve coğrafya eksenli bir yabancı tarifi insanı gereğinde bir mümini düşman, bir dinsizi ise dost ve yandaş görmeye mahkum etmektedir. Yine bu mantığın uzantısı olarak “hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız” söylemiyle ehl-i dinden aynı topraklar içindeki ehl-i dünyanın dünyevi projelerine iştirak etmesi istenmektedir.”sh:54

•“Mümin için yabancılığın ölçüsü imana yabancılıktır.”sh:54

•“Şu ülkenin insanları damarlara kadar yer etmiş bir Arap düşmanlığı içinde yaşıyorlar. O kadar ki, bu düşmanlığı beslemek üzere “ne Arabın yüzü, ne Şam’ın şekeri” gibi deyimlerle birlikte “Ben Araplardanım, ama Araplar benden değildir” gibi ilk kez Kemalizm’le birlikte keşfedilen hadisler rivayet ediliyor.sh:57

•“Nitekim bugün bir çok ehl-i dinin dahi yuttuğu Arap düşmanlığı zokasını evirip çevirip tedavüle sokanların ya açıkça dine düşman olan veya münafıkça bir tavır sergileyen çevreler içinde yer aldığı gözleniyor.”sh.58

•“O tipik “dört tarafı düşmanla çevrili ülkemiz” edebiyatıyla mümin Araplar-keza mümin İranlılar ve mümin Kürtler- düşman sınıfına yazılıyor.sh:58

• “Modern çağ; zihinleri milliyetçiliğin doldurduğu, sınırları milliyetçiliğin belirlediği, sınır içi ve sınır dışı kavgaların da neredeyse her zaman milli çıkarlar veya milli kimlik adına yapıldığı bir çağdır.” sh:60

•Bediüzzaman yüzyılın başında gelişen milliyetçilik akımıyla alakalı Volkan’da şöyle diyecekti: “13 asır evvel ölmüş olan asabiyet-i cahiliyyeyi ihya ile fitne ikaz olunmaktadır.” sh:65

•Büyük alim Bâbanzade Ahmed Naim, İslam’da Davayı Kavmiyet adlı eserinde “Müslüman Türk” gibi tabirler için “Başkalık manasını vehmettiren çirkin atıflar” sh:66

•“Başkasını bilen bilgilidir. Kendini bilen ise aydınlanmış.” Lao Tzu

•Müellife göre, Kurtuluş savaşı sonrasında “Yunanlılara karşı savaş Yunan filozoflarını materyalist fikirlerini hayatın her safhasına hakim kılma gayretkeşliği ile sonuçlanmıştır.” sh:75

•“Gözlerini coğrafi sınırlara dikenler, manevi sınır ihlallerini her zaman gözden kaçırmaya mahkumdurlar.”sh.75

• “Gözünü ülkeye dikenler ister istemez ilkeyi ikinci sıraya almaktadır” sh:87

•Hz.Ali’ye hasmı olan talihsizler “mahdud” lakabını vermişler. Yani sınırlı düşünen, geniş olmayan, yeniliklere açık olmayan demek.sh:88

•“Ali(ra) imana ve ubudiyete uygun her tavra ardına kadar açık ama, imâni olmayan her karar ve fiile karşı toplu iğne başı kadar boşluk bırakmayacak derecede dardır.”sh:88

•“Aslolan ferdin hukukudur. Yok eğer cemaatin selameti gibi bir ölçü ortaya konsa, lastik gibi her tarafa çekilebilecek,bu kapıdan içeriye çok zulümler girecektir.”sh:89

•“Sözde medeni gerçekte ilk çağları aratacak vahşi şu çağın hakim anlayışı reel politiktir. Reelpolitik yani güce dayalı siyaset.”sh:90

•Bediüzzaman 1100’lerden bugüne gelen devre için “mazi ve karanlık” der.sh.92

•“Abbasilerin olsun, Selçukluların olsun, Fatimiler, Zengiler, Samanoğulları, Gazneliler veya Osmanlıların olsun büyük hizmetleri olduğu gibi ürkütücü hataları da bulunuyor”sh:93

•“Hulefa-i Raşidin devri kimi tarihlerin yazdığı gibi 4 halife devri değildir. 5.raşid halife olarak Hz.Hasan da vardır.”sh:95

•“Bu gün karşı karşıya geldiğimiz yanlış anlayışların temelinde Osmanlı ile sonrası arasındaki keskin kırılmayı bir devamlılık olarak algılamanın yattığı söylenebilir.”sh.100

•Osmanlı Hz Ali’den miras kalan hilafet çizgisinden ziyade Muaviye’den miras alınan saltanat çizgisine daha yakındır.”sh:101

•“Üçüncü dünya denilen ülkelerde, bu arada bilhassa İslam dünyasında yönetimin askerin gölgesinde olduğu açıkça bilinmektedir”.sh.101

•“Velhasıl şu demokrasi çağı bir boyutuyla müthiş bir askeri istibdat çağıdır.” sh.102

•Bediüzzaman’a göre 1930’larda bu memleket “Avrupa’dan daha dinden uzak” bir devre geçirmiştir.sh.102

•“İyi niyet illa da doğru istikamet anlamına gelmiyor.”sh.106

•“Kitlelere açılma tavrında zamanla açıldığı kitlelere benzeme gibi bir marazın zuhur ettiği görülüyor.”sh:106

•“Kur’an ayı olması gereken Ramazan, hanımların yemek yapmaktan, erkeklerin davete koşturmaktan Kur’an okumaya vakit bulamadığı bir aya dönüşüyor.”sh:121

•Bir batılı düşünür çağdaş toplumu “kullan-at toplumu” diye tarif ediyor.sh:125

•“Kullan-at kültürünü aşmadan, hayatımızı gerçek ihtiyaç temeli üzerinde yeniden kurmadan bizi dünyaya hapseden zincirlerden kurtulmamız ise kesinlikle mümkün görülmüyor.” sh:125

•“R.Nur’un hemen her yerine yayılan medeniyet analizlerinin bir cihetini çağdaş medeniyetin beşeri fakirleştirmesi oluşturur.”sh:130

•“R.Nur’un vurguladığı fakirleşmenin gelir düzeyi ile değil, gider düzeyi ile ilgili olduğu görülür.”sh:130

• “Bugün ehl-i dinin sergilediği vasatı aşan,yani sevad-ı azam çizgisinin dışına taşan her tür telezzüz hali velev ki israf sınıfına girmesin,

sakıncalıdır.”sh:131

•“Mağlubiyetten kurtulup zafere ulaşabilmenin yolu iktisat ve ihlası beraberce yaşamaktan geçiyor olsa gerek. Zaten ilki ihmal edilince ikincisi de gerçekleşmiyor”.sh:132

•“Ey insan! Yer, gök, felek, melek, toz, toprak, su, rüzgar, bulutlar, ağaçlar, otlar hep senin için bir vazifeye koşturulmuşlar. Ta ki bir lokma ekmek yiyesin ve şükredesin” Sadi-sh:138

•“Şu çağdaş medeniyet; israflı, iktisatsız, şikayetli, şükürsüz bir tavrı aşılıyor dimağlarımıza” sh:138

•“Gitgide daha net bir biçimde görüyoruz ki, insan ya Allah Resulünün sünnetine göre yaşar, yada sünnetin muhtevasına yabancı adet, görenek ve alışkanlıklarla” sh:141

•“Sünnet-i seniyye çizgisinin uzağında bir fikriyat içindeyken sünnete uygun bir hayat yaşamak ne mümkün” sh:146

•“Başkaları gibi düşünürsek sonra başkalarına benzeriz.”Geothe sh.147

•“Kapitalizm, hususan zengin olmak, varlıklı olmak değildir. Var olanı, verilmiş olanı, kendi adına, kendi nefsinin istekleri doğrultusunda ve başkaları aleyhinde kullanmaktır.”sh:150

• “Hiçbir hizmet ve hiçbir vazife, ailemizi, çoluk çocuğumuz ile kendi hanemizde imanı hüküm ferma kılma çabasını ihmalin mazereti değildir.” sh.158

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

hidayet kayapal, 2010-03-24 12:13:51

Yeni bitirdiğim "gece yürüşü"nde özellikle siyaset, ekonomi ve aile ilgili yazılar günümüzün fotoğrafını çekmiş.Ehli cemaate bazı ağır eleştirileri de olmuş.Çok faydalı bir kitap.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI