Cevaplar.Org

BÜYÜK GÜNAHLAR-13

289. KEBİRE: Müslümana sövmek. Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce, İbn Mes’ud’dan (r.a) şöyle rivâyet etmişlerdir: “Resûlullah (s.a.v), müslümana sövmek fâsıklık, onu öldürmeğe çalışmak kafirliktir,” demiştir


Muhammed Emin Er

.

2020-09-01 07:54:22

289. KEBİRE: Müslümana sövmek.

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce, İbn Mes'ud'dan (r.a) şöyle rivâyet etmişlerdir: "Resûlullah (s.a.v), müslümana sövmek fâsıklık, onu öldürmeğe çalışmak kafirliktir," demiştir.

290. KEBİRE: İnsanın, ana babasına lânet edilmesine yahut sövülmesine sebep olması, isterse kendisi sövmesin.

Buhârî ve diğerleri Abdullah b. Ömer'den (r.a) şöyle rivâyet etmişlerdir: Resûlullah (s.a.v): "Büyük günahların en büyüklerinden biri de kişinin, ana babasına lânet etmesidir, dedi. Ya Resûlallah, insan, anasına babasına nasıl lânet eder? dediler. O da: Başkasının anasına babasına söver; o da (kızarak) onun anasına babasına söver, dedi."

291. KEBİRE: Bir müslümana lânet etmek.

Buhârî, Müslim ve diğerleri Sabit b. Dahhâk'tan şöyle rivâyet etmişlerdir: Resûlullah (s.a.v) şöyle demiştir: "Kim İslam dininden başka bir dine kasden yalan yere yemin ederse, o, dediği gibidir. Kim kendini bir şeyle öldürürse, kıyâmet gününde onunla azap görür. Bir insan sahip olmadığı şeyi adayamaz. Mü'mine lânet etmek onu öldürmek gibidir."

292. KEBİRE: Bir insanın, kendi soyunu yahut babasını kabul etmemesi.

Taberânî, el-Mu'cemu's-sağir'de, Amr b. Şuayb'in, babasından ve dedesinden şöyle rivâyet etmiştir: Resûlullah (s.a.v), "Soyunu yahut efendisini inkâr eden veyahut bilmediği bir soyu iddiâ eden kafir olmuştur yahut Allah'ı inkâr etmiştir," demiştir.

293. KEBİRE: İnsanın, asılsız olduğunu bildiği halde babasından başkasını baba kabul etmesi.

Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd, Sa'd b. Ebî Vakkâs'dan (r.a) şöyle rivâyet etmişlerdir: Peygamber (s.a.v),"Kim, babası olmadığını bildiği halde birini babası diye kabul ederse, cennet ona haramdır," demiştir.

294. KEBİRE: Şer'an açıkça belli olan nesebe dil uzatmak.

Müslim, Ebû Hureyre'den (r.a) Peygamber'in (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: "İnsanlar arasında iki şey vardır ki onlar için küfürdür: Soya dil uzatmak ve ölüye ağlamak."

295. KEBİRE: Bir kadının zina ederek yahut şüpheli cimâ' ile kendilerinden olmayan birini bir kavme ithal etmesi (piçini saklaması).

Ebû Dâvûd ile Nesâî Ebû Hureyre'den (r.a) rivâyet etmişlerdir: "Karı koca arasında lânetleşme âyeti inince, Resûlullah (s.a.v) şöyle dedi: Herhangi bir kadın, kendilerinden olmayan bir çocuğu birilerine nisbet ederse, Allah nazarında hiç itibarı kalmaz, Allah onu asla cennetine koymaz. Herhangi bir erkek de kendi çocuğunu gözünün içine baka baka inkâr ederse, Allah'ın rahmeti ondan uzaklaşır ve Allah onu gelmiş geçmiş mahlûkâtın karşısında rezîl-ü rüsvây eder."

XV. İddetle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 296. KEBİRE: İddetin bitmesi hususunda sahtekârlık etmek.

Bunun büyük günahlardan sayılmasının sebebi yabancı bir erkeğin, hakkı olmadığı halde onun dişiliğini elde etmesinden dolayıdır. Bunda da sayılamayacak kadar büyük zarar ve fesat vardır.

297. KEBİRE: İddet bekleyen kadının, şerî bir mazereti olmadığı halde iddeti bitinceye kadar ayrılmaması lâzım gelen evden çıkması.

Bunun büyük günah sayılması, bir kadının kocasının evinden izinsiz çıkmasına kıyas edilmesindendir.

298. KEBİRE: Kocası ölmüş kadının yas tutmaması.

Bunun büyük günah olması kapalı değildir; zira bunda da çok fesatlar vardır.

299. KEBİRE: İstîbra etmeden önce câriye ile cinsi temasta bulunmak.

İstibra câriyenin hamile olmadığını tesbit etmek demektir. Bunun büyük günahlar arasında sayılması da anlaşılmaz bir şey değildir; çünkü bunun sonucunda nesebler karışır ve daha birçok bozukluklar meydana gelir.

300. KEBİRE: Şer'î bir cevâz olmadan zevcenin nafakasını yahut giyimini kesmek.

Bunun büyük günah olması da açıktır, haksızlığa kıyas edilmesindendir. Hatta bu durum haksızlıktan bile daha çirkindir.

301. KEBİRE: Küçük çocuklarını ve ailesini zâyi edip kontrol edememek.

Resûlullah (s.a.v): "Nafakasını temin etmekle yükümlü olduklarını zâyi etmesi, bir kişi için günah olarak yeter," _buyurmuştur.

302. KEBİRE: Ana babaya yahut sadece birisine âsî olmak;

ister büyükbaba ve büyükanne gibi soyları yukarı çıksın, isterse onlardan daha yakını bulunsun. Allah Teâlâ: "Allah'a ibâdet edin, ona hiç bir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik edin." (Nisâ Sûresi, 36) buyurmuştur.

303. KEBİRE: Sıla-i rahmi terk etmek.

Allah Teâlâ, "Allah'a sağlamca verdikleri sözü bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk edenler var ya işte onlar için lânet vardır, onlar için kötü yurt vardır," (Bakara Sûresi, 27) buyurmuştur.

Buhârî ve Müslim, Ebû Hureyre'den (r.a), Resûlullah'ın (s.a.v) şöyle dediğini rivâyet etmişlerdir: "Allah Teâlâ mahlûkâtı yarattı, yaratma işini bitirince akrabalık ayağa kalktı: Sıla-i rahmi terk edenlerden sana sığınırım, dedi. Allah da: Peki, sıla-i rahmi yapanlara merhamet edersem, sıla-i rahmi terk edenlerden de merhametimi çekersem, râzı mısın? dedi. O da, evet deyince, Allah: İsteğin kabul olunmuştur, buyurdu. Eğer dilerseniz şu âyeti okuyunuz! Sonra Resûlullah (s.a.v) şu ayeti okudu: "Demek siz iktidarı ele geçirirseniz, yeryüzünde bozgunculuk edecek, sıla-i rahmi terk edeceksiniz ha!? İşte Allah onlara lânet etmiş, onları sağır etmiş, gözlerini de kör etmiştir." (Muhammed Sûresi, 22).

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

Ders: Muhakemat Dersleri (10.Ders), Birinci Makale, Dördüncü Mukaddime İzah: Prof. Dr. Şener D

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

Bugün üzerine bastığı çimenlerin, yarın üzerinde biteceğini bilen şuurlu bir Müslüman ha

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

BAKIŞ AÇISI-20

BAKIŞ AÇISI-20

Artık dönemini doldurmuş, tekrarlana tekrarlana aşınmış, eskiye ait olan, bugüne hitap etmey

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

Zulüm son haddine varmıştır dünya genelinde. Ve insanlığı dinden alıkoyma hareketleri eskis

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

Prof. Dr. İbrahim Ethem Cebecioğlu hocamız diyor ki; “Sami Efendimizin(ks.) bir tavsiyesi vard

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

UNUTULMAYAN BORÇ

UNUTULMAYAN BORÇ

“Bütün Dünya” adlı ünlü derginin Temmuz 1948 tarihli 6. Sayısında, İzmir’den bir oku

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

Yeminlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 409. KEBİRE: Sahibini günaha batıran, yani

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ım! Bizi sevgin ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisiyle rızıklandır.

Tirmizi, Daavat:72-73

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI