Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hece harfleri” için; “tenbih içindir der. Zemahşeri de “zihinlere tenbihtir” der. S. 69


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-08-17 07:41:05

16-"Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur" derler. S. 68

17-Suyuti "hece harfleri" için; "tenbih içindir der. Zemahşeri de "zihinlere tenbihtir" der. S. 69

18-Vahy kâtipleri 42 kişiyi bulur. İbn-i Asakir 23 tanesinin ismini sayar. S. 74

19-Belazuri'nin nakline göre ezvac-ı tahirattan Hz. Hafsa ve Ümmü Gülsüm okuyup yazabiliyordu. Hz. Aişe ve Ümmü Habibe ise sadece okuyabiliyorlardı. 74,

20- Kur'an'ın üçte ikisi Mekke'de nazil oldu. S. 76

21-Kur'an'ın usul-i fıkha göre tarifi; "peygamberimize irsal buyrulan ve tevatüren nakledilen mushaflarda yazılı bulunan ve tilavetiyle teabbüd olunan kelam-ı mu'ciz ve nazm-ı celildir." S. 79

22-Kur'an; Osman ve Gufran veznindedir. S. 79

23-Mevzuat-ul Ulum kitabı, Kur'an'ın 55 ismini sayar. S. 84

24-Kur'an, Hz. Peygamberin vefatından altı ay sonra bir mushafta cem oldu. S. 95

25-Kur'an'ın cem işi bir sene kadar sürdü. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Übeyy bin Kaab, Zeyd bin Sabit çok yardımcı oldular. s. 95

26-Peygamberimizle Cebrail(a.s) arasındaki son arzda (Kur'an'ı karşılıklı mukabelede) Kureyş lügatine muhalif olan elfaz terk edilmiştir. S. 97

27-Kur'an surelerinin isimleri, ayetlerin ve surelerin yeri tevkifidir. Yani bizzat vahy tarafından Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. s. 111

28-Kur'an'ın en meşhur isimleri dört tanedir;

a-Kur'an

b-Kitab,

c-Zikir

d-Furkan. S. 118

28-Kur'an'ın sureleri uzunluk itibarıyla dört kısma ayrılır;

a-Tıval: Uzun sureler ki yedi tanedir; Bakara, Âli İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Yunus, Kehf

b-Miun: Yüzlükler. Yani yüz ayet civarında bulunanlar. Tevbe suresinden sonra gelenler.

c-Mesani; Yüzden az ayeti olanlar.

d-Mufassal; Kur'anın sonundaki ayetler. Bunlar da üçe ayrılar;

1-Tıval-i mufassal Hucurat'tan Buruc'a kadar.

2-Evsat-i mufassal; Buruc'dan Lem Yekun'e kadar

3-Kısa-i mufassal; Lem yekûndan sona kadar. S. 128

29-Ayetlerin sayısı genel kabule göre 6236'dır. S. 128

30-Kur'an'ın harf sayısı; 326.068 veya 323.671'dir. s. 129

31-En uzun sure; Bakara,

En kısa sure; Kevser. S. 130

32-En uzun ayet Mudahane ayeti(Bakara Suresinde) en kısa ayet; "Vel fecri" ve "Vedduha"dır. S. 130

33-Hz. Osman zamanında Kur'an yedi tane istinsah edilip beldelere gönderildi. Yemen ve Bahreyn'e gönderilenlerden pek bir haber olmadığından bazı yazarlar "beş nüsha istinsah edilmiştir" demişlerdir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI